Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет9/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

8.6.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 90 000 лева.
8.6.5. Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка ще бъде 50% от общите допустими разход.
8.6.6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 45 000 лева.
8.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост -10 т.

• Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност с мин. 10% на предприятието -10 т.

• Иновации според % инвестиции: над 30% - 10 т.
2.Проектът е на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент) – 10т.;

• от 30% до 60% - 5 т.

• над 60% - 10 т.
3.Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип – 10 т.;
4.Проектът е за преработка и е с подсигурена собствена или договорена суровина от местни доставчици – 15 т.

• над 50% - 10 т.;• над 85 % - 15 т.
5. Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – 15 т.

 • За едно работно място – 5 т.,

 • За две и повече раб. места - 15 т.


6. Проектът включва дейности за опазване на околната среда – 10 т.

7. Оценка на кандидата – 10 т.

 • Наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или участие в семинар или друго обучитглно мероприятие – 10 т.8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели - 20 т.

 • Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

 • Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции. – 5 т.;

 • Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

 • Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.Общ брой точки: 100т.


ОПОС (ЕФРР)

Мярка ОПОС 1 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние“.
Обхват на мярката:


Код на защитена зона

Име на защитена зона

П

р

и

о

р

и

т

е

т

Номер и наименование на мярка

Таксономия

Код на вид

Име на вид

Площ на вид (ха)

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Бозайници

1324

Myotis myotis / Голям нощник

2 094,30

BG0000399

Българка

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Бозайници

1307

Myotis blythii / Остроух нощник

81,38

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Бозайници

1307

Myotis blythii / Остроух нощник

344,11

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

778,54

BG0000214

Дряновски манастир

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

36,08

BG0000263

Скалско

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

157,90

BG0000263

Скалско

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

0,97

BG0000281

Река Белица

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

7,32

BG0000281

Река Белица

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis / Обикновена блатна костенурка

0,47

BG0000282

Дряновска река

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

53,45

BG0000282

Дряновска река

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

30,72

BG0000399

Българка

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

0,31

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Земноводни

1171

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)/ Голям гребенест тритон

165,06

BG0000610

Река Янтра

F2

М 109 - Инве-стиции в кон-сервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащит-ното състояние на видове и природни мес-ообитания.

Влечуги

1220

Emys orbicularis/ Обикновена блатна костенурка

60,24

ОБЩА ПЛОЩ:

3 810,852.Допустими получатели:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление на територията на МИГ;

 • Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ


3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;

2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.
Допустими разходи:

І. РАЗХОДИ ЗА СМР

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ

VI. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

VІI. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

VІІІ. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

ІХ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ


4.Финансови параметри за проектите

Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.


5. Интензитет на подпомагане

Интензитетът на финансовата помощ се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г.


6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надхвърля левовата равностойност на 60 евро/ха.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест се гласуват от Комитета за наблюдение на оперативната програма, съгласно чл. 14, ал. 2, т.1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и съгласно чл. 37, ал. 3 от ПМС 161/2016 г.


7.1.Специфични критерии за оценка:

1. Проектът съответства на целите на ОПОС 2014 – 2020г. и на СВОМР за зпазване на биологичното разнообразие – 20т.

2. Проектът се изпълнява от бенефициент макс. 15т.:

- община – 10 т.;

- юридическо лице с нестопанска цел -15т.

3. Проектът допринася за изграждане на местно партньорство 15т.;

4. Видовете разходи по проекта съответстват на посочените дейности –– 15т;

5. Налице е обоснована обвързаност между целите на проекта, включените дейности и резултатите – 20т.;

6. Резултатите от изпълнение на проекта подпомагат развитието на други сектори от територията (напр. развитие на туризма, развитие на услуги и др.) - 15т.

Общ брой точки: 100т.


ОПНОИР (ЕСФ)

Мярка ОПНОИР 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката:

Мярката се финансира от Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ Инвестиционен приоритет 2 „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности” (с финансиране от ЕСФ) на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Мярката има за цел да подпомогне децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. Усилията на Община Дряново са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност, с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие..

Мярката допринася за изпълнение на следните специфични цели от инвестиционните приоритети:ИП 2:

 • СЦ 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми.

Мярката има за цел да осигури ранно интегриране и равен достъп до образование на всички деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства.С интервенцията по тази цел се очаква да бъде намален броя на обособените по етнически признак детски градини и училища, да бъде увеличен броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност.
Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища;

- Юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Целеви групи по мярката:

Инвестиционен приоритет 2 „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, включително роми”

Целеви групи, към които е насочена мярката: • Деца;

 • Ученици;

 • Младежи от етническите малцинства;

 • Деца и ученици търсещи или получили международна закрила;

 • Други уязвими групи;

 • Родители;

 • Учители, педагогически специалисти, медиатори;

 • Директори.3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. деца и ученици търсещи или получили международна закрила ), за които българският език не е майчин;

 • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда;

 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства,

 • Реинтегриране в образователната система на лица от етническите малцинства до 18 г., отпаднали от училище;

 • Подкрепа за семейства от етнически малцинства за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;

 • Работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия, насърчаване участието на родителите в образователния процес;

 • Подкрепа на ученици от маргинализирани общности за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (вкл. чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.


Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия:

1. Разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;

2. Разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории разходи;

3. Разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;

4. Разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство;

5. Разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

6. За направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7. Разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.

Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост на разходите за съответния програмен период.
Недопустими разходи:

- разходи, финансирани по други операции, програма или каквато и да е друга

финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

- разходи за възстановим ДДС;

- закупуване на дълготрайни материални активи – нови и втора употреба;

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция;

- лихви по дългове, с изключение на свързаните с безвъзмездна финансова помощ,

предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни

такси;

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
4. Финансови параметри за проектите :

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет