Техническа спецификация обща информацияДата14.03.2018
өлшемі106.42 Kb.
#21051

ОБРАЗЕЦ 9

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Бенефициент

Община Ябланица, Република България.

  1. Финансиращ орган

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка се финансират от републиканския бюджет.

  1. Обща информация

Общината е разположена в югозападната част на Ловешка област. Административен център на Община Ябланица е град Ябланица, който отстои на около 70 км. западно от областния център – гр.Ловеч. Граничи с общините Тетевен, Луковит и Правец. Общината обхваща територия от 204 km2 и включва 9 населени места.

Ремонта и рехабилитацията на общинските пътища са заложени като основен приоритет в плановете за развитие на общината. Чрез тях се предвижда постигане на значително подобрение на транспортната инфраструктура на територията на община Ябланица. Това от своя страна би спомогнало за развитието на селския и екологичен туризъм, и в значителна степен би подобрило всекидневния живот на местното население.


Ремонта и изграждането на общинските пътища би повлияло положително на икономическата конюнктура в района и ще бъде предпоставка за навлизането и реализацията на различни инвестиционни проекти и намерения, което би повишило социалния статус на живущите на територията на община Ябланица.

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и изграждане на общински пътища в община Ябланица, както следва:

1. Ябланица - Плочката, Козурмахала, Нановица, Ламбовци

2. с. Малък Извор - м.Опаленик

3. с.Голяма Брестница - м. Ниновци

4. с.Златна Панега - Могилата - Банковци

5. с. Орешене - м.Присоето

6. с.Дъбравата - м.Йотковци

7. с.Добревци - м.Реджовица

8. с.Батулци - м. Симеоновци

9. с.Брестница - Бикарника

10. Нановица - м.Зореница

2.2. Очаквани резултати

Конкретните резултати, които се очаква да бъдат постигнати са:  • Подобряване на местната инфраструктура в Община Ябланица чрез ремонта на общинските пътища в община Ябланица

  • Поощряване развитието на местната икономика;

  • Задържане на младите и предприемчиви хора в района;

  • Създаване на възможности за по-ефективното използване на общинската инфраструктура;

  • Подобрени условия за използването й от местното население;

  • Намаляване разходите по поддръжка на общинската инфраструктура.

3.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Извършване на СМР по следните видове.

1.Земни работи – включващи: отстраняване хумусен пласт и изкоп за оформяне земно легло.

2.Пътни работи – направа основа от трошенокаменни материали:

- Долен пласт - направа основа от трошен камък „макадам”

- Горен пласт - направа основа от несортиран трошен камък

3.Асфалтови работи

– Изкърпване с топла асфалтова смес ръчно - почистване и извозване на стара асфалтова настилка, битумен разлив за връзка, доставка и ръчно полагане на плътен асфалтобетон и уплътняване с виброплоча или вибрационен валяк.


  • Доставка и полагане асфалтова смес машинно с дебелина 4 см.(96 кг/кв.м) почистване на основата, битумен разлив, машинно полагане асфалтова смес, уплътняване с валяци бандажен, вибрационен и с пневматични гуми.


Технология на изпълнение и изисквания към материалите:
Всички строително –монтажни работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с Техническа спецификация /НАПИ 2009 г./, Технически правила и изисквания за подържане на пътищата /НАПИ 2009г/.
През земни работи – трябва да бъдат изпълнени точно по линиите, наклоните и сеченията при спазване на нивата с оформяне на наклоните като след уплътняване ако има меки участъци не отговарящи на изискванията се отстраняват и преработват.
При пътни работи-Когато пренастилането се извършва с материал от трошен камък, той трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13043 +АС


Трошенокаменна основа

Трошенокаменна основа се полага върху профилирано и заравнено земно легло.

След профилиране съществуващата настилка се уплътнява с вибрационни валяци или вибро трамбовки в зависимост от площта.Минималната дебелина на пласта се определя от зърнометрията на материала и изискванията на техническата спецификация.

Максималната дебелина на уплътнявания пласт не бива да надвишава 20 см.

Ако материалът е твърде сух, необходимото количество вода ще бъде равномерно приложено и внимателно смесено в почвата до постигане на еднакво и задоволително водно съдържание за цялата дълбочина на пласта, ако материалът е твърде влажен, той ще бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание.

При асфалтови работи- Изискванията към използваните материали и технологията при полагането на покритие от асфалтови пластове трябва да се съобрази с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта:

„Асфалтови пластове „ в „Техническата спецификация –НАПИ”


Изкърпване на единични дупки
Дупката предварително се оформя като се изрязва в правоъгълна форма успоредна и перпендикулярна на оста, като се влиза в здравия участък мин. 10 см.Повредената настилка се отстранява машинно или ръчно, почиства се с въздух и телена четка и отпадъците се извозват на посочените от инвеститора места.Повърхността за изкърпване се обработва с битумна емулсия или разреден битум.Полага се плътна асфалтобетонова смес 96кг./кв.м. машинно или ръчно с мин.температура 140˚. Уплътнява се с валяк или вибрационна плоча при ограничени участъци до добиване на нужната плътност, като уплътняването започва от ръба със застъпване максимум 10 см. с бандажа на валяка.Уплътняването може да се извършва до изтиване на асфалтобетоновата смес до 80˚ .
Полагане на асфалтови пластове

Основата се приема предварително с акт обр.12.Тя трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания.Непосредствено след извършената подготовка на повърхността се прави разлив на битумна емулсия от гудронатор, работещ под налягане.Свързващия битумна разлив трябва да се нанася поне един час преди започването на полагане на асфалтовите смеси, което започва след разграждането и.Не се допуска преминаване на предварително наръсена с емулсия повърхност до окончателното и разграждане.

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14˚С от температурата на работната рецепта.Ако значителната част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническата спецификация 2009г.” на НАПИ.Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване от сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване.

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства.Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес.Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци/бандажни и пневматичен /, Вида и броя на валяците, както и схемата на валиране трябва да са подбрани така, че да осигуряват необходимото уплътняване на асфалтовите пластове.Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.Проверка степента на уплътняване се извършва чрез измерване на обемното тегло на уплътнената настилка на проби от ядково сондиране.

Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5 ˚ С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за отсъствие.


Качество на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 06.12.2006г.

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, отговарящи на изискванията на българските или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др.подобни.

Не се допуска влагането на неодобрени материали, същите ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителя или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване право за такъв достъп.


Изисквания относно изпълнение на строително-монтажните работи.
Преди започване на строително – монтажните работи , Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен РПОИС, с конкретизирани след сключване на договора дати и срокове.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи като осигури необходимата работна ръка, материали, механизация, помощно оборудване и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.


Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи .

Изпълнителят е длъжен да извърши изпитвания и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.


Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката

В процеса на изпълнение на строително-монтажни работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


Изисквания на Възложителя за почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата.

Всички отпадъци в следствие на почистване са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на определеното депо.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места от гумите на автомобилите, напускащи площадката.

След извършване на тестване/ако е необходимо/на строителните и мантажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работната плащадка всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършване на работите.Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в чисто състояние.Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на 7/седем/дни от приключване на СМР.
Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на пътно строителните работи.

Работите ще се извършват при осигуряване на условия на безопастност и охрана на труда, както и спазване при осигуряване на условия за безопастност и охрана на труда , както и спазване на изискванията по Наредба №2 /от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн.ДВ.бр.37 от 2004 г. попр.,бр.98 от 2004г)


Изискванията относно опазване на околната среда

При изпълнение на строително-монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строително монтажни работи Изпълнителя е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
Екология

Изискванията по отношение на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.Нормативни актове, които следва да се спазят при строителство .
«Закон за устройство на територията .

«Технически спецификации за строителството на пътищата и пътни съоръжения» изготвени от Агенция «Пътна инфраструктура»-2009г.

«Технически правила и изискванията за поддържане на пътищата» изготвени от Агенция «Пътна инфраструктура»-2009г.

«Наредба №1з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар.

Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

«Закон за техническите изисквания към продуктите.

«Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

«Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

«Наредба №16/23.07.2001г. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителни и ремонтни работи по пътищата и улиците.
Гаранционен срок на изпълнение

Гаранционния срок на изпълнение СМР/ССР е съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти-ДВ бр.72 от 2003 г.
Каталог: upload -> aop
upload -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
upload -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
upload -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
upload -> «Бекітемін» С. Ж. Асфендияров атындағы
upload -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет