Студенттерге арналєан пјн баєдарламасыжүктеу 319.82 Kb.
Дата02.05.2019
өлшемі319.82 Kb.
түріБағдарламасыСтуденттерге арналған пән бағдарламасы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

Кәсіби орта білім негізінде оқитын 050509 «Қаржы»

мамандығы

«Сақтандыру» пәні бойыншаСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Студенттерге арналған пәннің бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН
ҚЭФ Деканы

_________Т.Я.Эрназаров

200 «____»___________

Ќ±растырушы: ассистент Н.М.Закриянова_______________

Қаржы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Сақтандыру» пәні бойынша

Кәсіби орта білім негізінде оқитын 050509 «Қаржы»

мамандығы


Бағдарлама 200__ж «___»_________жұмыс оқу бағдарлама негізінде өңдеген
№ __ хаттама 200__ жылдың «___»_____________ кафедра мәжілісінде ұсынылған
Кафедраның меңгерушісі ____________________ Н.С. Кафтункина
№___хаттама 200__ жылдың «____»________қаржы-экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған
ӘК төрайымы _______________ Л. А. Сидорова

1 Оќытушы туралы мєліметтер
Ксембаева Альмира Нұриденқызы – ќаржы кафедраныњ аѓа оќытушысы (дәріс)

Закриянова Нагима Мылтыкбаевна - қаржы кафедрасының ассистенті (ОСӨЖ)

Қабылдау уақыты (А -542): сейсенбі, бейсембі 11.00-12.00 дейін


2 Пән туралы деректер
Пән 15 аптадан тұратын 5 семестр бойы оқытылады. Пәнннің жалпы еңбек сиымдылығы 90 саѓат, оның 30 саѓаты дєрісханадағы ж±мысқа, ал 60 сағаты – студенттердіњ өзіндік ж±мысына (СӨЖ) арналған. Дєрісханалыќ уаќыттың ж±мыс т‰ріне қарай бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.

Пәнді зерттеу «Экономикалыќ теория», «Қаржы», «Салық және салық салу», «Статистика», «Ақша, кредит, банктер», «Корпоративтік қаржы» сияқты пәндерді зерттеу нәтижесінде алған білімдерге негізделген.

Курстың міндеттері - сақтандырудың мәнін ашу, сақтандыру факторларын, сақтандыру барысы, сақтандыру қатынастарының нормативті-құқықтық базасын танып білу.

Пәнді оқыту мақсаты – негізгі тақырыптар бойынша жүйелі білім беру, жедел жағдайларда басқару шешімін дұрыс қабылдауға болашақ мамандарды дайындау.Курсттың соңында студент білу керек:

 • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • тәуекел–нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру.3 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Гражданский кодекс Республики Казахстан: особенная часть: комментарии / Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. – 2-е, Испр. и доп. – Алматы: Жеты жаргы, 2003. – 832 с.

 3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 4. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 5. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.

 6. Маренков Н.Л. Страховое дело: учебно-методическое пособие для студентов экономического факультета/ Н.Л. Маренков, Н.Н. Косаренко. – М.: Национальный институт бизнеса: Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 604 с.

 7. Страхование [Видеозапись] – 1 вк.

 8. Страхование: принципы и практика/ сост. Д. Бланд: пер. изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 416 с.

 9. Теория и практика страхования: учебное пособие/ Под ред. К.Е. Турбиной. – М.: Анкил, 2003. – 704 с.

 10. Филин С.А. Страхование инвестиционных рисков: учебное пособие для студентов по специальности «Национальная экономика»/ С.А. Филин. – М.: Благовест, 2005. – 216 с.


Қосымша әдебиет

 1. «Вопросы экономики» журналы

 2. «Финансы Казахстана» журналы

 3. «Финансы» журналы

 4. «Экономика и жизнь» журналы

 5. Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. – М.: Экономика, 1998.- 255с.

 6. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией – М.: Российский юридический издательский дом, 1995г.

 7. Интернеттегі сайт: www. aup. ru

 8. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: Анкил, 2000. – 272 с.

 9. Общая теория финансов – учебник / Под ред. проф Дробозиной Л.А. –М.: ЮНИТИ, 2000 г.

 10. Финансы: учебник для экономических специальностей / Под ред. Ильясова К.К., Мельникова В.Д. - Алматы: Каржы-Каражат, 2001 г.

 11. Хохлов Н.В. Управление риском: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 239 с.


4 Пәннің тақырыптық жоспары
4.1 050509 «Қаржы» мамандығы кәсіби орта білім негізіндегі күндізгі оқу формасы бойынша


Тематический план дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.207ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПән тақырыбының атауы

Сағат саны

дәрістер

тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе сабағы

1

1

3

2

Сақтандырудың экономикалық мәні және айналымы

1

1

3

3

Сақтандырудың сыныпталуы

1

1

3

4

Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары

-

-

3

5

Сақтандыру мәселерінің заңнамалық регламенттеуі

1

1

3

6

Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногының институционалдық құрылымы

1

1

3

7

Сақтандыру компанияларының қызметін ұйымдастыру

1

1

3

8

Актуарлық қызмет

1

1

3

9

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры

1

1

4

10

Жеке сақтандыру

1

1

4

11

Рентаны сақтандыру зейнетақыны сақтандыру

1

1

4

12

Мүлікті сақтандыру

1

1

4

13

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

1

1

4

14

Кәсіпкерлік тәукелді сақтандыру

1

1

4

15

Сақтандырушының қаржылық тұрақтылықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

1

1

4

16

Қайта сақтандыру – сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

1

1

4

17

Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

-

-

4

ЖИЫНЫ

15

15

605 Курс компоненттері
5.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 тақырып Кіріспе сабағы

«Сақтандыру» курсының пәні. Сақтандыру қатынастарының объектілері мен субъектілері.


2 тақырып Сақтандырудың арнауының экономикалық мәні

Сақтандыру түсінігі; қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, принциптері.


3 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

Сақтандыру сыныпталуының қажеттілігі. Сақтандыру сыныпталуының негізі. Қауіп түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптау.


5 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеуі

ҚР сақтандыру заңнамаларының құрылу және даму кезендері.

18.12.00г.ҚР «Сақтандыру кызметі туралы» заңының негізгі мәселелері.

Қазіргі нарық жағдайында заңды пайдаланудың әдістері мен тәсілдері. Сақтандыру қызметтерін реттейтін заңнамалық және нормативтік кесімдер.


6 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Сақтандыру нарығының құрылымы. Сақтандыру міндеттемесі, оның мазмұны. Сақтандыру қызметі ерекше тауар ретінде.


7 тақырып Сақтандыру компанияларының қызметің ұйымдастыру

Сақтандыру ұйымдарының түрлері. Сақтандыру компаниясыныңжұмысын ұйымдастыру. Сақтандыру ұйымдарының құрылымы. Сақтандыру компаниясының қызметінің экономикалық негізі.


8 тақырып Актуарлық қызмет

Сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәні. Тарифтік ставканың құрамы мен құрылымы.


9 тақырып ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құрудын қажеттілігі. 03.06.2003 жылғы ҚР «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» заңының негізгі ережелері.


10 тақырып Жеке сақтандыру

Жеке сақтандырудың пайда болу тарихы (Ежелгі Рим, Франция, Англия). Экономикалық зерттеудің объектісі ретіндегі жеке сақтандыру, оның сипаттамасы. Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру қызметтерін ұйымдастыру және оның нормативтік - құқықтық базасы.


11 тақырып Рентаны (аннуитті) сақтандыру, зейнетақыны сақтандыру.

Рентаны сақтандыру түсінігі. Өмірді сақтандыру «мерзімін дейін» шартының рентаны сақтандыру шартының айырмашылығы. Сақтандыру тәуекелі, сақтандыру сыйақысының мөлшерін анықтау.

Зейнетақыны сақтандырудың нұсқаулары: отбасылық сақтандыру, рентаның жоғарлаумен байланысты келісім шарт, кепілдендірілген өмірлік рента, полис редукциясы, редукцияланған полисті қалпына келтіру.
12 тақырып Мүліктік сақтандыру

Мүлікті сақтандырудың экономикалық және қаржылық арналымы. Мүлікті сақтандырудың негізгі түрлері, тарифтері.13 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

«Жалпы сақтандыру» саласына жататын жауапкершілікті сақтандырудың мәні мен мағынасы. Жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті негізгі түрлері. Көлік құралдары иелерінің АҚЖС-ның сыныпталу белгілері және өзгеше ерекшеліктері.


14 тақырып Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты объектілердің сипаттамасы.

Коммерциялық тәуекелдерді сақтандыру - инвестиция, табыс немесе пайда.

Банктік тәуекелді сақтандыру, оның түрлері.


15 тақырып Сақұтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандырушылылардың қаржаларын ұйымдастырудың жалпы принциптері. Сақтық қорғауда қамтамасыз ететің, ақша қаражаттарының айналымының ерекшеліктері.


16 Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Ортақ сақтандыру және қайта сақұтандырудың мәні және теоретикалық негіздері.

Қайта сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын нығайту әдісі ретінде.
17 Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

Шет елдерде сақұтандыру ісін ұйымдастыру. Сақтандырудын негізгі түрлері және формасы. Сақтандыру қызметінің даму тенденциясы.


3.3.2 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
1 тақырып Кіріспе сабағы

Қаржы-несие қатынастары жүйесіндегі сақтандыру. Сақтандыру қаржы нарығын дамытудың ажырағысыз бөлігі ретінде.


2 тақырып Сақтандырудын экономикалық мәні жәнеарналымы

Сақтандырудын экономикалық табиғаты. Жеке тұлғалардын мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін сақтандыруды пайдаланудың объективтіқажеттілігі. Сақтандыруды қаржы және несиемен өзара байланысы. Сақтандыру қатынастарының жүйесі.


3 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

ҚР сақтандырудын сыныптамасы: жүргізу жағдайлары. Әлеуметтік сақтандыру мен жеке сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері. Сақтандыруды жүргізудің нысандары және әдістері.


5 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеуі

Сақтандыру шарты: түсінігі, негізгі элементтері, негізгі жағдайлары және ерекшеліктері.

Сақтандыру бойынша заң базасын жетілдірудің негізгі бағыттары.
6 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Сақтандыру қызметінің бағасы. Сақтандыру қызметінің бағасына әсер етуші факторлар. Сақтандыру брокерлері мен агенттерінің қызметі.


7 тақырып Сақтандыру компанияларының қызметің ұйымдастыру

Сақтандыру компаниясын басқарудың негізгі принциптері.


8 тақырып Актуарлық қызмет

Сақтандыру статистиканың көрсеткіштері.


9 тақырып ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры.

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысушылардын типтік шартының негізгі ережелері.


10 тақырып Жеке сақтандыру

Жеке сақтандырудың негізгі категориялары: сақтандыру қатынастарының субъектілері, сақтандыру тәуекелі, түрлері. Ұзақ мерзімді жеке сақтандырудың түрлері.

Жеке сақтандыру бойынша сақтандыру сомаларын төлеу және анықтау.
11 тақырып Рентаны (аннуитті) сақтандыру, зейнетақыны сақтандыру.

Зейнетақыны сақтандыру - жеке сақтандырудың түрі.

Зейнетақыны сақтандырудың нұсқаулары: отбасылық сақтандыру, рентаның жоғарлаумен байланысты келісім шарт, кепілдендірілген өмірлік рента, полис редукциясы, редукцияланған полисті қалпына келтіру.
12 тақырып Мүліктік сақтандыру

Мүлікті сақтандыру бойынша негізгі шарттары және төлемді ұйымдастыру. Регрессивтік талап.

Заңды және жеке тұлғалардың мүліктерің сақтандырудынң ерекшелігі.

13 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

Шаруашылық және кәсіпкерлік процесінде зақым келген жағдайда жауапкершілікті сақтандыру.


14 тақырып Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру

Қаржылық және валюталық тәуекелдерді сақтандыру. Биржалық және валюталық тәуекелдерді сақтандырудағы хеджирлеудің ролі.

Несие тәуекелін сақтандыру. Экспорттық коммерциялық несиелі сақтандыру.
15 тақырып Сақұтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандыру қорын қалыптастыру. Сақтандыру резервтерінің түрлері және оларды қалыптастыру.


16 Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Қайта сақтандыруға тәуекелді көшіру әдісі бойынша қайта сақтандыру операциялары.


17 Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметтердегі сақтандыру сферасы.


3.3.3 Оқытушымен студенттің өздік жұмысының мазмұны
1 тақырып Кіріспе сабағы

Сақтандыруда қолданатын негізгі терминдармен глоссарийді құрастыру.


2 тықырып Сақтандырудың белгілеу және экономикалық мәні

Сақтандыруды қаржы және несиемен өзара байланысы.


3 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

Әлеуметтік сақтандыру мен жеке сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері.


4 тақырып Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары.

Сақтандыру қорларының мемлекеттік резевтік қорларынан айрықша ерекшіліктері.


5 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеуі

Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік қадағалау.


6 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Қазақстанның Сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы.


7 тақырып Сақтандыру компанияларының қызметің ұйымдастыру

Сақтандыру компанияларының инвестициясын басқару.


8 тақырып Актуарлық қызмет

Сақтандыру сыйақының түрлері. Сақтандыру сыйақының төлеу тәртібі.


9 тақырып ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры.

Шартқа қатысушылардың міндетті және төтенше жарналарының арналымы.


10 тақырып Жеке сақтандыру

Медициналық сақтандыру: манызы, ҚР-да медициналық сақтандырутәжірибесін оқып білу.


11 тақырып Рентаны (аннуитті) сақтандыру, зейнетақыны сақтандыру.

ҚР халықты әлеуметтік қорғау концепциясына сәйкес зейнетақы аннуитеттер нарығының дамуы.


12 тақырып Мүліктік сақтандыру

Стратегия андеррайтинга. Сюрвей. Страхование «от всех рисков».


13 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

Несиені өтемеген үшін қарыз алушының сақтандыру жауапкершілігі.


14 тақырып Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру

Несие тәуекелін сақтандыру. Экспорттық коммерциялық несиелі сақтандыру.


15 тақырып Сақұтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандыру ұйымдарының қаржылық тұрақтылығы қамтамасыз ету шарттары. Активтер және қабылданған сақтандыру міндеттемелерінің нормативтік ара қатынасы.


16 Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Активті және пассивті қайта сақтандыру. Қайта сақтандыруға тәуекелді көшіру әдісі бойынша қайта сақтандыру операциялары. Қайта сақтандыру шарты - пропорционалды және пропорционалды емес.


17 Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

Халықаралық сақтандырудың сыныпталуы.


5.3 СӨЖ сипаттамасы
050509 «Қаржы» мамандығы орта білім негізіндегі күндізгі оқыту түрiнен
р/р

СӨЖ түрі

Есеп берудін түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістерді дайындау
Сабақтарда жұмыс істеу

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабақтарда жұмыс істеу, тапсырмаларға жауап беру

12

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалды зерттеу

Конспект

Тексеру жұмысы

18

4

Бақылау шараларға дайындау
АБ1, АБ2, тапсырмаларды тапсыру

18

Жинағы

60


5.4 Дәрістік материалға кірмеген, бірақ оқытылуға міндетті тақырыптар мазмұны
1 тақырып Кіріспе сабағы

Сақтандыру мәніне түрлі жақындасуды оқып білу. Қазақстан мен Ресейде сақтандырудың пайда болу тарихы.

Бақылау түрі:2 тықырып Сақтандырудың белгілеу және экономикалық мәні

Сақтандыру қатынастарының жүйесі.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


3 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

Сақтандыруды жүргізудің пішіндері мен әдістері

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;4 тақырып Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары.

Тәуекел – менеджменттің негізгі әдістері – сақтандыру. Ситуациялық жоспарды құру.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


5 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеуі

Сақтандыру компанияларының жұмыстарына мемлекеттік бақылау. Сақтандыруды пайдаланушыларды құқықтық қорғау.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


6 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Қазақстанның сақтандыру нарығының қазіргі заман жағдайы. ҚР сақтандыру нарығының даму проблемалары. ҚР сақтандырудың даму перспективалары.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


7 тақырып Сақтандыру компанияларының қызметің ұйымдастыру

Сақтандыру компаниясының инвестициялық портфелін басқаруда модельдерді қолдану.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


8 тақырып Актуарлық қызмет

Сақтандыру компанияларының жұмысын қаржылау көзі ретіндегі сақтандыру сыйақысы.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


9 тақырып ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры.

Сақтандыруды пайдаланушылардың құқығын қорғау – қордың белгілеуі.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


10 тақырып Жеке сақтандыру

Жеке сақтандыру бойынша орын толтыру және сақтандыру сомасын белгілеу мен төлеу. «Династия КСЖ» АҚ жұмысы.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


11 тақырып Рентаны (аннуитті) сақтандыру, зейнетақыны сақтандыру.

ҚР тұрғындарды әлеуметтік қорғау концепциясында келісілген зейнетақы аннуитеттер нарығының дамуы.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


12 тақырып Мүліктік сақтандыру

Дүние мүлік түрлерін сақтандыруды дамытудың перспективалары

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


13 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

ҚР АҚЖС дамыту перспективалары

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


14 тақырып Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру

«Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру бойынша мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ жұмысы

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


15 тақырып Сақұтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандырушылардың төлеу мүсмкіндіктерінің проблемалары. Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық жұмысы. Сақтандырушының қаржылық жағдайының бағасы. Сақтандыру операцияларының салық салу ерекшеліктері.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


16 Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Қайта сақтандыру пулдарының жұмысы: мәні мен мағынасы. Қайта сақтандыру аясындағы негізгі терминалогия.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;


17 Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

Сақтандырудың халықаралық сыныптамасы. Қазақстан мен шет мемлекеттердің сақтандыру нарығы дамуының жалпы және жекелей жақтары.

Бақылау түрі:


 • іштей оқу бөлімдерінің студенттері үшін - ауызша сұрау;

 • сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін – конспект;

5.5 Аралық үлгеру бақылау шараларының күнтізбелік графигі
050509 «Қаржы» мамандық, кәсіби орта білім негізінде күндізгі оқыту түрі


1 рейтинг

Барлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

100

Апта бойынша максималды балл

5

13

14

13

14

14

13

14
Дәріс сабақтарына қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

16

Бақылаудын түрі

Қ

КТ

Қ

КТ

Қ

КТ

Қ

КТ

Мак. балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Тәжірибелік сабақтарына қатысу

және дайындалуСӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

24

Бақылаудын түрі

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

Мак. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Қосымша тапсырманы дайындау

СӨЖ түрі

-

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

60


Бақылау түрі

-

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

Тақырыптын №
1

2

3

4

5

6

7

Мак. балл

-

8

9

8

9

9

8

9

Аралық бақылау 1

100

2 рейтинг

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15Апта бойынша максималды балл

13

14

13

15

14

16

16
100

Дәріс сабақтарына қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
16

Бақылаудын түрі

Қ

КТ

Қ

КТ

Қ

КТ

Қ
Мак. балл

2

2

2

2

2

3

3
Тәжірибелік сабақтарына қатысу

және дайындалуСӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
24

Бақылаудын түрі

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ

АТ
Мак. балл

3

3

3

4

4

4

4
Қосымша тапсырманы дайындау

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ60


Бақылаудын түрі

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС
Тақырыптын №

8

9

10

11

12

13

14
Мак. балл

8

9

8

9

8

9

9
Аралық бақылау 2

100

ҮЖ – үй жұмысы, Қ – оқу процесінде қатысу, ЕТ - қосымша есепті тексеру, КТ - конспекті тексеру, АТ - үй тапсырмасын ауызша тексеру, Т - тест, ЕШ – есепті өздік шығару.

6 Курстың саясаты
Егерде сіз сабақты ешбір кешігусіз, дайын болып, ж±мысқа белсенді қатысып, тапсырманыњ барлығын дер кезінде орындасаңыз, онда баќылау шараларының күнтізбелік кестесінде кµрсетілгендей жоғары ұпайды жинайсыз.

Кез келген баќылау шараларының кестесін б±зу, тәртіп ережелерін сақтамау жєне сабаққа кешігулер жазаланады.

Оќу процессіне ќатысу сабаққа ќатысу, дайын болу, талќылауға белсенді қатысу жєне топпен ж±мыс істеуді білдіреді.

Тәжірибелік ж±мысқа дайындығыңызды үй жұмысын тексеру, сұрақ қою, топ ж±мысына ќатысуы бойынша тексеріледі. Сабаққа ескертусіз жєне кешігусіз ќатысуыңыз үшін Сіздер 2 ұпай алысыздар. Егер сіз сабаққа дайын емес болсаңыз, онда тек ќатысуыњыз баѓаланады. Сабақты µткізуден кейінгі дайындық жұмысы баѓаланбайды. Сабақтағы енжарлыќтың байқалуы 1 ұпай санының кемуіне єкеледі.

СӨЖ дер кезінде орындалмауы (сабаққа дайындалудан басќа) ұпай санының тµмендеуіне алып келеді:


 • аптасына кешігу 1-3;

 • бір аптадан көбірек кешіксе 2-ге.

Тєртіп б±зушылық жєне кез келген сабаққа кешігу артынан ж±мысқа ќатысудыњ балын 0,5-ке төмендетеді. Сабақтан шығарылса, онда ж±мысќа дайындалу мен қатысу 0 ұпаймен бағаланады.

Әрбір семестрде екі алдын ала ескерілген тест т‰рінде өтетін өткен материл бойынша білімді шекаралыќ бақылау µтеді.

Егер сіз орынды себептермен сабақты немесе баќылау шараларын өткізіп алсаңыз, онда сіз оны жеке тапсырма бойынша, оќытушымен бекітілген уақытта µтеуіңіз керек.

Ж±мысты ќорытындылай келсе, семестрде екі рет аѓымдаѓы ‰лгерімділіктің ќорытынды ұпайы аныќталады (рейтинг). 50 ұпай қанағаттандырмайтын баға болып есептелінеді.

Емтиханға р±ќсат алу үшін 1 жєне 2 рейтинг ќорытындысы бойынша бағаның жоғары болуын ќажет етеді.

Қорытынды баќылау жазбаша т‰рде µткізіледі, біреуден кµшіруге тиым салынѓан.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3
Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша есептеледі


РР = ((1Р + 2Р)*0,7)/2 + КЖ*0,3
Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жібарілмейді. ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала боыйнша есептеледі


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4

Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі.Курстық жұмыс комиссия алдында қорғанылады.

Емтихан билет арќылы µткізіледі: билеттердіњ саны 25 болады, єрбір билет ішінде 2 с±раќ жєне 1 есеп болады. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл, оныњ ішінде есеп - 40 баллмен, бір с±раќ 30 баллмен баѓаланады.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет