Учебная программа одобрена учебно-методическом бюро факультетабет13/16
Дата13.09.2017
өлшемі2.84 Mb.
#832
түріПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
S

safe a [seif] - безопасный - қауіпсіз

safety n [´seifti] - безопасность, надежность - қауіпсіздік, сенімділік

sample n [´sa:mpl] - образец; проба; порция - үлгі; сынау; тиісті бөлік

satellite n [´sætәlait] - спутник - серік

satisfactory a [ِsætis´fæktәri] - удовлетворительный, удовлетворяющий - қанағаттанарлық, қанағаттандыратын

satisfy v [´sætisfai] - удовлетворят, выполнять условия - қанағаттандыру, шарттарын орындау

saturate v [´sæt∫әreit] - насыщать – қанықтыру

saturation n [ِsæt∫ә´rei∫әn] - насыщение, насыщенность - қанығандық, шылыққандық

saw n [sɔ:] - пила; пилка - ара; кішкентай егеуіш

saw (sawed, sawn) v [sɔ:] - пилить - аралау / егеп кесу

scale n [skeil] - шкала;

масштаб - шкала; масштаб; sliding ~ - скользящая шкала; логарифмическая линейка - жылжымалы шкала; логарифмдік сызғыш

scale v [skeil] - определять масштаб; изменять масштаб; моделировать; взвешивать - масштабты анықтау; масштабты өзгерту; үлгі жасау; салмағын өлшеу

scan n [skæn] - сканирование; обзор; развертка - кескінді жіктеу; шолу; жайма

scan v [skæn] - сканировать; развертывать - кескінді жіктеу; жаю

scanning n [´skæniŋ] - сканирование; развертка; поиск; обследование - кескінді жіктеу; жайма; іздеу; тексеру

scatter n [´skætә] - рассеяние; разброс - шашыранқылық; батыраңқылық

scatter v [´skætә] - рассеивать(ся); разбрасывать(ся) , рассыпать(ся) - тара(л)у; шаш(ыл)у, ыдырау

scattering n [´skætәriŋ] -

разброс, рассеяние - шашырау, тарау

schedule n [´∫edju:l] - режим; программа; план - тәртіп; бағдарлама; жоспар

schedule v [´∫edju:l] - (разг.) планировать - (ауыз.) жоспарлау

scheme n [ski:m] - схема, план, проект, система - сұлба, жоспар, жоба, жүйе

science n [´saiәns] - наука; рl науки естественно-математического цикла - ғылым; pl жаратылыстану және математика саласының ғылымдары

scientific a [ِsaiәn´tifik] - научный – ғылыми

scientist n [´saiәntist] - ученый - ғалым

scintillate v [´sintileit] - вспыхивать; мерцать - жарқ / лап ету; жыпылықтау

scintillation n [ِsinti´lei∫әn] - вспышка, мерцание, сцинтилляция - жарқ / лап ету; жыпылықтау, жылт-жылт ету

scope n [skoup] - область; сфера рассмотрения, размах, индикатор, электронно-лучевая трубка - сала; қарау / талқылау саласы, құлаш / қарқын, көрсеткіш, электрон-сәулелік түтік

screen n [skri:n] - экран; защита - экран; қалқан; fluorescent ~ - люминесцентный экран - люминесценттік қалқа

screen v [skri:n] - экранизировать - экранға шығару

screw n [skru:] - винт - бұранда

scrutiny n [´skru:tini] - исследование, внимательный осмотр - зерттеу, мұқият қарау / байқау

search n [sә:t∫] - исследование; поиск - зерттеу; іздеу

search v [sә:t∫] - исследовать - зерттеу

secondary a [´sekәndәri] - вторичный; второстепенный - екінші қайтара, аса маңызды емес

section n [´sek∫әn] - сечение; разрез; отрезок, участок; раздел, параграф - қима; тілік; кесінді, бөлік; бөлім, параграф, бап; cross ~ - поперечное сечение; площадь поперечного сечения - көлденең қима; көлденең қима ауданы

see (saw, seen) v [si:] - видеть; наблюдать; понимать - көру, бақылау; түсіну

seem v [si:m] - казаться - көріну

segment n [´segmәnt] - отрезок; сегмент; сектор; участок - кесінді, сегмент; бөлім; бөлімше

select v [si´lekt] - выбирать, отбирать - қалау / таңдау, таңдап алу

self-consistent a [´selfkәn´sistәnt] -

самосогласованный - өздігінен үйлестірілген

semiconductor n [´semikәn´dʌktә] - полупроводник - жартылай өткізгіш

send (sent, sent) v [send] - посылать, отправлять - жіберу, салу

sense n [sens] - смысл, значение; ощущение - мағына, мән; сезім

sense v [sens] - воспринимать - қабылдау

sensitive a [´sensitiv] - чувствительный; с высоким пределом чувствительности - сезімтал; сезгіштік шегі жоғары

separate a [´seprit] - отдельный; особый; изолированный - бөлек / жеке; ерекше; жекеленген / айырылған

separate v [´sepәreit] - отделять(ся); разделять(ся) - бөліп / айырып алу (бөліну / айырылу); айыру (бөлініп / ажырап қалу)

sequence n [´si:kwәns] - последовательность; ряд - тізбек (мат.) / жүйелілік/бір ізгілік; қатар

series (pl series) n [´siәri:z] - серия; ряд, последовательность; последовательное соединение - серия; қатар, тізбек; тізбектеп жалғау

serve v [sә:v] - удовлетворять; служить; быть полезным - қанағаттандыру; қызмет ету; пайдалы болу

set n [set] - приемник; группа; комплект, установка - қабылдағыш; группа; комплект, қондырғы

set (set, set) v [set] - ставить, располагать; настраивать; устанавливать; твердеть - қою / салу, орналастыру / жайғастыру; дәлдеу; қондыру / орнату; қатаю / кату

setting n [´setiŋ] - установка; настройка - қондыру; баптау, икемге келтіру

set-up n [´setʌp] - схема; устройство; набор; пуск - сұлба; құрылғы; теру; іске қосу

set (set, set) up v [set] - создавать - құру

shade v [∫eid] - затенять - көлеңкелеу

shadow n [´∫ædou] - тень; затемнение; мертвая зона - көлеңке; қарайту/күңгірттеу; тыныштық аумағы, жым-жырт

shadow v [´∫ædou] - затемнять - қарайту / қараңғылау

shape n [∫eip] - форма, конфигурация - сыртқы пішін, кескін, пішім үйлесімі

shape v [∫eip] - придавать форму, формировать(ся) - пішінге келтіру, қалыптастыру

(қалыптасу)

share v [∫εә] - делить, распределять, разделять - бөлу, үлестіру, айыру / ажырату

sharp а [∫a:p] - острый; резкий - сүйір / үшкір; өткір / қатты

sharpen v [´∫a:pәn] - заострять - ұштау / сүйірлеу

sharply adv [´∫a:pli] - резко – қатты

shear n [∫iә] - сдвиг; срез - ығысу; кесінді / қиық / кесік

shear v [∫iә] - подвергаться деформации сдвига; срезать(ся); заставлять скользить(атомные плоскости) - ығысу деформацияға ұшырау; кесу / қию (кесілу / қиылу); (атомдық жазықтықтарды) сырғанату

sheet n [∫i:t] - плоский пучок частиц; лист, пласт(инка); слой; схема; диаграмма - бөлщектердің жалпақ шоғы; жапырақ, табақ(ша); қабат; сұлба; кесте

shell n [∫el] - оболочка - shell n [∫el] - оболочка - қабық / сырт

shift n [∫ift] - перемещение, сдвиг, отклонение - орын ауыстыру, жылжу / ығысу; ауытқу / бұрмалау

shift v [∫ift] - смещать(ся) - ығыстыру (ығысу)

shock n [∫ɔk] - ударная нагрузка; удар - соққы жүктеме; соққы

short a [∫ɔ:t] - короткий -

қысқа

short n [∫ɔ:t] - короткое замыкание - қысқа тұйықталу

short v [∫ɔ:t] - укорачивать; замыкать - қысқарту; тұйықтау

shortage n [´∫ɔ:tidʒ] - недостаток, нехватка - тапшылық, жетіспеушілік

shorten v [´∫ɔ:tn] - укорачивать(ся) - қысқарту (қысқару)

show n [∫ou] - показ; демонстрация (опыта) - көрсету; (тәжірибе) көрсету

show (showed, shown) v [∫ou] - показывать; проявлять, демонстрировать - көрсету

shower n [´∫auә] - (космический) ливень; поток; лавина - (космос) нөсері; ағын / тасқын; көшкін

shrink (shrank, shrunk) v [∫riŋk] - сокращать(ся); давать усадку - қысқарту (қысқару); отыру

shrinkage n [´∫riŋkidʒ] - усадка; сокращение - отыру; қысқару

side n [said] - сторона; бок; часть уравнения или равенства - жақ; бүйір; теңдеу немесе теңдіктің жағы

sideways adv [´saidweiz] - в сторону; боком - жаққа / шетке; қырындап

sign n [sain] - знак; символ;

признак; сигнал - таңба; символ; белгі; сигнал

significance n [sig´nifikәns] - значение - маңыз, мағына

significant a [sig´nifikәnt] - значительный, важный - мәнді, маңызды

signify v [´signifai] - означать, иметь значение - білдіру; мәні бар болу

silicon n [´silikәn] - кремний - кремний

silk n [silk] - шелк – жібек

silver n [´silvә] - серебро - күміс

similar a [´similә] - подобный; сходный; одноименный (о заряде); аналогичный - ұқсас; үйлес; аттас (зарядтар туралы); тәріздес

similarity n [ِsimi´læriti] - сходство, подобие - ұқсастық

similarly adv [ِsimi´læriti] - подобным образом, так же - тәріздес,тап / дәл осылай

simple a [´simpl] - простой - қарапайым, жай

simplicity n [sim´plisiti] - простота, несложность - қарапайымдылық, оңайлық / жеңілдік

simplification n - упрощение - оңайлату / жеңілдету

simplify v [´simplifai] - упрощать - оңайлату / жеңілдету

simultaneously [simәl´teiniәsli] adv - одновременно - бір

уақытта / мезетте

single a [´siŋgl] - единичный; отдельный, однократный - бірлі-жарым / жалғыз; жеке / бөлек, бір рет

single v [´siŋgl] - отделять, разделять, выделять - бөліп / айырып алу, бөлу / айыру; бөлек шығару / көрсету

single-particle a [´siŋgl´pa:tikl] - одночастичный - бір бөлшекті

sink n [siŋk] - сток, поглотитель тепла - суағар, жылу жұтқышы, науа

sink (sank, sunk) v [siŋk] - сливать; топить; погружать - төгу; батыру

site n [sait] - место, узел, решетка - орын, торап, тор

situate v [´sitjueit] - располагать - жайғастыру / орналастыру

situation n [ِsitju´ei∫әn] - расположение, состояние, ситуация - орналастыру, күй / жай, жағдай

size n [saiz] - размер - өлшем

skew a [skju:] - косой; перекошенный; непересекающийся и непараллельный (о линиях) - қиғаш; қисайған; қиылыспайтын және параллель емес (сызықтар)

skin n [skin] - оболочка; скин-слой - сыртқы қабық, скин қабағы

slab n [slæb] - слой; пластина - қабат; табақша

slide n [slaid] - движок, ползун - сырғыма тиек

slight a [slait] - незначительный - болмашы, азғантай, шамалы

slit a[slit] - щелевой, щелистый - саңылаулы, жарықшақты

slit n [slit] - щель - саңылау

slope n [sloup] - наклон; скат; тангенс угла наклона; угловой коэффициент - еңіс; құлама; еңкіш бұрыштың тангенсі; бұрыштық коэффиенциент

slow a [slou] - медленный - баяу / бәсең

slow v [slou] - замедлять(ся) - баяулату / бәсеңдету / ақырындату (баяулау / бәсеңдеу / ақырындау)

small a [smɔ:l] - небольшой, маленький - азғантай, кішкентай

small-amplitude a [´smɔ:l´æmplitju:d] - с малой амплитудой - шамалы амплитудалы

smooth a [smu:ð] - гладкий, плавный, ровный - жатық, бір қалыпты, тегіс

smooth v [smu:ð] - сглаживать - тегістеу

smoothly adv [´smu:ðli] - гладко; ровно - тегістеп; тегіс

sodium n [´soudjәm] - натрий - натрий

soft a [sɔft] - мягкий;

пластичный; гибкий; тихий (о звуке), неяркий (о цвете), плавный (о переходе) - жұмсақ / биязы; созымды; иілгіш; жай / ақырын / бәсең (дыбыс), ашық емес (түс), бір қалыпты (ауысу)

soften v [´sɔfn] - смягчать(ся) - жұмсарту (жұмсару)

softening n [´sɔfniŋ] - размягчение; разупрочнение; понижение твердости - жібу; беріксіздену; қаттылықтың кемуі

softness n [´sɔfnis] - мягкость; плавность (перехода) - жұмсақтық; (ауысудың) бір қалыптылығы

solar a [´soulә] - солнечный - күн

solder v [´sɔldә] - паять; спаивать - дәнекерлеу, дәнекерлеп балқытып біріктіру

solid a [´sɔlid] - твердый; сплошной; прочный; про­странственный - қатты; тұтас; берік; кеңістік

solid n [´sɔlid] - твердое тело - қатты дене

solidify v [sә´lidifai] - отвердевать - қатаю

solid-state a [´sɔlid´steit] - (находящийся) в твердом состоянии - қатты күйдегі

soluble a [´sɔljubl] - растворимый - ерігіш

solution n [sә´lu:∫әn] - раствор; решение (уравнения, вопроса) - ерітінді; (теңдік, мәселенің) шешімі; dilute ~ - разбавленный (слабый) раствор - су қосылған (әлсіз) ерітінді

solvable a [´sɔlvәbl] - разрешимый - шешілетін

solve v [sɔlv] - растворять; решать - еріту; шешу

solvent n [´sɔlvәnt] - растворитель - еріткіш

sort n [sɔ:t] - вид, род, класс, сорт - түр, топ, сұрып

sort v [sɔ:t] - сортировать - сұрыптау

sound a [saund] - звуковой - дыбыстық

sound n [saund] - звук - дыбыс

source n [sɔ:s] - источник - көэ; light ~ - источник света - жарық көзі

space n [speis] - пространство; космос; интервал; промежуток - кеңістік; космос; интервал; аралық

spacing n [´speisiŋ] - интервал, период; расстояние; расположение - интервал, период; ара қашықтық, орналасу

span n [spæn] - размах; протяжение - бойлық, құлаш, сілтем; ұзындық

span v [spæn] - охватывать, перекрывать - қамту; басу

spatial a [´spei∫әl] - пространственный - кеңістік

special а [´spe∫әl] - специальный; частный; особый - арнайы, жеке, ерекше

species (pl species) n [´spi:∫i:z] - род; тип; вид; разновидность - тұқымдас; бөлім; түр

specific a [spi´sifik] - удельный; специфический; конкретный; характерный; особенный - меншікті; нақтылы; тән; ерекше

specification n [ِspesifi´kei∫әn] - спецификация; инструкция; технические условия - спецификация; нұсқау; техникалық шарттар / жағдай

specify v [´spesifai] - определять; устанавливать - анықтау; табу

specimen n [´spesimin] - образец - үлгі

speculative a [´spekjulәtiv] - умозрительный - ойша / оймен

speed n [spi:d] - скорость (скалярная) - (скалярлық) жылдамдық; angular ~ - угловая скорость - бұрыштық жылдамдық; constant [uniform] ~ - постоянная (по абсолютной величине) скорость - (абсолют шамасы бойынша) тұрақты жылдамдық; critical ~ - критическая скорость - кризистік / шегіне жеткен жылдамдық; full ~ - предельная скорость - шекті жылдамдық;

mean ~ - средняя скорость - орташа жылдамдық; notational ~ - угловая скорость - бұрыштық жылдамдық; subsonic ~ - дозвуковая скорость - дыбыс жылдамдығына жетпеген жылдамдық; uniform ~ - постоянная скорость - тұрақты жылдамдық

speed (up) v [´spi:d´ʌp] - ускорять үдету

sphere n [sfiә] - шар, сфера; планета; небесное тело - шар, сфера; ғаламшар; аспан денесі

spherical а [´sferikәl] - шарообразный; сферический, круглый - шар тәрізді; сфералық, домалақ

spin n [spin] - собственное вращение; спин - өзіндік айналыс; спин

spin v [spin] - кружиться; вертеться; вытягивать (в) нити - айналу; жіптеп иіру

spinless a [´spinlis] - бесспиновый - спинсіз / өзіндік айналысы жоқ

spinning n [´spiniŋ] - вращение – айналу

spiral a [´spaiәrәl] - винтообразный; спиральный - бұранда тәріздес; шиыршықты

spiral n [´spaiәrәl] - спираль; змеевик - серіппе; шиыршықты түтік

split n [split] - щель; расщепленность - саңылау;

бөлшектенгендік / ыдырылғандық

split v [split] - расщеплять(ся); диссоциировать; раскалывать(ся); разрушать(ся) - шиыршықты бөлшекте(н)у / ыдырату (ыдырау); диссоциациялау; жару (жарылу); қирау (қирату)

spontaneous a [spɔn´teinjәs] - самопроизвольный, спонтанный - өздігінен, тосын

spot n [spɔt] - пятно, световой указатель - дақ, жарық сілтегіш

spray v [sprei] - распылять; напылять; разбрызгивать - сұйықтықты тозаңдатып бүркеу; себу; шашырату

spread n [spred] - распространение; растекание; расхождение (лучей); разброс; диапазон отклонений; широта (круга вопросов); протяженность; размах - таралу; жайылу; (сәулелер) алшақтауы; шашылу; ауытқу ауқымы; (мәселелер төңірегінің) ауқымдығы; ұзындық; бойлық

spread (spread, spread) v [spred] - распространять(ся); расширяться; развертываться; простираться; наносить; намазывать; размазывать - тарату (таралу); кеңею; жазылу; жайылу / созылу;жағу

spring n [spriŋ] - пружина, эластичность - серіппе,

созылғыштық

square a [skwεә] - квадратный - шаршы

square n [skwεә] - квадрат, прямоугольник - шаршы, тікбұрыш

square v [skwεә] - возводить в квадрат - екінші дәрежеге шығару

stage n [steidʒ] - ступень; платформа; стадия; этап; каскад - саты; платформа; кезең; каскад

standard n [´stændәd] - стандарт; норма; образец - стандарт; норма; үлгі

star n [sta:] - звезда - жұлдыз

state n [steit] - состояние; положение - жай-күй; жағдай; bound ~ - связанное состояние - байланысқан / бөгелмелі / кедергілі күй; energy ~ - энергетическое состояние - энергетикалық күй; excited ~ - возбужденное состояние - қозған / қоздырылған күй; ground ~ - основное состояние - негізгі күй; gas (gaseous) ~ - газообразное состояние - газ тәрізді күй; liquid ~ - жидкое состояние - сұйық күй; molten ~ - расплавленное состояние - балқытылған / қорытылған күй; solid ~ - твердое (кристаллическое) состояние - қатты (кристалдық) күй; steady ~ - установившееся состояние - тұрақтанылған күй

state v [steit] - утверждать, устанавливать; формулировать - пайымдау, табу / анықтау; тұжырымдау

statement n [´steitmәnt] - изложение (теории), формулировка; утверждение - (теория) мазмұндамасы, тұжырымдама; пайымдау

static a [´stætik] - неподвижный, статический - қимылсыз, статикалық

stationary a [´stei∫nәri] - установившийся, стационарный - тұрақты, орнықты

steady a [´stedi] - установившийся, устойчивый, неизменный - тұрақты, орнықты, өзгермейтін

steam n [sti:m] - пар - бу

stem n [stem] - стержень, ствол; держатель дуанта (циклотрона) - тірек, оқпан; (циклотрон) дуантының тұтқасы

stem v [stem] - происходить - шығу

step n [step] - этап; стадия; ступень; шаг - кезең; саты; қадам

step v [step] - трансформировать (напряжение) - (кернеуді) түрлендіру / өзгерту

stiffness n [´stifnis] - жесткость - қаттылық

stir v [stә:] - перемешивать - араластыру

stop n [stɔp] - опора, упор; остановка; задержка - сүйеніш, тірек; тоқтау; кідіріс; full ~ - точка - нүкте

store n [stɔ:] - память, запас информации - жад, ақпарат қоры

store v [stɔ:] - накапливать, запоминать - жинақтау, жадында сақтау

straight a [streit] - прямой; правильный - түзу; тура

straightforward a [streit´fɔ:wәd] - ясный; понятный; прямой; непосредственный - анық; түсінікті; тура; тікелей

strain n [strein] - деформация, натяжение; деформированное состояние - деформация, керіліс / керілу; керілген күйі

strain v [strein] - напрягать; натягивать; процеживать, цедить - қоздыру; керу; сүзгіден өткізу; сүзу

strange a [streindʒ] - странный, чужой, незнакомый - оғаш, бөтен / жат, бейтаныс

stream n [stri:m] - поток, течение, струя - ағын, ағыс, сорғы / сорғалау

stream v [stri:m] - протекать, струиться, течь - ағып өту; сорғалау, ағу

strength n [streŋθ] - прочность; напряженность; сила - беріктік / төзімділік; кернеулік

/ шиеленушілік; күш; bending ~ - прочность на изгиб - бүгуге / иілуге беріктік; breaking ~ - сопротивление разрушению - қира(т)уға беріктік; field ~ - напряженность поля - өріс кернеуі; line ~ - интенсивность (спектральной) линии - (спектр) сызығының интенсивтігі / қарқындылығы; line vortex ~ - интенсивность линейного вихря - сызықтық құйынның интенсивтігі / қарқындылығы; source ~ - интенсивность источника - көз интенсивтігі / қарқындылығы; ~ of current - сила тока - тоқ күші

stress n [stres] - напряжение, усилие, давление - кернеу, күш салу, қысу; blow ~ - напряжение при ударе - соққы кернеуі; combined ~ - сложное напряженное состояние - күрделі кернеулі күй; failing ~ - разрушающее напряжение - бұзушы кернеу; principal ~ - главное напряжение - негізгі кернеу; working ~ - рабочее напряжение - жұмыс кернеуі

stress v [stres] - подвергать напряжению - кернеуге салу

stretch n [stret∫] - растяжение; период; пространство - созылу; мерзім; кеңістік

stretch v [stret∫] - растягивать; натягивать; простирать - созу; керу / тарту; жаю

strict a [strikt] - точный;

строгий - дәл; қатал

strike (struck, struck) v [straik] - ударять(ся); пересекать(ся); падать - соғу (соғысу); қиып / кесіп оту (қиылысу); құлау

striking a [´straikiŋ] - поразительный; потрясающий - керемет / таң қаларлық; таң қалдыратын

striking n [´straikiŋ] - зажигание - тұтандыру / оталдыру

string n [striŋ] - нить; струна - жіп; ішек

strong a [strɔŋ] - сильный, крепкий, жесткий (о фокусировке); прочный (механически) - күшті, мықты, (тоғыстауы) қатты; (механика жағынан) берік

structure n [´strʌkt∫ә] - структура; конструкция; устройство - құрылым; құрылыс

structureless a [´strʌkt∫әlis] - бесструктурный - құрылымсыз / жүйесіз / ретсіз

study n [´stʌdi] - исследование; обучение; предмет; научная работа - зерттеу; оқыту; пән; ғылыми жұмыс

study v [´stʌdi] - учиться, изучать - оқу, зерттеу

subject n [´sʌbdʒikt] - предмет; тема; вопрос; объект

(опыта, исследования) - пән; тақырып; мәселе; (тәжірибенің / зерттедің) объекті

subject (to) v [sәb´dʒekt] - подчинять, подвергать, представлять - бағындыру, салу, ұсыну

subsequent a [´sʌbsikwәnt] - последующий - кейінгі / кезекті

substance n [´sʌbstәns] - вещество; материя; сущность - зат; материя; мән

substantial a [sәb´stæn∫әl] - существенный; важный; значительный - мәнді; маңызды; елеулі

substitute n [´sʌbstitju:t] - заменитель - алмастырушы

substitute v [´sʌbstitju:t] - заменять, замещать - ауыстыру, алмастыру

subtraction n [sәb´træk∫әn] - вычитание - азайту

success n [sәk´ses] - успех - табыс / жетістік

succession n [sәk´se∫әn] - последовательность - жүйелілік / (мат.) тізбек

suddenly adv [´sʌdnli] - внезапно, неожиданно, вдруг - кенет, кенеттен, күтпеген жағдайда

sufficient a [sә´fi∫әnt] - достаточный - жеткілікті / едәуір / айтарлықтай

suggest v [sә´dʒest] - предлагать

предлагать – ұсыну

suitable a [´sju:tәbl] - годный, пригодный – жарамды

sulphur n [´sʌlfә] - сера - күкірт

summary n [´sʌmәri] - краткое изложение; сводка; резюме - қысқаша мазмұндама; мәлімет; түпкі түйін

sun n [sʌn] - солнце - күн

sunlight n [´sʌnlait] - солнечный свет - күн жарығы

superconductivity n [ِsju:pәِkɔndʌk´tiviti] - сверхпроводимость - асқын өткізгіштік

superposition n [´sju:pәpә´zi∫әn] - наложение; суперпозиция - қабаттасу; суперпозиция

supply n [sә´plai] - питание; подача; снабжение; доставка - қамтамасыз ету; беру / жіберу; жабдықтау, жеткізу

supply v [sә´plai] - питать; снабжать, доставлять - қамтамасыз ету; жабдықтау, жеткізу

support n [sә´pɔ:t] - держатель; крепление; подставка; опора; штатив - тұтқыш / ұстағыш; бекіткіш; тұғырық; тірек; штатив

support v [sә´pɔ:t] - поддерживать - сүйеу / қолдау

suppose v [sә´pouz] - предполагать - болжау

suppress v [sә´pres] - подавлять - басу

sure а [∫uә] - верный; надежный; уверенный - дұрыс; сенімді; сенетін

surface n [´sә:fis] - поверхность - бет / сырт / жақ; free ~ - свободная поверхность - бос бет; lateral ~ - боковая поверхность - бүйір жағы; reflecting ~ - отражающая поверхность - шағылдырушы бет

surprising a [sә´praiziŋ] - неожиданный; удивительный, поразительный - кенет; таң қаларлық; керемет

surround v [sә´raund] - окружать - қоршау

susceptibility n [sәِseptә´biliti] - восприимчивость, чувствительность; маг­нитная восприимчивость - сезгіштік; сезімталдық; магниттік сезгіштік

suspend v [sәs´pend] - тормозить; подвешивать - тежеу; іліп / асып қою

sweep n [swi:p] - развертка; контур развертки - жазба; жазба контуры

sweep (swept, swept) v [swi:p] - смывать; сносить с места - шайып кету; жұлып әкету

switch n [swit∫] - выключатель,

переключатель - ажыратқыш / сөндіргіш, ауыстырып қосқыш

switch v [swit∫] - включать, переключать - қосу, ауыстырып қосу

T

table n [´teibl] - таблица, расписание; сводка; стол; площадка - кесте; мәліметтер; үстел; алаң

tail n [teil] - хвост (сигнала); вывод (лампы); конечная фаза - (сигналдың) соңы; (лампының) сыртқа шығарылған орны; соңғы фаза

tangent n [´tændʒәnt] - касательная (линия); тангенс - жанама (сызық); тангенс

tank n [tæŋk] - резервуар; цистерна, бак; баллон; колебательный контур - резервуар; цистерна, бак; баллон; тербемелі контур

tape n [teip] - магнитная лента; перфорированная лента - магниттік таспа; перфорациялық таспа

target n [´ta:git] - мишень; цель - нысана; мақсат

task n [ta:sk] - задача; задание - тапсырма

teaching n [´ti:t∫iŋ] - обучение, учение - оқыту, ілім

technique n [tek´ni:k] - техника; методика; метод; способ; оборудование - техника; әдістеме; әдіс; тәсіл; жол; құрал-жабдық; conversion ~ - метод преобразования -

түрлендіру әдісі; measuring ~ - техника измерения; методика измерения - өлшеу жолы; өлшеу әдісі; perturbation ~ - метод возмущений - ұйытқу әдісі; research ~ - метод исследования - зерттеу әдісі; standard ~ - стандартная техника - стандартты әдіс;

testing ~ - метод испытания - сынау әдісі

temperature n [´temprit∫ә] - температура; степень нагрева - температура; қызу / жылу дәрежесі; absolute ~ - абсолютная температура; температура (по шкале) Кельвина - абсолютті температура; Кельвин (шкаласы бойынша) температура; average ~ - средняя температура - орташа температура; steady ~ - установившаяся (постоянная) темпера­тура - тұрақталған (тұрақты) температура; ~ of test - температура испытания - сынақ температурасы; transition ~ - температура переходного состояния - ауыспалы күйдегі температура

tend v [tend] - иметь тенденцию, стремиться; наблюдать - ұмтылу; бақылау

tendency n [´tendәnsi] - стремление; склонность; тенденция - ұмтылу; бейімділік; тенденция

tension n [´ten∫әn] - натяжение, напряжение - керіліс, кернеу; surface ~ - поверхностное натяжение; коэффициент поверхностного напряжения - беттік керіліс; беттік керілу коэффециенті

term n [tә:m] - термин; член; слагаемое; срок; элемент изображения - термин; мүше; қосылғыш; мерзім; кескін элементі; in ~s of - при помощи; в единицах, равных; выраженный через; в переводе на; на языке; в терминологии; с точки зрения - көмегімен; ... тең бірліктер арқылы; ... арқылы көрсетілген; ... аударғанда; ... терминдер арқылы көрсетілгенде; ... жағынан қарағанда

term v [tә:m] - называть - атау

terminal a [´tә:minl] - конечный - ақырғы, соңғы

terminal n [´tә:minl] - зажим; клемма; выход - қысқаш; клемма; шығу

test n [test] - испытание; проверка; проба; тест - сынау; тексеріс; сынақ / байқау; бақылау

test v [test] - испытывать, тестировать - сынау; бақылау

text-book n [´tekstbuk] - учебник оқулық

therefore adv [´ðεәfɔ:] - следовательно, поэтому - олай болса, сондықтан

thermocouple n [´θә:mouِkʌpl] - термопара, термоэлемент - терможұп; жылу элементы

thermometer n [θә´mɔmitә] - термометр - термометр

thermonuclear a [´θә:mou´nju:kliә] - термоядерный - термоядролық

thermonuclear a [´θә:mou´nju:kliә] - термоядерный - термоядролық

thickness n [´θiknis] - толщина; консистентность, густота - қалыңдық; қоюлық; uniform ~ - равная толщина - бірқалыпты қалыңдық

thin a [θin] - тонкий; худой; жидкий; разреженный - жіңішке / жұқа; арық / жүдеу; сұйық; сиретілген

thing n [θiŋ] - предмет; существо; дело; вещь - зат; мән; мәселе

think (thought, thought) v [θiŋk] - думать, считать; намереваться - ойлау, пайымдау; ниеттену

thought n [θɔ:t] - мысль; намерение - ой; ниет

three-dimensional a [´θri:di´men∫әnl] - трехмерный;

трехразмерный; пространственный; объемный - үш өлшемдік; кеңістік; көлемді

threshold n [´θre∫hould] - порог - шек; frequency ~ - частотный порог - жиіліктер шегі; resolution ~ - порог разрешения - айыру шегі; signal ~ - порог различимости сигнала - сигналды айыру шегі

throughout adv [θru´aut] - во всех отношениях, повсюду - барлық жағынан, әр жақта

throw n [θrou] - бросок; размах - лақтыру, құлаш

throw (threw, thrown) v [θrou] - бросать, кидать - тастау, лақтыру

thrust n [θrʌst] - толчок; напор; упор - түрткі / соққы; күш / қысым; тірек / сүйеніш

thus adv [ðʌs] - таким образом; так; до такой степени - сөйтіп; солай / сонымен; соншама / сол дәрежеге дейін

tightly adv [´taitli] - плотно; сжато; компактно - тығыздап; тығыз; тұтас

time n [taim] - время; раз - уақыт,рет

time v [taim] - синхронизировать; хронометрировать - бастапқы уақыттарын біріктіру; уақытты белгілеп тексеру

time-dependent a [´taimdiِpendәnt] -

изменяющийся со временем, зависящий от времени - уақыт өтісімен өзгеруші; уақытына байланысты

time-like a [´taimِlaik] - времени подобный - уақыт тәрізді

tin n [tin] - олово - қалайы

tool n [tu:l] - инструмент - аспап / құрал-сайман

top a [tɔp] - верхний - жоғарғы

top n [tɔp] - вершина; верхняя часть; волчок - шың / бас; жоғарғы жағы; зырылдақ

topic n [´tɔpik] - тема; предмет - тақырып

total a [´toutl] - общий, результирующий - жалпы, қорытынды

total n [´toutl] - сумма, итог - қосынды сан; қорытынды

total v [´toutl] - превышать, составлять (в общей сложности) - арту / асу, (барлығын қосқанда) болу

touch n [tʌt∫] - соприкосновение, касание - жанап тию, жанасу

trace n [treis] - след; черта - із; сызық

trace v [treis] - следить; чертить - қадағалау; сызу

track n [træk] - след; проекция - із; проекция

track v [træk] - следить;

сопровождать - қадағалау; ере / қосақталып жүру

train n [trein] - ряд, серия; передача - қатар, топтама; жеткізіп беру

transfer n [´trænsfә] - перенос; передача, перемещение - тасымалдау; жеткізіп беру, орын ауыстыру; heat ~ - передача теплоты - жылу берілісі; momentum ~ - перенос количества движения - қозғалыс мөлшерінің тасымалдауы

transfer v [træns´fә:] - передавать; перемещать - жеткізіп беру; көшіру

transform n [´trænsfɔ:m] - преобразованное выражение, результат преобразования - түрлендірген тізбек, түрлендіру нәтижесі

transform v [træns´fɔ:m] - преобразовывать, превращать - түрлендіру, айналдыру

transformation n [ِtrænsfә´mei∫әn] - преобразование, превращение - түрлендіру, айналдыру; linear ~ - линейное отображение, преобразование - сызықтық көрініс, түрлендіру; ~ of energy - превращение энергии - қуат түрленуі

transient a [´trænziәnt] - переходный, неустановившийся, преходящий, мгновенный, скоротечный - өтпелі,

қалыптаспаған, өткінші, лездік, тез өтіп кетуші

transition n [træn´siʒәn] - переход, преобразование - ауысу, түрлену

translate v [træns´leit] - передавать; перемещать; переводить - жеткізіп беру; көшіру; аудару

translation n [træns´lei∫әn] - перенос, сдвиг; перевод; трансляция - тасымалдау; ығысу; аударма; трансляция

translational a [træns´lei∫әnl] - поступательный - ілгермелі

transmission n [trænz´mi∫әn] - пропускание (излучения); прохождение (частиц), передача, преобразование; светосила; (авт.) коробка передач - (сәулеленуді) өткізу; (бөлшектер) өтуі, жеткізіп беру, түрлендіру; жарық күші; (авт.) беріліс қорабы; power ~ - передача энергии - қуатты жеткізу

transmit v [trænz´mit] - перемещать, переносить - көшіру; тасымалдау

transmitter n [trænz´mitә] - передатчик, радиопередатчик, микрофон, преобразователь - таратқыш, радиотаратқыш, микрофон, түрлендіргіш

transport n [´trænspɔ:t] - перенос, перевозка, транспорт -

тасымалдау; тасу, транспорт

transverse a [´trænzvә:s] - поперечный; перпендикулярный - көлденең; перпендикулярлы

travel n [´trævl] - перемещение, распространение, прой­денный путь - көшу, таралу, өтіп кеткен жол

travel v [´trævl] - перемещаться - көшу

treat v [tri:t] - обрабатывать, трактовать - өңдеу, түсіндіру / түсінік беру

treatment n [´tri:tmәnt] - обработка, трактовка - өңдеу, түсіндіру / түсінік беру

triangle n [´traiæŋgl] - треугольник - үшбұрыш

trip n [trip] - ход; пробег; перелет; переход - жүріс; жүгіріс; ұшып өту; өту / асу

true a [tru:] - истинный - нағыз / шын

truth n [tru:θ] - истина, истинность, точность - шындық, ақиқаттық, дәлдік

try v [trai] - пробовать, испытывать; пытаться; стараться - байқау, сынау; тырысу

tube n [tju:b] - трубка; лампа, (электроннолучевая) трубка -

түтік; лампы, (электрон-сәулелік) түтік; X-ray ~ - рентгеновская трубка - рентген түтігі

tune v [tju:n] - настраивать, налаживать - дәлдеу, келтіру

tungsten n [´tʌŋstәn] - вольфрам - вольфрам

turn n [tә:n] - виток; оборот; поворот - орам; айналым; бұрылыс

turn v [tә:n] - поворачивать(ся); вращать(ся); превращать(ся), сдваивать - бұрылу; айналдыру (айналу); қосарлау

twin a [twin] - двойной - қос; екі есе; екі жақты

twin n [twin] - двойник - ұқсас / егіз

twist n [twist] - кручение - ширату / бұрау

twist v [twist] - крутить; закручиваться - бұрау; ширатылу

two-dimensional a [´tu:di´men∫әnl] - двухмерный, плоский - екі өлшемді, жалпақ / жазық

U

ultimate a [´ʌltimit] - конечный; предельный; элементарный; первичный - соңғы / шеткі; шегіне жеткен; қарапайым; бастапқы

ultimately adv [´ʌltimitli] - в

конце концов, в конечном счете - ақыр аяғында, ең ақырында

ultrahigh a [´ʌltrә´hai] - сверхвысокий - аса жоғары

ultrasonic a [´ʌltrә´sɔnik] – сверхзвуковой - асқын дыбысты

unaffected a [ِʌnә´fektid] - независимый, простой - тәуелсіз, қарапайым

unambiguous a [´ʌnæm´bigjuәs] - однозначный - бір мағыналы

unbalanced a [´ʌn´bælәnst] - несбалансированный; разбалансированный - тепе-теңдігі орнықтырылмаған; тепе-теңдігі бұзылған

uncertainty n [ʌn´sә:tnti] - неопределенность - белгісіздік

unchanged a [´ʌn´t∫eindʒd] - не изменившийся - өзгермеген

uncharacteristic a [´ʌnِkæriktә´ristik] - нетипичный - тән емес

uncharged a [´ʌn´t∫a:dʒd] - незаряженный (электричеством) - (электр қуатымен) зарадталмаған

undergo (underwent, undergone) v [ِʌndә´gou] - подвергаться - ұшырау / тап болу / тартылу / әсерлену

understandable а [ِʌndә´stændәbl] - понятный – түсінікті

understanding n [ِʌndә´stændiŋ] - понимание; истолкование - ұғу / ұғыну; түсіндіру / ұғындыру

unfamiliar n [´ʌnfә´miljә] -

незнакомый, чужой - бейтаныс, бөтен / жат

unfortunately adv [ʌn´fɔ:t∫nitli] - к сожалению - өкінішке орай

uniform a [´ju:nifɔ:m] - равномерный, единообразный - бір қалыпты; біркелкі / бір түрлі / түрлес

uniformly adv [´ju:nifɔ:mli] - равномерно, однородно; единообразно - бір қалыпты; бірыңғай; біркелкі

unique a [ju:´ni:k] - единственный, однозначный - жалғыз, бір мағыналы

uniquely adv [ju:´ni:kli] - однозначно - бір мағыналы

uniqueness n [ju:´ni:knis] - однозначность - бір мағыналық

unit n [´ju:nit] - единица, установка, агрегат; блок; сборная часть - бірлік, қондырғы, агрегат; блок; құрама бөлігі; per ~ - на единицу - бірлігіне шаққанда

unitary a [´ju:nitәri] - единичный - жеке

unity n [´ju:niti] - единица; единство - бірлік

universal a [ِju:ni´vә:sәl] - всеобщий - бірыңғай / жалпы

universe n [´ju:nivә:s] - вселенная, космос - әлем / ғалам, космос

unknown n [´ʌn´noun] -

неизвестное - белгісіз / беймәлім

unlike a [´ʌn´laik] - противоположный (о зарядах), разный - кері (зарядтар), әр түрлі

unloaded a [´ʌn´loudid] - выгруженный - түсірілген (жүк)

unnatural a [ʌn´næt∫rәl] - неестественный, искусственный - рабайсыз, жасанды

unstable a [´ʌn´steibl] - неустойчивый - орнықсыз / тұрақсыз

unusual a [ʌn´ju:ʒuәl] - необыкновенный - ерекше

upstroke n [´ʌpstrouk] - движение (поршня) вверх - (поршеньнын) жоғарыға қозғалуы

upthrust n [´ʌpθrʌst] -

выталкивательная (архимедова) сила - (Архимедтың) итеріп шығарушы күші

upward a [´ʌpwәd] - восходящий, направленный вверх - жоғарлаушы, жоғарыға бағытталған

uranium n [ju´reinjәm] - уран - уран

use n [ju:s] - применение, польза - қолдану, пайдалану

use v [ju:z] - употреблять, пользоваться - қолдану, пайдалану

useful a [´ju:sful] - полезный,

пригодный - пайдалы, жарамдыusefulness n [´ju:sfulnis] - полезность - пайда

utilize v [´ju:tilaiz] - использовать, утилизировать - пайдалану

V

vacancy n [´veikәnsi] - незанятый узел; незанятое, пустое, свободное место - бос тарап; бос орын

valence n [´veilәns] - валентность - валенттік

valid a [´vælid] - действительный, обоснованный, справедливый, применимый - күшіндегі, негізделген, әділ, жарамды

validity n [vә´liditi] - применимость - жарамдылық

valuable a [´væljuәbl] -

ценный - бағалы / құнды

value n [´vælju:] - значение, величина, ценность - мән / шама / құндылық

value v [´vælju:] - ценить, оценивать, нормировать - бағалау, баға қою, нормалау / мөлшерлеу

valve n [vælv] - клапан, электронная лампа - клапан, электронды лампы

vane n [vein] - лопасть - қалақ

vanish v [´væni∫] - исчезать, пропадать - құру / жойылу,жоғалу

vanishing a [´væni∫iŋ] - исчезающий - құрушы / жойылушы / жоғалушы

vapour n [´veipә] - пар - бу; saturated ~ - насыщенный пар - шылыққан бу; water ~ - водяной пар - су буы

variability n [ِvεәriә´biliti] - изменчивость - құбылмалылық

variable а [´vεәriәbl] - изменчивый - құбылмалы / өзгергіш

variable n [´vεәriәbl] - переменная (величина) - айнымалы (шама)

variety n [vә´raiәti] - разнообразие; разновидность, вид; тип - әр түрлілік; бір түрі, түр; тип

various a [´vεәriәs] - различный, разнообразный - әр түрлі

vary v [´vεәri] - менять(ся), изменять(ся); разнообразить, разниться - өзгерту (өзгеру); түрлендіру, айырмашылығы болу

varying a [´vεәriiŋ] - переменный - айнымалы / ауыспалы / өзгергіш

velocity n [vi´lɔsiti] - скорость; вектор скорости - жылдамдық; жылдамдық векторы; average ~ - средняя скорость - орташа жылдамдық; constant ~ - постоянная скорость - тұрақты

жылдамдық; drift ~ - скорость упорядоченного (направленного) движения - реттелген (бағытталған) қозғалыс жылдамдығы; instantaneous ~ - мгновенная скорость - лездік жылдамдық; terminal ~ - конечная скорость - соңғы жылдамдық

verification n [ِverifi´kei∫әn] - проверка; верификация - тексеру / бақылау

verify v [´verifai] - проверять - тексеру / бақылау

vernier n [´vә:njә] - нониус, верньер - нониус, верньер

vessel n [´vesl] - сосуд; резервуар; бак (ядерного) реактора - ыдыс; резервуар; ядролық реактордың багы

viable a [´vaiәbl] - жизнеспособный - өмірге бейім / тіршілікке икемді

vibrate v [vai´breit] - колебаться - тербелу / теңселу

vibration n [vai´brei∫әn] - колебание, вибрация - тербелу / теңселу, дірілдеу

vibrational a [vai´brei∫әnl] - колебательный – тербелмелі

vicinity n [vi´siniti] - окрестность; близость, соседство - алқап / өңір; маңайда, көрші орналасу

view n [vju:] - вид; взгляд; представление - түр; пікір / ой; ұғым; point of ~ - точка зрения - көзқарас

view v [vju:] - видеть; смотреть; наблюдать - көру; қарау; бақылау

viscosity n [vis´kɔsiti] - (динамическая) вязкость, внутреннее трение - (динамикалық) тұтқырлық, ішкі үйкеліс; molecular ~ - истинная вязкость - нағыз тұтқырлық

viscous a [´viskәs] - вязкий - тұтқыр

visible a [´vizәbl] - видимый - көрінетін

visualize v [´vizjuәlaiz] - мысленно представлять, делать видимым - көз алдына елестету, көрінетін қылып жасау

void n [vɔid] - пустота, вакуум - бос кеңістік, вакуум

voltage n [´voultidʒ] - напряжение, вольтаж - кернеу, электр тоғының күші; terminal ~ - напряжение на зажимах (источника элек­тродвижущей

силы) - (электр қозғаушы күш көзінің) қысқаштардағы кернеу

volume a [´vɔljum] - объемный - көлемді(к)

volume n [´vɔljum] - объем, вместительность; громкость - көлем, сыйымдылық; дыбыс қаттылығы; constant ~ - постоянный объем - тұрақты көлем; control ~ - контрольный объем - бақылау көлемі; crack ~ - объем трещины - саңылау

көлемі; finite ~ - конечный (ограниченный) объем - ақырғы (шектелген) көлемі; specific ~ - удельный объем - меншікті көлемі; unit ~ - единичный объем - бірлік көлемі

vortex n [´vɔ:teks] - вихрь, завихрение, фокус (дифференциального) уравнения - құйын, құйындау, (дифференциалдық теңдедің) тоғысы

W

wall n [wɔ:l] - стена, барьер - қабырға, бөгеу / тосқауыл

warm a [wɔ:m] - теплый, согретый - жылы, жылытқан

warm v [wɔ:m] - прогревать – жылыту

water n [´wɔ:tә] - вода - су; суат; сулар

wave n [weiv] - волна - толқын; amplifying ~ - волна

нагружения, усиливающаяся волна - жүктеуші толқын, күшейтуші толқын; sound ~ - звуковая волна - дыбыс толқыны; transverse ~ - поперечная волна - көлденең толқын; travelling ~ - бегущая волна - қума толқын

wavy a [´weivi] - волнистый - толқын тәрізді

waveguide n [´weivgaid] -

волновод - толқын өткізгіш

wavelength n [´weivleŋθ] - длина волны - толқын ұзындығы

wavelet n [´weivlit] - волна малой амплитуды - шағын амплитудалы толқын

wax n [wæks] - воск, парафин, пластичный материал - балауыз, парафин, созымды материал

way n [wei] - путь, способ; средство; метод; проход - жол, тәсіл; әдіс; өту

weak a [wi:k] - слабый - әлсіз

weaken v [´wi:kәn] - ослаблять - әлсірету, кеміту

weakening n [´wi:kniŋ] - ослабление - әлсіреу, кему

weakly adv [´wi:kli] - слабо - әлсіз / шамалы

weigh v [wei] - взвешивать - салмағын өлшеу / таразылау

weighable a [´weiәbl] - поддающийся взвешиванию - таразылауға жарамды

weighing n [´weiiŋ] - взвешивание - салмағын өлшеу / таразылау

weight n [weit] - вес, гиря, груз - салмақ / ауырлық, кір, жүк

wheel n [wi:l] - колесо, ролик; турбина - доңғалақ, шығыршық; турбина

whistle n [´wisl] - свисток - ысқырық

whistle v [´wisl] - свистеть - ысқыру

wide a [waid] - широкий - кең

widen v [´waidn] - расширять -

кеңейту / ұлғайту

width n [widθ] - ширина - ені

wind n [wind] - ветер, воздушная струя - жел, ауа ағыны

wind v [wind] - закручивать, навивать, наматывать; виться - бұрау, орау; оралу

winding n [´windiŋ] - виток, оборот, поворот, обмотка - орам, айналым / айналыс, бұрылыс, орау

window n [´windou] - окно, окошко; проем - терезе, кішкентай терезе; ойық

wire n [´waiә] - проволока, провод; проводник - сым; өткізгіш; coiled ~ - спиралеобразный провод - серіппе тәрізді сым

wire v [´waiә] - монтировать, телеграфировать - құрастыру, жедел хат жіберу

withdraw (withdrew, withdrawn) v [wið´drɔ:] - отнимать - тартып алу / алып қою

wood n [wud] - дерево - ағаш

wooden a [´wudn] - деревянный - ағаш

wool n [wul] - шерсть - жүн

woolen a [´wulәn] - шерстяной - жүн

word n [wә:d] - слово; код - сөз; код / шартты белгі

work n [wә:k] - работа; сочинение, труд - жұмыс;

шығарма, еңбек

work v [wә:k] - работать, действовать - жұмыс істеу, істеу

world a [wә:ld] - четырехмерный, мировой - төрт өлшемді, әлемдік

world n [wә:ld] - мир, вселенная, (четырехмерное) пространство - дүние / әлем,

ғалам, (төрт өлшемді) кеңістік

worth a [wә:θ] - стоящий, заслуживающий - тұратын

write (wrote, written) v [rait] - записывать, выписывать, написать - жазу, жазып алу

wrong а [rɔŋ] - неверный, неправильный, ошибочный, ложный - қате, дұрыс емес, жаңылыс, өтірік

X

X-rays [´eks´rei] -

рентгеновские лучи - Рентген сәулелері

Y

yield n [ji:ld] - выход; отдача; продукт; текучесть - шығу; қайтарып беру; өнім, аққыштық

yield v [ji:ld] - производить, вырабатывать; поддаваться,

уступать - шығару, өндеу; берілу, көну, шегіну

yoke n [jouk] - коромысло, скоба, бугель - иін ағаш / күйенте, тұтқа / құлақ, бугель

Z

zero n [´ziәrou] - нуль, начало отсчета - нөль, сан басы; absolute ~ of temperature - абсолютный нуль (по температурной шка­ле) -

(температура шкаласы бойынша) абсолют нөлі

zone n [zoun] - зона, пояс - өңір / аумақ / алқап, белдеу


APPENDICES

ПРИЛОЖЕНИЯ

ҚОСЫМШАЛАР
APPENDIX 1
BRITISH CONVERSION FACTORS

ПЕРЕВОД БРИТАНСКИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

БРИТАНДЫҚ ӨЛШЕМДЕРДІҢ МЕТРЛІК БІРЛІКТЕРГЕ АУДАРЫЛЫМЫ
WEIGHT (Avoirdupois)


1 grain
= 0.065 g

1 drachm
= 1.77 g

1 ounce (oz)
= 28.35 g

1 pound (lb)

= 16 oz

= 453.6 g

1 stone

= 14 lb

= 6.35 kg

1 hundredweight (cwt)

= 112 lb

= 50.8 kg

1 ton

= 20 cwt

= 1.016 tonne (1.120 US short ton)

LIQUID MEASURE
1 minim
= 0.059 ml

1 fluid drachm
= 3.55 ml

1 fluid ounce (vol. of 1 oz water)
= 28.4 ml

1 Imperial pint (pt)

= 20 fl. oz

= 568 ml

1 Imperial quart (qt)

= 2 pt

= 1.14 l

1 Imperial gallon

= 8 pt

= 4.55 l (1.120 US gal.)

LENGTH1 inch (in)
= 2.54 cm

1 foot (ft)

= 12 in

= 0.305 m

1 yard

= 3 ft

= 0.9144 m

1 mile

= 1760 yd

= 1.61 km

1 nautical mile

= 6080 ft

= 1.85 km

AREA


1 square inch (in2)
= 6.452 cm2

1 square foot (ft2)
= 0.093 m2

1 square yard (yd2)
= 0.836 m2

1 acre

= 4840 yd2

= 0.404 hectare

VOLUME1 cubic inch (in3)

= 16.39 cm3

1 cubic foot (ft3)

= 0.0283 m3

1 cubic yard (yd3)

= 0.765 m3

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет