Учебная программа одобрена учебно-методическом бюро факультета


reason v [´ri:zn] - рассуждать - ой жүгірту / ойға салу reboundбет12/16
Дата13.09.2017
өлшемі2.84 Mb.
#832
түріПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

reasonv [´ri:zn] - рассуждать - ой жүгірту / ойға салу

reboundv [ri´baund] - отскакивать - атып / секіріп кету

recall v [ri´kɔ:l] - вспоминать - еске түсіру

receive v [ri´si:v] - получать, принимать - алу, қабылдау

receiver n [ri´si:vә] - приемник - қабылдағыш

recent a [´ri:snt] - недавний - жақын арадада болған

recently adv [´ri:sntli] - недавно, в последнее время - жақында, соңғы кезде

reciprocal a [ri´siprәkәl] - обратный; взаимный - кері; өзара

reciprocal n [ri´siprәkәl] - обратная величина - кері шама

recognize v [´rekәgnaiz] - распознавать; опознавать - анықтап тану; тану

recoil n [ri´kɔil] - отдача; отскакивание - кері соғу; секіріп / атып кету

record n [´rekɔ:d] - запись; регистрация - жазу, тіркеу

record v [ri´kɔ:d] - регистрировать – тіркеу

recorder n [ri´kɔ:dә] - записывающее устройство - жазатын құрал

recording v [ri´kɔ:diŋ] - запись; рl звукозапись в виде пластинок, магнитофонных пленок - жазып алу; рl үнтаспаға, магнитофон пленкасына түсірілген үн жазбасы

recover v [ri´kʌvә] - восстанавливать - қайтадан қалпына келтіру

recovery n [ri´kʌvәri] - восстановление, регенерация; извлечение - бұрынғы қалпына келтіру, регенерация; шығару, табу

rectangle n [´rekِtæŋgl] - прямоугольник - тікбұрыш

rectifier n [´rektifaiә] - выпрямитель - түзеткіш

rectilinear a [ِrekti´liniә] - прямолинейный - тура сызықты

reduce v [ri´dju:s] - понижать(ся), сокращать(ся); уменьшать; диспергировать; приводить (к виду) - төмендету (төмендеу); қысқарту (қысқарылу); азайту, дисперсиялау; (түрге) келтіру

reduction n [ri´dʌk∫әn] - понижение, уменьшение; сокращение, приведение к общему знаменателю; восстановление - төмендеу, азаю/кему; ықшамдау, ортақ бөлгішке келтіру; бұрынғы қалпына келтіру; ~ of forces - приведение сил - күштерді ықшамдау

refer v [ri´fә:] - относить; отсылать - жатқызу; сілтеу

reference a [´refrәns] - опорный, исходный; контрольный - сүйеніш, негізгі; бақылау

reference n [´refrәns] - эталон; ссылка; сноска - үлгі; сілтеме; түсіндірме

reflect v [ri´flekt] - отражать(ся) - (сәуле) шағылту / шағылу

reflectivity n [ِri:flek´tiviti] - отражательная способность; коэффициент отражения - шағылдыру қабілеттілігі; шағылдыру коэффициенті

refract v [ri´frækt] - преломлять – сындыру

refractive a [ri´fræktiv] - преломляющий, рефракционный - сындырушы, рефракциялық

refrigerator n [ ri´fridʒәreitә] - холодильник – тоңазытқыш

regard n [ri´ga:d] - взгляд; отношение; внимание - көзқарас; пікір; ықылас / ілтипат

regard v [ri´ga:d] - принимать во внимание; рассматривать - назар аудару; қарастыру

regardless adv [ri´ga:dlis] - не считаясь, невзирая - санаспай, қарамай; ~ of - не обращая внимания - елемей, көңіл аудармай

region n [´ri:dʒәn] - область - аумақ, алқап

reject v [ri´dʒekt] - отбрасывать - шегіндіріп тастау

relate v [ri´leit] - относить(ся), связывать (соотношением) - - жатқызу (жату), (ара қатыс арқылы) байланастыру

relation n [ri´lei∫әn] - зависимость; связь; отношение - тәуелділік; байланыс; қарым-қатынас

relationship n [ri´lei∫әn∫ip] - соотношение; зависимость - ара қатыс; тәуелділік

relative a [´relәtiv] - относительный/ сравнительный; зависящий - салыстырмалы; тәуелді

relativity n [ِrelә´tiviti] - относительность; теория относительности - салыстырмалылық; салыстырмалылық теориясы

relaxation n [ِri:læk´sei∫әn] - рассасывание; релаксация - сорылу / қайту; релакскция

release v [ri´li:s] - освобождать, выпускать - босату, шығару

relevant a [´relivәnt] - уместный, относящийся к делу; релевантный - орынды, іске қатысты; релевантты

reliable a [ri´laiәbl] - надежный - сенімді / берік

reluctance n [ri´lʌktәns] - магнитное сопротивление, несклонность, противодействие - магниттік кедергі, бейімсіздік, қарсы әрекет

rely (on, upon) v [ri´lai] - полагаться, надеяться (на) - сену

remain v [ri´mein] - оставаться - қалу

remainder n [ri´meindә] - остаток; разность - қалдық, айырма

remains n [ri´meinz] - рl остаток, остатки - рl қалдық, қалдықтар

remark v [´ri´ma:k] - замечать; наблюдать; отмечать - байқау; бақылау; ескерту

remarkable а [ri´ma:kәbl] - заметный - көзге түсерлік

remember v [ri´membә] - помнить - есте сақтау

removal n [ri´mu:vәl] - устранение, удаление - жою, кетіру

remove v [ri´mu:v] - устранять, снимать - жою, алып тастау

repel v [ri´pel] - отталкиваться (о зарядах) - тебу (зарядтар жөнінде)

replace v [ri´pleis] - заменять, вытеснять - алмастыру, ығыстырып шығару

replacement n [ri´pleismәnt] - замена – ауыстыру

report v [ri´pɔ:t] - сообщать - хабарлау / баяндау

represent v [ِrepri´zent] - представлять - көрсету, көз алдына келтіру

representation n [ِreprizen´tei∫әn] - представление, изображение; отображение; выражение; обозначение - ұсыну / ұсынылу, көрініс, кескін; кейіп;

көрсету, белгі; small signal ~ - представление в малых величинах - аз мөлшерлі шамалар арқылы көрсету

representative a [ِrepri´zentәtiv] - представительный - өкілдік

representative n [ِrepri´zentәtiv] - представитель - өкіл

reproduce v [ِri:prә´dju:s] - воспроизводить - жаңадан шығару

repulse v [ri´pʌls] - отталкивать - итеру / тебу

repulsion n [ri´pʌl∫әn] - отталкивание - итеру / тебу

repulsive a [ri´pʌlsiv] - отталкивательный - итергіш / тепкіш / тебіліс

require v [ri´kwaiә] - требовать(ся) - талап ету, керек қылу (қажет болу)

requirement n [ri´kwaiәmәnt] - требование, условие - талап, шарт

research a [ri´sә:t∫] - экспериментальный - тәжірибелік

research n [ri´sә:t∫] - исследование - зерттеу

resemble v [ri´zembl] - походить, иметь сходство - ұқсау, ұқсас болу

reserve v [ri´zә:v] - сохранять, запасать, оставлять в резерве -

сақтау, қор жинау, қорға қалдыру

reservoir n [´rezәvwa:] - резервуар; водоем; бак - резервуар; суат; бак (сұйық зат, газ сақталатын үлкен ыдыс)

residual a [ri´zidjuәl] - остаточный – қалдық

residual n [ri´zidjuәl] - остаток; разность - қалдық, айырма

residue n [´rezidju:] - остаток; вычет - қалдық, алып қалу

resist v [ri´zist] - оказывать сопротивление, сопротивляться - қарсылық көрсету

resistance n [ri´zistәns] - сопротивление; прочность, стойкость, устойчивость - кедергі; беріктік, төзімділік, тұрақтылық; air flow ~ - сопротивление воздуха; аэродинамическое сопротивление - ауа ағысының кедергісі; аэроднамикалық кедергі; dead ~ - балластное сопротивление - балласты кедергі; internal ~ of current source - внутреннее сопротивление источника тока - тоқ көзінің ішкі кедергісі; ~ to rupture - прочность на разрыв - үзілуге беріктік; specific ~ - удельное сопротивление - меншікті кедергі

resistivity n [ِri:zis´tiviti] - удельное сопротивление - үлесті / меншікті кедергі

resistor n [ri´zistә] - катушка сопротивления; резистор, сопро­тивление (в эл. цепи) - кедергі шарғысы, резистор, (электр тізбектегі) кедергі

resolve v [ri´zɔlv] - разрешать - айыру; шешу, ұйғару

resolution n [ِrezә´lu:∫әn] - разрешение (проблемы), разложение (сил), разрешающая способность - (мәселені) шешу, (күштерді) жіктеу, айыру қабілеттілігі

respect n [ris´pekt] - уважение; отношение - құрмет; қарым-қатынас; with ~ to - в отношении (чего-л.) -

жайында

respectively adv [ris´pektivli] - соответственно; в указанном порядке - сәйкес, лайық; көрсетілген реті бойынша

response n [ris´pɔns] - чувствительность, реакция; реагирование - сезімталдық, реакция; реакцияға түсу

responsible а [ris´pɔnsәbl] - ответственный – жауапты

rest n [rest] - покой, состояние покоя - тыныштық, қимылсыз күй; at ~ - в состоянии покоя - қимылсыз қалпында; to bring to ~ - останавливать(ся), тормозить - тоқтату (тоқтау), тежеу; the ~ - остаток - қалған

restrict v [ris´trikt] - ограничивать - шек қою; кедергі

салу

result v [ri´zʌlt] - проистекать, следовать, приводить (к) - өту, еру, келтіру

resultant a [ri´zʌltәnt] - равнодействующий, результирующий, чистый; получающийся в результате - тең әрекетті / әсерлі, нәтижелі, таза; нәтижесінде шыққан

resume n [ri´zju:m] - резюме; сводка; конспект; итоги, выводы - түйін; мәліметтер; конспект; нәтиже, қорытынды

retain v [ri´tein] - сохранять; удерживать - сақтау; ұстау

retard v [ri´ta:d] - сдерживать, замедлять; тормозить (раз­витие); запаздывать; отставать - баяулату; ақырындату; (дамуына) кедергі жасау; кешігу; артта қалу

return n [ri´tә:n] - возвращение, возврат - қайту, қайтару

return v [ri´tә:n] - возвращаться - қайтып келу

returned a [ri´tә:nd] - обратный - қайтарылған

reveal v [ri´vi:l] - обнаруживать, раскрывать - табу, ашу

reverse a [ri´vә:s] - обратный, действующий в обратную сторону; противоположный, обратный процесс, обратное положение - кері, кері қарай

әрекет ететін; қарама қарсы, кері процесс, кері жағдай

reverse v [ri´vә:s] - перевертывать, переставлять, обращать - төңкеру, алмастыру, аудару

reversed a [ri´vә:st] - обратный - аударылған

reversibility n [riِ vә:sә´biliti] - обратимость, реверсивность - қайтымдылық

reversible a [ri´vә:sәbl] - обратимый - қайтымды

review v [ri´vju:] - делать обзор, реферировать - шолу жасау, реферат жазу

revolution n [ِrevә´lu:∫әn] - оборот, вращение - айналым, айналу

revolutionary a [ِrevә´lu:∫nәri - вращающийся - айналмалы

revolve v [ri´vɔlv] - вращать(ся) - айналу

rewrite (rewrote, rewritten) v [ri´rait] - переписывать; Амер. переделывать, перерабатывать; готовить к печати - қайтадан жазу; Амер. қайта жасау, қайта істеу; баспаға ыңғайлау

right a [rait] - правый; правильный; прямой - оң; дұрыс; тік

rigid a [´ridʒid] - жесткий, неизменяемый, не деформирующий, строгий - қатты, тұрақты, деформацияға берік, қатал

rigorous a [´rigәrәs] - строгий; точный - қатал; дәл

ring n [riŋ] - кольцо - сақина

ripple n [´ripl] - пульсация, фон - лүпіл, ая

rise n [raiz] - поднятие; рост; возникновение; повышение, возрастание - көтерілу; өсу шегі; шығу; арту; жоғарылау

rise (rose, risen) v [raiz] - подниматься; расти; возрастать, повышаться; возникать - көтерілу; өсу; жоғарылау, арту; шығу

rod n [rɔd] - стержень; рычаг, прут, брусок, род (5,0292 м) - тірек; иінтірек, шыбық, кесек, род (5,0292 м); dielectric ~ - непроводящий стержень - тоқ өткізбейтін тетік; lightning ~ - молниеотвод - жай тар

roll n [roul] - качение; катание - тербелу / шайқау; сырғану

room n [ru:m] - пространство; место; помещение - кеңістік; орын; бөлме

root n [ru:t] - корень - түбір / тамыр

rope n [roup] - веревка, трос, канат - жіп, а

rotate v [rou´teit] - вращаться, чередоваться - айналу, кезектесу

rotation n [rou´tei∫әn] - вращение, поворачивание; поворот - айналу, айналыс; бұрылыс; infinitesimal ~ - (бесконечно) малый поворот -

(шексіз) аз бұрылыс; uniform ~ - равномерное вращение - бірқалыпты айналыс

rotational а [rou´tei∫әnl] - вращательный, поворотный - айналмалы, айналу

rough а [rʌf] - приблизительный, грубый (о данных); неровный, шероховатый - жуық, долбарлы (мәліметтер); ойлы-қырлы, тегіс емес

roughly adv [´rʌfli] - приблизительно - жуық

round a [raund] - круглый, округлый, округленный - дөңгелек, жұмыр, сүйірленген

route n [ru:t] - путь, траектория - жол, траектория

route v [ru:t] - направлять, отправлять по определенному маршруту - бағыттау, белгілі бір маршрут бойынша жіберу

row n [rou] - ряд, строка - қатар, жол

rub v [rʌb] - тереть(ся), натирать; вызывать трение - үйкеу (үйкелену), ысқылау/қажау; үйкелісті туғызу

rubber n [´rʌbә] - резина, каучук; резинка - резеңке, каучук; өшіргіш

rule n [ru:l] - правило - ереже

ruler n [´ru:lә] - линейка - сызғыш

run n [rʌn] - измерение; ход; пробег - өлшем; жүріс; жүріп өткен жол қашықтығы

run (ran, run) v [rʌn] - проходить; приводить в действие - өту; іске қосу

running a [´rʌniŋ] - работающий, действующий - іс жүзіндегі

running n [´rʌniŋ] - прогон, погон - өткен жол, погон

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет