Т. С. Намазбаев 2016 жбет4/4
Дата24.09.2017
өлшемі0.61 Mb.
#1663
1   2   3   4

Оқыту нәтижелері: өндірістің өндірістік және шарушылық инфрақұрылымын, ғылыми-техникалық жағынан дайындау және өндірісті жақсарту, конструкторлық іс құжаттарды дайындау және т.б.; техникалық шашімдердерді қабалдай білу, әр түрлі шаралар мен жұмыстар бойынша іс құжаттарды дайындау, өндірісті ұйымдастырудың болашағын болжай алуы керек; көлік шарушылығы кәсіпорындарының өндірістік үрдістерін жақсаруын ұйымдастыру, өндірісті ұйымдастырудың қажеттілігін, шетелдік тәжірибе және бұл пәннің болашағы жайлы білуі керек.

ЕЕК 34 модулі

EOU 4305 «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» 1-1-0-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты әрбір инженер-экономист мемлекеттің, өз кәсіпорынының, цехтың, учаскенің экономикалық саясатының бағытын білуі қажет.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономика мәселелерін жүйелік зерртеу және өндірісті ұйымдастырудың әртүрлі салаларын қосқанда, күрделі қаржылардың мөлшерін жоспарлау, өндірістің техникауэкономикалық көрсеткіштерін анықтау, ИСО-9000, ИСО-14000 стандартау және сертификаттау көрсеткіштерін сипаттау.

Оқыту нәтижелері: өндірістің өндірістік және шарушылық инфрақұрылымын, ғылыми-техникалық жағынан дайындау және өндірісті жақсарту, конструкторлық іс құжаттарды дайындау және т.б.; техникалық шашімдердерді қабалдай білу, әр түрлі шаралар мен жұмыстар бойынша іс құжаттарды дайындау, өндірісті ұйымдастырудың болашағын болжай алуы керек; көлік шарушылығы кәсіпорындарының өндірістік үрдістерін жақсаруын ұйымдастыру, өндірісті ұйымдастырудың қажеттілігін, шетелдік тәжірибе және бұл пәннің болашағы жайлы білуі керек.

19

3/2

ЕЕК 34 модулі

EK 4206 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты: бірінші (адами) - жұмыскердің денсаулығының сақтау. Екінші (өндірістік) - еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыруы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек қорғауды басқару жуйелері (ЕКрЖ). Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инст­руктаж. Эргономиқалық негіз- дері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық. Мінгізу мен Tycipy жұмыстарының қауіпсіздігі. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрт қауіпсіздігі. Адамның Тіршілік ететін ортасының қаупі. Зілзала. ТЖ салдарын жою. Құрылыс алаңында еңбек қау- сіздігін қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері: 1) қағидасы өндірістік сәрсенбінің факторларының арасында. Сол при техниканың және технологияның айтылмыш деңгейінде төмендет- қатал әсерді өндірістік фактор жұмыскерге қояды. 2) тағайынды шаманың қағидасы, бас-басының ықтимал мағыналарының қатал факторлардан, осы шаманың законодательное бекіт- және тексеріс соң оның орындалуының. 3) жұмыстың орындалуының қауіпсіздігінің қамсыздандыруы как атқарушы, олай және қапта-(экологиялық жиһаздың тексерісі) үшін.

ЕЕК 34 модулі

EK 4206 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

AAFN 2211 2-0-1-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты: бірінші (адами) - жұмыскердің денсаулығының сақтау. Екінші (өндірістік) - еңбектің өндірімділкінің өсуінің қамсыздандыруы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек қорғауды басқару жуйелері (ЕКрЖ). Енбек қорғаудың негізгі ережесі. Инст­руктаж. Эргономиқалық негіз- дері. Өндірістік санитария, өнеркәсіптік желдету. Шу мен дірілден қорғану. Өндірістік жарық. Мінгізу мен Tycipy жұмыстарының қауіпсіздігі. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрт қауіпсіздігі. Адамның Тіршілік ететін ортасының қаупі. Зілзала. ТЖ салдарын жою. Құрылыс алаңында еңбек қау- сіздігін қамтамасыз ету.

Оқыту нәтижелері: 1) қағидасы өндірістік сәрсенбінің факторларының арасында. Сол при техниканың және технологияның айтылмыш деңгейінде төмендет- қатал әсерді өндірістік фактор жұмыскерге қояды. 2) тағайынды шаманың қағидасы, бас-басының ықтимал мағыналарының қатал факторлардан, осы шаманың законодательное бекіт- және тексеріс соң оның орындалуының. 3) жұмыстың орындалуының қауіпсіздігінің қамсыздандыруы как атқарушы, олай және қапта-(экологиялық жиһаздың тексерісі) үшін.

20

5/3

PZhD 35 модулі

PZhD 4307 «Приборлар және жүйелер диагностикасы» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

PZhZhN 3304 1-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты болып өлшеу мен диагностиканы жүргізу әдістері мен құралдарын оқу табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық модельдер және техникалық диагностика теориясындағы әдістер;диагностикалық параметрлердің ақпараттылығын бағалау әдістері; техникалық диагностикалаудың негізгі типтері және қасиеттері; диагностикалау нәтижелері бойынша құрылғылардың техникалық ресурстарын болжау жайлы түсінік; құрылғыларды қолдану, қызмет көрсету және жөндеу стратегиялары.

Оқыту нәтижелері: приборлардың техникалық жағдайларын диагностикалайдың қолданыстағы әдістері, оларды қолдану салалары және олады қолдану тиімділігін арттыру үшін маңыздылығы жайлы мәліметке ие болуы қажет;  диагностикалаудың қолданыстағы әдістерінің физикалық негіздерін, диагностикалық жабдықтардың түрі мен мүмкіндіктерін, өлшеу ж»не диагностикалау құралдарының жағдайымен метрологиялық қадағалау ұйымдарының негіздерін білуі қажет; практикалы жұмыста өлшеу және диагностикалау құралдары мен әдістерін дұрыс қолдана білу, өлшеу мен диагностикалаудың тиімді әдісін таңдай білуі; диагностика алгоритмдерін тұрғыза білуі; өлшеу құралдарының функциолануы мен сипатталуының дұрыстығын метрологиялық бақылауды жүзеге асыра білуі қажет; істен шығуларды іздеу процедурасын жүргізу дағдысын қабылдау.

PZhD 35 модулі

PZhD 4307 «Приборлар және жүйелер диагностикасы» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-3

PZhZhN 3304 1-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты болып өлшеу мен диагностиканы жүргізу әдістері мен құралдарын оқу табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Математикалық модельдер және техникалық диагностика теориясындағы әдістер;диагностикалық параметрлердің ақпараттылығын бағалау әдістері; техникалық диагностикалаудың негізгі типтері және қасиеттері; диагностикалау нәтижелері бойынша құрылғылардың техникалық ресурстарын болжау жайлы түсінік; құрылғыларды қолдану, қызмет көрсету және жөндеу стратегиялары.

Оқыту нәтижелері: приборлардың техникалық жағдайларын диагностикалайдың қолданыстағы әдістері, оларды қолдану салалары және олады қолдану тиімділігін арттыру үшін маңыздылығы жайлы мәліметке ие болуы қажет;  диагностикалаудың қолданыстағы әдістерінің физикалық негіздерін, диагностикалық жабдықтардың түрі мен мүмкіндіктерін, өлшеу ж»не диагностикалау құралдарының жағдайымен метрологиялық қадағалау ұйымдарының негіздерін білуі қажет; практикалы жұмыста өлшеу және диагностикалау құралдары мен әдістерін дұрыс қолдана білу, өлшеу мен диагностикалаудың тиімді әдісін таңдай білуі; диагностика алгоритмдерін тұрғыза білуі; өлшеу құралдарының функциолануы мен сипатталуының дұрыстығын метрологиялық бақылауды жүзеге асыра білуі қажет; істен шығуларды іздеу процедурасын жүргізу дағдысын қабылдау.

21

6/4

A-OzhZh 36 модулі

A-OZhZh 4308 «Ақпараттық-өлшеуіш желілері және жүйелері» 2-0-2-7

Пререквизиттер:

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

AOTMZhZh 3309 2-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән технологиялық процестерді және өлшеу тәжірибелерін автоматты түрде басқару мен күрделі обьектілерді зерттеу үшін ақпараттық-өлшеуіш жүйелері (АӨЖ) мен кешендерін - қазіргі әдістер мен өлшеуіш техника құралдарын қолдану және құру принциптерін зерделеу мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: АӨЖ қызметі, түрлері және құрылымы. Өлшеу жүйелері, автоматты бақылау жүйелері. Техникалық диагностика жүйелері; теле өлшеу жүйелері. АӨЖ техникалық құралдары АӨЖ-нің алғашқы түрлендіргіштері. Есептеу техникалары және АӨЖ. Қазіргі заманғы өлшеуіш ақпараттық технологиялар. Көпдеңгейлі АӨЖ. АӨЖ функционалдау алгоритмі. АӨЖ бағдарламалық қамтамасыз ету архитектурасы. АӨЖ –де ақпаратты беруді және сақтауды, алмастыруды, алуды ұйымдастыру. Өлшеуіш - есептеу кешендері. АӨЖ құрудың тәсілдері. Автоматты диагностиканы және автоматты бақылау жүйелеріне, ақпаратты жүйенің синтезіне жүйетехникалық жақындау негіздері. АӨЖ метрологиялық сипаттамасы. АӨЖ метрологиялық қамтамасыз ету ерекшеліктері. Поверкалаудың техникалық құралдары. Қателіктердің автоматикалық коррекциясы. АӨЖ сұлбатехникалық жобалауының мазмұны. АӨЖ аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді конструкциялау және жобалау кезінде АЖЖ қолдану.

Оқыту нәтижелері: ақпараттық - өлшеу және басқару кешендерін және жүйесін жетілдіруі мен дамуы және қазіргі жағдайы туралы; жүйелерді құру принциптері және жұмыс істеу алгоритмдері, жүйені құру үшін қолданылатын стандартты интерфейстер, жобалау және бағдарламалық қамтамасыз ету негіздері, автономдыдағы тәрізді (жүйелік нұсқаларда) өлшеу жүйелерінің компьютерлік қорында құрылған өлшеу ақпараттарын бейнелеу және өңдеу, беру, қабылдау бағдарламалық және техникалық құралдары, әдістері; АӨЖ құру үшін қазіргі ақпараттық және бағдарламалық технологияларды құру ерекшеліктері түсінікке ие болу; АӨЖ жұмысын ұйымдастыру үшін стандартты интерфейстерді таңдай; АӨЖ жұмысын ұйымдастыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді талдауды істей білуге: АӨЖ элементтерімен жұмыс бойынша және толық жүйеде практикалық дағдыларды меңгеру.

KMMS 36 модулі

KMMS 4308 «Қолданбалы метрология және метрологиялық сынау» 2-0-2-7

Пререквизиттер:

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

OMKETR 3309 2-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі қолданбалы метрологияда қолданатын әдістер мен құралдарды меңгеру, өлшеу құралдары туралы біліммен қамтамасыздандыру, олардың ерекшеліктерін оқып меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Метрология- өлшеу туралы ғылым. Метрологияның маңызы және мазмұны. Қазіргі қолданбалы метрология талаптары. Өлшеу бірлігін қамтамасыз етудегі құқықтық негіздер. Өлшеу және бақылау құралы. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары және оларды нормалдау. Метрологиядағы анықталмағандық теориясы.

Оқыту нәтижелері:  мемлекетте және басқа мемлекеттердегі қазіргі метрологияның жағдайын және тарихы туралы; өлшеулер туралы, олардың бірлігін қамтамасыздандыратын әдістері және құралдары туралы; қажетті дәлдікке жетудің тәсілдері туралы; дамыған мемлекеттердегі метрология бойынша мекемелер туралы; метрология бойынша халықаралық және аудандық мекемелер туралы; меторлогия,стандарттау және сертификаттаудың өзара байланыстары туралы түсінікке ие болуға; заңды және нормативті құқықтық актілерді, метрология бойынша әдістемелік материалдарды; ведомс аралық және ведомстық бақылаудың стандарттарының және өлшеу бірлігінің жүйесін; физикалық шама бірлігін көштету және олардың шамаларының берілу теориясын; өлшеу нәтижелерін және өлшеу құралдарын өңдеу әдістерін; олардың метрологиялық сипаттамаларын; сынақты өткізу ережесін білуге; метрология бойынша жұмыстарды жүргізу және жоспарлау үшін компьютерлік технологияны қолдануды; өлшеу нәтижесін өндіру әдістерін; өнім сапасының бақылау әдістерін істей білу;бақылау-өлшегіш және сынақ техникасымен жұмысты; өлшеу құралдарын, сынақты және бақылауды қолдануды; техникалық жағдайларды, стандарттарды және басқа құжаттарды қарастыруды практикалық дағдыларды меңгеру.

22

6/4

AOTMZhZh 37 модулі

AOTMZhZh 3309 «АӨТ микропроцессорлық және жүйелік жабдықтары» 2-1-1-6

Пререквизиттер:

Elе 2212 1-1-1-3

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

Постреквизиттер:

A-OZhZh 4308 2-0-2-7

TUOA 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән микропроцессорлардың архитектурасы мен құрылымын және оларды ақпараттық-өлшеу техникасында қолдануды оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Микропроцессорлар және оларды қолдану аймақтары. Технологиясы, қызметі бойынша МП жіктеу. МП сәулеті. «SPS MOTOROLA» фирмасының МП тобы. Siemens C161 сериялы микроконтроллерлер. К1810, К1816 сериялы микропроцессорлар. «Atmel» фирмасының Classic тобындағы AVR микроконтроллерлері. Microchip Technolodgy Inc фирмасының PIC микроконтроллерлері. Топ құрамы, ішкі топ және олардың техникалық мәліметтері. PIC 12С5xx, PIC 12Fxx микроконтроллерлері. PIC 16Fxx микроконтроллерлері. PIC 18Fxx микроконтроллерлері. Ақпаратты енгізу-шығару жүйесі, әр түрлі шығару құрылғыларында ақпаратты бейнелеу әдістері. Интерфейстер. Қызметі, жіктелуі. Құрамы, құрылысы, беру тәсілдері, алмастыруды ұйымдастыру. Microbus, Z-bus, Multibus, Unibus, Versabus, VME типті интерфейстер. Сыртқы құрылғылармен PIC–контроллерлердің байланысын ұйымдастыру. I2C, SPI, PSP, USART интерфейстері. Микропроцессорларды бағдарламалық қамтамасыздандыру. Құрылысы. МП командаларының жүйесі. Microchip Technology MPASM фирмасының микроконтроллерлері үшін бағдарламалау тілдері. MPLAB интергалданған ортасы. PIC микроконтроллерлері үшінбағдарламаны құру және тексеру. Ақпараттық-өлшеу жүйелерінде МП және МП-жүйелерді қолдану.

Оқыту нәтижелері:  сәулеті туралы, олардың аппараттық жүзеге асыру және бағдарламалық қамтамасыз ету туралы түсінікке ие болу; микропроцессорлар түрлерін, оларды қолдану ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін; ортаны жобалау әдістерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлей білу; берілген объекті үшін микропроцессорды немесе микропроцессорлық жүйені таңдай білуге, ортаның принціптік схемасын жасауды және оны бағдарламалық қамтамасыздандыруды істей білу; ортаның схемасын әзірлегенде және оларды бағдарламалық қамтамасыздандыруды тексергенде практикалық дағдыларды меңгеру.

OMKETR 37 модулі

OMKETR 3309 «Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету және техникалық реттеу» 2-1-1-6

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

Fiz (II) 2206 1-1-1-6

KOAN 2217 1-0-2-4

Постреквизиттер:

KMMS 4308 2-0-2-7

SZhTZShM 4311 1-0-2-7

POKMS 4310 2-0-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән микропроцессорлардың архитектурасы мен құрылымын және оларды ақпараттық-өлшеу техникасында қолдануды оқып үйрену мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Микропроцессорлар және оларды қолдану аймақтары. Технологиясы, қызметі бойынша МП жіктеу. МП сәулеті. «SPS MOTOROLA» фирмасының МП тобы. Siemens C161 сериялы микроконтроллерлер. К1810, К1816 сериялы микропроцессорлар. «Atmel» фирмасының Classic тобындағы AVR микроконтроллерлері. Microchip Technolodgy Inc фирмасының PIC микроконтроллерлері. Топ құрамы, ішкі топ және олардың техникалық мәліметтері. PIC 12С5xx, PIC 12Fxx микроконтроллерлері. PIC 16Fxx микроконтроллерлері. PIC 18Fxx микроконтроллерлері. Ақпаратты енгізу-шығару жүйесі, әр түрлі шығару құрылғыларында ақпаратты бейнелеу әдістері. Интерфейстер. Қызметі, жіктелуі. Құрамы, құрылысы, беру тәсілдері, алмастыруды ұйымдастыру. Microbus, Z-bus, Multibus, Unibus, Versabus, VME типті интерфейстер. Сыртқы құрылғылармен PIC–контроллерлердің байланысын ұйымдастыру. I2C, SPI, PSP, USART интерфейстері. Микропроцессорларды бағдарламалық қамтамасыздандыру. Құрылысы. МП командаларының жүйесі. Microchip Technology MPASM фирмасының микроконтроллерлері үшін бағдарламалау тілдері. MPLAB интергалданған ортасы. PIC микроконтроллерлері үшінбағдарламаны құру және тексеру. Ақпараттық-өлшеу жүйелерінде МП және МП-жүйелерді қолдану.

Оқыту нәтижелері:  сәулеті туралы, олардың аппараттық жүзеге асыру және бағдарламалық қамтамасыз ету туралы түсінікке ие болу; микропроцессорлар түрлерін, оларды қолдану ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін; ортаны жобалау әдістерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлей білу; берілген объекті үшін микропроцессорды немесе микропроцессорлық жүйені таңдай білуге, ортаның принціптік схемасын жасауды және оны бағдарламалық қамтамасыздандыруды істей білу; ортаның схемасын әзірлегенде және оларды бағдарламалық қамтамасыздандыруды тексергенде практикалық дағдыларды меңгеру.

23

5/3

TPOA 38 модулі

TPOA 4310 «Технологиялық процестерді өлшеуді автоматтандыру» 2-0-1-7

Пререквизиттер:

Fiz 2206 1-1-1-3

AAFN 2211 2-0-1-3

Elе 2212 1-1-1-3

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән өндірістің әр түрлі салаларында технологиялық процестерді автоматтандыру жұмыстарын практикалық меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Технологиялық процестерді өлшеуді автоматтандырудың осы заманғы сұрақтары және оларды жетілдіру келешегі. Өнеркәсіптік қызметтегі аспаптардың типтері және түрлері. Автоматтандырылған ақпаратты-өлшеуіш жүйелер мен кешендердің құрылымдық құрылысы және функционалдық қызметі. Орталықтандырылған және таратылған автоматтандырылған жүйелер.

Нормализаторлар, коммутаторлар, күшейткіштер. Аналогты-сандық және басқа да түрлендіргіштер. АСТ таңдау. АСТ қателіктері. АШЖ конфигурациялары. Сандық–аналогтық түрлендіргіштердің элементтері және олардың сипаттамалары. Декодтаушы схемалар, тұрақты қорек көздері. Прецизионды резисторлар, коммутациялық кілттер. Операциялық күшейткіштер. Технологиялық процестерді басқару үшін ақпаратты енгізудің және шығарудың сандық ішкі жүйесі. Жіктеулер, функциялар, техникалық және метрологиялық сипаттамалар. Сигналдарды сандық сүзу, аппараттық құралдар күйін диагностикалау.Оқыту нәтижелері:  әр түрлі салаларда өлшеу, бақылау және басқару жүйелерін дамыту жолдары және міндеттері туралы түсінігі болуы керек; өлшеудің және бақылаудың автоматтандырылған жүйесінің құрылымдық құрылуын және функционалдық қызметін, аналогтық және сандық техниканың типтік блоктарын білуі керек; аналогтық және сандық өлшеудің, бақылаудың және басқарудың ішкі жүйелерін есептей және әзірлей білуі керек; бағдарламалық құралдарды әзірлеу және тексеру бойынша; бөгеттерден қорғау әдістері бойынша; өзара блоктар мен приборларды сәйкестендіру бойынша машықтану дағдыларына ие болу керек.

POKMS 38 модулі

POKMS 4310 «Прецизионды өлшеу құралдарын метрологиялық сынау» 2-0-1-7

Пререквизиттер:

KOAN 2217 1-0-2-4

CZOK 3220 1-0-2-6

OAK 3222 1-0-2-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән прецизионды өлшеу құралдарды метрологиялық сынау әдістер мен құралдарын, прецизионды өлшеу құралдары туралы теориялық білімдермен қажетті көлемімен қамтамасыз ету, олармен пайдалану салаларын, олардың айырмашылық ерекшеліктерін меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Прецизионды өлшеу құралдардың түсінігі және олардың метрологиялық сипаттамалары. Толық қателікті құрамдарға бөліп ыдырату. Метрологиялық сынаулардың құрылымдары.

Объектінің метрологиялық моделін құрастыру. Бір каналдың моделі (кванттау деңгейдің). Жалпы модельді құрастыру. Модельдің бара-барлығы. Өлшеу нәтижелерінің қателіктерінің сипаттамаларын анықтау негізгі алгоритмдері. Әсер ету функциясын, статикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау. Прецизионды құралдардың өлшеуі мен бақылауын автоматтандыру. Өлшеулерді автоматтандыруда техникалық қамтамасыз ету және оларды таңдау. Өлшеу мен бақылаудың автоматтандыруын метрологиялық қамтамасыз ету. Автоматтандырылған өлшеу, сынау және бақылау құралдарының норма-ланатын метрологиялық сипаттамалары. Прецизионды құралдардың метро-логиялық сынауларын автоматтандыру үрдістерінің ерекшеліктері.Оқыту нәтижелері:  Аналогтық және сандық түрлердегі прецизионды өлшеу құралдары туралы түсінікке ие болу; прецизиялық құралдардың метрологиялық сынау әдістерін, өлшеу құралдардың номиналды, шынайы және метрологиялық сипаттамаларын білу; аппараттық және бағдарламалық құралдарды таңдау, тәжірибе жүрісін салу, нәтижелерді түсіндіріп беру және бағалауды істей білу; метрологиялық сынауларды өткізу, сынау нәтижелерін автоматтық түрде өңдеу, техникалық және бағдарламалық сынау құралдарымен жұмыс жасай алатын практикалық дағдыларды меңгеру.

24

5/3

MB 39 модулі

MB 4311 «Микропроцессорларды бағдарламалау» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

EN 2213 1-1-1-3

AOTEK 2214 1-0-2-4

AOTMZhZh 3309 2-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән микропроцессорларды программалау әдістерін және тәсілдерін меңгеру мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: МП жіктеуі, операциондық жүйелер, МП программалау тілдері, программалау қамтамасыздандырудың құрылымы. Әр түрлі архитектуралы МП командалар және адрестеу жүйелері. МП ішінде деректерді көрсету пішімдері мен диапазондары. МП-дің программа үзу жүйесінің ерекшіліктері. Үзу драйверлерін программалау. Тармақтану және циклдарды программалау. Деректерді енгізу-шығару процестерін программалық режимде және программаны үзу режимінде ұйымдастыру. Текст түзету, трансляция және компоновка жасау құралдары. Программаларды жинақтау құралдары. Программаларды жөндеу құралдары мен әдістері.

Оқыту нәтижелері:  қазіргі микропроцессорлардың архитектурасы, оларды қолданатын және қолдану әдістері туралы түсінікке ие болуға;

  • команда жүйесін, мәліметтерді көрсету пішімдерін, МП жұмыс режимдерін, адрестеу әдістерін, реалдық уақыт масштабында жұмыс атқаруды, программалау тілдерді білу;МП-мен айналасуды, өлшеу және басқа ақпаратты жинау, түрлендіру, өндеу және көрсету алгоритмдерді, линеаризациялау, аппроксимациялау, тегістеу әдістермен нәтижелерді өндеуін істей білу; бақылау, өлшеу және басқарудың әр түрлі есептерін шешу үшін МП программасын жасауға практикалық дағдыларды меңгеруге.

TRSZM 39 модулі

TRSZM 4311 «Стандарттарды жасау технологиялары, заң шығарушы метрология» 1-0-2-7

Пререквизиттер:

Mat (II) 1204 1-2-0-2

KOAN 2217 1-0-2-4

OMKETR 3309 2-1-1-6

Постреквизиттер:

-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пән нормативті-құқықтық актілерді, стандарттарды, нормативті документтерді өңдеуде студенттерді оқыту мақсатын алға қояды.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кіріспе. Стандарттау бойынша заң тарихынан. . «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңы. Стандарттаудың негізгі принциптері. Нормативті құжаттарды классификациялау және оларға талап. Стандарттау бойынша жұмысты жоспарлау. Стандарттаудың бағдарламасы (ұлттық, мемлекет аралық, ұлтаралық). Мемлекеттік классификаторларды өндіру реті. Өнімнің каталогизация жүйесі. Қызметтің, өнімнің стандартизациясы. Стандарттарды бақылау. Өндірісте стандарттарды өндірудегі негізгі жағдайлары. Текстік өндірістік құжаттар. Стандарттау бойынша нормативті құжаттарды мемлекеттік бақылау және қадағалау. нормативті және техникалық құжаттарды нормабақылау.

Оқыту нәтижелері:  Стандарттау аймағында халықаралық, аймақтық және ұлттық қызмет туралы;өндірістік документтердің номенклатурасы туралы;Құқықтық қамтамасыздандыру, құқықтық нормалар, заңды актілер (заңдар), нормативті актілер және заңды табиғи стандарттар туралы; стандарттарды құрастырудағы әдістер мен принциптерді және нормативті құжаттандаруды, оларды қолдана білуді, өңдеу ретін, стандарттарды бекіту туралы түсінікке ие болуға; Өндірушілер, дайындаушылар және өнімді тұтынушылар үшін әр түрлі формадағы құжаттарды құрастыруды; метрология, стандарттау және сертификаттау аймағындағы қызмет үшін нормативті-құқықтық талаптарды істей білуге.


ӨТПЖ кафедрасының меңгерушісі Айжамбаева С.Ж.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет