Тема. Україна в роки другої світової війнибет1/5
Дата22.05.2018
өлшемі0.83 Mb.
#28856
түріМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Українська державна академія залізничного транспорту

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ
для студентів усіх спеціальностей
безвідривної форми навчання

Донецьк – 2002

Теми семінарських занять розглянуті і пропоновані до друку на засідання кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Протокол № від


Склали:


Доцент В.Л. Агапов (ДонІЗТ)
ст. викладач І.В. Гвоздь (ДонІЗТ)

Рецензент:

Професор Р.Д. Лях (ДонІЗТ)
Доцент Ю. М. Дорошенко (ДонІЗТ)
ЗмістВступ………………………………………………………………….…..

4

Робоча програма навчального курсу "Історія України"………………

5

Тематичний план навчального курсу "Історія України"………………

13

Література до вивчення курсу…………………………………………..

15

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять….

31

Плани семінарських занять……………………………………………...

32

Методичні поради щодо виконання контрольних робіт………………

37

Тематика контрольних робіт та рекомендована література…………..

40

Питання до іспиту………………………………………………………..

51

Критерії оцінки знань з дисципліни "Історія України"………………..

54

Головні події в історії України………………………………………….

55


Вступ

У навчальному плані першокурсників історія України - перша суспільно-гуманітарна дисципліна, запропонована до вивчення. Наука "історія" - вчителька життя. Вона вивчає життя і розвиток людського суспільства. Історія - рух у часі і пізнання цього процесу. Розбудова незалежної української держави ставить перед суспільством завдання надзвичайної ваги та складності. В цих умовах зростає потреба в історичних знаннях, підвищується роль історії в житті суспільства: адже без наукового осмислення історії України не можуть бути зрозумілі ні теперешні, ні майбутні проблеми розвитку України. Усі вони корінням знаходяться у минулому.

Величезна роль знання історії в вихованні громадянської свідомості, соціальної та національної самосвідомості. Саме історичні знання сприяють формуванню політичної культури та історичного мислення, створюють базу для розвитку такої дефіцитної сьогодні риси, як патріотизм.

Вивчення процесу виникнення і розвитку людського суспільства на сучасних українських землях - предмет курсу "Історія України". Багато фактичного матеріалу про цей процес Вам відомо з шкільних програм. У вищій школі мало засвоїти фактичний матеріал. Головне - уміння аналізувати, узагальнювати з метою вироблення власної точки зору. Не менш важливим завданням є навчитись орієнтуватись в історичних джерелах та науково-історичній літературі (саме це має на меті написання Вами контрольної роботи).


Мета та завдання вивчення дисципліни "Історія України".

Студент повинен засвоїти:

  • основні етапи становлення і розвитку українського народу, його боротьби за незалежність; внутрішню і зовнішню політику України, альтернативність історичного процесу; хронологію; діяльність історичних осіб.

Студент повинен вміти:

об'єктивно оцінювати історичні події, засвоїти історичний досвід та уроки історії; користуватись історичними джерелами, науково-історичною та історико-публіцистичною літературою; брати участь у дискусіях на суспільно-історичні теми.

Запропонований навчально-методичний комплекс розрахований на студентів безвідривної форми навчання і спрямований на максимальну допомогу Вам у самостійній роботі при опануванні курсу.

Робоча програма

навчального курсу "Історія України"

Розділ I Стародавня історія: найдавніші племена і держави на території України

Археологічні дослідження території України. Поява людини. Первісні люди та їх спосіб життя.

Неолітична революція. Трипільська культура. Перші писемні відомості про племена кімерійців, таврів, скіфів, сарматів. Перші протодержавні утворення.

Античні міста-держави (поліси) Північного Причорномор’я.


Розділ II Середньовічна Україна

Тема 1 Київська Русь

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов’ян. Проблеми “прабатьківщини” слов’ян в історіографії. Східнослов’янські племена і державноплемінні союзи VI- IX ст. Взаємовідносини східних слов’ян з сусідніми народами. Система оборонних споруд.

Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження Київської Русі. Соціально-економічні і політичні фактори об’єднання слов’ян. Князь Олег. Утворення Київської Русі. Соціально-економічний розвиток.

Відносини Русі з кочівниками. Розширення кордонів Руської держави. Хрещення Русі та його історичне значення. Володимир Великий та Ярослав Мудрий.

Соціально-економічний розвиток. Соціальна структура населення. Місце Київської Русі в історії Європи.

Причини роздробленості Русі. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали. Південно-західні руські князівства під ігом Золотої Орди. Спроби Данила Галицького організувати антиординську коаліцію держав. Міжнародні відносини за Данила Галицького.Тема 2 Країна під владою Литви і Польщі

Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського.Політика великих литовських князівств щодо українських земель. Суспільно-політичний устрій держави.

Кревська унія. Розширення південних кордонів князівства. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика.

Зміцнення Московської держави та її боротьба з Великим князівством Литовським. Напади татар і турків на українські землі.

Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIV - середині XVI ст. Розвиток сільського господарства.

Формування панщинно-фільваркового господарства. Юридичне оформлення кріпосного права. Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.). Люблинська унія. Утворення Речі Посполітої. Україна під владою Польщі. Наступ католицизму. Православна церква. Криза православ’я. Берестейська церковна унія. Форми соціального протесту мас. Колонізація Лівобережної України.

Походження, джерела поповнення і час виникнення козацтва. Місце козаків у охороні південних рубежів Великого князівства Литовського від татар і турків.

Причини, час і місце заснування першої Запорозької Січі. Початок морських походів козаків у турецькі володіння. Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Козацька адміністрація. Старшина, заможні козаки і козацька голота (сірома). Козацькі ради. Господарство, побут. Козацькі повстання. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний.Тема 3 Визвольна війна українського народу середини XVII ст

Посилення соціального і національно-релігійного гніту. Україна напередодні Визвольної війни. Посилення соціального, національно-релігійного гноблення. Характер, рушійні сили і мета Визвольної війни. Богдан Хмельницький.

Основні етапи війни. Перемоги під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Облога Львова і Замостя. Зборівський договір. Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Розгром польського війська під Батогом.

Українсько-російські зв’язки в роки війни. Переяславсько-Московський договір 1654 р., його оцінка в історіографії.


Тема 4 Українська козацька держава (II п. ХVII-XVIII ст.) Українські землі під владою Російської і Австрійської імперій в першій половині XIX ст
Соціально-економічні наслідки Визвольної війни. Зміна соціального і національного складу населення. Форми землеволодіння. Розвиток сільського господарства. Цехове ремесло та промисли. Зародження української козацької держави. Її територія і адміністративно-територіальний устрій. Органи влади. Гетьман Іван Виговський. Гадяцький договір. Юрій Хмельницький. Андрусівський мир.

Україна на початку Північної війни. І.Мазепа. Таємна дипломатія І.Мазепи. Його перехід на бік Карла XII та наслідки цієї акції для України.

Обрання гетьманом І.Скоропадського. Полтавська битва. Політика царизму. Утворення Малоросійської колегії. Наказний гетьман П.Полуботок Гетьман Д.Апостол. Впровадження міністерського правління.

Останній гетьман України К.Розумовський. Ліквідація Запорозької Січі. Гайдамацький рух на Правобережній Україні.

Перший поділ Речі Посполитої. Захоплення Австрією Галичини та Буковини. Захоплення Росією Криму. Другий поділ Речі Посполитої. Включення правобережної України до складу Російської імперії. Третій поділ Речі Посполитої. Діяльність П.О.Рум’янцева-Задунайського. “Генеральний опис Малоросії” Накази різних станів депутатам у законодавчу комісію 1767 р.

Ліквідація полково-сотенного устрою Гетьманщини. Перетворення її в провінцію Російської імперії. Закріпачення селян Лівобережної України. Поширення на українську козацьку старшину прав російського дворянства.

Заселення Південної України. Виникнення чорноморських портів і міст. Адміністративний устрій і становище західноукраїнських земель. Криза феодальної системи господарства. Транспорт. Загострення соціальних суперечностей. Поширення кріпацтва на Південну Україну. Участь українського населення у війні 1812 р. Здійснення інвентарної реформи. Декабристи в Україні. “Південне товариство”. “Товариство об’єднаних слов’ян”. Повстання Чернігівського полку.

Початок українського національного відродження. Утворення Кирило-Мефодіївського товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Т.Г.Шевченко в українському національному русі. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців і Т.Г.Шевченка. Західноукраїнські землі в революції 1848-1849 рр.


Розділ III Українські землі в період формування капіталізму

Тема 1 Україна в II половині XIX ст. - на початку XX ст

Кримська війна і Україна. Маніфест і Положення 19 лютого

1861 р. Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Реформи 60-70-х років: земська, міська, судова, фінансова, військова. Історичне значення реформ.

Перехід від мануфактури до фабрики. Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу. Залізничне будівництво. Швидкий розвиток важкої промисловості в Донбасі і Придніпров’ї. Чужоземний капітал та його значення у прискоренні темпів промислового розвитку. Народження вітчизняної буржуазії. Стан сільського господарства. Зростання міст. Становлення української нації. Суспільно-політичний рух. Політична думка. Український національний рух. В. Антонович як ідеолог “хлопоманства”. Поява народників і “ходіння в народ”. Народовольці в Україні.

Робітничий рух. Перші робітничі організації, їх ідеологія і програми. Марксистські гуртки. Перші соціал-демократичні організації. Активізація національного руху. Перші політичні партії. Економічний розвиток західноукраїнських земель після революції 1848-1849 рр.

Соціально-економічне становище українських земель у складі Росії. Монополії у промисловості і в банківській справі. Україна в демократичній революції 1905-1907 рр. Робітничі страйки в Україні після “кривавої неділі”. Повстання на броненосці “Потьомкін”. Жовтневий політичний страйк. Виникнення рад робітничих депутатів. Збройні виступи у Харкові, Донбасі. Державна думка.

Третьочервневий переворот. Столипінська аграрна реформа. Економічні та політичні наслідки реформи.
Розділ IV Новітня історія України

Тема 1 Національно-демократична революція в Україні

Україна в першій світовій війні. Передумови лютневої демократичної революції 1917 р. Становище в Україні після повалення царизму. Піднесення національно-визвольного руху. Утворення Центральної Ради, її соціальна база і програма. М.С.Грушевський і В.К.Винниченко. Утворення рад робітничих, селянських та солдатських депутатів.

Роль Центральної Ради у формуванні української національної державності. Всеукраїнський національний конгрес 7-8 квітня 1917 р. Курс на автономію України.

Взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового Уряду. I Універсал Центральної Ради. Всеукраїнські з’їзди: селянські, військові, робітничий та ін. Сформування Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Липнева криза Тимчасового уряду та утворення української автономії.

Поглиблення економічної кризи та погіршення становища трудящих України влітку та восени 1917 року. Корніловський заколот та Україна.

Ставлення різних політичних сил та партій України до збройного повстання у Петрограді в жовтні 1917 р. Боротьба проти органів Тимчасового уряду в Україні. Збройні повстання у Винниці і Києві. III Універсал Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Всеросійських Установчих Зборів в Україні. Боротьба більшовиків за владу. Виникнення в Україні радянського уряду. Вторгнення більшовицьких військ з Росії. IV Універсал Центральної Ради. Прийняття Конституції УНР.

Участь представників Центральної Ради в мирних переговорах у Брест-Литовську. Підписання мирного договору з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами.

Криза Центральної Ради навесні 1918 року. Гетьманський переворот. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: внутрішня політика, зовнішньополітичний курс, національно-культурна політика.

Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів. Падіння гетьманського режиму. Утворення Директорії, її склад, соціальна база, політика. Відновлення УНР. С. Петлюра. Соціальні програми Директорії. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.

Друга війна УНР і Радянської Росії. Встановлення влади рад в Україні на початку 1919 р. Декларація радянського уряду України від 25 січня 1919р.

Х.Г.Раковський. III Всеукраїнський з’їзд рад. Перша радянська конституція України. Політика більшовиків в Україні у !919 р. Селянський повстанський рух як історичний феномен. Політичні керівники руху. Цілі та характер селянських виступів. Н.Махно, М.Григор’єв, Д.Терпило (Зелений).

Зайняття України військами А.Денікіна. Політика Денікіна в Україні. Війська УНР і ЗУНР у боротьбі з денікінцями. Повстанський рух в тилу денікінської армії.

Визволення України від денікінських військ і відродження УРСР в кінці 1919 р. В.І. Ленін та українське питання. Державне і господарське будівництво. Саморозпуск партій боротьбистів і борбистів.

Варшавський договір Ю.Пілсудського і С.Петлюри. Радянсько-польська війна. Розгром Врангеля. Ризький мирний договір.

Основні уроки української національної революції.
Тема 2 УРСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х років. Перехід до нової економічної політики.

Мета і цілі непу в інтерпретації В.І.Леніна.

Голод 1921-1923 рр. на півдні України: причини і наслідки. Аграрна політика державної партії. Поступове відродження сільського господарства.

УРСР в системі “договірної федерації”.

Неп у промисловості. Суть господарського розрахунку. Трестування промисловості. Перші наслідки відбудовного процесу.

Система реальної влади в Україні, РКП(б) і КП(б)У.

Політика коренізації, її особливості і наслідки. Досягнення і прорахунки українізації.
Тема 3 Українська РСР в умовах утвердження тоталітарного ладу (1929-1938 рр.)
Завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКП(б) і утвердження одноособової диктатури Й.В.Сталіна. Згортання нової економічної політики. Курс на “розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту”.

Проблема темпів індустріалізації. Дискусії з приводу плану першої п’ятирічки. Перехід до директивного планування. Ескалація репресій проти господарників і спеціалістів. Виробниче змагання. Стахановський рух. Результати капітального будівництва у промисловості в роки першої і другої п’ятирічок.

Хлібозаготівельна криза 1928-1929 рр. Поворот до суцільної колективізації. Гасло: “Ліквідація куркульства як класу”: причини, масштаби, наслідки. Завершення колективізації основної частини селянських господарств у 1931-1932 рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. “Робота” хлібозаготівельних комісій. Голодомор 1933 р. і його наслідки.

Колгоспи в системі командної економіки після 1933 р. Репресії на Україні. Судові політичні процеси 30-х років. Чистка партії. Знищення керівництва КП(б)У.

Згортання політики українізації. Виникнення та діяльність ОУН.
Тема 4 Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.)
Організація українських націоналістів.

Укладення пакта Молотова-Ріббентропа. Початок другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Включення основної частини західноукраїнських земель до складу УРСР та їх радянізація.

Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Катастрофічні поразки 1941 р. Оборона Києва, Одеси і Севастополя. Бої за Донбас.

Початок народної боротьби в тилу ворога. Генеральний наступ гітлерівських військ влітку 1942 р. на півдні.

Німецький окупаційний режим. Адміністративний устрій окупованої України.Розгортання радянського і націоналістичного партизанського руху проти окупантів. Діяльність комуністичного підпілля і радянських партизанів. Утворення Української повстанської армії.

Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок визволення території України. Розгортання наступу на Лівобережну Україну після Курської битви. Битва за Дніпро. Взаємовідносини радянських партизанів з ОУН-УПА. Завершення боїв за Україну восени 1944 р.

Демографічні наслідки війни. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини.

Тема 5 Україна в першому повоєнному десятиріччі

Включення УРСР у світову політику. Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави. Операція “Вісла”. Напівпримусовий обмін населенням між Україною і Польщею.

Початок відбудовчих робіт. Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Нова смуга масових репресій проти громадян України. Львівський церковний собор 1946 р. і ліквідація української греко-католицької церкви. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА. Ідеологічний наступ сталінщини на спроби культурно-національного відродження.

Тема 6 Хрущовська “відлига” і її характер в Україні
Україна після смерті Сталіна. Передача Кримської області до складу УРСР: Мотиви і правова основа.

Способи лібералізації політичного режиму. Початок реабілітації жертв сталінських репресій. Реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна спрямованість і значення.

Заходи щодо удосконалення управління і модернізації промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.

Зародження руху “шестидесятників”, їх роль у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964р. та їх наслідки для України.

Тема 7 Україна в другій половині 60-х - першій половині 80-х років
Провал економічних реформ О.Косигіна. Прогресуюче відставання в галузі техніки і нових технологій. Посилення імпортної залежності в галузі техніки і продовольства. Вичерпання екстенсивних факторів економічного росту. Політичний режим в добу Л.Брежнєва. Розгортання руху дисидентів.


Тема 8 Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР (1985-1991)
Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР. Поглиблення системної кризи радянського суспільства. Провал курсу на прискорення темпів економічного розвитку. Початок дестабілізації економіки. Поглиблення інфляційних процесів. Народження народного руху України.

Конституційна реформа М.Горбачова. Вільні вибори 1989-1990 рр. в органи радянської влади. Фактична ліквідація монополії КПРС на владу. Прийняття Декларації.

Розгортання національного руху. “Парад суверенітетів”. Спроби реформування СРСР. “ГКЧП” як поворотний пункт в історії СРСР.

Тема 9 Розвиток незалежності України
Спроба серпневого (1991 р.) перевороту в Москві та його наслідки для України. Схвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Зміцнення інститутів державності України. Міжнародне визнання незалежності України. Економічні зв’язки з іншими країнами. Відносини України і Росії. Стан основних галузей народного господарства. Матеріальне становище трудящих. Проблема безробіття.

Підготовка і проведення виборів до Верховної Ради України та місцевих рад (29 березня 1998р.). Підсумки виборчої кампанії.

Політичне життя. Утворення політичних партій. Політичні партії на сучасному етапі.

Тематичний план навчального курсу


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Передмова
123456789 -> Приоритетная задача современного земледелия за-ключается в повышении эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства
123456789 -> `255. Переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації. Бекіш М. М. Петришен О. Г
123456789 -> Хлебопекарная отрасль во всех странах является достаточно стабильной и динамично развивающейся, ведь хлеб является важной составной частью рациона питания
123456789 -> Биоэнергетика
123456789 -> 1 Аксіоматика поняття «кон'юнктура»
123456789 -> Рекреаційнагеографі я письмові консультації


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет