Тест сїраќтары ќїрасгырушы: философия гылымыныѕ докторы, профессор ЖДата06.05.2019
өлшемі75.5 Kb.
#136330

ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ Қүрасгырушы: философия гылымының докторы, профессор Ж.А. Алтаев

1. ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ


1. Аристотель бойынша философия нсден басталады?

1) жаңалық ашудан;

2) таң қалудан;

3) қорқыныштан;

4) уйренуден;

5) пікір таластан.
2. Канттың пікірінше, нағыз философиялық пөн болып табылатын төрт сүрак бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?

1) «Адам» дегеніміз не?

2) Мен неге уміттене аламын?

3) Әлемнің туп-негізі неде?

4) Мен нені біле аламын?

5) Мен не істеуім керек?
3. Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы бол-ған жоқ?

1) тарихи білім;

2) социология;

3) мифология;

4) дін;

5) геометрия.
4. Философия қай елде пайда болды?

1) Еуропада;

2) Ежелгі Қытапда;

3) Ежелгі Үндістанда;

4) Ежелгі Грекияда;
V Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде.

5. Философияның ерекшелігі неде?1) қатаң гылыми ой-тужырымдарда;

2) әлемді оның жалпыга ортақтыгы мен тутастыгында алып тануга тырысу;

3) анықталмайды;

4) әлемге деген практикалық қатынаста;

5) догматизмде.
6. Дөстүр «философия» термині пайда болуын кімге жатқызады?

1) Фалеске;

2) Аристотельге;

3) Плотинге;

4) Пифагорга;

5) Зенонга
7. Философияның қандай анықтамасы мүлдем дүрыс емес?

1) Философия — бул дуниетаным.

2) Философия — бул мәдениеттің квинтэссенциясы.

3) Философия бүл жеке теория.

4) Философия бүл ойларга толы дәуір.

5) Философия қогам мен табигаттың дамуының жалпы заңдылықтары туралы гылым.
8. Сократ құрмет түгкдн ізгі істердің бірі...

1) тыныштық;

2) әділеттілік;

3) бақыт;

4) өкініш;

5) қурмет көрсету.
9. Буддизм дін бе әлде философия ма?

1) философия;

2) дін;

3) философия да, дін де;

4) бул гылым;

5) сурақ дүрыс емес.
10. Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?

1) азаптануда;

2) ақиқатты тануда;

3) еңбекте;

4) қарым-қатынаста;

5) қогамдагы өмірде.
11. Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?

1) нирвана;

2) карма;

3) сенім;

4) таным;

5) атман.
12. Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы...

1) азаптану;

2) азаптанудың себебі;

3) азаптанудан босану;

4) азаптанудан босануга апаратын жол;

5) азаптанудан қутылуга болмайды.
13. Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?

1) қайырымдылық арқылы басқару теориясында;

2) жаңа мемлекетті қуру жолында;

3) шындықтың әлеуметтік мәселелерінде;

4) билеушінің идеалды образын жасауда;

5) қогамның әлеуметтік страификациясын қуруда.
14. Конфуций философиясындағы «есімдерді өзгерту» дегеніміз нені білдіреді?

1) атын ауыстыруды;

2) шындықты тузеуді;

3) жеке адамдарды тәрбиелеуді;

4) мундай угым Конфуцийде жоқ;

5) діни текстерді аударуды.
15. Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:

1) ізгілік;

2) білімқумарлық;

3) дәстур;

4) әділеттілік;

5) адам суйгіштік.
16. Лао цзы филосфиясындағы басты үгым:

1) жол;

2) медитация;

3) аскетизм;

4) дао жолы;

5) зулымдыққа кушпен қарсыласу.
17. «Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас...

1) Гераклиттікі;

2) Демокриттікі;

3) Сократтікі;

4) Платондікі;

5) Аристотельдікі.
18. Аристотельдің философиясын окьіп-зерттемеген және оның ішмімен таныс емес...

1) Мартин Хайдеггер;

2) Александр Македонский;

366


3) Милеттік Фалес;

4) Брабанттық Сигер;

5) Ибн Рушд.
19. «Фалес... караган кезде грек кұвдйлары өмір сүруін тоқппты», — деп жазды Герцен.

1) жерге;

2) суга;

3) қоршаган адамдарга;

4) аспандагы бултқа;

5) гулдеп турган агашқа.
20. Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені біріктіреді?

1) диалектика;

2) атомизм;

3) діни;

4) ортақ ештеңе жоқ;

5) олар грек тілінде жазган.
21. Эфестік Гераклит, элейлік Зенон... Олардың философиялық көзқараста-рын не жақындастырады?

1) стихиялық диалектика;

2) стихиялық галымдықтары;

3) стихиялар;

4) стихиялық идеализм;

5) стихиялық индивидуализм.
22. Фалес, Плотив, Зевс, Хрисипп... Оларға ортақ не нәрсе?

1) көрнекті философтар;

2) Афинаның азаматтары екендігінде;

3) ортақ ештеңе жоқ;

4) Аристотельден тәлім алгандықтары;

5) Платонда оқыгандықтары.
23. Зенонның апориясы қалай аталады?

1) Ахилл және ниндзя тасбақасы;

2) Ахиллдің тасбақасы;

3) Ахилл және тасбақалар;

4) Ахилл және тасбақа;

5) Ахилл.
24. Платон қурған философиялық мектеп —

1) Лицей;

2) Гимназия;

3) Академия;

4) Агора;

5) Афина диалектиктері.
25. «Сенемін, өйткені абсурдты» — өз уақытында осындай философиялык пікірді айтқан кім?

1) Муса пайгамбар;

2) Августин;

3) Тертуллиан;

4) менің көршім;

5) Ф.Аквинский.
26. «Байқаңыз, сізді философияға біреу өуестендіріп жібермесін...олемнің барлық стихиясы бойынша», — деп окытқан...

1) Тит Ливий;

2) Марк Аврелий;

3) Тертуллиан;

4) Августин;

5) Фома Аквинский.
27. Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне төн емес не?

1) теоцентризм;

2) имморализм;

3) креоционизм;

4) провиденциализм;

5) иррационализм.
28. Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі —

1) теология жинагы;

2) Қүдай қаласы;

3) Қудайды қоргау жинагы;

4) дәлелдеу жинагы;

5) қубыжыққа қарсы жинақтар.
29. Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам өлеміндегі елдерге кдтыс-ты ілім:

1) мутазэилизм;

2) мистикалық агым;

3) поэзия;

4) суфизм;

5) гегельяншылдық.
30. Антиктік философиядан әл-Фараби қабылдаған маңызды дөстүрдің атауы...

1) мистицизм;

2) перипатетизм;

3) гилозоизм;

4) материализм;

5) идеализм.
31. Әл-Фараби калай аталды?

1) Аристотельден кейінгі екінші устаз;

2) Аристотельдің ең жақын екінші шәкірті;

3) туркілердің екінші философы;

4) араб философы;

5) Аристотель мектебінің мақтан түтарлық философы.
32. Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын...

1) атеизм;

2) теологизм;

3) социоцентризм;

4) космоцентризм;

5) антропоцентризм.
33. Кдйта Өрлеу дәуірінде бастапқы өлеуметтік утопияға философиялық көзқа-распен ден қойған...

1) Данте;

2) Томас Мор;

3) Эразм Роттердамский;

4) Лоренцо Валло;

5) Петрарка.
34. Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж)...

1) Николай Кузанскип;

2) Николай Коперник;

3) Джордж Беркли;

4) Лоренцо ди Медичи;

5) Джироламо Савонарола.
35. Индивидуалдықгы қарастыратын философияның ерекше белгісі...

1) конвенционализм;

2) өмір;

3) ренессанс;

4) рационализм;

5) конформизм.
36. «Тарих саясатты жасайды», — деп тұжырымдаған...

1) Руссо;

2) Макиавелли;

3) Ленин;

4) Кампанелла;

5) Гоббс.
37. «Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау...

1) Спиноза;

2) Декарт;

3) Сократ;

4) Паскаль;

5) Аристотелъ.
38. Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді?

1) жан мен тән;

2) Қүдай мен періштелер;

3) адамның парасаты мен сананы;

4) материяны;

5) ойлайтын .
39. Жаңа замав философиясындағы маңызды мәселелердің бірі...

1) себептілік;

2) Жаратушы Қүдай;

3) хаос;

4) герменевтика;

5) өлім және өлместік.
40. «Бұл тамаша өлемнен бәрі де жақсылықка», — деп айткан...

1) Паскаль;

2) Леонардо да Винчи;

3) Декарт;

4) Гоббс;

5) Лейбниц.
41. Фр. Бэконның ғылымға кіріспе дәстұрін жалғастыра отырып жазган кітабы.

1) «Жаңа Атлантида»;

2) «Жаңа Органон»;

3) «Жаңа гылыми әдіс»;

4) «Ғылымның жаңа идолы»;

5) «Ғылымга деген жаңа көзқарас».
42. «Білім — күш», — деп тұжырымдаған...

1) Ф. Бэкон;

2) Паскаль;

3) Р. Бэкон;

4) Спиноза;

5) Декарт.
43. Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда «ашқан» ...

1) Коперник;

2) Кеплер;

3) Дж.Бруно;

4) Галилей;

5) Нострадамус.
44. Бостандықгы қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім?

1) Спиноза;

2) Кант;

3) Аристотель;

4) Декарт;

5) Лейбниц.
45. Мөдениег үгымын философиялық-тарихи концепцияға айналдырып карасгырган...

1) Вико;

2) Волыпер;

3) Руссо;

4) Дидро;

5) Кондильяк.
46. Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады...

1) Гоббстан;

2) Вольтерден;

3) Дидродан;

4) Руссодан;

5) Ламетриден.
47. Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зертгеген...

1) Кант;

2) Монтескье;

3) Вольтер;

4) Гердер;

5) Гумилев.
48. Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы...

1) қарым-қатынас;

2) терістеу;

3) бостандық;

4) онтология;

5) жаттану.
49. Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады...

1) бастапқы неміс классикалық философиясын;

2) неміс классикалық философиясының соңын;

3) неміс классикалық философиясының шыңын;

4) неміс классикалық философиясының ортасын;

5) мәңгілік неміс классикалық философиясын.
50. Экзистенциализмнің негізін садушы «Немесе-немесе» атты шығарманы жазған...

1) Карл Ясперс;

2) Серен Кьеркегор;

3) Гамлет;

4) Мартин Хапдеггер;

5) Жан-Поль Сартр.
51. Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізде қалай құрады?

1) куштемеу этикасы;

2) жақын адамга деген махаббат этикасы;

3) қызметтестік этикасы;

4) алыстагыга деген махаббат этикасы;

5) кезкелген этикалық бастаманың жоқтыеы.
52. К^зақ ағартушыларының кдрастырған басты мәселесі...

1) материалистік;

2) метафизикалық;

3) иррационалдық;

4) гуманизм;

5) телеологизм.
53. Ш.Уәлихановтың философиялық көзкдрасы кдндай бөлімде көрініс табады?

1) дін философиясы;

2) гносеология;

3) онтология;

4) тарих философиясы;

5) аксиология.
54. Абай философиясының орталық мөселесі —

1) таным;

2) адам;

3) дін;

4) онтология;

5) методология.

55. Абайдың философиялыққұрылымындағы Кұдай-Алла каңдай орында түрады?1) таным;

2) алеашқы турткі;

3) әлемдік парасат;

4) ешқандай;

5) абсолюттік идея.
56. Абай қазақ қоғамының жағдайын калай сипаттайды?

1) алтын гасыр ретінде;

2) ол бага бермейді;

3) мәлімет ретінде;

4) анық мақсатқа жету жолындагы кезең ретінде;

5) білімділікті талап ететін сыни көзқараста.
57. Шәкөрімнің 1898—1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығар-масының бірі — «Үш...»

/; дос;2) жолдас;

3) адасу;

4) анық;

5) адамгершілік заңдар.
58. XX ғасырла философияның көрнекті өкілдері адам мөселесін қай тұрғыда қарастырды?

1) синергетизм;

2) неопозитивизм;

3) герменевтика;

4) экзистенциализм;

5) неогегельяншылдық.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет