Сту 01-11 Қосымша Бжүктеу 1.44 Mb.
бет1/8
Дата22.04.2019
өлшемі1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

СТУ 7.01-11
Қосымша Б

(міндетті)


Келісілді:

«Энергомонтажавтоматика» ЖШС ___________Р.Р.Сираев

«____» 2014 ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

«Политехникалық» институты/факультеті

«Есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының
«Өндірістегі ақпараттық жүйелер» білім алу траекториясы бойынша
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
Оқуға түскен жылы: 2011


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы _________А.Ә.Шомантаев

«_____» 2014 ж.

Ғылыми-әдістемелік үйлестіру кеңесінің төрағасы

__________Қ.Қ.Дәуренбеков

«_____» _________2014 ж.

Пән атауыПән коды


Пән циклы


Кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

Курс

Академиялық кезеңі

Бақылау түрі

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы: 1. Пререквизиті; 2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты; 4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі; 6. Күтілетін нәтиже

Бағдарлама жетекшіснің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мамандық үшін таңдау бойынша модулдар: Еңбекті қорғау

1

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздік негіздері

EKTKN 4206

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экология

 2. Қажет еемес

 3. Еңбекті қорғау саласы, құрамы, мазмұны, терминдер жіне анықтамалар, ғылыми-әдістемелік қағидаттары, мәні.

 4. Шудан, дірілден және ультрадыбыстан қорғау. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрқауіпсіздігі. Технологиялық үрдістердің өртжарылыстық қауіпсіздігі. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырышулық негіздері. Бейбітшілік және әскери уақыттағы төтенше жағдайлар.

Үдербаев С.С.

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру мәселелері

EKKUM 4206

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экология

 2. Қажет еемес

 3. Еңбекті қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері.

4. Стихиялық экологиялық оқиғалар, техногенді авариялар және апаттар нәтижесінде туындайтын кездейсок оқиғалар аумағына сипаттама, адамдар ортасында осы мақсаттағы жаңа жабдықтарды қолдану.

Үдербаев С.С.

Еңбекті қорғау


EK 4206

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экология

 2. Қажет еемес

 3. Еңбекті қорғау саласы, құрамы, мазмұны, терминдер жіне анықтамалар, ғылыми-әдістемелік қағидаттары, мәні.

4. Шудан, дірілден және ультрадыбыстан қорғау. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрқауіпсіздігі. Технологиялық үрдістердің өртжарылыстық қауіпсіздігі. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырышулық негіздері. Бейбітшілік және әскери уақыттағы төтенше жағдайлар.

Үдербаев С.С.

Экономика

2

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

EOU 4204

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экономикалық теория

 2. Қажет емес

 3. Нарықтық экономика: мәні, түсінігі, жұмыс істеу механизмі.

 4. Өнімнің өзіндік құны, бағаның құрылуы, шаруашылық есеп, табыс және рентабельділік, экономикалық реттеу қорлары, қаржы және несие.

Ерниязова Ж.Н.

Шайнуров А.Сала экономикасы

SE 4204

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экономикалық теория

 2. Қажет емес

 3. Халықшаруашылығы жүйесіндегі саланың орны, негізгі қорлар және айналмалы қаражаттар, материалдық-техникалық қамтама.

Техникалық нормалау, жұмыс уақыты шығымын жіктеу, жұмыс уақыты шығымының әдістемесі және техникасы, еңбек нормасын тағайындау әдістері.

Ерниязова Ж.Н.

Шайнуров А.Экономика

E 4204

БК

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Экономикалық теория

 2. Қажет емес

 3. Еңбек ресурстары, еңбекақы төлеу жүйелері.

Еңбекті және еңбек ақыны ұйымдастыру, жұмыс режимі және оны есептеу, еңбекшілер штаттары, еңбек ақыны төлеу нысаны және жүйелері, жүмысты жоспарлау.

Ерниязова Ж.Н.

Шайнуров А.Автоматты басқару, саладағы ақпараттық жүйе және ақпаратты өңдеу

3

а) Автоматты басқару жүйелері

ABZh 4305

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.Жүйелік талдау, математикалық талдау

2. АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу. Үзбелердің жиілік сипаттамалары бойынша АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу

3. Автоматты басқару туралы түсінік. Басты түсініктер және анықтамалар. Автоматты басқару жүйелерінің түрлері. АБЖ және құрылғылардың, нысандардың динамикалық теңдеулері. АБЖ құрылымдық сүлбесі. Беріліс функциялары бойынша. Ляпунов бойынша орнықтылық есебінің жалпы қойылымы. АБЖ орнықтылығының алгебралық критерийлері. АБЖ орнықтылығының жиіліктік критерийлері. Логарифмдік жиіліктік сипаттамалары бойынша бір контурлы АБЖ-нің орнықтылығын талдау. АБЖ сапасын зерттеу.

4.Тұйықталған жүйенің беріліс функциясының нольдері мен полюстерінің орналасуы бойынша сапасының көрсеткіштерін анықтау. АБЖ-нің динамикалық дәлдігі. Дискретті жүйелер жайлы түсінік. Сандық реттегіштері бар жүйелердегі орнықтылықты зерттеу ерекшеліктері.

5.Автоматты басқару жүйелерін жобалауда қолдану. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары.


Есіркепова А.
б) Жобаларды басқаруды бағдарламалық қамсыздандыру

ZhBBK 4305

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Операциялық жүйелер, визуалды бағдарламалау

 2. Жобалар және жобаларды басқару. Жобаларды басқару әдісіне шолу. Жобаларды басқаруды ұйымдастыру аспекттері. Жобаларды басқару үдерістері. Жобаларды басқару жүйелері. Жобаны алдын ала бөлшектеп жоспарлау. Жобаның негізгі элементтері туралы ақпарат. Жоба есебінің мазмұны. Жоба ресурсының мазмұны. Жоба тағайындауларының мазмұны. MS Project көмегімен жобаларды басқару.

 3. MS Project жобаларды басқару жүйелерін үйрену.

 4. Ақпараттық жүйелерді жобалау.

 5. Экономика және өндірісті ұйымдастыру.

Наурызбаева А.
в) Басқаруды ұйымдастырудың ақпараттық жүйелері

BUAZh 4305

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.Деректер базасы жүйелері

2. Басқаруды ұйымдастырудың ақпараттық жүйелері пәні ақпаратты жинау, сақтау, тасымалдау, өңдеу процестерін орындау кезінде оның тұтастылығын қамтамасыз ету мәселесін қарастырады.

3.Үлкен көлемді мәліметтерді және оларды өңдеу процестерін бір ақпараттық жүйе көлеміне біріктіру. Жүйенің жұмыс істеу тұрақтылығы мен сенімділігі мәселелері. Технологиялық процестерді пайдалану.

4.Жедел бақылау және реттеу, жедел есепке алу және талдау, жедел және келешекке жоспарлау, бухгалтерлік есеп, ресурспен қамсыздандыруды басқару, экономикалық және ұйымдастырушылық жұмыстары.

5.Ақпараттық жүйелерді жобалау.


Боранбаева А.

4

а) Құрылыстағы ақпараттық жүйелер

KAZh 4304

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

Жаңа ақпараттық технологиялар

1.AutoCAD Architecture бағдарламасын қолданып білім алушылардың архитектура-құрылыс жобаларын жасау дағдыларын қалыптастыру.

2.AutoCAD Architecture бағдарла-масының жұмыс жасаудын бастапқы алғышарттарын ұйымдастыру:

Архитектура-композициялық модельдеуді 3 өлшемді виртуальді кеңістікте шамалау (ориентирование).

AutoCAD Architecture бағдарлама-сында композицияларды құру құралдары

Композицияны архитектуралақ мо-дельге айналдыру.

Виртуальді архитектуралық модель-деудің есептері

Архитектуралық контенттің библио-текасын қолдану

Модификаторларды пайдалану

Стильдік диспетчерлермен жұмыс инженерлік құрылыстық конструкциялау “Электронды жобада” жұмыс жасауды ұйымдастыру

Жобалау құжаттамаларын дайындау және рәсімдеу.

3.Білім алушылар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болу үшін екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік жобалауда еркін, өнімді жұмыс жасай алуы қажет.Құрбанов Д.
б) Мұнай газ саласында ақпараттық жүйелерді пай далану

MSAZhP 4304

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.AutoCAD Plant 3D бағдарламасының негізгі мүмкіндіктерімен танысу, оны автоматтандырылған жобалауда қолдану үшін практикалық түрінде үйрету

2.Үш өлшемді модельдерінің негізінде сызбалардың изометриялық және ортогональды түрлерін құруға болады.Функциялары құбырлардың схемаларын құруға және өңдеуге мүмкіндік беріп, деректерін үш өлшемді моделімен сәйкестендіреді. Соның ішінде:

Схеманың сызбасын жасау;

Жабдықтарды құру және орналастыру;

Құбырлардың байланыстарын құру;

Жүмысшы құжаттамаларды алу;

Жоспарлар, түрлері, қималары;

Екі өлшемді сызбаларын безендіру;

Изометриялық сызбалар...

3.Білім алушылар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болу үшін екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік жобалауда еркін, өнімді жұмыс жасай алуы қажет.Құрбанов Д.
в) Электроэнергетика саласындағы ақпараттық жүйелер

ESAZh 4304

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.Электротехника саласында КИПиА, автоматика, АСУТП-ны жобалауды автоматтандыруды уйрету. Автоматтандыру схемасын құруды және принципиальды электрлік схемалар мен олардың есебін жобалауды автомат-тандыруды оқып білу.

2.AutoCAD Electrical – бұл электро-техникалық басқару жүйесін жобалау үшін арналған AutoCAD-тың бағдарла-малық қосымшасы. Пәнді оқу нәтижесін-де студент мыналарды игеруі қажет:

AutoCAD Electrical ортасында жобалау принциптері

AutoCAD Electrical ортасы

Жобалау технологиясы

Катологтық мәліметтерді қою

Жіктердің байланысу сілтемесі

Жоба бойынша есептерді генерация-лауды автоматтандыру

3.Білім алушылар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болу үшін екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік жобалауда еркін, өнімді жұмыс жасай алуы қажет.


Құрбанов Д.

5

а) Ақпаратты өңдеу әдістері

AOA 4309

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

 2. Сигналдар модельдері. Ақпаратты регрессивті және корреляциялық анализ әдісімен өңдеу. Экспериментті жоспарлаудың математикалық теориясы. 3.Идентификация есептерін итерация әдісімен шешу. Адаптивті әдістер. Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері.

4.Ақпаратты өңдеуде әртүрлі регрессивті және корреляциялық анализ әдісін, экспериментті жоспарлау теорияларын, итерация әдісін, адаптивті әдістерді қолдану.

5.Динамикалық әдістерді моделдеу. Экономика және өндірісті ұйымдастыру.Нурызбаева А.
б) Эконометрия

AK 4309

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.Математикалық талдау, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

2.Эконометрика және оның методтары. Эконометрика және экономикалық математика. Экономикалық математикалық моделдестіру. Экономикалық мәселелерді және одарды шығарудың оңай жоспары. Экономикалық мәселелерді шешу геометиялық әдісі. Экономикаылық мәселелерді шешу теңсіздіктер әдісі. Экономикалық мәселелерді шешудің туындық әдісі. 3.Серпімділік түсініктемесі. Элементтер функцияларды серпімдеу.

4.Эконометрика көмегімен экономикалық құбылыстарды зерттеу

5.Имитациялық модельдеуМамыров А.
в) Ақпаратты өңдеу және талдаудың статистикалық әдістері

AOTSA 4309

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

1.Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

2.Сигналдар модельдері. Ақпаратты регрессивті және корреляциялық анализ әдісімен өңдеу. Экспериментті жоспарлаудың математикалық теориясы.

3.Идентификация есептерін итерация әдісімен шешу. Адаптивті әдістер. Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері.

4.Ақпаратты өңдеуде әртүрлі регрессивті және корреляциялық анализ әдісін, экспериментті жоспарлау теорияларын, итерация әдісін, адаптивті әдістерді қолдану.

5.Динамикалық әдістерді моделдеу. Экономика және өндірісті ұйымдастыру.


Остаева А.

Нурова Г.6

а) Компьютерлік желілер

KZh 4303

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Алгебра және геометрия, Математикалық талдау, Ақпараттық жүйелереінің негіздері, Информатика

 2. Интернет технологиялары, Желілік технологиялар

 3. Студенттерге ақпараттық қауіпсіздіктің негіздерін жергілікті желілерде, ауқымды интернет желісінде қамтамасыз етуді үйрету.

 4. Барлық ақпараттық желі мамандары мен администраторлары үшін, желіні жобалаушы аудиторлармен жүйелік аналитиктер қауіпсіздік сұрақтарын идентификация, аутентификация негізінде қарастырады.

Пән әртүрлі ұжымдардағы күрделі жүйелерді басқарудың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ғылыми және

практикалық әдістерімен таныстырады.Дәуренбеков Қ.Қ.
б) Инфроқұрылымдық желілерді жобалау

IZhZh

4303


КП

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Информатика, Алгебра және геометрия, Алгоритмизация и основы программирования

 2. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру, Компьютерлік желілер

 3. Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері.

 4. Өңдеу процесінің моделі. Жіберу процесінің моделі. Жинау процесінің моделі. Білімді көрсету моделі. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процесс. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процессті ұйымдастыру негізі ретінде ашық жүйелердің өзара әрекетінің эталонды моделі.Физикалық деңгей.

Пәннің негізгі міндеті: Ақпараттың структуралық, статикалық, семантикалық өлшемдерін үйрену; Энтропия мен ақпарат санын есептеу; Шулы байланыс арасында ақпараттық жоғалтуларды анықтау.

Мырзамұратова А.
в)Желілік технологиялар

ZhT 4303

КП

3

5

4

7

емтихан

тест

 1. Информатика, Дербас компьютерді модернизациялау және жөңдеу

 2. Қажет емес

 3. Желілік технологиялар. Ауқымды желіні ұйымдастыру. ТСР/ІР хаттамалары. Адрестеу және бағдарғылау.

Желілік технологиялар қызметтері. Клиент-серверлік өзара әрекеттестік. Қолданбалардың әрекеттесу. Интерфейстері. Клиент және сервер жағында орындалатын қолданбалар. Интернет бизнес-қолданбаларының түрлері. Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау.

Әбдіқадыров Б.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет