Т¦рышев айтм¦хаметжүктеу 2.73 Mb.
бет13/14
Дата24.09.2017
өлшемі2.73 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
9 Н.Я.Басқақов. Туыстас тілдер тарихы. Қазақ тарихы журналы, 1993. - № 2. - 12 б.

10 Қаз. ССР тарихы, - 172 б.

1 Қазақ ССР тарихы. Қазақ мемлекеттік баспасы. - Алматы, 1957. - 174-175 б.

1 Қазіргі қазақ тілі. Қазақ ССР ғылым академиясының баспасы. - Алматы, 1954. - 52 б.

2 І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика). - Алматы, 1962. -107 б.

3 Н.К.Дмитриев. Тюркология элементов русского словаря. «Лексикографический сборник». т. 3. - Москва, 1958. - 30 с.

4 І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика). - Алматы, 1962. - 106 б.

5 Ә.Сембаев. Қазақ совет мектебінің тарихы. - Алматы, 1967. - 13 б.

6 М.Орашева. Орыс тілінен енген сөздерді меңгертудің тиімді жолдары. – Алматы: «Мектеп», 1973. - 10 б.

7 Б.А.Сүлейменова. Некоторые вопросы русских лексических заимствований в казахском языке. –В кн.: Исследования по истории казахского языка. - Алма-ата, 1965. - 71 с.

8 М.Балақаев. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. - Алматы: «Ғылым», 1984. - 98 б.

1 І.Кеңесбаев. К вопросу о влиянии русского языка на казахский язык – Вестник. Каз. ССР, 1953. - № 6. - 12 с.

2 М.Балақаев. Қазақ тілінің мәдениеті «Қазақстан» баспасы. - Алматы, 1971. - 19 б.

3 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. - Алматы: «Санат», 1993. - 152-153 б.

4 Т.Р.Қордабаев. Жалпы тіл білімі. – Алматы: «Мектеп», 1975. - 147 б.

5 М.Балақаев, М. Томанов, Е. Жанпейісов, Б. Манасбаев. Қазақ тілінің стилистикасы. - Алматы, 1974.

6 А.Тасымов. Туған тілдің бір бұтағы. - Алматы: «Санат», 1995, - 71 б.

7 С.Е.Малов. Тюркизмы в языке «Слово о полку Игореве». Изв. Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. т. 5., вып. 2. 1946.

8 Х.Махмудов. Тюркизмы в языке русских памятников XI-XIV вв. кандидатская диссертация. - Алматы, 1943. І. Кеңесбаев. Ғ. Мұсабев. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, 1962. С. Кенесбаев. К вопросу о влиянии русского языка на казахский язык. Вестник АН. Каз. ССР, 1953. - № 6.

9 Ә.Н.Нұрмаханова. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. - Алматы: «Мектеп», 1971.

- 49 б.


10 Р.Сыздықова. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1993. - 197 б.

11 Сонда, - 198 б.

1 Р.Сыздықова. М.Қойгелдиев. Қадырғали би Қасымұлы және оның жинамалар жинағы.

– Алматы: «Қазақ университеті», 1994. - 258 б.1 Орынбордың мемлекеттік тарихи архиві, 6 фонд, 5496 іс, 1847. - 283-285 б.

2 Ленинградтың Орталық мемлекеттік тарихи архиві, Ішкі істер министрлігінің фонды, земство бөлімі, 8 іс жүргізу бөлімі, 134 іс, 1-2 табақ, 1830.

1 «Жалын» журналы, 1988. - № 3. - 60 б.

2 Сонда, - 61 б.

1 «Ана тілі» газеті, 18 маусым, мешін, 1992. - № 24 (117). - 4 б.

1 Қ.Исабаев, С.Байжан-ата. Қажыға барған қазақтар. – Алматы: «Ана тілі», 1996. - 33 б.

2 Қазақ ССР тарихы. - Қазақ мемлекет баспасы, 1957. - 389 б.

3 «Жалын» журналы, (Рахымжан Отбаев мақаласы) 1988. - № 3. (Рахымжан Отбаев мақаласы).

4 Ә.И.Сембаев. Қазақ Совет мектебінің тарихы. - Алматы: «Мектеп», 1967. - 15 б.

5 «Ана тілі» газеті, 27 тамыз, мешін, 1992. - № 34 (126).

1 И.Я.Гарме. Народное образование среди казахов дореволюционного Казахстана. Ученые записки Петропавловского пединститута, в. 1, 1957. - 106 с.

2 А.В.Васильев. Исторические очерки русского образоавания в Тургайской области и современое его состояние. - Оренбург, 1896. - 13 с.

3 «Жалын» журналы, 1988. - №3.

4 А.В.Васильев. Исторические очерки русского образоавания в Тургайской области и современое его состояние. - Оренбург, 1896. - 13 с.

5 «Жалын» журналы, 1988. - №3.

6 «Ана тілі» газеті, 27 тамыз, мешін, 1992. - № 34 (126).

1 «Жалын» журналы, 1988. - №3.

2 А.Алекторов. Из истории развития образования среди киргизов Акмолинской и Семипалатинской областей, «Журнал МНП», 1905. - № 2. - 157 с.

1 Т.Р.Қордабаев. «Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі» /XIX ғасыр жазбалары негізінде/. - Алматы, 1966. - 20 б.

2 Сонда, - 22 б.

3 «Қазақстан тарихы», 1993. - №2. - 54, 55 б.

4 «Қазақ елі» газеті, 20 - сәуір (доңыз жылы), 1995. /Кенесарының хаты/ дайындаған Әбілхан Әбіласан.

1 Қазақ әдебиеті газеті, 1 маусым, 1984. - №22 /1736/. /Орындалмай қалған ұлы арман/ Әбсаттар Дербісәлиев.

2 Қазақ әдеби тілінің тарихи көздері. – Алматы: «Ғылым», 1989. – 220 б.

3 Дала уалаяты газеті. /Құрастырған: Ү.Субханбердина/ - Алматы: «Ғылым», 1994.

1 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. – Алматы: Ғылым академиясының баспасы, 1960. - 248-249 б.

2 Қазақ ССР тарихы. – Алматы: Қазақ мемлекеттік баспасы, 1957. - т. 1. - 478 б.

3 Қ.Исабаев, Сапар Байжан-Ата. Қажыға барған қазақтар. – Алматы: «Ана тілі», 1996.

- 35 б.


1 С.Хасанов, Ы.Алтынсарин шығармаларының тілі. – Алматы: «Мектеп», 1973.

2 Ы.Алтынсарин. Тағылымы. - Алматы: «Жазушы», 1991. - 319 б.

3 Е.Жанпейісов. Қазақ прозасының тілі. – Алматы: «Ғылым», 1968. - 59 б.

1 Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. – Алматы: «Мектеп», 1976. - 23 б.

2 Ә.Сембаев. Қазақ Совет мектебінің тарихы. – Алматы: «Мектеп», 1967.

3 Қазақ ССР тарихы. - Алматы: Қазақ мемлекет баспасы, 1971.

4 Ә.Жиреншин. - Алматы: Қазақ кітаптары тарихынан, 1971.

1 А.Байтұрсынов. Тіл тағылымы. – Алматы: «Ана тіл», 1992. - 418 б.

1 Х.Досмұхамедұлы. Аламан. – Алматы: «Ана тілі», 1991. - 96 б.

2 Сонда, - 90 б.

3 Н.В. Юшманов. – Москва: Культура и письменность Востока, КН. - с. 7-8

1 Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы: Ѓылым академиясыныњ баспасы. 1954. - 60 б.

2 К.Аханов. Тіл білімініњ негіздері. - Алматы: «Санат» 1993. - 157 б.

1 Т.Р.Ќордабаев. Жалпы тіл білімі. - Алматы: «Мектеп», 1975. -150 б.

2 М.Балаќаев. Ќазаќ тілініњ мєдениеті.- Алматы: «Ќазаќстан», 1971. - 22 б.

3 Т.Р.Ќордабаев. Жалпы тіл білімі. - Алматы: «Мектеп», 1975. - 154 б.

1 Ѓ.Ќалиев, Ш.Сариев. Ќазаќ диалектологиясы. – Алматы: «Мектеп», 1979. - 92-94 б.

2 С.Ќ±рманѓалиева. Ќазаќ тілін терењдетіп оќыту. – Алматы: «Рауан», 1995. - 63 б.

3 А.Тасымов. Туѓан тілдіњ бір б±таѓы. - Алматы: «Санат», 1995. - 72 б.

4 Р.Сыздыќова. Ќазаќ орфографиясы жайында аныќтаѓыш. - Алматы: «Мектеп», 1974. - 27-32 б.

5 Ќазаќ тілініњ орфографиялыќ сµздігі. - Алматы: «Ќазаќстан», 1988. - 7-9 б.

6 Ќазаќ тілі мен єдебиеті, 1999. - № 5. - 35-37 б.

7 Ќазаќ тілі мен єдебиеті, 1999. - № 6. - 3-6 б.

8 Ќазаќ тілі мен єдебиеті, 1992. - № 5-6. - 12-14 б.

1М.Єуезов. / Зерттеулер, маќалар. – Алматы: «Жазушы», 1985. - т.19. - 263 б.1 Р.Сыздыќова. Сµз ќ±діреті. - Алматы: «Санат», 1997. - 155 б.

1 Т.Сайрамбаев. Ќазіргі ќазаќ тіліндегі к‰рделі сµз тіркестері. – Алматы: «Мектеп», 1981.

2 Сонда, 1976.

3 Р.Барлыбаев. Ќазаќ тіліндегі сµз маѓынасыныњ кењейуі мен тарылуы. – Алматы; «Мектеп», 1968.

4 Сонда, - 47 б.

5 С.Аманжолов. Ќазаќ єдеби тілі синтаксисініњ ќысќаша курсы. – Алматы: «Санат», 1994. - 66 б.

6 М.Балаќаев. Тіл мєдениеті жєне ќазаќ тілін оќыту. – Алматы: «Мектеп», 1989. - 63 б.

7 Є.Н.Н±рмаханова. Т‰ркі тілдерініњ салыстырмалы грамматикасы. – Алматы: «Мектеп», 1971.

- 145 б.


1 Ж.Шєкенов. Ќазаќ тіліндегі к‰рделі сµздер мен к‰рделі т±лѓалар. - Алматы: «Ана тілі», 1991.

- 55 б.


2 К.Аханов. Грамматика теориясыныњ негіздері. – Алматы: «Мектеп», 1981. - 95 б.

3 Т.Сайрамбаев. Ќазіргі ќазаќ тіліндегі к‰рделі сµз тіркестері. – Алматы: «Мектеп», 1981. - 23 б.

4 Т.Сайрамбаев. К‰рделі сµз тіркестерініњ кейбір мєселелері. - Алматы: «Мектеп», 1976. - 22 б.

5 Сонда, - 28 б.

6 М.Орашева. Орыс тілінен енген сµздердіњ мењгертудіњ тиімді жолдары. – Алматы: «Мектеп», 1973. - 25 б.

7 Грамматика современного русского литературного языка. - Москва: «Наука», 1970. - 537 с.

8 К.Аханов. Грамматика теориясыныњ негіздері. - Алматы: «Мектеп», 1972. - 191 б.

9 Р.Єміров. Жай сµйлем синтаксисі. - Алматы: «Мектеп», 1983. - 46 б.

10 С.Исаев. Ќазаќ єдеби тілініњ тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1996. - 290 б.

1 Т.Ќордабаев. Ќазақ тіл білімініњ мєселелері. - Алматы: «Рауан», 1991. - 126 б.

1Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті., - Алматы: «Мектеп», 1976. - 33 б.

2 Сонда, - 28 б.

3 М.Балақаев. Қазақ әдеби тiлi және оның нормалары. - Алматы: «Ғалым», 1984. - 35 б.

4 Р.Сыздықова. Қазақ әдеби тiлiнің тарихы /XVI-XIX ғасырлар/. -Алматы: «Ана тілі»,1993. – 214 б.

5 С.Исаев. Қазақ әдеби тiлiнің тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1996. - 127 б.

6 С.Е.Малов. К истории казахского языка. Известия казахского филиала АН СССР, отд.

литературы и язык, 1941. - №3. - 99 с.7 В.В.Радлов. Образцы народной литературы тюркиских племен, СПБ, 1870. - т. 3. - 18 с.

1 I.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. Қaзiргi қазақ тілі. - Алматы, 1962.

2 Сонда, - 165-166 б.

3 С.И.Ожегов. Словарь русского языка. 21-е издание.Переработаное и дополненное. – Москва:

«Русский язык», 1989. - 280 с. /Под ред. чл. корр. АН. СССР. Н.Ю.Шведовой/4 Большая Советская энциклопедия. Т.12. 3 издание. - Москва: «Советская энциклопедия», 1973.

- 993 с.


5 А.И.Горшков. История русского литературного языка. – Москва: «Высшая школа», 1969. - 46 с.

6 Сонда, - 46 б.

1 Е.Г.Ковалевская. История русского литературного языка. – Москва: «Просвещение», 1978. - 41 с.

2 История русского литературного языка. /Составитель А.Н.Кожина/. – Москва: «Высшая школа»,

1989. - 10 с.3 Сонда, - 19, 20, 21 б.

4 «Дала уалаяты» газеті. – Алматы: «Ғылым», 1994. / Құраст. У.Субханбердина/

5 Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. – Алматы: «Мектеп», 1976. - 23 б.

6 Ә.Жиреншин. Қазақ кітаптарының тарихынан. - Алматы, 1971. - 39 б.

1 Әбілғазы. Tүpiк шежіресі. – Алматы: «Ана тілі», 1992. - 15 б.

1 М.Қашқари. Түбі 6ip түркі тілі. - Алматы: «Ана тілі», 1993. - 11 б.

2 Сонда, - 11 б.

3 С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: «Ана тiлі», 1996. - 105 б.

4 М.Қашқари. Tүбi бip түркі тiлі (Диуани лұғат ит-турк). – Алматы: «Ана тiлі», 1993.

1 Әбiлғaзы. Түркі шежіресi. - Алматы: «Ана тiлi», 1992. - 30 б.

2 Захир ад-дин Мұхаммед Бабыр. Бабырнама. – Алматы: «Ататек», 1993. - 21 б.

3 Сонда, - 6 б.

4 «Ана тiлі» газеті, 20 желтоқсан (жылқы жылы), 1990.

5 Сонда, 13желтоқсан (жылқы жылы)

6 «Қазақ әдебиеті» газеті, 16 қараша, 1983.

7 Т.Қордабаев. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі. - Алматы, 1996. - 33 б.

1 Қазақ тiлi тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 3 шығуы. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым

Академиясының баспасы, 1960. - 19 б.2 Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы: «Мектеп», - 15 6.

1 С.Көбеев (Таңдамалы шығармалары) Қазақтың мемлекеттіқ көркем әдебиет баспасы,

- Алматы, 1960. - 258 б.2 Т.Р.Қордабаев. Қазақ жазбалар тілінің синтаксисі. ХІХ ғасыр жазбалары негізінде. – Алматы,

1966. - 23 б.3 Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ, әдебиеті. – Алматы: «Мектеп», 1976. - 12 б.

4 М.Балақаев. Қазақ әдеби тiлі және оның нормалары. – Алматы: «Ғылым», 1984. - 94 б.

1 Спандияр Көбеев (Таңдамалы шығармалар). – Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет

баспасы, 1960. - 254 б.2 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері, 3 шығуы. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым

Академиясының баспасы, 1960. - 173 б.1 Т.Қордабаев. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: «Рауан», 1991. - 30 б.

2 Қазақ әдеби тілнiң тарихи көздері. – Алматы: «Ғылым», 1989. - 220-226 б.

3 «Жұлдыз» журналы /Қайым Мұхаметқанов, Қуандық Мәшһүр Жүсіпов//Мәшһүр-Жүсіп мұрасы

жөнінде (3 наурыз) сол уақыттың ай аты бойынша (1984 жыл).4 «Дала уалаятының газеті» /Құрастырушы Ү.Субханбердина/. – Алматы: «Ғылым», 1994. - 110,

169, 194 б.1 Дала уалаятының газеті. (Ү.Субханбердина алғы сөзі). – Алматы: «Ғалым», 1994. - 16 б.

2 Б.Кенжебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. - Алматы: «Мектеп», 1976. - 14 б.

1 Т.Р.Қордабаев. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі. - Алматы, 1966. - 45 б.

2 «Ана тілі» газеті, 4 маусым (мешін жылы), 1992. - №22.

1 М.Әуезов. Қазақ әдебиет тілінің мәселелері. - Алматы, 1950. - 12 б.

1 Н.Ондасынов. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. – Алматы: «Мектеп», 1989. - 296 б.

2 Сонда, - 30-31 б.

1 В.Панова, Ю.Бахтин. Мұхаммед пайғамбардың өмірі. – Алматы: «Жазушы», 1994. - 7 б.

2 О.Сулейменов. Сколько было Албаний?//Казахстанская правда, 19 февраля, 2000. - №41-42

(23055-23056).1 Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі», 1991. - 11 б.

2 Л.Гумилев. Көне түріктер. - Алматы: «Білім», 1994. - 8 б.

3 Ш.Уәліханов. Таңдамалы. – Алматы: «Жазушы», 1985. - 170 б.

4 С.Мұқанов. Халық мұрасы (тарих және этнографиялық шолу). – Алматы: «Қазақстан»

баспасы, 1974. - 17 б.1 В.Панова, Ю.Бахтин. Мұхаммед пайғамбардың өмірі. Тарихи толғау. – Алматы: «Жазушы»,

1994. - 5 б.2 Сонда, - 10 б.

3 В.Панова, Юрий Бахтин. Мұхаммед пайғамбардың өмірі». – Алматы: «Жазушы», 1994. - 5 б.

4 О.Сулейменов. Язык письма. - Алматы-Рим, - 1998. - 79 б.

1 Мырзатай Жолдасбеков. Асыл арналар. - Алматы: «Жазушы», 1990. - 32 б.

2 Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі», 1991. - 25 б.

3 Ы.Алтынсарин. Таза бұлақ. – Алматы: «Жазушы», 1998. - 168 б.

4 Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі», 1991. - 25 б.

1 В.Панова, Ю.Бахтин. Мұхаммед пайғамбардың өмірі. – Алматы: «Жазушы», 1994. - 4-18 б.

1 В.Панова, Ю.Бахтин. Мұхаммед пайғамбардың өмірі. – Алматы: «Жазушы», 1994. - 112-113б.

2 Ш.Айтматов, М.Шаханов. Кұз басындағы аңшының зары /Ғасыр айрығындағы сырласу/.

-Алматы: «Рауан», 1997. - 235 б.1 О.Сулейменов. Язык письма. - Алматы-Рим, 1998. - 49 б.

2 Сонда, - 232 б.

3 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: «Санат», 1993. - 424, 425, 426 б.

1 Қазақ ССР тарихы. – Алматы: Қазақ мемлекет баспасы, 1957. - т.1. - 116 б. Вакум дегеніміз сөзбе

сөз алғанда арабша «ұстау», «тоқтату» деген сөз, ал екінші мағнада оның өзі әдетте мұсылман

дінбасыларына табыс түсіретін кейбір мүлікті, көбінесе жер кәсібіне байланысты мүлікті көрсету

үшін қолданылады.2 Е. Бекмаханов. Казахстан в 20-40 годы XIX века. - Алма-Ата: издательство «Қазақ университеті»,

1992. - 96 с.1 К.Исабай, С.Байжан-Ата. Қажыға барған қазақтар. – Алматы: «Ана тілі», 1996. - 16 б.

2 Ай, заман-ай, заман-ай... Екінші том. – Алматы: Қазақ ССР баспасөз жөніндегі мемлекеттік

комитеті. Бас редакциясы - РББ. 1991. - 30, 72, 81 б.1 Т.Қордабаев. Жалпы тіл білімі. – Алматы: «Мектеп», 1983. - 25-26 б.

2 Сонда.

3 К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: «Санат», 1983. - 428 б.

1 Т.Қордабаев. Қазақ тілі білімінің қалыптасу, даму жолдары. – Алматы: «Рауан», 1995. - 65 б.

1 О.Сулейменов. Язык письма. - Алматы-Рим, 1998. – с. 40-41.

2 С.Мұқанов. Бірінші кітап. – Алматы: «Жазушы», 1970. - 65-66 б.

1 Сонда, - 66-67 б.

2 С. Мұқанов. Бірінші кітап. – Алматы: «Жазушы», 1970. - 68-69 б.

1 Сонда, - 70, 71 б.

2 Қ.Жұбанов. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. - Алма-Ата: «Ғылым», 1966. - 290 б.

3 А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. Қазақтың Мемлекеттік Көркем

Әдебиет баспасы, 1961. - 58, 59 б.1 Ы.Алтынсарин. Таза бұлақ: Өлеңдер, әңгімелер, хаттар, очерктер. – Алматы: «Жазушы»,

1988. - 24 б.1 Қ.Жұбанов. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. - Алма-Ата: «Ғылым», 1966. - 29 б.

1 А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. Қазақтың Мемлекеттік Көркем

Әдебиет баспасы, 1961. - 60, 61 б.2 Е.Б.Бекмұхаметов. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. – Алматы: «Қазақстан», 1977. – 11-12 б.

3 Н.Д.Ондасынов. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. /Қазақ тілдегі араб сөздері/ - Алматы:

«Мектеп», 1984. - т. 1. - 14 б.4 «Ана тілі» газеті, /Таңба, ұғым, әріп. Әбілхан Әбіласанның мақаласы/. 24 желтоқсан, бейсенбі,

(мешін жылы), 1992. - №51/163/ 24. - 4-5 б.1 С.Мұқанов. Халық мұрасы. – Алматы: «Қазақстан», 1974. - 32 б.

2 С.Көбеев. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Қазақтың Мемлекеттік Көркем әдебиет

баспасы, 1960. - 207 б.3 Н.Д.Оңдасынов. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. /Қазақ тіліндегі араб сөздері/

- Алматы: «Мектеп», 1984. - т.1. - 225 б.1 Үш ғасыр жырлайды. – Алматы: «Жазушы», 1965. - 383-384 б.

2 С.Мұқанов. Халық мұрасы. – Алматы: «Қазақстан», 1974. - 22 б.

1 Қ.Исабай. Сапар Байжан-Ата. Қажыға барған қазақтар. – Алматы: «Ана тілі», 1996.

- 103 б.


2 Нартай Қуандықұлы Жүсіпов. Мәшһүр-Жүсіп және фольклор. - Павлодар, 1999. - 14 б.

1 Ахмад Яссавий хикматлар. – Ташкент: Ғафур Ғұлам номидаги Адабиет санат нашриети, 1990.

- 64 б.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет