Трети междинен описателен отчетжүктеу 75.13 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі75.13 Kb.
түріПрограма


Проектът „Достойнство - живот без насилие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПОв България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg

ТРЕТИ МЕЖДИНЕН ОПИСАТЕЛЕН ОТЧЕТ

Официално наименование на бенефициента на български език

Сдружение „Асоциация НАЯ”

Наименование на проекта на български език

„Достойнство – живот без насилие”

Входящ номер на проекта

BG05/640

Тематичен приоритет

Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи

Период, за който се отнася отчетът

От 01/01/2015 до 30/06/2015


Резултати от напредъка по изпълнението на проекта

Цели на проекта

Общата цел на проекта е разширяване на предоставяните основни услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи.

Специфичната цел на проекта е предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми

Разширен е обхвата на основната услуга за подкрепа на жертви на домашно насилие. Предоставяните безплатни психологическа, социална и правна помощ са от полза на представителите на целевата група, защото създават предпоставки за промяна на качеството им на живот. Те имат на разположение постоянна възможност за психологическо и социално консултиране, социално посредничество и съдебна защита. Този достъп помага на представителите на целевата група да не се чувстват безнадеждни в ситуацията на домашно насилие и да имат необходимата професионална подкрепа, за да подобрят благосъстоянието си.

Чрез мобилната услуга е дадена възможост по-голяма част от маргинализираните и сегрегирани групи от областта да получат специализирана помощ. Ползите за целевата група по проекта са, че отпадат ограниченията, свързани с трудното придвижване и изразходването на средства, за да стигнат нейните представители до социалната услуга. Чрез мобилните екипи по проекта, жертвите на домашно насилие от малките населени места от етнически произход, предимно ромско, получават услугата максимално близо.

Изпълнените до момента дейности по проекта промениха съществуващата регионална диспропорция в предоставянето на социални услуги в Област Търговище и улесниха достъпа на жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, до специализирана помощ.

Чрез реализираните фокус групи с представители на институции от петте общини на област Търговище беше събрана информация доколко осведомени и чувствителни са службите от различните системи към проблема „домашно насилие над ромски жени и деца”, както и какви са техните специфични потребности и нужди при работа с жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромски. Тази информация ще бъде използвана при структурирането на предвидените в проекта обучения, така че те да бъдат максимално адекватни на идентифицираните потребности и да доведат до повишаване на качеството на услугите за целевата група.


Дейност

Емоционална подкрепа и консултиране в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие”.

Резултат


Осигурена постоянна и безплатна социална услуга на жертвите на домашно насилие от област Търговище. Повече жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромски, получили помощ и подкрепа в Центъра. За отчетения период помощ и подкрепа в Центъра са получили 109 клиенти, като от тях 79 са на възраст над 18 год. (71 жени – 90% и 8 мъже – 10% ) и 30 деца; 37 клиенти са от малките населени места.

Проведени са:

- 240 психологически консултации;

- 407 социални консултации;

За отчетения период са проведени 26 ежеседмични екипни срещи, на които са обсъдени 31 случая на домашно насилие за 49 души, от които 16 деца.

За същия период са проведени 18 екипни срещи за обсъждане на административни въпроси, свързани с реализацията на проекта.

Проведени са 8 супервизии. Супервизирани са 10 случаи на домашно насилие за 18 жертви на домашно насилие, от които 4 деца. Изготвени са 8 протокола от проведени супервизии.

За отчетния период са проведени 2 индивидуални супервизии /по skype/, на които са обсъдени 3 случаи на жертви на домашно насилие, от които два случая на деца.


Дейност

Правно консултиране и процесуално представителство

Резултат


Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита при случаи на жертви на домашно насилие.

За отчетения период са проведени 25 правни консултации на 12 жертви на домашно насилие - 5 жени, 5 мъже и 2 деца;

За отчетния период са заведени 4 дела по ЗЗДН по 4 случая на домашно насилие, за 6 души, от които 2 жени и 4 мъже.

Дейност

Социално посредничество

Резултат


Предоставена координирана междуинсти-туционална подкрепа на жертвите на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско; Проведени са 19 междуинституционални екипни срещи, където средно са участвали средно по 4 специалисти от общо 13 институции/ОЗД Търговище, Попово и Омуртаг; Дирекция Социално подпомагане; МКБППМН Попово и Антоново; Полиция; КСУДС; Кметове по селата; учители, възпитатели, Община Антоново и др./.

14 обсъдени случаи на домашно насилие за 22 души, от които 12 деца.

За отчетения период са проведени 3 супервизии на мултидисциплинарните екипи, които работят по случаи на домашно насилие, гр. Антоново, гр. Попово и в гр. Омуртаг, на които са присъствали 20 представители на 12 институции. Супервизирани са 7 случаи на домашно насилие за 18 души, от които 8 деца.

Дейност

Предоставяне на мобилна услуга за жертви на домашно насилие в община Търговище

Резултат


Повече жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, получили помощ и подкрепа на място.

За отчетения период помощ и подкрепа на място са получили 39 клиенти (32 жени, 1 мъж и 6 деца), жертви на домашно насилие от малките населени места в 5 изнесени приемни на област Търговище – Омуртаг, Антоново, Попово и селата Здравец и Баячево, общ.Търговище.

За отчетения период в мобилната услуга са проведени:


  • 178 психологически консултации; 149 социални консултации.
Дейност

Провеждане на семинари с жени от малки населени места с етнически произход, предимно ромски

Резултат


Повишена информираност и чувствителност към проявите на агресия и насилие в семейството, разпознаване на проявите на насилие, законовата рамка за защита правата на жените от домашно насилие на 10 групи жени от 10 населени места на област Търговище.

За отчетения период през два модула на обучение преминаха 5 групи жени (общо 91 жени) от градовете Омуртаг и Антоново и селата Дългач, Руец и Здравец. През един модул на обучение преминаха 5 групи жени (общо 72 жени) от градовете Опака и Попово и селата и Беломорци, Подгорица и Лиляк. Общо жени преминали през обучение – 163.

Във връзка със стартиране на тази дейност се получи заявка от Европейски информационен център Търговище, под патронажа на евродепутата Филиз Хюсменова за провеждане на семинар на жени, членове на женски дружества от област Търговище, по темите: „Защита и подкрепа на жени и деца жертви на домашно насилие – Закон за защита от домашното насилие и социални услуги” и „Равнопоставеност на половете – Европейски политики и инициативи и тяхното отражение в България”. На семинара присъстваха 38 жени от област Търговище.

Дейност

Провеждане на превенция в училища в населени места, където има преобладаващо ромско население

Резултат


Повишена информираност на 253 ученици (127 момичета и 126 момчета) от 7 малки населени места (градовете Антоново, Омуртаг и Опака, селата Беломорци, Лиляк, Подгорица и Голямо Ново) от етнически произход, предимно ромски и ученици от гр. Търговище, по темата „Домашно насилие”.

След стартиране на дейността се получи заявка от две училища от областта за провеждане на обучения на ученици по темата „домашно насилие”. Едната заявка е от СОУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Антоново за включване на трета група ученици (6 клас) в обученията и втората заявка е от ПГТХВП „Алеко Константинов” гр. Търговище. С тази група ученици „Асоциация НАЯ” работи вече трета година по превенция на домашното насилие и трафика на хора по метода „връстници обучават връстници”. По този начин по темата бяха обучени още 9 групи ученици (9, 10 и 11 класове от същото училище) и 1 група ученици от 9 клас със специални образователни потребности (СОП).

Разработени 2 анкетни карти – входяща анкета, отчитаща степента на информираност на учениците по темата „домашно насилие и изходяща анкета, отчитаща промяна в информираността на учениците по темата.

Дейност

Разработване и прилагане на Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход

Резултат


Създаден специфичен подход за работа на „Асоциация НАЯ” с жени и деца, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромски.

За отчетения период, 53 клиенти, жертви на домашно насилие от малките населени места с етнически произход, предимно ромски, са получили помощ и подкрепа, чрез прилагане на специфичен подход.


Срещани трудности по време на изпълнението

При провеждането на обучения с учениците се установи още, че в класовете след 7-ми и особено след 8-ми броят на момичетата в тях рязко намалява. В училищата след завършено основно образование, които обикновено са в градовете, момичета от селата присъстват по-скоро като изключение, на фона на всички завършили основните училища в селата. Това предполага, че за да се обхване тази рискова група от млади ромски момичета програмите за превенция на насилието следва да се концентрират във възрастовата граница от 6 до 8 клас.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет