Териториално устройство на Община ДряновоДата04.03.2018
өлшемі269.6 Kb.
#19322
түріЗакон


Технически университет – Варна


КУРСОВА РАБОТА
Тема : Териториално устройство на Община Дряново

Изготвил : Проверил:

Райна Емилова Петкова ст.ас. Нонов

Фак. № 11940

I. Ред и условия за създаване на община.
Законът за административно териториално устройство урежда въпросите по създаване и закриване на области, общини, кметства и кметски наместничества.

За създаване на нова община се отправя изискване от едно или няколко населени места, това става чрез подписка от най-малко 25 % от избирателите в тези населени места. След това се изпраща за одобрение от Общинския съвет, ако той приеме искането в срок от 1 месец трябва да запознае областният управител с всички подробности. При положително отношение последния е длъжен в двуседмичен срок да направи писмен договор до Министерски съвет, който от своя страна ако вземе решение за създаване на нова община трябва да изпрати това свое решение до Президента за утвърждаване.

Законът за устройството на територията в сила от 31 март 2001 г.Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 26 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г. урежда устройството на територията на Република България, което обхваща:

1. дейности по използване, опазване и застрояване на поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове;

2. технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране.

Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията.

Съгласно тези два закона общината се създава от едно или няколко съседни населени места като включва територията им, а наименованието й произтича от това на административния център. За създаване на община трябва население над 6000 души, наличие на селище, което е традиционен център с изградена структура да обслужва населението. Броят на общините на територията на Р България сега е 264.

II. Оценка на географското положение и територията на Община Дряново.

1. Географско положениеОбщина Дряново по административното деление на Република България е в състава на област Габрово. Разположена е в средната част на Предбалкана и е оградена от общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Намира се в рамките на Северен централен планов район на Република България.

Площта, върху която е разположена общината, е 248,5 кв. км., което представлява малко повече от 0,22 % от територията на страната.

Град Дряново се намира на 22 км от гр. Габрово, на 24 км от гр. Велико Търново, на 17 км от гр.Трявна и 34 км от гр. Севлиево. Градът е ситуиран на първокласен път Е-85 Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – Стара Загора. През него преминава основна железопътна артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Стара Загора – Подкова. Най-близкото летище е в Горна Оряховица и се намира на 40 км.

2. Територия.
Територията на общината към 31.12.2003 г. обхваща:


Вид на териториите

Площ /дка/

%

1. Земеделски територии

148845

59,9

2. Горски територии

80211

32,3

3.Населени места и други урбанизирани територии


15153

6,10

4 Водни течения и водни площи

1473

0,6

5. Територии за добив на полезни изкопаеми, кариери, сметища

138

0,05

6. Територии за транспорт и инфраструктура

2613

1,05

Общо

248433

100

Защитени територии /в т.ч./

3443

1,40Най-голям дял от територията на общината заема земеделската земя - 59,9 %, на следващо място са горските територии, съставляващи 32,30 %. Населените места и другите урбанизирани територии представляват сравнително нисък дял – 6,10 %. Още по-нисък е делът на териториите заети от водни течения и водни площи - 0,6 %, а териториите за транспорт и инфраструктура са 1,05 %. Защитените територии заемат едва 1,40 %.

Територията на общината е разпределена на 19 землища, като най-голямо е землището на село Царева ливада, представляващо 12,94%, на следващо място е това на село Гостилица, представляващо 11,89 % и на трето място е това на град Дряново – 10,35 %.

III. Население – основни демографски характеристики.

Населението на общината е 11 482 човека, което живее в 63 населени места.

В град Дряново живеят 8 954 човека. Обособени са три кметства – Дряново, Царева ливада и Гостилица и девет кметски наместничества – Караиванца, Скалско, Славейково, Янтра, Денчевци, Керека, Соколово, Ганчовец и Радовци.

Към 31.12.2004 г. 17 броя населени места са напълно обезлюдени. 24 населени места са с население до 10 души, 12 броя населени места са с население до 50 човека, 3 населени места са с население до 100 човека, 4 са с население до 200 човека, 1 брой с население до 500 човека и 1 брой с население до 1000 човека. Прави впечатление големия брой обезлюдени населени места и такива с относително малък брой жители. Трайна е тенденцията към намаляване на населението както на общинския център град Дряново, така и на селата.

Населението е с 1,32 % по-малко в сравнение с предната година. Преобладаващ е броят на жените – около 51,9 %. Около 78 % от населението на общината живее в град Дряново, което е резултат от миграционните процеси, предизвикани от структурните промени и проблемите в селските икономики.

Раждаемостта е традиционно ниска, като се запазва между 5,5 – 5,6 на 1000 души и е най-ниската за областта. Тя е по ниска дори от средната за страната с 3 на 1000 души. Заедно с ниската раждаемост се наблюдава сравнително висока смъртност – при средно за страната 14,3 тук е 20,5 на 1000 души за 2003 г. Всичко това води до спад в естествения прираст на населението, който е - 14,9 на 1000 човека при – 10,4 на 1000 за област Габрово и – 5,7 на 1000 за страната.

Възрастовата структура на населението е една от основните демографски характеристики.Тя е резултат от демографските процеси и оказва влияние върху бъдещото изменение на населението. Процесът на стареене на населението продължава да се задълбочава и през следващите години не може да се очаква ръст на трудоспособното население, поради ниската раждаемост и намаление на населението в под трудоспособна възраст.Тази тенденция се вижда от следващата таблица, където населението в под трудоспособна възраст е едва 14,65%.

Показатели

Души - броя

%

Население в под трудоспособна възраст

1693

14,65

Население в трудоспособна възраст

6411

55,47

Население в над трудоспособна възраст

3454

29,88

ОБЩО

11558

100.00
Бълг.

Турци

Роми

Други

Не са се определили

Не са отговорили

10 325

936

207

21

189

37

IV. Анализ на селищната мрежа и тириториалното устройство.

Съгласно единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, приет с Решение № 565 на Министерския съвет от 10.VІІІ.1998 г. Община Дряново е трета категория. Общинският център гр. Дряново е населено място от 3 функционален тип, село Царева ливада е от 5 функционален тип, селата Ганчовец и Гостилица са от 7 функционален тип. Всички останали населени места общо 59 на брой са от 8 функционален тип.

По голяма част от действащите ЗРП на населените места са изработени в периода 1945 – 1980 г., което ги прави практически непригодни към новите условия.

Град Дряново и селата Царева ливада, Ганчовец, Скалско и Соколово имат изработени застроителни и регулационни планове, като последният е одобрен през 1991 г. ЗРП на град Дряново е одобрен през 1988 г. Само осем населени места имат одобрени регулационни планове. Град Дряново и село Славейково имат одобрени кадастрални планове в цифров вид през 2003 година. През 2004 г. беше изработена и е в процес на одобряване цифрова кадастрална карта на село Денчевци и село Пейна. Изработват се и кадастрални карти на 6 населени места в землище Игнатовци – селата Билкини, Глушка, Големи Българени, Кукля, Петковци и Игнатовци.

По голямата част от населените места в общината са без одобрени каквито и да е планове, което прави територията трудна за управление. Общият им брой е 38. Това създава изключително затруднение, както в техническото обслужване на населението, така и в урбанизирането на територията. В последно време се наблюдава засилен инвестиционен интерес към малките населени места, но липсата на картен материал затруднява бързото и качествено техническо обслужване.

Наложително е да се съсредоточат ресурси за обезпечаване на територията с актуални устройствени планове и кадастрални карти.V. Състояние на сградния фонд.

В по голямата си част публичният сграден фонд е изграден в периода 1965 -1985 г., като монолитно строителство с носеща скелетна стоманобетонова конструкция – остарял и силно амортизиран, непригоден за нови технологии и неотговарящ на съвременните тенденции в урбанизацията.

В община Дряново има изградени общо 4 888 жилищни сгради. В периода 1919-1945 г. са изградени 1 434 броя, в периода 1946-1960 г - 1 131 бр.; от 1961-1981 г. – 1 084 бр., а от 1981-2000 г. – 458 сгради. След 2001 г. – 1 сграда. Най-голям е броят на сградите с носещи тухлени стени – 3 716. Стоманобетоновите са 229 броя, а тези с други носещи конструкции са 943 броя.

Общият брой на жилищата е 7 276 броя, полезната площ е 468 000 кв.м., в т.ч. жилищната е 295 000 кв.м. Жилищната площ на човек от населението е 26,2 кв.м., като е най-висока за областта и е над средната 22,1 кв.м. за областта. Едностайните жилища са 629, двустайните са 1 888, тристайните са 2 299, тези с четири и повече стаи 2 460 броя. На 1000 човека от населението се падат 646 броя жилища. Средният брой лица на едно жилище е 1,55, което е най-ниско за областта. Най-голям е дела на жилища на частните физически лица, които са 6993 броя, държавните и общинските са едва 260 броя, а тези на частни юридически лица са само 23 броя.1.СтроителствоВ този отрасъл на територията на Община Дряново работят четири фирми през 2003 год., които са намалели спрямо 1999 год. три пъти.

Реализираната бруто продукция от строителните фирми през 1999 год. е в размер на 710 хил.лв. или 4,1 % относителен дял , който през 2003 год. са сведени до 405 хил.лв. и 1,5 % относителен дял.

Тенденция на намаляване има и при реализираните нетни приходи от продажби, които през 1999 год. са били в размер на 729 хил. лв. или 3 % относителен дял, а през 2003 год. са едва 438 хил. лв. и 1,1 % относителен дял.

Поради намаляване броя на предприятията и фирмите в отрасъл “Строителство” намаляват и заетите лица. През 1999 год. те са били 83, а през 2003 год. са 37.

В сферата на строителството работи и общинската фирма “Колю Фичето” ЕООД, която стабилно се е утвърдила на пазара.

VI. Анализ на техническата инфраструктура.

1. Транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура на община Дряново е развита предимно чрез автомобилни пътища, като малък, но важен дял се заема и от железопътната инфраструктура.

Като свързаност на населените места от общината и извън нея, съществуващата пътна мрежа е достатъчно добре развита, с оглед покриване на нуждите на населението и икономиката

Пътната мрежа включва 18,3 км първокласни, 81,8 км третокласни и 90,3 км четвъртокласни пътища. Съществуват и много местни пътища, които доскоро бяха рядко използвани и за които не се води статистика, но напоследък предвид многото новозакупени имоти по селата от общината се налага на тях да се обърне съществено внимание.

Град Дряново се намира на една от основните пътни артерии, свързващи Северна с Южна България – първокласния път І-5 през връх Шипка, което е своеобразно предимство в транспортно, географско и икономическо отношение. Състоянието на първокласния път в участъка преминаващ през общината е задоволително.

Проблемно е състоянието на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа по отношение техническото състояние и поддръжката на пътищата - габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации.

За експлоатация и поддръжка на третокласните пътища в общината се грижи Областно пътно управление – като принципал на ИА „Пътища”. Практиката показва, че заделяните за целта средства са нищожни, което е видно и от изключително лошото им състояние – дори под нивото на четвъртокласните пътища.

Поддръжката на общинската пътна мрежа – четвъртокласни и местни пътища се извършва от общината, за което МРРБ ежегодно отпуска целеви средства, които до момента практиката показва, че са крайно недостатъчни.

От статистическа гледна точка състоянието на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа е следното:

ІІІ клас – 15% добро, 25% задоволително и 60% - лошо състояние;

ІV клас – 10% добро, 50% задоволително и 40% - лошо състояние;

В най – лошо състояние е градската и селска улична мрежа. С много малки изключения през последните 15 години са извършвани само частични изкърпвания. Нужни са огромни средства за направа на нови тротоарни и улични настилки, което задължително трябва да се обвърже с подмяната на подземните мрежи ни техническата инфраструктура.

Връзките с автобусен транспорт до близките села и градове са организирани от транспортна фирма, спечелила конкурс за превозване по одобрените от общината линии. Поддържат се междуселските традиционни линии и маршрутите до съседните по-големи градове Габрово и Велико Търново. До голяма част от по-малките населени места в общината липсва организиран транспорт.

Намаляването на ежедневните курсове и броя на превозените пътници се запазва като тенденция през последните години. Основните причини за това са намаляването на работническите и битовите пътувания, нарасналата безработица и повишените цени на превозите. Спадът и закриването на някои производства води до намаляване на количеството и на товарните превози.

Железопътният транспорт обслужва пътникопотока само на част от населените места, но играе важна роля за връзката с всички точки на страната. На територията на община Дряново има 3 ЖП гари и 3 спирки по железопътната линия Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Подкова. На ЖП гара Дряново има товаро-разтоварна гара, но обработката на товари заема незначителен дял.


2. Електроенергийна система.
Енергийната мрежа на град Дряново се състои от една подстанция 110/20 кV, която се захранва от два 110 кV далекопровода.

Селищата на територията на Община Дряново се обезпечават от 10 20кV далекопроводи, които захранват общо 157 броя трафопостове, от които 37 не са собственост на “Електроразпределение Горна Оряховица” ЕАД – клон Габрово.

Енергомрежата на технически подрайон Дряново освен селища от община Дряново обслужва и населени места от Севлиевска и Великотърновска общини.

Годишното потребление на ел. енергия за 2004 г. възлиза на 32040000 хил. KW/h, като само около 20% от консумираната ел. енергия се ползва от промишлеността.

Уличното осветление в община Дряново е икономично и предполага енергоспестяване и осветеност. Частични проблеми, изразяващи се в загуби на електроенергия има в земеделските зони на град Дряново

На територията на общината има два частни ВЕЦ-а, които са включени в националната електроенергийна мрежа. Подстанция - Дряново работи с около 40 % от капацитета си.


3. Водоснабдяване.
Град Дряново и още 12 населени места ползват вода от хидровъзел “Йовковци”, другите 8 централно водоснабдени села ползват вода от хидровъзел “Стоките” или местни кладенци и сондажи. Останалите 42 населени места ползват вода от местни чешми и кладенци.

Водата от хидровъзел “Стоките” през летния сезон недостига и населението ползва вода от местни водоизточници – кладенци и чешми. Има изработен проект за водоснабдяване от хидровъзел “Йовковци” на селата Денчевци, Чуково и Гостилица, като е реализиран І-ви етап до с. Чуково.

Водоснабдяването на с. Радовци, с. Русиновци и с. Шушня от сондажен кладенец до с. Русиновци става чрез вътрешна водопроводна мрежа, но амортизирането й причинява постоянни аварии, което налага извършване на цялостна подмяна.

Като цяло водопреносната система обслужва 97,2% от населението при качество на водата 96%. Установена е обща загуба на вода в размер на 71 %, от които условни – 18 % и реални - 53 %. Последното говори за силната амортизация, както на вътрешните, така и на довеждащите водопроводни системи.
Показатели

Община Дряново

1

Водоизточници

51

2

Пречиствателни станции

-за питейна вода

-за отпадни води


-

-

3

Помпени станции

12

4

Резервоари-брой

-общ обем /м3/

34

8 935

5

Дължина на водопроводна мрежа /км/

226.02

6

Дължина на канализацията /км/

20.56

7

Брой на водоснабдени села

25

8

Брой на режимно водоснабдяване

1

9

Брой на неводоснабдени села

24

10

Процент от населението неводоснабдено

2.8%


4. Канализация.
Изградената част от главния колектор на канализационната система на град Дряново е 3,20 км. Уличната канализация на града е изградена около 96 %, в с. Царева Ливада – около 48 %, а в с. Гостилица – около 30 %. Останалите селища имат частични наченки на изграждане на канализация и използват основно септични ями. Рентабилността за отпадните води за 2003 г. е 8 %.

Липсата на пречиствателна станция за отпадни води на територията на общината застрашава увеличаването на замърсяването на реките, а по този начин и биологичното разнообразие в тях. Необходимо е да се търсят средства и възможности за кандидатстване по програми за външно финансиране за изграждане на пречиствателна станция и водопроводи до някои села в общината.

С оглед рационалното потребление на водните ресурси в общината е необходимо да се прекрати практиката за използване на питейната вода за напояване (поне където е възможно) и за тази цел да се използва водата от реките.

Оценката за качеството на предоставените услуги е противоречива поради факта, че някои селища са на сезонен режим на водоползване.

Причините за това са следните:

- сезонни колебания в дебита на ползваните основни водоизточници, водещи до режим на водоподаването в някои селища


- сравнително високи загуби на вода, дължащи се на амортизираната водопроводна мрежа, а също и на кражби чрез нелегални отклонения
- увеличаване на сезонното потребление и ползване на питейната вода не по основното си предназначение, поради използване на питейна вода за напояване през летния сезон от населението на града и на селата
- ограничен ресурс от водни източници в Община Дряново, което води до закупуване на вода с питейни качества от “В и К” ООД – Велико Търново и “Бяла” ЕООД – гр. Севлиево

5. Хидромелиорации.
На територията на общината функционират 8 микроязовира. Завирените обеми варират от 94 000 мз до 400 000 мз. От тях потенциално опасни са 4 – “Опитна станция”, “Янтра”, “Рамадана” и “Горнич”. Всички язовири са актувани, като общинска собственост.

След влизането в сила на новия Закон за водите, преобладаващата част от общинските язовири са отдадени на концесия на частни лица и на практика са оставени без необходимата експлоатационна поддръжка /констатирано при есенните технически прегледи на ГЗ/. Единствения контрол от страна на съответните общини се изчерпва на практика със своевременното събиране на концесионните такси.

Язовирите на територията на общината не притежават проектно строителна документация, поради това не е възможно да се опише проектната категория.

С оглед рационалното потребление на водните ресурси в общината е необходимо да се прекрати практиката за използване на питейната вода за напояване (поне където е възможно) и за тази цел да се използва водата от реките и язовирите.

6. Комуникационни мрежи и системи.Развитието на системата и качеството на връзките са на относително добро равнище. Всички по-големи населени места на територията на община Дряново от гледна точка броя на населението са телефонизирани. Изключение прави с. Каломен, телефонизацията на което обаче би било нерентабилно за “БТК” АД от гледна точка на необходимите разходи и последващата им възвръщаемост.

Инсталирания капацитет телефонни постове чрез действащите АТЦ е 6 600 броя. Телефонната плътност за Дряново е 45 ТП/100 жители, което е по-висок показател от средния за страната. АТЦ на територията на община Дряново са аналогов тип. Към момента няма цифрови АТЦ. Телефонният пренос на изходящите и входящи телефонни разговори от и към община Дряново е цифров.

Преносната мрежа е осъществена чрез 44 км. оптичен кабел и 215 км. медни кабели.

Територията на община Дряново с малки локални изключения има покритие от следните мобилни оператори: “Мобилтел” АД, “Глобул” АД и “Мобиком” АД. Предстои покриване на територията на община Дряново от мобилния оператор на “БТК” АД.

Цялата територия на общината има ефирно покритие от БНР, БНТ, БТВ. На територията на град Дряново има изградена кабелна телевизионна мрежа от “Боряна – Съба Христова” ЕТ.

Достъп до ИНТЕРНЕТ на територията на общината осигурява “БТК” АД чрез действащите телефонни постове. Доставчик на Интернет услуги за град Дряново е и “Боряна – Съба Христова” ЕТ.

На територията на община Дряново има 9 броя пощенски станции: Дряново, Царева ливада, Ганчовец, Соколово, Керека, Гостилица, Славейково, Скалско и Янтра.

Трактова кола при необходимост обслужва останалите населени места в общината.

Дейността на пощенските станции се изразява в: приемане и изпращане на колетни пратки, инкасиране суми на В и К и БТК, изплащане на пенсии, социални помощи. Пощенската станция в Дряново работи с около 40 възложителя. Осъществява се разнос на пратки, Мобилтел, Глобул. Предлагат се услуги ЕМS, Булпост, услуги на Телецентъра.

VII. Анализ на състоянието на здравеопазването и образованието на територията на общината.

1.ЗдравеопазванеЗдравеопазването в Община Дряново се организира от:

  • Общинска многопрофилна болница за активно лечение” /ОМБАЛ/ - ЕООД, Дряново

  • 8 лекарски и 10 стоматологични практики

  • Медицински център «Света Петка»

  • Медицински център «Пулс»

  • Медицинско обслужване в училищата

  • Български червен кръст /БЧК/

ОМБАЛ- Дряново” ЕООД обслужва населението на Община Дряново, което е около 11 000 души. Болницата е обезпечена с необходимите медицински кадри за осъществяване на своята дейност. В лечебното заведение работят 98 души от които 18-лекари, среден медицински персонал – 47, друг персонал - 33 души.В структурата на “ОМБАЛ - Дряново” ЕООД са включени 6 отделения, от които 5 с 60 легла и 1 без легла. Лечебното заведения включва четири функционално обособени блока и болнична аптека.

Сдружение Български червен кръст е най-активната неправителствена организация в областта на здравеопазването и здравното образование на населението. Община Дряново работи в тясно сътрудничество с БЧК и в последните години са осъществили редица инициативи с цел подобряване здравното състояние на населението на общината.

2.Образование
Обща характеристикаУчебно-възпитателния процес в Община Дряново се осъществява от 7 учебни заведения, 2 детски градини и една детска ясла.

Мрежа на учебните заведения в Дряновска община


Вид учебни заведения

Общо

Общински бюджет

Детски заведения

Бр. групи

Бр. деца

Детска ясла

2

29

ЦДГ „Детелина”

9

188

ЦДГ с. Царева ливада

1

19

ОУ и СОУ

Бр. паралелки

Бр. ученици

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Дряново

12

230

ОУ „Васил Априлов” – с. Гостилица

5

71

ОУ „Бачо Киро” – с. Царева ливада

4

45

СОУ „Максим Райкович” – гр. Дряново

23

482

Републикански бюджет

Професионални гимназии

Бр. паралелки

Бр. ученици

ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново

9

214

ПТГ „Димитър Крусев” – гр. Дряново

12

268

Специални училища

Бр. паралелки

Бр. ученици

ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека

7

56Числеността на работещия персонал в учебните заведения на територията на общината е 184 бр., от които 140 бр. педагогически специалисти /с висше образование – 116, с полувисше – 14 бр., със средно – 1 бр., неотговарящи на изискванията – 1 бр. и 8 условни бройки/ . Непедагогическият персонал е 45 бр.

С придобита професионално-квалификационна степен ПКС са 63 педагози. От тях с І ПКС – 4, с ІІ – 26, с ІІІ – 4, с ІV – 12, с V – 17. Без квалификационна степен са 72 педагогически специалисти.

2.1 Основно и средно образованиеСтруктурата на основното и средното образование в Община Дряново е наследила традициите на образователната ни система. През учебната 2002-2003 година числеността на персонала е 159 бр. За същия период броят на учениците е 924. За учебната 2003-2004 г. числеността на персонала е 157 бр., а на учениците 888. Намалява броя на първокласниците – 87 за учебната 2002-2003 г., 111 за 2003-2004 г. и 78 за учебната 2004/2005 г. Това води до свиване пълняемостта на паралелките и намаляване на техния брой, а след 2-3 г. и до стесняване на училищната мрежа, най-вече на основните училища, което ще доведе до закриване на училища, съкращаване на броя на паралелките и броя на учителите в основните и средните училища.

Наблюдава се засилване на интереса към професионалното обучение. Това се дължи на желанието на учениците да получат определена специалност след завършване на средното си образование. Най-голям е делът на учениците, изучаващи професии и специалности в областта “Железопътна техника” , следвани от производствените специалности. През последните години се повишава интересът към икономическите специалности. Липсата на финансиране затруднява подържането на съвременна МТБ за професионално обучение. Необходимо е специалностите да бъдат съобразени с реалното състояние на икономиката в региона. Проблемите, свързани с реализираните собствени приходи от стопанската дейност, следва да бъдат нормативно решени в полза на училищата.

2.2 Детски заведенияПоради демографската криза през последните години се наблюдава тенденция на намаляване броя на детските заведения: 1999 г. – 67 родени; 2000 год – 71; 2001 г. – 47; 2002 – 39; 2003 – 49; 2004 – 54. От учебната 2004/2005 г. е закрита ЦДГ в с.Гостилица и функционират само 2 ЦДГ : ЦДГ ”Детелина” – Дряново и ЦДГ с. Царева ливада и детската ясла в Дряново. Броят на децата в тях е 236, разпределени в 11 групи. Педагогическият персонал в детските заведения е 22 души за 2004-2005 г. От данните се вижда, че на един педагог се падат по 11 деца. Структурата и количеството на детските заведения задоволяват на този етап потребностите на общината.
ИЗВОДИ :
Стратегическото разположение на общината определя многообразието от възможности за устойчиво развитие на региона. Разположението й в Централната част на България дава възможност за развитие.

Извършеният анализ показва задълбочаване на демографската криза в общината. Намалената раждаемост, високата смъртност, отрицателния естествен прираст и миграционните процеси са причините за непрекъснатото намаление на населението.

Като цяло състоянието на транспортната инфраструктура е задоволително. Благоприятното транспортно - географско положение и наличието на основни пътни и ЖП артерии са предпоставка за добра организация на потоци от хора и/или товари и благоприятно условие за привличане на инвестиции. Необходими са, обаче значителни средства за рехабилитация на почти всички пътни участъци.

Електроенергийната система в общината е сравнително добре развита. Електроснабдени са 100 % от всички населени места, в които има постоянно живеещи хора и 99 % от селата. Системата е оразмерена така, че позволява да се разширява и да се завишават консумираните мощности.

Съществува възможност за по – ранно реализиране на газификацията на града. В този смисъл, общината може да помогне, като успее да прецизира и обусловено увеличи събраните до момента данни за бъдещо потребление на природен газ, като обхване всички възможни ползватели на синьото гориво.

Към настоящия момент е налице цялостна идея за решение на водоснабдителните проблеми в общината основно от хидровъзел “Йовковци”, но всичко това изисква изключително много средства. Високите загуби на вода по съществуващата външна и вътрешна водопроводни мрежи също предполагат значителни инвестиции.Непълната изграденост на канализационната мрежа по селата и амортизирането на съществуващата канализация също изискват влагане на сериозни средства.

Съществуващия потенциал на алтернативните енергоизточници не се използва пълноценно, поради което трябва да се търсят сериозни инвеститори и в тази сфера.

Съобщителната инфраструктура е добре изградена – има добро телефонно покритие на всички оператори, пощенските услуги са сравнително добре развити, съществува задоволително ефирно покритие на националните радио и ТV разпространители .

Общината има излишък на сграден фонд, който в по голямата си част е изграден до 1960 година, т.е. преди повече от 45 години, остарял и амортизиран.

Прогресивното намаляване на броя на учениците, води до закриване на училища и детски градини. Разминаване между потребността от кадри на пазара на труда и специалностите в професионалните учебни заведения. Намаляване на мотивацията за придобиване на образование. Нарастване броя на безпричинните отсъствия от училищата. Нараства делът на децата, отпадащи по различни причини от училище . Нисък социален статус на работещите в образователната сфера. Слаба заинтересованост на обществото от проблемите в образованието. Липсват алтернативни форми за осмисляне на свободното време на учениците в малките селища. На заден план остава работата с талантливите деца. Материалната база на учебните заведения е доста остаряла, особено в селата. Утвърденият и реализиран държавен план - прием не е съобразен с изискванията на пазара на труда.

VIII. Описание на съвместни проекти със съседни общини и други териториални и организационни структури.


Основен приоритет в Плана за развитие на Община Габрово е изграждането на тунел под връх Шипка като част от Европейски транспортен коридор 9 /I – 5/ , който преминава и през Община Дряново. Осъществяването на тунела е особено важно с оглед перспективите за развитието на двете общини, в това число подобряване на външно – икономическите връзки, инфраструктурата, стимулиране на местната икономика, туризма, стабилизиране на миграционните процеси и др. В своя планов документ Община Габрово предвижда рехабилитация на пътища, които имат отношение и към Община Дряново. Следователно предмет на съвместно изграждане са следните проекти:


Път ІV – 60939, който е част от път Царева ливада – Донино, от граница с община Дряново, до първокласен път Велико Търново – Габрово

Път ІV – 60943 Стойчевци – Лесичарка (от граница с Община Дряново, Стойчевци, Лесичарка до третокласен път Донино – Велковци)

Път ІV – 60951 „Костенковци – Лесичарка – Раховци – Балиновци” от границата с община Дряново – Лесичарка до първокласен път В. Търново – Габрово

Съвместно с Община Севлиево може да се реализира проект

Рехабилитация на път 406 – (Севлиево – Велико Търново – Дряново – Севлиево) през село Янтра.
Реализацията на тези проекти може да се постигне при съвместни усилия, партньорство и координирани действия между общини Габрово, Дряново и Севлиево.


IX. Създаване и цели на Общински план за развитие на Община Дряново.
Разработването на общинския план бе в периода януари-юни 2005 год., като в процеса на изготвянето му участват голям брой местни експерти от всички сфери, представители както на общинската администрация, така и на държавни структури, на частния бизнес, на сдружения и съюзи от неправителствения сектор. Той е разработен на основание на Закона за регионално развитие от 2004 година. При реализацията на плана местните власти ще разчитат на активното участие на местния бизнес и на гражданското общество; ще се наблегне на ролята на неправителствените организации; ще се търси сътрудничество с всички местни структури, които могат да съдействат и допринесат за по-успешно и качествено изпълнение на дейностите; ще се изграждат публично-частни партньорства с бизнеса и НПО сектора за съвместно разработване, кандидатстване и управление на проекти. Реализацията на стратегически план за развитие на община е сложен и многообразен процес, свързан с влиянието на фактори и обстоятелства в един сравнително дълъг период от време, при различни политически, икономически и социални ситуации, въздействие на международни фактори и промени в микро- и макросредата. Общинският план има изключително важно значение за определяне насоките за развитие в следващия стратегически период с оглед предстоящото членство на Република България в ЕС и значително променената среда, в която ще функционират всички национални структури и териториални единици. Това най-вече ще се отнася за въвеждането на ясни правила на работа, децентрализация на дейностите, сериозни финансови средства (както национални, така и на ЕС) за провеждане на силна местна политика, максимално мобилизиране на собствените сили и ресурси.


Карта на Дряново

    1. Община Дряново


  2. Болница
  3. РПУ
  4. ЖП гара
  5. Автогара
  6. Музей Колю Фичето
  7. Лафчиевата къща
  8. Икономовата къща
  9. Църквата "Св.Троица"
10. Църквата "Св.Никола"
11. Църквата "Въведение Богородично"
12. Мостът на Колю Фичето на р.Дряновска
СЪДРЖАНИЕ :

I. Ред и условия за създаване на община.II. Оценка на географското положение и територията на Община Дряново.

1. Географско положение.

2. Територия.III. Население – основни демографски характеристики.
IV. Анализ на селищната мрежа и тириториалното устройство.
V. Състояние на сградния фонд.

1.Строителство.VI. Анализ на техническата инфраструктура.

1. Транспортна инфраструктура.

2. Електроенергийна система.

3. Водоснабдяване.

4. Канализация.

5. Хидромелиорации.

6. Комуникационни мрежи и системи.VII. Анализ на състоянието на здравеопазването и образованието на територията на общината.

1.Здравеопазване

2.Образование

2.1 Основно и средно образование


2.2 Детски заведения

VIII. Описание на съвместни проекти със съседни общини и други териториални и организационни структури.IX. Създаване и цели на Общински план за развитие на Община Дряново.

Използвана Литература :


  1. Справочник за Община Дряново – изд. 2005
  1. Физическа и Социално – Икономическа География на България изд. Сиела – 2004 – 2005 год.
  1. Закон за устройството на територията
Каталог: files -> files
files -> Аннотация
files -> Отчет на расширенном заседании коллегии Минобороны России об итогах деятельности за 2014 г.
files -> Ереже модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы
files -> "Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу
files -> Ереже ects тәртібі бойынша кредиттерді қайта тапсыру туралы е шқму 014-15 Екінші басылым
files -> Ереже көп тілді білім беру туралы
files -> Мазмұны: Информатиканың философиялық негіздері. Ақпараттың жалпы теориясының бастаулары. Информатиканың математикалық негіздері. Ақпараттық модельдеу негіздері. Информатиканың семантикалық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет