Студенттерге арналған пәннің бағдарламасыжүктеу 267.75 Kb.
Дата14.02.2018
өлшемі267.75 Kb.
түріБағдарламасы

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Электрік байланыс теориясы пәні бойынша

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттері үшін

ПавлодарСтуденттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы
БЕКІТЕМІН

Энергетика

факультетінің деканы

___________А.П.Кислов

2009 ж. «___»____

Құрастырушы: аға оқытушы _______ Д.Т. Амренова


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Электрік байланыс теориясы пәні бойынша


050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттері үшін
Бағдарлама « » 200__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленді.
200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ___________________ А.Д. Тастенов

Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

«__» __________. 200__ж. №____ хаттама

ӘК төрағасы ____________ Кабдуалиева М.М.
ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Амренова Дана Темирболатовна, «Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, СОӨЖ).

Оразова Гаухар Отегеновна, «Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасының оқытушысы (зертханалық сабақтар,).
1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
1.1 Пәннің мақсаты Телекоммуникациялық жүйелердегі ақпарат таратудың негізгі өлшем заңдылықтарын оқып білу. Одан басқа студенттерді телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің құрылу принциптерімен, модельдерімен және негізгі концепцияларымен, олардың қазіргі даму тенденцияларымен телекоммуникациялар аймағындағы стандарттарымен таныстыру қажет.

1.2 Пәннің міндеттері:

студенттер пәнді оқу барысында телекоммуникациялық жүйелердің бөгеуіл орнықтылығының және өтілу қабілетінің реалдық және шектік мүмкіншіліктерін бағуға, сигналдарды өндеу, түрлендіру және қалыптастыру аналогтық пен цифрлық құрылғыларындағы физикалық процесстерін математикалық талдауды өз бетінше жасауға мүмкіншілік беретін ептіліктер, дағдылар және білімді қалыптастырып шығу керек.

«Электрлік байланыс теориясы» курсы байланыс жүйелердегі арналардың, бөгеуілдердің, сигналдардың және хабарлардың ықтималдық модельдерінің негізінде қазіргі телекоммуникациялық жүйелерімен құрылғыларын синтездеуге және талдауға бірыңғай методологиялық тәсіл қабылданған.
2 ПЕРЕРЕКВИЗИТТЕРІ
Пәнді игеру үшін студенттер келесі пәндерді өқып білу керек:

1. Физика ( электр, магнетизм)

2.Жоғары (көрсеткіштік функциялар, дифференциалды теңдеулерді шешу, матрицалар теориясы, векторлық алгебра, Фурье- Лапластың түрлендіруі, комплекстік айнымалылардың функциялары)

3. Есептік-информатикалық техника (ЭЕМ теңдеулер жүйелерін есептеу әдістері, компьютерде (ЭЕМ) бағдарламаларды жасау)

4 Электроника.

5 Схемотехника негіздерін.

6 Тізбектер негіздерінің теориясын.

7 Инженерлік графиканы.


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Теориялық курстың мазмұны

3.1.1 Кіріспе

Электрбайланыс туралы жалпы мәліметтер. Халық шаруашылығындағы электрбайланыстың орны және ролі. Байланыс және ақпарат тарату әрекет сияқты. Ақпарат тарату жүйелерінің мысалдары.3.1.2 Электрбайланыс жүйелері туралы жалпы мәліметтер

Ақпартат, хабарлар, сигналдар. Хабарлар, олардың көздері және алғыштары. Сигнал хабар тасымалдауыш сияқты. Хабар және ақпарат. Сигналдар мен хабарлардың кездейсоқ сипаты. Үздіксіз хабарларды тарату. Модуляция хабарды сигналға түрлендіру операциясы сипаты. Сигналдардың негізгі параметрлері: ұзақтығы, спектрдің жалпақтығы және динамикалық диапазоны.Мысалы: сөйлемдік (телефондық), хабартаратулық, телевизиялық, телеграфтық сигналдар, мәліметтер тарату сигналдары.

Жүйелер, арналар және байланыс желілері. Байланыс жүйесі және байланыс арнасы. Байланыс жүйенің құрылымдық сұлбасы. Дискреттік хабарлар жүйесінің құрылымдық сұлбасы, модем және кодек.

Дискреттік және үздіксіз арналар, олардың негізгі сипаттамалары. Көпарналық тарату жүйелері. Байланыс жүйелері туралы түсінік.

Арналардың бұрмаланулар және бөгеуілдер.

Кодалау және модулция. Демодуляция және декодалау. Үздіксіз хабарлардың цифрлық кодалауы.3.1.3 Хабарлар, сигналдар және бөгеуілдердің математикалық модельдері

Хабарлар, сигналдар және бөгеуілдер классификациясы, детерменирленген және кездейсоқ процесстері, олардың математикалық моделдері. Процесстердің тікелей және жанама моделдері. Әртүрлі метрикалық және топологиялық кеңістіктерде сигналдармен хабарларды ұсыну.

Сигналдар кеңістігінің базистік функциялары бойынша ортогоналдық қатарға функцияларды жіктеу. Функциондық түзу сызықтық кеңістіктерінің элементтерінің арасындағы негізгі қатынастар.Жалпыланған Фурье қатары. Сигналдардың спектралдық және уақыттық ұсыну Котельников теоремасы. Уолш базиста аналогтық сигналды жіктеу. Цифрлық сигналдарды Хемминг кеңістігінің векторларымен ұсыну.

Кездейсоқ процесстер және олардың негізгі сипаттамалары, стационарлық және стационарлықсыз кездейсоқ процесстер. Стационарлық кездейсоқ процесстердің эргодикалық қасиеті. Стационарсыздық кездейсоқ процесстердің ерекшеліктері. Корреляция функциялары және олардың қасиеттері Гаусстік кездейсоқ процессі. Қуат тығыздығының спектрі және оның корреляция функциясымен байланысты. Шектелінген спектрі бар «ақ» шудың корреляция функциясы. Спектрдің нәтижелі жалпақтығы.

Сигналдардың фазасы және иілгіші. Аналитикалық сигнал. Жіңішке жолақтық сигналдың квадратуралық компоненттері. Жіңішке кездейсоқ процесстің комплекстік және квазигармоникалық көрсетуі.

Комплекстік сигнал, Гильберт түрлендіруі, иілгіштік статикалық сипаттамалары және жіңішке жолақтық кездейсоқ процесстің корреляциялық функциясы.3.1.4 Модуляция және детектрлеу теориясының негіздері

Амплитудалық модуляцияның (АМ) сигналдарын детектрлеу және қалыптастыру. Басылған тасушысы бар амплитудалық модуляция (АМ – БТ) және уақыттық көрсетуі. Түзу сызықты емес тізбектердегі модуляцияланған сигналдарды қалыптастыру.Электронды есеп машинасында модуляциялық сипаттамаларды талдау. Модуляциялардың сұлбалары. Когеренттік және когеренттіксіз детектрлеудің принципі. Детектрлеу үшін параметрлік және түзусызықтық емес элементтерді пайдалану. БЖМ, АМ – ТБ, АМ сигналдар детектрлерінің сұлбалары. Электронды есеп машинасында детектрлердің сипаттамаларын талдау.

Бұрыштық модуляция сигналдарын детектрлеу және қалыптастыру. Хабарлардың детерминирленген және кездейсоқ модельдері үшін жиіліктік және уақыттық аймақтарындағы бұрыштық модуляция сигналдарының қасиеттері және сипаттамалары. Жіңішке жолақтық және кең жолақтық бұрыштық модуляция сигналдарының қасиеттері және сипаттамалары. ЖМ және ФМ сигналдарын қалыптастыру. Түзу сызықты емес тізбектердегі бұрыштық модуляция сигналдарының детектрлеу принциптері. Фазалық және жиіліктік детектрлердің сұлбалары.

Дискретті хабарлармен модуляцияланған сигналдарды детектрлеу және қалыптастыру. Синхрондау түсінігі және электрбайланыс жүйелеріндегі онымен қамтамасыз ету принциптері.

Импульстік тасушының детектреуі және модулциясы. Амплитудалы импульстік модуляцияның әдістері. Детерминирленген және кездейсоқ хабарлар кезінде импульсті модуляцияланған тербелістердің спектрлері.

Амплитудалық және бұрыштық модуляцияның бөгеіл орнықтылығы оптималсыздық детектрлерді пайдалану кезіндегі қабылдаудың бөгеуіл орнықтылығы. АМ – сигналдардың диодты детектрінің бөгеуіл орнықтылығын талдау, сигнал – бөгеуіл шығыстық қатынасы және оның бөгеуілмен сигналдың модуляция параметрлеріне тәуелділігі. Когеренттік детектрлеудің бөгеуіл орнықтылығы. ЖМ бөгеіл орнықтылығы, ЖМ кезіндегі табалдырылық құбылысы.3.1.5 Байланыс арналардың математикалық модельдері. Байланыс арналарында сигналдарды түрлендіру

Байланыс арналары туралы жалпылама мәліметтер. Электрбайланыс арналарының классификациясы. Техникалық реализациясы, жұмыс әрекеті және қызметі бойынша телекоммуникациялық жүйелердің классификациясы. Ақпарат тарату жүйелеріндегі пайдаланылатын электрмагниттік тербелістердің жиіліктері диапазоны.

Байланыс арналардың түзу сызықты және түзу сызықты емес моделдері.

Түзу сызықты және түзу сызықты емес байланыс арналарда сигналдарды түрлендіру. Детерминирленген түзу сызықты арналарда детерминирленген сигналдарды түрлендіру. Детерминирленген сигналдардың энергетикалық сипаттамаларын түрлендіру. Кездейсоқ байланыс арналар арқылы сигналдардың өтуі. Кездейсоқ түзу сызықты арналар және олардың сипаттамалары, сымдық және радиоарналардың ерекшеліктері, сигналдар тынуы. Арнадағы аддитивтік бөгеуілдер. Флуктуациялық, нақтылық және импульстік бөгеуілдер, олардың ықөтималдық сипаттамалары. Кванттық шу.

Үздіксіз арналардың модельдері. Бөгеуілдерсіз идеялық арна, аддитивтік Гаусстік шуы бар арна. Сигналдың анықталмаған фазасы және аддитивтік Гаусстік шуы бар арна. Бірсәулелі арна. Аддитивтік шуы және символ аралық интерференциясы бар арна.

Дискретті арналардың модельдері. Еске сақтаулы бар дискреттік арналардың кейбір модельдері. Дискретті – үздіксіз арнаның моделі.

Ток резонансы. Параллельді контурдың жиіліктік сипаттамасы.

3.1.6 Дискретті хабарлар тарату жүйелерінің бөгеуіл орнықтылық теориясы

Үздіксіз хабарлар цифрлық тарату туралы жалпылама мәліметтер. Дискретті хабарлардың оптималдық демодуляторы (қабылдағышы) туралы мәселе қою. Дискретті хабарлар қабылдауының ережелері және сапа критериясы. Ақ алдитивтік шудың бар кезіндегі бұрмалануларсыз дискретті – үздіксіз арнада оптималдық қабылдау. Дұрыс қабылдаудың орташа ықтималдығының максимум критериясы. Апостериорлық ықтималдық максимум ережесі бойынша құрылған есептейтін сұлба. Шынұқсастық қатынасы.

Толық белгілі сигналдар (коеренттік қабылдау) кезіндегі қабылдаудың оптималдық алгоритмдері. Келісілген фильтрі бар оптималдық қабылдағыш. Оптималдық қабылдағыштардың (корреляциялық қабылдағыш, келісілген фильтр) сұлбаларының және алгоритмдерінің синтезі.

Оптималдық когеренттік қабылдаудың бөгеуіл орнықтылығы. Дәл белгілі көпшілік сигналдар кезіндегі потенциалдық бөгеуіл орнықтылығы. Ақ Гаусстік шу кезіндегі сигналдардың екіншілік жүйесі үшін қабылдау қатесінің ықтималдығы.

Анықталмаған фазасы (когеренттік қабылдау) бар сигналдарды қабылдау. Сигналдлың амплитудасы және фазасы анықталмаған кездегі оптималдық қабылдау.

Витерби процессоры

Когеренттік және когерентсіздік қабылдаудың потенциалдық бөгеуіл орнықтылығын салыстыру.

3.1.7 Байланыс арналары бойынша хабарлар таратудың потенциалдық мүмкіншіліктері (ақпарат теориясының негіздері)

Бөгеуілдерді бір арналарында дискреттік хабарлар таратудың жоғары дұрыстығын қамтамасыз ету мәселесі.

Байланыс дискреттік арналардың потенциалдық мүмкіншіліктері. Декодалау және кодалау, байланыс дискреттік арнаның, дискреттік хабарлардың көзін анықтау. Ақпарат теориясының негізгі түсініктемелік аппараты. Байланыс дискреттік арнасы үшін Шенонның кодалау теоремасы.

3.1.8 Байланыс арналармен көздерді кодалау

Кодалау әдістерінің классификациясы. Хабарлар көздерінің кодалау конструтивтік әдістері.

Бөгеуіл орнықтылық (арналық) кодалау. Блоктардың фиксирленген ұзындығы бар (қателер ықтималдықтарының экспоненттері) кодалар үшін оптималдық декодалау қатесінің ықтималдығы. Қателердің түзету және гравитациялық байқауы бар кодалау. Түзу сызықты кодаларды декодалау. Тексеру матрицалар. Түзу сызықты екіншілік кодалардың маңызды класс астындағылары.

Хемминг кодалары. Түзу сызықты кодалармен қателер түзетудің конструтивтік алгоритмдері. Қателерді түзету және байқау. Циклдіу кодалар. Туғызатын полонизм. Циклдіу кодалардың кодалау әдістері. Қателерді түзету және байқау кезіндегі декодалау. Еске сақтаулы ар арналардағы кодалау. Қателерді топтау.


3.2 Зертханалық сабақтардың мазмұны
п/п

Дәріс тақырыбы

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындау мерзімі (апта бойынша)

1

Кіріспе

Стендтармен танысу, қауыпсіздік техникасы

Ауызша сұрау, ҚТ журналында белгілену

1

2


Модуляция және детектрлеу теориясының негіздері

Жиілікті түрлендіру

Ауызша сұрау, есеп

2-3

3


Дискретті хабарлар тарату жүйелерінің бөгеуіл орнықтылық теориясы

Дискреттік сигналдардың спектірін зерттеу.


Ауызша сұрау, есеп

6-7

4

Байланыс арналары бойынша хабарлар таратудың потенциалдық мүмкіншіліктері (ақпарат теориясының негіздері)

Үзіліссіз сигналдардың модельдерін зерттеу

Ауызша сұрау, есеп

12-15


3.3 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

0,5*22,5=11,25

2

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Қажетті кестелерді дайындау және басқалар

ДС рұқсатнама

0,5*7,5=3,25

3

Есепті дайындау және зертханалық жұмысты қорғау

Есеп

ЗЖ қорғау

8

4

Курстық жұмысты орындау

МЕСТ бойынша ресімделген курстық жұмыс

КЖ-ты қорғау

30

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ23,5*2=7
Барлығы:603.4 Студенттерге өздігінен оқу үшін үсынылған тақырыптар
п/п

Дәріс тақырыбы

Мазмұны

Бақылау түрі

1

Кіріспе

-

-

2

Электрбайланыс жүйелері туралы жалпы мәліметтер

Жүйелер, арналар және байланыс желілері. Байланыс жүйесі және байланыс арнасы. Байланыс жүйенің құрылымдық сұлбасы. Дискреттік хабарлар жүйесінің құрылымдық сұлбасы, модем және кодек.

Конспект

3

Хабарлар, сигналдар және бөгеуілдердің математикалық модельдері

Корреляция функциялары және олардың қасиеттері Гаусстік кездейсоқ процессі. Қуат тығыздығының спектрі және оның корреляция функциясымен байланысты. Шектелінген спектрі бар «ақ» шудың корреляция функциясы.

Конспект

4

Модуляция және детектрлеу теориясының негіздері

Жіңішке жолақтық және кең жолақтық бұрыштық модуляция сигналдарының қасиеттері және сипаттамалары. ЖМ және ФМ сигналдарын қалыптастыру. Түзу сызықты емес тізбектердегі бұрыштық модуляция сигналдарының детектрлеу принциптері.

Конспект.


5

Байланыс арналардың математикалық модельдері. Байланыс арналарында сигналдарды түрлендіру

Кездейсоқ түзу сызықты арналар және олардың сипаттамалары, сымдық және радиоарналардың ерекшеліктері, сигналдар тынуы. Арнадағы аддитивтік бөгеуілдер.

Конспект.


6

Дискретті хабарлар тарату жүйелерінің бөгеуіл орнықтылық теориясы

Анықталмаған фазасы (когеренттік қабылдау) бар сигналдарды қабылдау. Сигналдлың амплитудасы және фазасы анықталмаған кездегі оптималдық қабылдау.

Конспект

7

Байланыс арналары бойынша хабарлар таратудың потенциалдық мүмкіншіліктері (ақпарат теориясының негіздері)

Ақпарат теориясының негізгі түсініктемелік аппараты. Байланыс дискреттік арнасы үшін Шенонның кодалау теоремасы.

Конспект

8

Байланыс арналармен көздерді кодалау

Циклдіу кодалардың кодалау әдістері. Қателерді түзету және байқау кезіндегі декодалау. Еске сақтаулы ар арналардағы кодалау. Қателерді топтау.

Конспект


3.5 Курстық жұмыстың мазмұны

Тақырыбы – Сигналдар модуляциясыКурстық жұмыс пән бойынша шеберлік және білім алушылардың инженерлік тапсырмаларды шешу кезінде өздігінен жұмыс істеу машықтарын дамыту, алған білімді бекіту үшін арналған.


Курстық жұмыс бөлімінің № және бөлім мазмұны

Орындауға қажетті уақыт, сағ

1 Модуляция түрін және жеткізетін сигналдың түрін таңдау:

а) Амплитуда-жиіліктік және фаза-жиілікті спектрларды салу.

б) Бір реттік қателерді түзететін кодер үшін циклдік коддың структуралық схемасын, құрастыру.


15

2 Импульстік модуляция:

а) Модуляцияның берілген түрі және қабылдау әдісі үшін байланыс жуйесінің структуралық схемасын, құрастыру.

б) Байланыс жуйесіні арнасының өткізу жолағын анықтау.

в) Модулятордың және демодулятордың схемаларын салу, олардың жұмысының алгоритмдерін жазу.11

Ресімдеу және қорғау

4

Барлығы:

30050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»
мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы Элетр тізбектерінің теориясы 1

Оқу

формасы


Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕКЖ

Бақыл.

жұм.


барлығы

дәр

тәж.

зер

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

4
4


90

30

60

3 семестр

22,5

-

7,5

30/

30
4 Элетрлік байланыс теориясы пәнінің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуыНегізгі және қосымша әдебиеттің тізімі

Семестр

Экземляр саны

С.Бейсембаев атындағы ҒК

Кафедра

Қажеттілігі

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиет

. Теория электрической связи: Учебник для вузов/ Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. - М.: Радио и связь, 1999. - 432 с.

4

13
-

Теория электрической связи. Под редакцией профессора Д.Д.Кловского: Учебник для Вузов, «Радио и связь». - М.: 1999.

4

21
-

Қосымша әдебиет

Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. - М.: Радио и связь, 1986.

4

22
-

Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория электрической связи. Сб. задач и упражнений: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1990. - 280 с

4

19
-

Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1982.

4

36
-

Баскаков С.И. «Радиотехнические цепи и сигналы», «ВШ». – М.: 1983, 536 с.: ил

4

23
-

. Баскаков С.И. «Радиотехнические цепи и сигналы», «ВШ». – М.: 2000.

4

38
-5 Студенттерің білімін бағалау тәртібі
5.1 Бақылау түрлері бойынша сыбағалардың салмақтық үлестері

Пән бойынша қорытындылық бақылау құрамына емтихан және күнделікті үлгеруді бақылауы кіреді.Сыбағалардың салмақтық үлестірілуі


№ п/п

Қортындылық бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмақ-тық үлесі

1

Емтихан

Емтихан

0.4

Күнделікті үлгеруді бақылау

0.6

Семестрдің ортасы мен аяғында пәннің өтілген модулі бойынша 100 баллдық шкаламен ағымдық үлгерім (АҮ) бағасы анықталады, бұл келесілерге қатынасты балдар суммасы:

сабаққа дайындалу, сабаққа белсенді қатысу үшін;

өзіндік және зертханалық жұмыстарды сапалы және уақытында орындау мен қорғау үшін;

КЖ/КЖ-дың бөлімдерінің уақытында және сапалы орындалуы ушін; сабаққа қатысу үшін және т.б.

Межелік бақылаудың (МБ) бағасы 100 балдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға пән бойнша АҮ-нің балдары бар студенттер жіберіледі.

АҮ және МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.


Егер студент МБ бойынша 50-ден аз балл алса немесе МБ өтпесе, рейтинг анықталмайды. Ондай жағдайда декан, МБ тапсырудың басқа уақытын белгілейді.

Студенттің пән бойынша семестрдегі жіберілу рейтингінің бағасы РЖ= (Р1+Р2)/2 тең.

Егер пәнде оқу жоспарына сәйкес курстық жұмыс (жоба) және емтихан бар болса, онда КЖ-ты қорғау бағасы жіберілу рейтингін анықтау кезінде есепке алынады.

РЖ= (Р1+Р2)*0,7/2 + КЖ*0,3.

Сырттай оқитын студенттер үшін жіберілу рейтингінің бағасы сәйкесінше мынаған тең.

РЖ = Р1 или РЖ = Р1*0,7 + КЖ*0,3.

Студенттердің әрбір пән бойынша оқушылық жетістіктері қортындылық (Қ) бағамен анықталады. Бұл баға РЖ және ҚБ бағаларының салмақтық үлестерін ескере отырып, РЖ және ҚБ бағаларының қосындысына тең.

Қ = РЖ*СҮРЖ+ ҚБ*СҮҚБ

Салмақтық улестер жыл сайын университеттің ғалымдық кеңесімен бекітіледі және РЖ үшін 0,6-дан кем емес, ал ҚБ ншін 0,4-тен үлкен емес болуы тиіс.

Қортындылық бақылаудың бағасын көтеру үшін оң бағаны қайта тапсыруға болмайды.


Балдармен қортындылық баға(Қ)

Балдардың сандық эквиваленті(С)

Әріптік жуйедегі баға

Баға қалыптасқан жуйе бойынша

Емтихан, дифсынақ

Сынақ

95-100

4

A

Өте жақсы

Есептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағат

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағат емес

Есептелмеді5.2 Курс саясаты

Жазалау шаралары келесі тәртіп бұзғандарға қолданылады:


-дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса, осы сабақ түріне қойылатын баллдардың барлығы шегеріледі, егер дәлелді себеппен босатса онда оқытушыға босатқан дәрістің қысқаша конспектісі көрсетіліп және сол тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

-зертханалық сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; зертханалық жұмысты өз уақытында орындамай және оны өз уақытында қорғамаса 2 балл шегеріледі;

-сабаққа қалып қойса 1 балл алынады;

-дәріс және зертханалық сабақтарға белсенді қатысса 2 балл қосылады.Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Сіздің дайындығыңыз ағымдық және межелік бақылау жұмыстарымен тексеріледі. Егер, бір себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз оқытушымен белгіленген уақыт кезінде тапсыруға болады. Семестр соңында емтихан болады. Ол тест түрінде өтеді.


5.3 Бақылау шаралардың күнтізбелік графигі

Ағымдық үлгерімді бағалау (АҮ 1)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жалпы

Максимал баллдар, оның құрамында:

9

13

13

13

13

13

13

113


200

Сабақтарға қатысу және дайындалу

дәріс

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Орындау және қорғау

зертханалық

3

3

3

3

3

3

3

3

24

СӨЖ

КЖ бөлімдерін орындау

3

7

7

7

7

7

7

7

52

Межелік бақылау МБ1


100

100

Ағымдық үлгерімді бағалау (АҮ 2)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Жалпы

Максимал баллдар, оның құрамында:

14

14

14

14

14

15

115

200

Сабақтарға қатысу және дайындалу

дәріс

3

3

3

3

3

3

3

21

Орындау және қорғау

зертханалық

3

3

3

3

3

3

3

21

СӨЖ

КЖ бөлімдерін орындау

8

8

8

8

8

9

9

58

Межелік бақылау МБ2100

100

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет