У 2011/12 навчальному році учні 5-9 класів навчатимуться за програмоюжүктеу 75.44 Kb.
Дата11.05.2019
өлшемі75.44 Kb.

Історія

Шкільна історична освіта спрямована не тільки на те, щоб допомогти учням засвоїти систему наукових знань, а й щоб сформувати в них здат­ ність творчо мислити, аргументовано обстоювати власну думку. Важливими

завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, фор­ мування позитивної історичної самоідентифікації, навичок творчої діяльнос­ ті та вмінь використовувати отриманий досвід на практиці, виховання в мо­ лодого покоління особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті.

Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, так і паралельно. Обласні, районні та місь­ кі методичні кабінети не уповноважені регламентувати розподіл учителем на­ вчальних годин у межах тем.

У 2011/12 навчальному році учні 5–9 класів навчатимуться за програмою

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи». Для 10–11 класів академіч­ ного рівня та рівня стандарту чинними є програми «Історія України. 10–11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік,

1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю чинними є програ­ ми «Історія України. 10–11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г. Всі програми розміщено на офі­ ційному сайті міністерства (www.mon.gov.ua), надруковано у фахових видан­ нях та опубліковано окремою збіркою у 2010 р.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів

11 класу загальноосвітніх навчальних закладів грифи міністерства було на­ дано трьом підручникам з історії України, які відповідають програмі рівня стандарту/академічного. До використання рекомендовано такі підручники:

– підручник авторів Гупана Н.М., Пометун О.І. що має вдалу структуру розділів (на початку кожного винесено його короткий зміст, у кінці з метою узагальнення вивченого є рубрика «Чи засвоїли ви розділ»); завдання під­ ручника згруповано за рівнем навчальних досягнень учнів; після теми уроку подано основні питання, які опрацьовуватимуться, закцентовано увагу оди­ надцятикласників на основних поняттях, термінах, датах (рубрика «Зверніть увагу»), а також виокремлено ключові питання для розуміння та сприйнят­ тя нового матеріалу (рубрика «Подумайте»); особливістю підручника є ме­ тодично вмотивовані фрагменти історичних писемних джерел та фотодоку­ менти, що супроводжуються запитаннями та завданнями, спрямованими на розвиток критичного мислення та формування історичної компетентності одинадцятикласників.

– підручник авторів Струкевич О.К., Дровозюк І.С., Романюк І.М., містить навчальний історичний матеріал, що синтезує культурологічний, цивілізацій­ ний та соціо­антропоцентричний підходи до життя в минулому (суб’єктом і творцем історичного процесу у підручнику подано людину, народ, етнічні меншини, українську політичну націю); показує, які еволюційні зміни від­ бувалися із зазначеними історичними суб’єктами, як провідні історичні дія­ чі і народ протягом визначеного історичного періоду долали ті внутрішньо­ політичні виклики, які були зумовлені політико­культурними, ­правовими,

­соціальними особливостями історичної еволюції українського суспільства у складі СРСР;

– підручник Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г., представляє авторське бачення новітнього періоду історії України; зміст доповнює велика кількість різноманітних документів і розповідей рубрики «Усна історія».

У педагогічно­виховному контексті автори вищезазначених підручників добирали навчальний матеріал так, щоб формувати в учнів систему загаль­ нолюдських і громадянських цінностей українського суспільства – гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадя­ нин, людина, сім’я.

Для учнів класів історичного профілю Міністерство освіти і науки, моло­ ді і спорту рекомендує підручник автора Турченка Ф.Г. У ньому подано сис­ тематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до кінця 2010 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і за­ рубіжної історичної науки. Велику увагу приділено висвітленню особливос­ тей соціально­економічного й політичного розвитку України в роки радян­ ської влади, впливу тоталітарної системи на культурно­ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, роз­ будові незалежної української держави.

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія.

10–11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» колективу авторів Ла­ диченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень).

Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої історії

(автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розрахована на

3 години на тиждень (105 годин на рік).

Період всесвітньої історії, що вивчатиметься в 11 класі загальноосвітньої школи, хронологічно охоплює період від 1939 по 2011 рр. і є продовженням

«новітньої», або «модерної історії». За цей відносно недовгий проміжок часу в історії людства відбулися настільки істотні зміни, що це вплинуло на життя кожної людини в усіх куточках Земної кулі. Проте вивчення цього періоду всесвітньої історії є важливим не тільки для розуміння складних соціально­ економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, але й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.

У загальноосвітніх навчальних закладах використовуватимуться кілька під­

ручників:

У класах рівня стандарту/академічного рівня:

– підручник «Всесвітня історія» автора Ладиченко Т.В., що побудований за схемою, яка передбачає авторський текст, документи, свідчення оче­ видців та учасників подій, уривки з праць відомих істориків, карти, схеми, питання і завдання для самоперевірки, обговорення та диску­ сій у групі; авторка намагалася дотримуватися гендерної рівності – на фотографіях і картинах зображені не тільки чоловіки, а й жінки, які в останні десятиріччя брали активну участь у політичному, економічно­ му, культурному житті світу; у тексті також ідеться про зміну статусу жінки у суспільстві;

– підручник «Всесвітня історія» автора Щупака І.Я., у якому запропоно­

вано зручний порядок структурування тексту з пунктами та підпунк­

тами, невеликими за обсягом, логічно завершеними блоками матеріалу, що сприяє його розумінню учнями (рубрика «Згадайте…», інформує про події та явища попереднього курсу всесвітньої історії та пов’язує їх з новим матеріалом; у рубриках «Свідчать документи», «Слово істори­ ка», «Мовою цифр», «Роздуми з приводу» наведено свідчення учасни­ ків подій та оцінки істориків, з якими можна сперечатися, статистичні дані та інша інформація);

– підручник «Всесвітня історія» автора Полянського П.Б., подає запитання й завдання різного ступеня складності, спрямовані на виявлення вміння аналізувати суперечливі факти, події та інформацію; у підручнику вмі­ щено фактичний, картографічний і статистичний матеріал, який допомо­ же учням набути системні знання з історії цього періоду і на їх основі опанувати вміння глибоко розуміти закономірності та механізми взає­ мовідносин між окремими людьми, націями і державами.

Для учнів 11 класів історичного профілю рекомендовано підручник «Всес­ вітня історія» авторів Ладиченко Т.В., Заблоцького Ю.І., який має на меті сформувати в учнів поглиблене уявлення про історичні процеси та діяльність відомих політичних і культурних діячів, показати головні проблеми сучасності та тенденції розвитку людства на початку ХХІ ст. Кращому засвоєнню зміс­ ту підручника сприятиме широка добірка унікальних документальних мате­ ріалів, створених очевидцями або учасниками описуваних подій.

У видавництві «Генеза» вийшов друком додаток до підручника «Історія України, 10 клас (рівень стандарту/академічний рівень)» авторів Кульчицько­ го С.В., Лебедєвої Ю.Г., який містить навчальний матеріал, що охоплює по­ дії від 1921 до 1939 рр. Матеріал трьох тем уміщено в десятьох параграфах і завершено повторювально­узагальнювальним уроком. Структура навчально­ го матеріалу та методичний апарат відповідають структурі підручника з іс­ торії України для 10 класу.

Також вийшли друком додаткові матеріали до підручника «Всесвітня іс­

торія», 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) автора Полянського П.Б.

«Драматичні тридцяті». У посібнику висвітлено питання економічного, соці­ ального та політичного життя в 30­х роках ХХ ст. від початку Великої де­ пресії й до початку Другої світової війни – фактично, передвоєнне десяти­ річчя, що позначилося руйнуванням економічної моделі, заснованої на нічим не обмеженому вільному підприємництві, а також важливими процесами дер­ жавного регулювання економіки в період світової економічної кризи 1929–

1933 рр., встановленням нацистської диктатури в Німеччині та назріванням

Другої світової війни.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інте­ грований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сто­ рінка. Має бути такий запис: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрова­ ний курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії не доцільно.

З метою формування в учнів умінь та навичок сприймати українську культурну спадщину як надбання світової культури та інтерпретувати найви­ датніші мистецькі твори в історичному контексті Міністерство освіти і нау­ки як додаток до навчальної програми з історії України рекомендує перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпіз­ навання учнями загальноосвітніх закладів. Цей перелік з відповідними реко­ мендаціями та коментарями надруковано в журналі «Історія і суспільствоз­ навство в школах України: теорія і методика навчання» (№8, 2011 р.).

Вивчаючи історію України та всесвітню історію, варто особливу увагу звертати на такі події. 2011 року громадськість України та інших країн зга­ дуватиме 70­у річницю нападу Німеччини на СРСР, що збігається з почат­ ком Голокосту на території України. Ці річниці є приводом поміркувати не лише про трагедію війни та страждання народів Європи, міжнаціональ­ ну ворожнечу, але й про героїзм в опорі нацизму, приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради порятунку людей. На вшанування цих подій у 2011 р. громадська організація «Ткума» за сприяння Міністер­ ства освіти і науки, молоді та спорту проводить VІІІ Міжнародний конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності».
Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> serednya -> metod-rekomend
files -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
files -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
files -> Абсолютизм
files -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
files -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі
metod-rekomend -> Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин
metod-rekomend -> Основи правознавства


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет