Татарстан Республикасы Президентының Документлар белән тәэмин итү һәм контроль идарәсе турында Нигезләмәне раслау хакындажүктеу 104.06 Kb.
Дата09.06.2018
өлшемі104.06 Kb.


Татарстан Республикасы

Президентының

2006 елның 07 август

ПУ-284 номерлы Указы белән

расланды


Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру бүлеге турында

нигезләмә

I. Гомуми нигезләмәләр
1. Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру бүлеге (алга таба – Бүлек) Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру һәм коррупциягә каршы эшчәнлек оештыру буенча Татарстан Республикасы Президенты вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү максатында төзелгән Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының структур бүлекчәсе булып тора.

2. Бүлек Татарстан Республикасы Президенты Указы нигезендә оештырыла һәм үзенең эшчәнлегендә Татарстан Республикасы Президентына һәм Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесенә буйсына.

3. Бүлек үзенең эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенә, «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы кору турында» Татарстан Республикасы Законына, Татарстан Республикасының башка законнарына, Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәт стратегиясенә, Татарстан Республикасы Президенты указларына һәм боерыкларына, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларына, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе боерыкларына, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты турында Нигезләмәгә һәм шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

4. Бүлек турында Нигезләмә Татарстан Республикасы Президенты Указы белән раслана.


II. Бүлекнең төп бурычлары
5. Бүлекнең төп бурычлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

«Татарстан Республикасында коррупциягә каршы тору турында» Татарстан Республикасы Законында каралган Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру буенча махсус дәүләт органы вазыйфаларын гамәлгә ашыру;

Татарстан Республикасы Президентына Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәт өлкәсендә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итү.
III. Бүлекнең төп функцияләре
6. Бүлек үзенең төп бурычларын гамәлгә ашыру өчен:

әлеге Нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру даирәсендә эшчәнлекне координацияли;

Татарстан Республикасы Президенты кушуы буенча Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары һәм боерыклары, башка норматив хокукый актлар проектларын эшләүдә катнаша;

законнардагы һәм башка норматив хокукый актлардагы коррупция белән бәйле гамәлләр өчен мөмкинлекләрне арттырган кимчелекләрне ачыклый һәм аларны бетерү чараларын күрә, әлеге максатта иҗтимагый оешмалар һәм дәүләтнеке булмаган башка берләшмәләр, физик затлар инициативасы белән хокукый актларга һәм аларның проектларына бәйле рәвештә уздырыла торган коррупциягә каршы иҗтимагый экспертиза материалларын карый;

коррупция куркынычы аеруча югары булган дәүләт эшчәнлеге даирәләрендә мәгълүматларга анализ ясый һәм аларны гомумиләштерә, Татарстан Республикасы Президентына тапшыру өчен аларны минимальләштерү буенча тәкъдимнәр һәм киңәшләр эшли;

Татарстан Республикасы Президентына мәгълүматлар бирү өчен Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфаларын, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын, сайлана торган муниципаль вазыйфалар, муниципаль хезмәтнең муниципаль вазыйфаларын биләгән затларның һәм шулай ук әлеге вазыйфага кандидатларның эшчәнлегендә коррупция билгеләре булу-булмау хакында мәгълүматларны гомумиләштерә;

аларның ведомство һәм муниципаль коррупциягә каршы программаларны гамәлгә ашырулары турында Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары хисапларын һәм җирле үзидарә органнары мәгълүматларын тыңлый;

Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары тарафыннан дәүләт хезмәт күрсәтүләренең сыйфатына һәм һәркем өчен файдаланырлык булуына карата куелган таләпләрнең үтәлешен тикшерүне оештыра;

гражданнарның Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына кергән һәм вазыйфаи затларның коррупция эшчәнлеге хакында мәгълүматлар китерелгән мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә анализ ясый, аларны тикшерүдә катнаша;

Россия Федерациясе законнарында һәм башкарма хакимият федераль органнарының территориаль органнары белән килешүләрдә билгеләнгән тәртиптә һәм рәвешләрдә аларның үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыруына һәм шулай ук дәүләт хезмәт күрсәтүләренең сыйфатына һәм һәркем өчен файдаланырлык булуына карата куелган таләпләрнең үтәлешенә контрольлек итә;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына коррупциягә каршы мониторинг уздыру турында тәкъдимнәр кертә;

Татарстан Республикасының коррупциягә каршы программасын эшләүдә катнаша;

коррупциягә каршы аң-белем таратуны оештыру максатында мәгариф һәм фән өлкәсендә Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы белән хезмәттәшлек итә;

массачыл коммуникацияләр даирәсендә коррупциягә каршы пропаганданы координацияләү һәм стимуллаштыру өчен дәүләт заказы һәм грандлар формалаштыру турында тәкъдимнәр әзерләүдә Татарстан Республикасының махсус вәкаләтле органы буларак катнаша;

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыруга җәлеп ителгән иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек итә;

Татарстан Республикасында дәүләт-финанс контроле мәсьәләләре буенча тармакаара координация советы белән хезмәттәшлек итә;

Татарстан Республикасы хокук саклау органнарының координацияләү киңәшмәсе эшендә катнаша;

Татарстан Республикасы Президентының ел саен җибәрелә торган Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Юлламасы өчен Бүлек компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча материаллар һәм тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша;

Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволарының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында хисаплары нигезендә һәм башка материалларга таянып, аны Татарстан Республикасы Президентына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына кертү өчен Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәт чараларын гамәлгә ашыру һәм коррупциянең торышы хакында ел саен берләштерелгән хисап әзерли.
IV. Бүлекнең хокуклары
7. Бүлек үзенең бурычларын һәм функцияләрен гамәлгә ашыру өчен түбәндәгеләргә хокуклы:

билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасының закон проектларын, гамәлдәге законнарны, башка хокукый актларны һәм аларның проектларын соратырга, алырга һәм өйрәнергә, коррупциягә каршы юнәлешен ачыклау максатында аларга экспертиза уздыру хакында тәкъдим белән Татарстан Республикасы Президентына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына чыгарга;

Татарстан Республикасы Президенты белән килештереп, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары җитәкчеләренә аларның коррупциягә каршы эшчәнлеген камилләштерү буенча тәкъдимнәр җибәрергә;

билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының башка бүлекчәләреннән, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратыннан, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратыннан, Татарстан Республикасы Конституция суды, Татарстан Республикасы Югары суды, Татарстан Республикасы Арбитраж суды, Татарстан Республикасы Прокуратурасы, Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы аппаратларыннан, дәүләт хакимиятнең республика органнарыннан, Татарстан Республикасындагы җирле үзидарә органнарыннан, башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль органнарыннан, җәмәгать берләшмәләреннән, предприятиеләрдән, учреждениеләрдән, оешмалардан һәм вазыйфаи затлардан үз функцияләрен гамәлгә ашыру өчен кирәк булган мәгълүмати-аналитик материаллар, статистик мәгълүматлар һәм башка мәгълүматлар соратырга һәм алырга;

хокук саклау органнарыннан Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфаларын, Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын, сайлана торган муниципаль вазыйфалар һәм муниципаль хезмәтнең муниципаль вазыйфаларын биләүче затлар эшчәнлегендә коррупция билгеләренең булу-булмавы хакында мәгълүмат соратырга һәм алырга;

билгеләнгән тәртиптә башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль органнары белән коррупциягә каршы эшчәнлекне гамәлгә ашыру буенча үзара хезмәттәшлек итү турында килешүләр төзергә;

билгеләнгән тәртиптә коррупция күренешләре турында гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләрне һәм шулай ук башка мәгълүматларны, алар буенча кабул ителгән чаралар турында мәгълүмат алып, кирәк булган очракларда һәм аларның компетенцияләренә кергән мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары, башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар каравына җибәрергә;

Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы белән хезмәттәшлек итәргә;

Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе белән килештереп, Татарстан Республикасының коррупциягә каршы программасын эшләп бетергәндә аерым проблемаларны хәл итү өчен галимнәрдән һәм белгечләрдән, шул исәптән шартнамә нигезендә, экспертлар төркеме оештырырга;

дәүләт-финанс контроле органнары тарафыннан ачылган закон бозу күренешләрендә коррупция билгеләре булу-булмауны ачыклау максатында хокукый анализ ясауны гамәлгә ашырырга һәм кирәк булган очракларда өстәмә тикшерү буенча аларның хокук саклау органнары белән үзара хезмәттәшлеген оештырырга;

устав максатлары һәм бурычлары сыйфатында коррупциягә каршы торуны билгеләгән һәм әлеге бурычларны гамәлгә ашырып килгән иҗтимагый берләшмәләргә һәм коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән оештыру, оештыру-техник, хокукый, икътисадый һәм башка чаралар формалаштыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт органнарына тәкъдимнәр кертергә;

элемтә һәм коммуникацияләрнең дәүләт системасыннан файдаланырга;

Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының һәм башкарма хакимият республика органнарының мәгълүматлар банкыннан файдаланырга.
V. Бүлекнең хезмәттәшлек итү даирәсе
8. Бүлек Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы аппаратлары, Татарстан Республикасы Конституция суды, Татарстан Республикасы Югары суды, Татарстан Республикасы Арбитраж суды, Татарстан Республикасы Прокуратурасы аппаратлары, дәүләт хакимиятенең федераль органнары территориаль органнары, дәүләт хакимиятенең республика органнары, Татарстан Республикасындагы җирле үзидарә органнары, предприятиеләр һәм оешмалар һәм шулай ук Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының барлык структур бүлекчәләре белән хезмәттәшлек итә, шул исәптән:

Татарстан Республикасы районнары һәм шәһәрләрендә коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру; Татарстан Республикасы Президентына кадрлар сәясәтен гамәлгә ашыруда сайлап куела торган муниципаль вазыйфалар һәм шулай ук муниципаль хезмәтнең муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның кешелек сыйфатларын өйрәнүдә; коррупциягә каршы муниципаль программаларның үтәлешенә мониторинг ясау мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының Территорияләр белән эшләү идарәсе белән;

Татарстан Республикасы законнарын, Татарстан Республикасы Президенты указларын һәм боерыкларын, Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәт өлкәсендәге мөнәсәбәтләрен җайга салучы башка норматив-хокукый актларын әзерләү мәсьәләләрендә Татарстан Республикасы Президентының Дәүләт-хокук идарәсе белән;

Коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашырганда иҗтимагый берләшмәләр һәм Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы белән үзара хезмәттәшлек итү һәм шулай ук Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, коррупциягә каршы эшчәнлек мәсьәләләре буенча башка дәүләт хакимияте органнары эшчәнлеге турында җәмәгать фикерен өйрәнгәндә Татарстан Республикасы Президентының Эчке сәясәт мәсьәләләре идарәсе белән;

Бүлек компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы Президенты катнашында чаралар оештырганда Татарстан Республикасы Президентының Дәүләт протоколы идарәсе белән;

кадрлар сайлау, аларның квалификациясен күтәрү, Бүлек хезмәткәрләре тарафыннан дәүләт граждан хезмәте турында законнарны куллану җәһәтеннән аларның квалификациясен күтәрү мәсьәләләрендә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәткәрләре эшләре департаменты белән;

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру яисә коррупция белән бәйле хокук бозулар турында гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләр идарәсе белән;

документларны башкару, Татарстан Республикасы Президенты указларының, боерыкларының һәм йөкләмәләренең үтәлешенә контрольлек итү, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесенең боерыкларын һәм күрсәтмәләрен үтәү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының Документлар белән тәэмин итү һәм контроль идарәсе белән;

Бүлек хезмәткәрләре өчен тиешле хезмәт шартлары тудыру һәм социаль-көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләләре буенча – Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсе белән.
VI. Җаваплылык
9. Бүлек хезмәткәрләре Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе тарафыннан расланган вазыйфаи регламентлар һәм шулай ук законнар нигезендә дәүләт серен һәм федераль закон белән саклана торган башка серләрне чишкән яисә аларга вазыйфаи бурычларын башкару белән бәйле рәвештә мәгълүм булган мәгълүматларны бәян иткән, шул исәптән гражданнарның һәм вазыйфаи затларның шәхси тормышына кагылышлы яисә аларның намусына һәм кешелек дәрәҗәсенә йогынты ясый торган мәгълүматларны фаш иткән өчен җаваплы булалар.
VII. Бүлек эшчәнлеген оештыру
10. Бүлекнең структурасы һәм штатлар саны Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан раслана.

11. Бүлек эшчәнлегенә Бүлек башлыгы җитәкчелек итә. Ул Татарстан Республикасы Президенты боерыгы белән вазыйфаларына билгеләнә һәм вазыйфаларыннан азат ителә.

12. Бүлек башлыгы:

Бүлеккә йөкләнгән бурычларның үтәлешен тәэмин итә;

Бүлек хезмәткәрләре эшчәнлеген билгеләүче вазыйфаи регламентлар эшли һәм аларны Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесенә раслауга кертә;

Татарстан Республикасы Президентына Бүлектә әзерләнгән тәкъдимнәр һәм документлар кертә;

аларны әзерләүдә Бүлек катнашкан Татарстан Республикасы Президентына кул куяр өчен бирелә торган указларның, боерыкларның һәм документларның проектларына имза сала;

Бүлек компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр каралганда Татарстан Республикасы Президентында уздырылган киңәшмәләрдә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан оештырыла торган органнар утырышларында катнаша;

Бүлек хезмәткәрләрен командировкаларга җибәрү турында Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесенә тәкъдим кертә;

Бүлек хезмәткәрләрен билгеләнгән тәртиптә бүләкләүгә яисә дисциплинар җәза бирүгә тәкъдим итә.

13. Бүлек хезмәткәрләре Бүлек башлыгы күрсәтүе буенча Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе боерыгы белән вазыйфаларына билгеләнәләр һәм эшләреннән азат ителәләр.

14. Бүлек эшчәнлеген мәгълүмати, документлар, матди-техник, транспорт белән тәэмин итү һәм шулай ук аның хезмәткәрләренә социаль көнкүреш хезмәте күрсәтү Татарстан Республикасы Президентының Эшләр идарәсе һәм Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының тиешле бүлекчәләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.16. Бүлекнең рәсми документлар белән эш итү өчен үз герблы бланкысы бар.
____________________________
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет