Такырып Мазмұны ТапсырмаДата30.12.2017
өлшемі161.59 Kb.
#12304

Такырып

Мазмұны

Тапсырма

Әдебиет

№1. Академиялық қатынас


Қатынас жасаудың концептуалды моделі (үлгісі). Қарым-қатынас процесстер элементгеріиің сипаттамасы: хабар (қатынас), мағлұматты (хабарды) жіберуші-алушы, кодтау-кодты шешу, канал, шуыл, кері байланыс, қарым-қатынас контексті, қарым-қатынас нәтижесі (тиімділігі). Қабылдау (түйсік) ерекшеліктері

Академиялық қатынас ұғымы. Академиялық ортадағы элементтер сипаттамасы: лсіберуші, алушы, мәтін/ дискурс, қарым-қатынас контексті, қарым-қатынас тиімділігі.

1Процесстердің ерекшелігін сипаттау:

хабар (қатынас), мағлұматты (хабарды) жіберуші-алушы, кодтау-кодты шешу, канал, шуыл, кері байланыс, қарым-қатынас контексті, қарым-қатынас нәтижесі (тиімділігі). 2Түсініктерге анықтама беру: лсіберуші, алушы, мәтін/ дискурс, қарым-қатынас контексті, қарым-қатынас тиімділігі.

3 Академиялық сөйлесу түрлерін сипаттаңыз: оқулық (дәріс, семинар, тәжірибелік, лабораториялық сабақтарға, СӨЖ) және ғылыми (конференциялар ғылыми семинарлар және симпозиумдар, проекттер, презентациялар, публикациялар


1Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка . М.: Просвещение, 1990.

2 Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.

3 Trimbur J. The call to write. Preliminary edition. Longman Publishers USA, 1999.


№2

Қарым-қатынасқа қатынасушылар сипаттамасыҚатынасушылардың жеке сипаттамалары; ролдік статусы, білім деңгейі, кәсіби, зерттеу аумағындағы қызметі, жасы, жынысы, мінез-кұлқы.

Автордың ерекше қасиеті: когнетивтік ресурстары, дүниеге көз-қарасы, Кұндылықтары мен түсінігі (санасы), ойы, қатынас стилі, тілдік және сөйлеу кұзырлығы, творчестволылығы, өзіндік сана, өзіндік ой мен езіндік багалау сипаты. Автордың ұстануы, оның көзқарасы, ойы мен мақсаты.

Адресат факторы: когнитивтік ресурстары, дүниеге көзқарасы, күндылығы мен түсінігі, қатынас стилі, тілдік және сөйлеу құзырлығы, таныс/таныс емес, ақпарат алған/ ақпарат алмаған, қызығушылық танытқан/ қызығушылық танытпаған, аккөңіл/ ашушаң.


1Коммуниканттардың тұлғалық сипаттамаларын сипаттаңыз:

ролдік статусы, білім деңгейі, кәсіби, зерттеу аумағындағы қызметі, жасы, жынысы, мінез-кұлқы.

2 Когнитивтік ресурстарды, дүниеге көз-қарасыны, кұндылықтары мен түсінігі (санасы), ойы, қатынас стиліні сипаттаңыз


1Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М.: Просвещение, 1990.

2 Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.

3 Trimbur J. The call to write. Preliminary edition. Longman Publishers USA, 1999.


№3

Ауызша және жазбаша қатынас спецификасыҚатынас мақсаты. Мазмұны, құрылымы мен көрінісі. Сейлеу шығармаларын ұйымдастыру; кіріспе бөлім мен қорытынды негізі тезис және оның сөйлеу шығармаларындағы орны. Композициялық (мазмұндық)-сөйлеу түрлері. (баяндама), көзін жеткізу (сендіру), хабарлау, талдау. Сыни талдау мен дәлел (аргументация) тәсілдері; цитаттар, сгатистикалық деректер, мысалдар, анықтамалар, салыстыру, салғастыру, толықтыру, жүйелеу, топтастыру, кепілдеме (сипаттама).


1 Жазбаша және ауызша сөйлесу ерекшелігін сипаттау -

қатынас мақсаты, мазмұны, құрылымы мен көрінісі.

2 Кіріспе бөлімнің мақсатын анықтау

3 Сыни талдау мен нақтылау әдістеріне сипаттама беріңіз: цитаттар, сгатистикалық деректер, мысалдар, анықтамалар, салыстыру, салғастыру, толықтыру, жүйелеу, топтастыру, кепілдеме (сипаттама).
1Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка . М.: Просвещение, 1990.

2 Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.

3 Trimbur J. The call to write. Preliminary edition. Longman Publishers USA, 1999.

№4


Ғылыми стиль


Ғылыми мәтін/дискурс ерекшеліктері. Аналитикалық сөйлесу шығармаларының жанрлық түрлері.

Ғылыми сөйлеу мәдениеті. Тілдік және сөйлеу нормалары лсоиіпдеді ұғым. Сөйлеу этикеті және академиялық ортадағы сөйлеу тартібінін ұлттық-мәдени спецификасы.
1. Ғылыми мәтіннің/дискурстың ерекшеліктерін талдау

2. Аналитикалық сөйлесу жанрдың түрлерін сипаттау
Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка . М.: Просвещение, 1990.

Брандес М.П., Стилистика немецкого языка. М., 1983.

Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Митрофанова О.Д Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1976.
№5

Аналитикалық сөйлеу шығармаларынын тілдік ерекшеліктері.
Сөз таптары. Сөйлем мүшелері. Лексикалық бірліктерді талшау жопе олардың әртүрлілігі. Лексикалық бірліктерді денотативті (тура), коионативті (ауыспалы) қолдану. Ғылыми терминология. Грамматикалық құрылым және оның әртүрлілігі. Параграф құрылымы. Сөйлемнің қабысуы мен бағынуы. Активті тәсіліне пассивті конструкциялар. Лексикалық және синтаксистік параллелизм. Стилистикалық тәсілдер. Жағдаяттық контекст.

Қорытынды (алғашқы) түсініктер анықтамасы. Эксперимснталды деректерді, зерттеудің сапалық және сандық көрсеткіштерін талдау, суретеу және интерпретациялау. Оқиғалар мен әрекеттер динамикасы мен хроникасы.

Мазмұн формасы: көркемдігі/ ашып көрсету, жүйеліліғі, байланыстылығы, логикалық реті, себеп-салдарлық арақақатысы, анықтылығы, дәдділігі, бағалылығы, эмоциалдылығы, дқрыстығы.


1Параграфтың құрылымын түсіндіру Согласование предложений.

2 аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік еркешеліктерін талдау (көркемдігі/ ашып көрсету, жүйеліліғі, байланыстылығы логикалық реті, себеп-салдарлық арақақатысы, анықтылығы, дәдділігі, бағалылығы, эмоциалдылығы, дұрыстығы).
Гвишиани Н.В. Язык научного общения. М., 1986.

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. Л.: ЛГУ, 1990.

Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. М.: Социальные отношения, 2003.

Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. Moscow, 1994.№6

Аналитикалық сөйлеу шығармаларын дайындау этаптары
Жоспарлау: пән таңдау, негізгі сайларды дамыту, тақырып тандау өз рөлін, адресат факторы мен мақсаттарын анықтау, жұмыс тезисін жазу.

Жобалық ойларды (нұсқауларды) жасау: материалды ұйымдастыру -құрылымы мен мазмұны, ойлардың өрбуіне байланысты жұмыстың жалғасуы, мазмұнын үлгілеу, тақырыпты қалыптастыру, кіріспе мен қорытындыны жоспарлау.

Сөйлеу шығармасынын шимай жазбасын дайынлау, оған тишау жасау: мазмұны, стилі, дұрыс жазылу үлгісі, техникалық акаулары.

Қорытынды нұсканы дайындау және түзету: шнмаі жазбада байқалған (анықталған) ақауларды түзету.
1Жобалық нұсқаның дайындау процесін түсіндіру: құрылымы мен мазмұны, ойлардың өрбуіне байланысты жұмыстың жалғасуы, мазмұнын үлгілеу, тақырыпты қалыптастыру, кіріспе мен қорытындыны жоспарлау

2 Алғашқы нұсқасында анықталған қателіктерді жою техникасын көрсетуЗимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Митрофанова О.Д Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1976.

Оршанская Е.Г., Ипполитова Н.А. Культура речи учителя иностранного языка. М.: Флинта, Наука, 2004.

Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.№7

Академиялық оқылым
Мәтіндер типологиясы. Ақпарат кездері. Ақпарат жинау, өндеу, ұйымдастыру тәсілдері. Қарап шығатын, танысу, іздеу, окыту оқылымдары. Құнды ақпаратты сканирлеу, жазу, бағалау, синтездеу және ұйымдастыру. Алынған деректерік сандық және сапалық интеграциясы, оларды сақтау және көрсету (ұсыну).


1 Ақпарат жинау, өндеуге қандай талаптар қойылады

2Мақсат бойынша оқу түрін көрсету: Қарап шығатын, танысу, іздеу, окыту оқылымдары.

3 Құнды ақпаратты сканирлеу, жазу, бағалау, синтездеу және ұйымдастыру


Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Митрофанова О.Д Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1976.

Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.


№8

Акалемиялық жазылым.
Аналитикалық сөйлеу шығармаларының жазбаша формасы: эссе, реферат, аңдатпа, баяндама, курстық/дипломдық жұмыс. Шағын және үлкен формадағы сөйлеу шығармаларынын ерекшеліктері: құрылымы, мазмұны. Тілдік тәсілдерді қолдану.


1 Аналитикалық сөйлеу шығармаларының сипаттау: эссе, реферат, аңдатпа, баяндама, курстық/дипломдық жұмыс.

Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Митрофанова О.Д Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1976.

Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989.


№9

Академиялық қатынастық ауызша формалары.
Аналитикалық сөйлеу шығармаларының ауызша формалары: көрсету (ұсыну), ғылыми баяндама, ғылыми пікір талас. Академиялық қатынастың ауызша формаларының ерекшеліктері: мазмұны, құрылымы. Визуалды көмек (тірек) тәсілдері. Сұрақтар мен жауаптар. Вербальды, вербальды емес қатынас компененттерін қолдану спецификасы.


1Ауызша аналитикалық шығармалардың түрлерін сипаттау: көрсету (ұсыну), ғылыми баяндама, ғылыми пікір талас.

2 Визуалды көмек (тірек) тәсілдерінің сипаттау.Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка . М.: Просвещение, 1990.

Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. Moscow, 1994.

Trimbur J. The call to write. Preliminary edition. Longman Publishers USA, 1999.
№10

Ғылыми мәтіннін техникалық көркемделуі. Ғылыми зерттеуді жүргізу техникасы.
Орфография, пунктуация (тыныс мүшелері), бас әріптері, қысқартулар, курсив, астын сызу, нөмірлеу, бөлу (бөлшектеу),

жалғау, цитаттар, сиггемелер, алып тастау, қосымша, библиография, Схемалар, кестелер, диаграммалар, суреттер, графиктерді қою, суреттерді, көркем суреттерді көркемдеу. Техникалық көркемдеуде компьютерлік технологияларды қолдану.

Тақырып таңдау. Зерттеудің өзектілігін, ғылыми жаңалығын, күндылығын, тәсілдерін анықтау. Зерттеу жүргізудің теориялық, методологиялық және технологиялық құңдылығы.

Зерттеу этаптары. Библиографиялық кездермен жұмыс жасау. Библиографиялық карточкалар жасау. Ақпаратты өңдеу, сыни бағалау, интерпретациялау (шолу және талдау). Қолданылған әдебиеттер тізімін жасау. Сілтемелер жасау (ғылыми монографиялар, кітаптар мен қосымша әдебиеттер, көркем әдебиет, периодикалық басылымдар, заңды, мемлекеттік құжаттар, конференция материалдары, Интернет- материалдары, басып шығарылмаған көздер). Плагиат.
1 Зерттеудің өзектілігін, ғылыми жаңалығын, күндылығын, тәсілдерін анықтау

2 Библиографиялық кездермен жұмыс жасау. Қолданылған әдебиеттер тізімін жасау.

3 Плагиаттан қалайша құтылу керек


Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М.: Просвещение, 1990.

Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика, организация и проведение. М., 1999.

Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. Moscow, 1994.

Trimbur J. The call to write. Preliminary edition. Longman Publishers USA, 1999.

Әдістемелік нұсқау

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/05Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филология кафедрасы

050119 – «Шетел тілі: екі шет тілі» бакалавриат мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

«Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі)»

пәніне


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар
әдістемелік нұсқалықтың Нысан

бекітілу парағы ПМУ ҰС Н 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН
Филология, журналистика және өнер факультетінің

деканы _______ Сарбалаев Ж.Т.

"___" __________200_ж.Шетел тілдер факультетінің

деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж. деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.

Құрастырған: доцент Ислям К.С.


Шетел филологиясы кафедрасы

«Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі)»

пәніне


әдістемелік нұсқау

050119 – «Шетел тілі: екі шет тілі» бакалавриат мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін


Кафедраның мәжілісінде ұсынылған. 200__ж. «___»__________ № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.

Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған.

200__ж. «___»__________ № __ хаттама

ӘК төрайымы___________________ Жуманкулова Е.Н.1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Курстың мақсаты

«Шетел тілі академиялық мақсаттар үшін» курсының мақсаты –шет тілін оқу және негізгі ғылымн, академиялық қатынас тәсілі ретінде меңгеру болып табылады.


1.2 Курстың міндеттері:

- жалпы қатынас және соның ішінде жеке академиялық қатынас ұғымың, сондай-ак қатынастыц негізгі парамезрлері мен академиялық қатынас ерекшеліктерін оқып-үйрену.

- ғылыми стильдің жанрлық түрлерін анықтау және суреттеу, академиялық ортада қатынасты дамыту үшін қолданылатын ауызша және жазбаша шет тілдік академиялық қатынас спецификасымен танысу.

- академиялық қатынас мәдениеті жөншдегі көзқарасты: сөйлеу этикеті сөйлеу мәнерінің (тәртібінің) ұлттык- мәдени спецификасын академиялық ортада қалыптастыру.

- кәсіби қызмет аумағында заман талабына сай, жаңа ақпараттар жинау, сақтау және өндеу тәсілдерімен танысу тәсіне нақты мәселелерді шешу үшін материалдар жинау тәсілдерін меңгеру.

- сәйлеу қызметінің төрт түрі: оқылым, жазылым, сөйлеу, тыңдалым бойынша академиялық қатынас шеберліктері мен дағдыларын дамыту.

- меңгерген негізгі (базалық) білімді кеңеңейтумен белсеңділігін арттыру, толықтыру, меңгеру стратегияларын жасау.

1.3 Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:

- академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын6 түрлерін, формалары мен функияларын;

- ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлері, әдіс-тәсілдерін;

- ғылыми ситль ерекшеліктерін және олардың оқу және ғылыми академиялық қатынас аумағында жүзеге асыру тәсілдеін;

- оқу академиялық ортадағы вербальды және вербальды емес қарым – қатынас тәртібінің үлгілері мен стратегияларын, сонымен қатар қарым – қатынас интенцияларын жүзеге асыру амалдарын;

- шет тілдік академиялық қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын;

- академиялық мәтін (дискурс, әдеби – сөйлеу типтері, мазмұндама формалары, аналаиз және аргументация тәсілдері құрылымдық және мазмұндық ұйымдастыру ерекшеліктерін;

- аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшеліктерін;

- ғылыми мәтіннің техникалық көркемделуін;

- аналитикалық смөйлеу шығармалаын дайындау этаптарын;

- ғылыми зерттеу жүргізу техникасын;

- академиялық қатынас мәдениеті ерекшеліктерін, оқытытылып отырған тілдер мен Қазақстан Респубилаксының сөйлеу этикетінің ұлттық – мәдени спецификасын;

- меңгеру мен белсенділігінарттыру, толықтыру, кеңейту, білім мен шеберлікті белсенділендіру стратегияларын;

- академиялыққатынас шеберінде қойылған мәселелерді шешу тәсілдері.


1.4 «Шетел тілі академиялық мақсаттар үшін» курсын меңгеру арқылы студент:

- ақпаратты меңгеру, сақтау, өңдеу және интерпретациялауды;

- теориялық концепцияларды және деректерді талдауды, олардың негізгі салыстыру, толықтыру, қортындылау жүргізуді;

- практикалық мәселелерді шешу үшін теориялық ережелерді творчесволық жолмен пайдалануды;

- кәсіби қызымет аумағында және ғылымның өзекті мәселелері жөнінде мәселе көтеруі, гипотеза шығару, өз ойларын қалыптастыру және жеткізе білу;

- өз ойларын нақты, қарсыласпай, кезек- кезек, негіздеп, логикалық тұрғыдан, өз позициясын анық жеткізіп (қорытыидылау, корытынды ойлар айтып интерпретациялауды, дәлелдей алуды және аргументациялауды;

оппоненттін козкарасына коңіл аудару, ой алмасу, консенсусқа жетуі;
бағалау, салыстыру, сілтеме жасау, логикалық ойлар мен дәлелдер
табу жолдарымен оппоненттің ойына қарсыласуы немесе келіспеуі;
оку және ғылыми академиялык қатынастың түрлі жагдайларында
- қарым -қатынас мақсаттарына жетуді;

- академиялық қатынастың нақты жағдайларына бейімделу, мәселені шешу және болуы мүмкін келіспеушіліктерді қадағалауы; акалемиялық қатынастын түрлі формаларына тән вербальды, вербальды емес тәсілдер арсеналын қолдануды;

- жанр және қатынас мақсаттарына сәйкес академиялық мәтін/ дискурс құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыруды;

- материалды сауатты баяндау (жеткіэу, оны қойылатын талаптарға сай техникалық көркемдеуді;

- ораторлық (шебер) сөйлеу шеберлігінің базалық тәсілдерін меңгеруді;

- ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе алуды, яғни тақырып, оны негіздеу, өзектілігін анықтау, ғылыми жаңалығын және маңыздылығын ашып көрсету, зерттеу жүргізу этаптарын ұйымдастыру, нәтижелерін көркемдеу, қорытынды қалыптастыру, қорытынды және ұсыныс беруді;

- бар білімді толықтыру, кеңейту және дамыту, ез бетінше жаңа білімді меңгеру, оларды талдау және критикалық тұрғыдан бағалануы; мамандық профилі бойынша алған білімді оқу және ғылыми-зерттеу салаларында қолдануды;

- коммуникативті, лингвистикалық және мәдениаралық құзырлығын меңгеру.


2. «Шетел тілі академиялық мақсаттар үшін» курсаның пререквизиті

 • Қазак/ орыс тілдері

 • Базалық шет тілі

 • Арнайы мақсатқа негізделген шет тілі (жалпы кәсіби білім)

 • Мәдениаралық қатынас бойынша практикум

 • Тіл біліміне кіріспе

 • Арнайы филологияға кіріспе

 • Классикалық филология

 • Лингвистикалык оқу тарихы

 • Жалпы тіл білімі

 • Мәтін лингвистикасы негіздері

 • Әдебиет теориясы

 • Кәсіби педагогика және психология негіздері

 • Шет тілдерге оқытудын қазіргі методикасы

-Теориялық фонетика

-Теориялық грамматика

- Лексикология

-Стилистика- Оқытылып отырған елдер өдебиеті
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет