Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?


Мыналардың қайсысы кедендік баждардың қатарына жатпайды?бет2/3
Дата09.09.2017
өлшемі0.59 Mb.
#244
1   2   3

68. Мыналардың қайсысы кедендік баждардың қатарына жатпайды?

А) Өтімдік кеден бажы.

В) Апталық кеден бажы.

С) Маусымдық кеден бажы.Д) Демпингке қарсы кеден бажы.

Е) Арнайы кеден бажы.69. Акциздердің салық ретіндегі өзіне тән басты керінісі:

А) Мәжбүрлі түрде алынады.

В) Салық төлеушілердің шынайы төлемқабілеттігін есепке алуы.

С) Мемлекеттің акциз төлеушілердің міндеттерін дәл жэне тікелей белгілеуі.Д) Жанама салық түрінде тек түтынушылардан алынуы.

Е) Салық төлеушілерден тікелей алынуы.70. Қаржыларды қалыптастырудың басты әдісі:

А) Эмиссия.

В) Мемлекеттік заемдар.

С) Шетелдік мемлекеттерден несиеге ақша алу.

Д) Салықтар мен міндетті төлемдер алу.

Е) Банктерден несиеге ақша алу.71. Салықтардың ең басты, өзіне тән белгісі:

А) Қайтарылмайтын түрде алынуы.

В) Меншік формасының ауысуы.

С) Ақысыз алынуы.

Д) Ақшалай түрде алынуы.

Е) Мэжбурлі түрде алынуы.72. Төменде аталған басқарулардың қайсысы қаржылық басқа-
руға жатады?

А) Автокөлікті басқару.

В) Фермерлік шаруашылықты басқару.

С) Атомдық энергияны басқару.

Д) «Бөбек» қорын басқару.

Е) Мемлекеттің ақша қорын қалыптастыру73. Фискалдық қызмет деп:

А) Мемлекеттің ақша қорын қалыптастыру қызметін айтамыз.

В) Мемлекеттің ақша қорын бөлу қызметін айтамыз.

С) Мемлекеттің ақша қорын дұрыс пайдалану қызметін айтамыз.Д) Мемлекеттің ақша қорын пайдалануды бақылау қызметін айтамыз.

Е) Мемлекеттік кэсіпорындар мен мекемелерді ақшалай қамтамасыз ету қызметін айтамыз.74. Мемлекеттің қаржылық қызметі деп:

А) Мемлекеттің әз меншігіндегі ақша қаражаттарын қалыптастыру, бөлу және дүрыс пайдалану қызметін айтамыз.

В) Мемлекеттің өз меншігіндегі ақша қаражаттарын бөлу және дұрыс пайдалану қызметін айтамыз.

С) Мемлекеттің өз меншігіндегі ақша қаражаттарын қалыптастыру жэне бөлу қызметін айтамыз.

Д) Мемлекеттің өз меншігіндегі ақша қаражаттарын қалыптастыру және дұрыс пайдалану қызметін айтамыз.

Е) Мемлекеттің ез меншігіндегі ақша қаражаттарын айтамыз.75. Мемлекеттің қаржылық қызметінің әдістері:

А) Эмиссия.В) Қаржыландыру және несиелеу.

С) Эмиссия мен несиелеу.

Д) Мемлекеттік қорларды қалыптастыру, бөлу жэне дүрыс пайдалану.

Е) Мемлекеттік қорларды қалыптастыру және дүрыс пайдалану.76. Ақша қорларын қалыптастыру эдістері:

А) Мемлекеттің ақша қорларын дүрыс пайдалану.

В) Ақша қаражаттарын олардың иелерінен еріксіз және қайта-рымсыз түрде алу.

С) Мемлекеттік кәсіпорындар мен үйымдарды ақшалай қамта-

масыз ету.

Д) Несиелеу.

Е) Қаржыландыру

77. Ақша қорларын бөлу әдістері:

А) Ақша қорларын пайдалану тәртібін белгілеу.

В) Қаржыландыру.

С) Ақша қаражаттарын пайдаланудың үзақ мерзімді қаржылық нормативтерін белгілеу.Д) Ақша қаражаттарын олардың иелерінен еріксіз жэне қайтарымсыз түрде алу.

Е) Эмиссия.78. Қаржы жүйесінің құрамына ... жатпайды:

А) Бюджет жүйесі.

В) Жеке түлғалардың ақшалары.

С) Сақтандыру қорлары.

Д) Белгілі бір мақсатпен қүрылған бюджеттен тыс қорлар.

Е) Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің ақша қорлары.79. Орталықтандырылған қорына ... жатпайды:

А) Жеке түлғалардың ақшалары.

В) Жергілікті бюджет.

С) ҚР Үлттық Банкінің қаржылары.Д) Белгілі бір мақсатпен қүрылған бюджеттен тыс ақша қорлары.

Е) Мемлекеттік бюджет.80. Орталықтандырылмаған ақша қорларына ... жатады:

А) ¥лттық Банктің ақша қоры.

В) Республикалық және жергілікті бюджет.

С) Мемлекеттік бюджеттік үйымдар мен мекемелердің қаржылары.Д) Белгілі бір мақсатпен қүрылған бюджеттен тыс қорлар.

Е) Мемлекеттік сақтандыру қоры.81. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің негізгі мақсатын атаңыз:

А) Мемлекеттің ақша-кредит саясатын эзірлеу және жүргізу.

В) Бағалы қағаздар эмиссиясын жасау.

С) Баға түрақтылығын қамтамасыз ету.

Д) Қаржы жүйесінің түрақтылығын қамтамасыз ету.

Е) Заңды түлғаларға кредит беру.82. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің негізгі мақсатты жүзеге асыру үшін жүктелген міндеттерінің бірін көрсетіңіз:

А) Банк операцияларының жүргізу тәртібін анықтау.

В) Төлем жүйелерінің жүмыс істеуін қамтамасыз ету.

С) Өз қүзыреті шегінде нормативтік қүқықтық актілер шығару.

Д) Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің төрағасын қызметке тағайындау.

Е) ¥лттық Банктің директорлар қүрамын бекіту.83. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі Басқармасының мэжілістері қажет болуына қарай, айына кемінде қанша рет откізіледі?

А) 2 рет.

В) б рет.

С) 1 рет.

Д) 4рет.

Е) 3 рет.84. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің төрағасын қызметке кім тағайындайды?

А) Қазақстан Республикасының Үкіметі.

В) Қазақстан Республикасы Парламентінің келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті.

С) Қазақстан Республикасының Сенаты.

Д) Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі.

Е) Қазақстан Республикасының Мэжілісі.85. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің органдарын атаңыз:

А) Басқарма және жалпы жиналыс

В) Орталық апппарат және Директорлар кеңесі.

С) Басқарма жэне Директорлар кеңесі.

Д) Директорат және департамент.

Е) Басқарма жэне кеңес.86. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі Басқармасының негізгі функңияларының бірі:

А) Мемлекеттің ақша-кредит саясатын мақүлдау

В) Үлттық банктің директорлар құрамын бекіту.

С) Банк операцияларын жүзеге асырған кезде электрондық банк қызметін көрсету ережелерін белгілеу.

Д) Қаржы рыногындағы сыйақының рыноктық ставкаларына ықпал етуді жүзеге асыру.

Е) Валюталық реттеу мен бақылауды жүргізу.87. Банкноттар мен тиыидарды қүқыққа қайшы жасап шығаруға, сондай-ақ қолдағы ақшаны санкңиясыз эмиссиясын іске асыруға кінэлі адамдар Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес қандай жауапкершілікке тартылады?

А) Әкімшілік және азаматтық.

В) Қылмыстық жэне экімшілік.

С) Мүліктік және азаматтық.

Д) Қылмыстық жэне мүліктік.

Е) Әкімшілік және мүліктік.88. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі Басқармасының құрамы қанша адамнан құралады?

А) 12 адам.

В) 9 адам.

С) 8 адам.

Д) 7 адам.

Е) 5 адам.89. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкінің орталық аппараты орналасқан қала:

А) Алматы.

В) Астана.

С) Талдықорған.

Д) Қызылорда.

Е) Қарағанды.90. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі төрағасының өкілеттік мерзімі:

А) 5 жыл.

В) 3 жьш.

С) 8 жыл .

Д) бжыл.

Е) 7 жыл.91. Ақша-кредит саясаты қандай жолдармен жүзеге асады? Аталған жауаптардың ішінен дұрыс біреуін таңдаңыз.

А) Қайта қаржыландырудың ресми ставкасын белгілеу жолымен.

В) Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу және сату арқылы.

С) Алтын-валюта активтерін басқаруды негізгі принциптерін белгілеу жолымен.

Д) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржылық есептілігін қарау арқылы.

Е) Директорлар кеңесін бекіту арқылы.92. Ақша-кредит саясатын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі мына операңиялардың қай түрлерінің бірін жүргізеді?

А) Шетел валютасын сатып алу-сату.

В) Депозиттер қабылдау.

С) Форвард операцияларын.

Д) Алтын валюта активтерімен байланысты операциялар.

Е) Қайта қаржыландыру.93. Қазақстан Республикасы ақша бірлігінің қолданылу тәртібін, мерзімін және шарттарын кім белгілейді?

А) Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі.

В) Қазақстан Республикасы Президенті.

С) Қазақстан Республикасы Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті.Д) Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі төрағасы.

Е) Қазақстан Республикасының Үкіметі.94. Қазақстан Республикасындағы монеталардың түрлерін атаңыз:

А) Инвестициялық, коллекциялық монеталар.

В) Коллекциялық жэне айналыстағы монеталар.

С) Инвестициялық, коллекциялық жэне айналыстағы монеталар.

Д) Айналыстағы, коллекциялық жэне күнделікті қолданыстағы монеталар.

Е) Аталған жауаптардың барлығы дұрыс.95. Қазақстан Республикасы ақша бірлігі Қазақстан теңгесі болып табылады. Қазақстан теңгесі қанша тиыннан түрады?

А) 10.


В) 100.

С) 1000.


Д) 0,оо.

Е) 10.


96. Коллекңиялық монеталардың анықтамасын беріңіз:

А) Инвестициялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын қымбат монеталар.

В) Қымбат емес метелдардан дайындалған жэне қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.

С) Коллекциялау және жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат емес металдардан жасалған естелік және арнайы соғылған монеталар.

Д) Қымбат металдардан соғылған, қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.

Е) Коллекциялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат металдардан, сондай-ақ қымбат емес металдардан жасалған шектеулі таралыммен дайындалған, мерекелік, естелік және өзге де арнайы соғылған монеталар.97. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қарыздарды өтімділігі жоғары және қауіпсіз багалы қағаздармен және басқа активтермен қамтамасыз ете отырып та, қамтамасыз етпей де қанша мерзімге береді?

А) 1 жыл.

В) 2 жыл.

С) 3 жыл.

Д) 5жыл.

Е) 6 айға.98. Инвстиңиялық монеталардың анықтамасын беріңіз:

А) Қымбат емес металдардан дайындалған жэне қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.

В) Коллекциялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат металдардан, сондай-ақ қымбат емес металдардан жасалған шектеулі таралыммен дайындалған, мерекелік, естелік және өзге де арнайы соғылған монеталар.

С) Инвестициялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын қымбат монеталар.

Д) Инвестициялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат емес металдардан жасалған естелік жэне арнайы соғылған монеталар.

Е) Анықтамасы көрсетілмеген.99. Қазақстан Республикасының банк жүйесі неше деңгейден тұрады?

А) 3 деңгейден.

В) 5 деңгейден.

С) 2 деңгейден.

Д) 1 деңгейден.

Е) 4 деңгейден.100. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы заң қашан қабылданды?

А) 31.12.1995 ж.В) 30.05.1995 ж.

С) 30.04. 1995 ж.

Д) 30.09.1995 ж.

Е) 30.03.1995 ж.101. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің үйымдық құқықтық нысаны:

А) Коммерциялық ұйым.

В) Мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға.

С) Мемлекеттік кэсіпорын.

Д) Жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Е) Акционерлік қоғам.


102. Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі кімге есеп береді?

А) Қазақстан Республикасының Үкіметіне.

В) Қазақстан Республикасының Президентіне.

С) Қазақстан Республикасының Сенатына.

Д) Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесіне.

Е) Қазақстан Республикасының Мэжілісіне.103. Айналыстағы монеталардың анықтамасын беріңіз:

А) Қымбат емес металдардан дайындалған жэне қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.

В) Коллекциялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат металдардан, сондай-ақ қымбат емес металдардан жасалған шектеулі таралыммен дайындалған, мерекелік, естелік және өзге де арнайы соғылған монеталар.

С) Инвестициялау жэне жинақтау объектісі болып табылатын қымбат монеталар.

Д) Инвестициялау және жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат емес металдардан жасалған естелік және арнайысоғылған монеталар.

Е) Анықтамасы көрсетілмеген.104. Банкноттар мен монеталарды шығаруды, олардың Қазақстан Республикасының аумағындағы айналысын ұйымдастыруды және айналыстан алуды жүзеге асырады:

А) Парламент.

В) Қазақстан Республикасының Президенті.

С) Қазақстан Үлттық Банкінің төрағасы.

Д) Қазақстан Республикасының Үкіметінің келісімімен Қазақстан Үлттық Банкі.

Е) Қазақстан Үлттық Банкі.


105. Қазақстан ¥лттық Банкі улттық валютамен мына көрсетіл-
ген операциялардың қайсысын жүргізеді?

А) Чек жазып береді жэне вексельдер береді.

В) Депозиттер қабылдау.

С) Форвард операцияларын.

Д) Алтын валюта активтерімен байланысты операциялар.

Е) Қайта қаржыландыру.106. Қазақстан ¥лттық Банкінің қүрылымын және жалпы штат
санын, еңбекақы төлеу жүйесін кім бекітеді?

А) Парламент.

В) Қазақстан Республикасының Президенті. С) Қазақстан Үлттық Банкінің төрағасы. Д) Қазақстан Республикасының Үкіметі. Е) Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісімімен Қазақстан Үлттық Банкі.

107. Қазақстан Республикасының Президентіне есептілік мына-
ны білдіреді. Дүрыс жауапты таңдаңыз:

А) Қазақстан Республикасы Президентінің ұлттық валюта -

Қазақстан теңгесі бакноттары және тиындары дизайнының

тұжырымдамасын бекіту. В) Қазақстан Үлттық Банкінің халықаралық жэне осы заңға сәй-

кес езге де ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдауы. С) Қазақстан Республикасы Сенатының келісімімен Қазақстан

Үлттық Банкінің терағасын қызметке тағайындау. Ә) Қазақстан Үлттық Банкінің қаржылық есептілігін қарау. Е) Дұрыс жауап көрсетілмеген.108. Қаржылық бақылау нысаны бойынша ... болып бөлінеді:

А) Міндетті, инициативті.

В) Бюджеттік, қаржылық-банктік, қаржылық-сақтандыру, қаржылық-шаруашылық.

С) Алдын ала, күнделікті, кезеңі өткен.

Д) Тікелей жэне жанама.

Е) Толық, іріктіп тексеру.109. Толық қамтылуы бойынша ревизия дегеніміз:

А) Толық тексеру, іріктеп тексеру.

В) Құжаттарды тексеру, деректік (фактілік) тексеру.

С) Жалпы (кешенді), тақырыптық (арнаулы) тексеру.

Д) Жоспарлы, жоспардан тыс, кенеттен тексеру.

Е) Күнтізбелік, жергілікті тексерулер.110. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі болып бөлінеді:


А) Мемлекеттік жэне республикалық.

В) Мемлекеттік жэне жергілікті.

С) Республикалық жэне жергілікті.

Д) Қалалық жэне ауылдық.

Е) Отбасылық.


111.Бюджет қүрылымына ... жатпайды:

А) Кірістер, бюджет тапшылығы.

В) Шығындар, бюджет тапшылығын қаржыландыру.

С) Операциялық сальдо.

Д) Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо.

Е) Эмиссия.112. Бекітілген бюджет деп:

А) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бекіткен, тиісті қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

В) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бюджеттің атқарылуы барысында енгізілген өзгерістерді ескере отырып бекіткен, ағымдағы қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

С) Бюджеттің шығындары мен несиелерінің жиынтығын айтамыз.Д) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын белгілі бір уақытты айтамыз.

Е) Күнтізбелік жылдың 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсанда аяқталатын түрақты бюджеттік алу кезеңін айтамыз.


113. Нақтыланған бюджет деп:

А) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бекіткен, тиісті қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

В) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бюджеттің атқарылуы барысында енгізілген өзгерістерді ескере отырып бекіткен, ағымдағы қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

С) Бюджеттің шығындары мен несиелерінің жиынтығын айтамыз.

Д) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын белгілі бір уақытты айтамыз.

Е) Күнтізбелік жылдың 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсанда аяқталатын тұрақты бюджеттік алу кезеңін айтамыз.114. Қаржы жылы деп:

А) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бекіткен, тиісті қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

В) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бюджеттің атқарылуы барысында енгізілген езгерістерді ескере отырып бекіткен, ағымдағы қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

С) Бюджеттің шығындары мен несиелерінщ жиынтығын айтамыз.

Д) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын белгілі бір уақытты айтамыз.

Е) Күнтізбелік жылдың 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсанда аяқталатын түрақты бюджеттік алу кезеңін айтамыз.115. Бюджеттік кезеңдеп:

А) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бекіткен, тиісті қаржы жылына арналған бюджетті айтамыз.

В) ҚР Парламенті немесе тиісті жергілікті өкілді органдар бюд-жеттің атқарылуы барысында енгізілген өзгерістерді ескере отырып бекіткен ағымдағы қаржы жылына арналған бюд-жетті айтамыз.

С) Бюджеттің шығындары мен несиелерінің жиынтығын айтамыз.

Д) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын белгілі бір уақытты айтамыз.

Е) Күнтізбелік жылдың 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсан-да аяқталатын тұрақты бюджеттік алу кезеңін айтамыз.116. Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын уақыт:

А) 2 жыл.

В) 3 жыл

С) 5 жыл.

Д) 1 жыл.

Е) 7 жыл.

117. Бюджет процесінің сатысына ... жатпайды:

А) Бюджеттің жобасын жасау.

В) Бюджетті бекіту.

С) Бюджеттік есеп беру

.Д) Бюджетті атқару.

Е) Бюджетті жою.118. Несиелеу операциялары мерзімі бойынша ... болып бөлінеді:

А) Қамтамасыз етілмеген, қамтамасыз етілген.

В) Қысқа, орта, ұзақ.

С) Тұтынушылық, өнеркәсіптік, саудалық, инвестициялық, ауыл шаруашылық, бюджеттік.

Д) ¥сақ, орташа, ірі.

Е) Компенсациялық, төлемдік.119. Несиелеу операциялары мақсаты бойынша ... болып бөлінеді:

А) Қамтамасыз етілмеген, қамтамасыз етілген.

В) Қысқа, орта, ұзақ.

С) Тұтынушылық, өнеркесіптік, саудалық, инвестициялық, ауыл шаруашылық, бюджеттік.Д)¥сақ, орташа, ірі.

Е) Компенсациялық, төлемдік.120. ҚР жоғары деңгейдегі банкі:

А) Қазақстанның Халық банкі.

В) Қазкоммерцбанк.

С) ТұранӘлемБанк.

Д) ҚР ¥лттық Банкі.

Е) Каспий банкі.121. ҚР банк жүйесі... болып бөлінеді:

А) Орталық, орталық емес.

В) Мемлекеттік, мемлекеттік емес.

С) Республикалық, жергілікті.

Д) Резидент, резидент емес.

Е) Жоғарғы, төменгі.122. Қазақстан Республикасында теңге қай жылы енгізілді?

А) 1993 жылы 12 қарашада.

В) 1993 жылы 15 қарашада.

С) 1994 жылы 16 желтоқсанда.

Д) 1996 жылы 1 мамырда.

Е) 1995 жылы 23 ақпанда.


123. Ақша дегеніміз:

А) Жалпыға бірдей эквивалент рөлін атқаратын тауар

В) Тауар.

С) Қағаз.

Д) Бағалы қағаз.

Е) Эмиссия.124 Ақша қызметіне... жатпайды

А) Айналым құралы.

В) Құн өлшемі.

С) Дүниежүзілік ақша,

Д) Ақша жою құралы.

Е) Телем құралы.


125. Эмиссия деп:

А) Ақшаның өз құндылығын жоғалтуын айтамыз.

В) Ақшаны сату.

С) Ақшаны тексеру процесі.

Д) Ақшалар мен бағалы қағаздарды айналымға шығару

Е) Ақшаны жою126. ҚР эмитенті ретінде:

А) ҚР Президенті бола алады.

В) ҚРҮкіметі.

С) ҚР Үлттық банкі.

Д) ҚР Парламенті.

Е) ҚР Қаржы министрлігі.127. Дефляциядеп:

А) Елде ақша айналымын реттеу жэне есеп айырысуды жеңілдету мақсатында ескі ақиіа белгілерін жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен улттық ақша бірлігін ірілендіру процесін айтамыз.

В) Ақшаның құнсыздануы кезінде шығарылған ақша белгілерінің артық бөлігін айналымнан шығаруды айтамыз

С) Басқа елдердің валютасымен салыстырғанда ұлттық валютаның ресми бағамының төмендеу процесін айтамыз.Д) Мемлекеттің ресми түрде ақша өлшемінің алтындық мәнін жоғарылату немесе оның шетелдік валютаға шаққандағы бағамын көтеру процесін айтамыз.

Е) Айналымнан бағалылығын жоғалтқан қағаз ақшаларды алып тастау жэне аз мөлшерде ғана шығару процесін айтамыз.128. Нуллификация деп:

А) Елде ақша айналымын реттеу жэне есеп айырысуды жеңілдету мақсатында ескі ақша белгілерін жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен ұлттық ақша бірлігін ірілендіру процесін айтамыз.

В) Ақшаның қүнсыздануы кезінде шығарылған ақша белгілерінің артық бөлігін айналыстан шығаруды айтамыз.

С) Басқа елдердің валютасымен салыстырғанда үлттық валютаның ресми курсының төмендету процесін айтамыз.

Д) Мемлекеттің ресми түрде ақша өлшемінің алтындық мәнін жоғарылату немесе оның шетелдік валютаға шаққандағы бағамын көтеру процесін айтамыз.

Е) Айналымнан бағалылығын жоғарылатқан қағаз ақшаларды алып тастау және аз мөлшерде ғана шығару процесін айтамыз.129. Ревальвация деп:

А) Елде ақша айналымын реттеу және есеп айырысуды жеңілдету мақсатында ескі ақша белгілерін жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен үлттық ақша бірлігін ірілендіру процесін айтамыз.

В) Ақшаның қүнсыздануы кезінде шығарылған ақша белгілерінің артық бөлігін айналыстан шығаруды айтамыз.

С) Басқа елдердің валютасымен салыстырғанда үлттық валютаның ресми бағамының темендеу процесін айтамыз.Д) Мемлекеттің ресми түрде ақша өлшемінің алтындық мәнін жоғарылату немесе оның шетелдік валютаға шаққандағы бағамынын көтеру процесін айтамыз.

Е) Айналымнан бағалылығын жоғалтқан қағаз ақшаларды алып тастау және аз мөлшерде ғана шығару процесін айтамыз.130. Деноминация деп:

А) Елде ақша айналымын реттеу жэне есеп айырысуды жеңілдету мақсатында ескі ақша белгілерін жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен үлттық ақша бірлігін ірілендіру процесін айтамыз.

В) Ақшаның қүнсыздану кезінде шығарылған ақша белгілерінің артық белігін айналыстан шығаруды айтамыз.

С) Басқа елдердің валютасымен салыстырғанда үлттық валютаның ресми бағамының темендеу процесін айтамыз.

Д) Мемлекеттің ресми түрде ақша елшемінін алтындық мәнін жоғарылату немесе оның шетелдік валютаға шаққандағы бағамын көтеру процесін айтамыз.

Е) Айналымнан бағалылығын жоғалтқан қағаз ақшаларды алып тастау және аз мөлшерде ғана шығару процесін айтамыз.131. Девальвация дегеніміз:

А) Елде ақша айналымын реттеу және есеп айырысуды жеңіл-дету мақсатында ескі ақша белгілерін жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен үлттық ақша бірлігін ірілендіру процесін айтамыз.В) Ақшаның кұнсыздануы кезінде шығарылған ақша белгілерінің артық бөлігін айналыстан шығаруды айтамыз.

С) Басқа елдердің валютасымен салыстырғанда ұлттық валютаның ресми бағамының төмендеу процесін айтамыз.Д) Мемлекеттің ресми түрде ақша өлшемінің алтындық мәнін жоғарылату немесе оның шетелдік валютаға шаққандағы бағамын көтеру процесін айтамыз.

Е) Айналымнан бағалылығын жоғалтқан қағаз ақшаларды алып тастау жэне аз мөлшерде ғана шығару процесін айтамыз.Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет