Учебная программа одобрена учебно-методическом бюро факультетабет4/16
Дата13.09.2017
өлшемі2.84 Mb.
#832
түріПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


B


back a [bæk] - обратный, задний - кері, артқы

back adv [bæk] - назад, обратно; сзади - қері, қайта; артта, артынан

back n [bæk] - задняя или оборотная сторона (чего-л.) - (бір заттың) артқы не сырт жағы

back v [bæk] - двигаться в обратном направлении; поддерживать - шегініп жүру; тіреу

background a [´bækgraund] - фоновый - фондық

background n [´bækgraund] - фон, задний план; подготовка - фон, артқы план; дайындық

backward adv [´bækwәd] - назад, обратно - артқа, қайта

bad a (worse, worst) [bæd] - плохой, испорченный - жаман, бұзылған

balance n [´bælәns] - весы; равновесие; маятник - таразы; тепе-теңдік; маятник; spring ~ - пружинные весы - серіппелі таразы

balance v [´bælәns] - уравновешивать, балансировать - теңгеру

ball n [bɔ:l] - шар(ик); балл - шар; балл

balloon n [bә´lu:n] - воздушный шар, аэростат - әуе

шары, аэростат

band n [bænd] - полоса (частот), зона, слой, (под)диапазон - (жиіліктер) жолағы, алқап, қабат, диапазон (бөлігі); energy ~ - энергетическая зона - энергетикалық алқап;

conduction ~ - зона проводимости - өткізгіштік алқабы; valence ~ - валентная зона - валенттік алқап

bandwidth n [´bændwidθ] - ширина полосы - жолақ ені

bar n [ba:] - брус(ок), стержень; блок, преграда; бар - кесек, тірек; блок, бөгет; бар

bar v [ba:] - преграждать, исключать - бөгеу, жою

base n [beis] - основа, база, опора, цоколь - негіз, база, тірек, цоколь

base v [beis] - основываться - негізделу

beaker n [´bi:kә] - лабораторный стакан (сосуд) - лабораториялық стақан (ыдыс)

beam n [´bi:m] - луч; пучок лучей (частиц); балка, брус, перекладина; балансир - сәуле; сәулелер (бөлшектер) шоғы; төрт қырлы бөрене, көпір ағаш; теңгергіш; light ~ - пучок света - жарық шоғы;

incident light ~ - падающий световой луч - түсушы жарық шоғы; narrow ~ - параллельный пучок лучей; острый луч – параллель сәулелер шоғы; сүйір сәуле

bear (bore, borne) v [bεә] - нести нагрузку, выдерживать - жүк көтеру, шыдау

bearing n [´bεәriŋ] - подшипник; пеленг - подшипник, пеленг

behave v [bi´heiv] - работать (о машине); вести себя - істеу (машина жөнінде); өзін-өзі ұстау

behaviour [bi´heivjә] (Aмер. behavior) n - поведение; свойства; режим (работы) - жүріс-тұрыс; қасиеттер; (іс) тәртібі

believe v [bi´li:v] - верить; полагать, думать, считать - сену; жорамалдау, ойлау, есептеу

belong v [bi´lɔŋ] - принадлежать - қатарында болу

bend (bent, bent) v [bend] - гнуть(ся), изгибать(ся) - ию (иіну), бүгу (бүгілу)

bending n [´bendiŋ] - изгиб - бүгіліс, иілу

bilinear a [bai´liniә] - двухлинейный, билинейный - қос сызықты, екі сызықты

bind (bound, bound) v [baind] - связывать – байланыстыру

binding n [´baindiŋ] - связь; скрепление, соединение -

байланыс; бекіту, қосу

binding (pr. p.) [´baindiŋ] - связующий, цементирующий; вяжущий - байланыстыратын, жабыстырушы

bit n [bit] - бит (единица информации) - бит (ақпарат бірлігі)

black a [blæk] - темный, черный - қараңғы, қара

black v [blæk] - затемнять; заглушать (радиопередачу) - күңгірттеу; (радиохабарды) басып тастау

block n [blɔk] - блок, блокировка; группа, узел; преграда - блок, бөгеу, кедергі жасау; топ, торап; бөгет

block v [blɔk] - преграждать, блокировать - кедергі жасау, бөгеу

blow (blew, blown) v [blou] - ударять, толкать; дуть; утекать (о газе); перегорать (о предохранителе) - соғу, итеру; үрлеу; кеміп қалу (газ жөнінде); күйіп кету (қорғағыш жөнінде);

blow up v [´blou´ʌp] - взрывать – жару

board n [bɔ:d] - доска; щит, пульт, панель; комиссия - тақта; қалқан, пульт, панель; комиссия; control ~ - пульт управления - басқару пульті; gauge [meter] ~ - приборная доска - аспап тақтасы

body n [´bɔdi] - (материальное) тело; корпус - (материалдық) дене; тұла бойы, тұрқы; black ~ - абсолютно черное тело - абсолюттық қара дене; ~ at rest - тело в состоянии покоя - тыныштық күйіндегі дене; elastic ~ - упругое тело - серпімді дене; moving ~ - движущееся тело - қозғалатын дене; rigid [solid] ~ - твердое тело - қатты дене

boil v [bɔil] - кипеть, кипятить – қайна(т)у

break n [breik] - поломка, разрыв; boiler n [´bɔilә] - бойлер, котел (паровой) - бойлер, (бу жіберетін) қазан

boiling a [´bɔiliŋ] - кипящий - қайнаудағы

boiling n [´bɔiliŋ] - кипение - қайнау; ~ point - точка кипения - қайнау нүктесі

bond n [bɔnd] - связь, обязательство; диффузный слой - байланыс, міндет; диффузиялық қабат; covalent ~ - ковалентная связь - ковалентті байланыс

bond v [bɔnd] - связывать, соединять - байланыстыру, қосу

book n [buk] - книга; произведение, сочинение - кітап; туынды, шығарма; record ~ - журнал наблюдений - бақылау журналы

bore n [bɔ:] - канал (трубки); диаметр канала, калибр - (түтік) арнасы; канал диаметрі, калибр

boric a [´bɔ:rik] - борный - бор

boride n [´bɔ:rid] - борид - борид

boron n [´bɔ:rɔn] - бор - бор

bottom n [´bɔtәm] - низ; дно; основание; низкочастотные звуки - асты; түп; табан; төмен жиілікті дыбыстар; at the ~ of - внизу - астында

bound n [baund] - граница; предел, ограничение; скачок, прыжок - шекара; шек, шектеу; қарғу, секіру

bound v [baund] - ограничивать; перемещаться скачками - шек қою; секіріп жүру

boundary n [´baundәri] - предел, порог; граница, стенка, линия раздела - шек, жоғарғы шек; шекара, қыр, айыру сызығы

bow n [bou] - дуга (в весах) - (таразыдағы) имек

box n [bɔks] - коробка; ящик; кожух; муфта - қорап; жәщік; қаптама; муфта; ~ of weights - разновески - әр салмақты кірілер жинағы

bracket n [´brækit] - скобка, держатель - жақша, қапсырма шеге, құрсау

brain n [brein] - мозг, ум, рассудок - ми, ақыл, ес

brake n [breik] - тормоз - тежеуіш

branch n [bra:nt∫] - ветвь, ответвление; область, направление - тарау, тармақ; сала, тарам

brass n [bra:s] - латунь, желтая медь - жез, сары мыс

breadth n [bredθ] - ширина – ен

break n [breik] - поломка, разрыв; прерыватель; размыкание, выключение(тока) - сыну, үзілу; үзгіш; ажыратылу, (ток) сөндіру

break (broke, broken) v [breik] - размыкать; разрушать, нарушать - ажырату; қирату, бұзу

breeder n [´bri:dә] - реактор-размножитель; бридерный реактор - көбейткіш реактор; бридер реакторы

bridge n [bridʒ] - мост(ик); перемычка; размыкание; шунт - көпір; мойын; ажыратылу; шунт

brief a [bri:f] - короткий, недолгий; краткий - қысқа, аз уақытта; қысқаша

briefly adv [´bri:fli] - вкратце, кратко, сжато - қысқаша, қысқартып

bright a [brait] - яркий – жарық

brightness n [´braitnis] - яркость – жарқындық

bring (brought, brought) v[briŋ] - приносить; вызывать; осуществлять - әкелу; қоздыру; жүзеге асыру

broad a [brɔ:d] - широкий - кең

broaden v [´brɔ:dn] - расширять - кеңейту, ұлғайту

broadening n [´brɔ:dniŋ] - расширение, уширение - ұлғаю, кеңею

bubble n [bʌbl] - пузырек, пузырь; пузырьковое включение - көбікше, көпіршік; көпіршікті қоспа

build (built, built) v [bild] - строить, конструировать - салу, құрастыру

build-up n [´bildʌp] - нарастание - өсу

bulb n [bʌlb] - лампа накаливания; баллон, колба - қыздыру шамы; баллон, колба; light ~ - лампа накаливания - қыздыру шамы

bulk a [bʌlk] - объемный - көлемдік

bulk n [bʌlk] - объем; масса; основная, большая часть чего-либо - көлем, масса; бір заттың негізгі, басым бөлігі

bullet n [´bulit] - пуля, ядро - оқ, ядро

burn (burnt, burned) v [bә:n] - гореть, жечь - жану, күйдіру

burner n [´bә:nә] - горелка -

шілтер, жанарғы

burning n [´bә:niŋ] - горение - жану, күю

burst n [bә:st] - вспышка; всплеск; импульс, толчок - жарқ

ету; лап ету; импульс, түрткі

burst (burst, burst) v [bә:st] - взрывать; разрывать - жару, жырту

C

calculate v [´kælkjuleit] - вычислять, рассчитывать - есептеу, санау

calculation n [ِ kælkju´lei∫әn] - вычисление, подсчет - есептеу, есеп

calculus (pl. calculuses) n [´kælkjulәs] - исчисление - есептеу

calibrate v [´kælibreit] - калибровать, градуировать; проверять - ‰лгілеу, µлшемдеу; тексеру

call n [kɔ:l] - вызов; позывной сигнал - шаќыру; шаќыру сигналы

call v [kɔ:l] - звать; называть - шаќыру; атау; ~ for - требовать, предусматривать - талап ету, ескерілу

caloric a [kә´lɔric] - тепловой, термический - жылулық

caloric n [kә´lɔric] - теплород - жылутегі

can n [kæn] - кожух; колпак; стакан - ќаптама; ќалпаќ; стаќан

can v [kæn] - консервировать - консервілеу

canning n [´kæniŋ] -

консервирование - консервілеу

cancel v [´kænsәl] - сокращать; гасить, стирать; аннулировать - азайту; сµндіру, µшіру; жою

cancellation n [ِ kænsә´lei∫әn] - сокращение; гашение, стирание; аннулирование - азаю; сµндіру, µшіру; жою

candle n [´kændl] - свеча; международная свеча (единица силы света) - шам; халыќаралыќ шам (жарыќ к‰шініњ бірлігі)

capable a [´keipәbl] - способный, умелый - ќабілетті, шебер

capacitance n [kә´pæsitәns] - емкость; емкостное сопротивление - сыйымдылыќ; сыйымдылыќ кедергі

capacitor n [kә´pæsitә] - конденсатор – конденсатор; ~ plate - обкладка конденсатора - конденсатор астары

capacity n [kә´pæsiti] - емкость; способность; мощность - сыйымдылыќ; ќабілеттілік; ќуат; heat ~ - теплоемкость - жылу сыйымдылығы

capture n [´kæpt∫ә] - захват; улавливание - ќармау; ±стау

capture v [´kæpt∫ә] -

захватывать, улавливать - ќармау; ±стау

car n [ka:] - автомашина; вагон; тележка - автокµлік; вагон; арба

carbon n [´ka:bәn] - углерод; угольный электрод - кµміртек; кµмір электроды

care n [kεә] - уход, содержание; тщательность - к‰тім, асырау; ±ќыптылыќ

careful a [´kεәful] - внимательный; аккуратный; осторожный - м±ќият; ±ќыпты; саќ

carrier n [´kæriә] - носитель, держатель, опора - тірек, т±тќыш, с‰йеніш

carry v [´kæri] - нести, переносить; проводить - алып ж‰ру, тасу; µткізу

case n [keis] - случай, обстоятельство; кожух, корпус, чехол - оќиѓа, жаѓдай; ќаптама, т±рќы, тыс

cast (cast, cast) v [ka:st] - бросать; (тех.) отливать - тастау; (тех.) ќ±йып жасау

cause n [kɔ:z] - причина, основание; дело - себеп, негіз; іс

cause v [kɔ:z] - вызывать, причинять, заставлять - ќоздыру, келтіру, мєжб‰р ету

cavity n [´kæviti] - полость; объемный резонатор - ќуыс; кµлемдік резонатор

cease v [si:s] - переставать,


прекращать(ся) - аяќталу, біту

cell n [sel] - (гальванический) элемент; ячейка; фотоэлемент; камера; клетка - (гальваникалыќ) элемент;±яшыќ; фотоэлемент; ќуыс; клетка; dry ~ - сухой элемент - құрғақ элемент

cellular a [´seljulә] - клеточный - клеткалы

centre (Амер. center) n [´sentә] - центр, середина, ось - орталыќ, орта, кіндік; ~ of gravity - центр тяжести - ауырлық кіндігі; vibrating ~ - центр колебания - тербеліс кіндігі

centrifugal a [sen´trifjugәl] - центробежный - центрден тепкіш

centripetal a [sen´tripitl] - центростремительный - центрге тартќыш

certain a [´sә:tn] - определенный; надежный; достоверный - белгілі; сенімді; ақиқат

certainly adv [´sә:tnli] - конечно, несомненно - єрине, ш‰бєсіз

certainty n [´sә:tnti] - несомненный факт, достоверность - к‰мєнсіз факт, д±рыстыќ

chain n [t∫ein] - цепь; чейн (мера длины) - тізбек; чейн (±зындыќ µлшемі)

chamber n [´t∫eimbә] - камера, отсек, отделение - камера; ќуыс, бµлім; bubble ~ - пузырьковая

камера - кµпіршікті камера; cloud ~ - камера Вильсона - Вильсон камерасы; collision ~ - камера столкновений - соќтыѓысу камерасы

chamber v [´t∫eimbә] - помещать в камеру - камера ішіне салу

chance n [t∫a:ns] - случай; вероятность - оќиѓа; ыќтималдыќ

change n [t∫eindʒ] - изменение; переход; замена; превращение - µзгеру; ауысу; алмасу; айналу

change v [t∫eindʒ] - изменяться, менять; превращаться - µзгеру, алмастыру; айналу

changing a [´t∫eindʒiŋ] - переменный (о токе) - айнымалы (тоқ жµнінде)

channel n [´t∫ænl] - канал, русло - канал, арна

chapter n [´t∫æptә] - глава; тема - тарау; таќырып

character n [´kæriktә] - знак, символ; кодовая комбинация импульсов - тањба, символ; импульстардыњ кодтыќ ќиыстыруы

characterize v [´kæriktәraiz] - характеризовать - сипаттау

charge n [t∫a:dʒ] - заряд; нагрузка - заряд; ж‰ктеме; ~ density - плотность заряда - заряд тығыздығы; ~ distribution

- распределение заряда - заряд таралуы; moving ~ - движущийся заряд - жылжымалы заряд; negative ~ - отрицательный заряд - теріс заряд; point ~ - точечный заряд - н‰ктелі заряд; positive ~ - положительный заряд - оң заряд; stationary ~ - покоящийся заряд - тыныштыќ ќалпындаѓы заряд; surface(-bound) ~ - поверхностный заряд - беттік заряд; test ~ - пробный заряд - сыншы заряд; unit ~ - единица заряда; равный единице заряд - заряд бірлігі; бірге тењ заряд

charge v [t∫a:dʒ] - заряжать, нагружать - зарядтау; жүктеу

check n [t∫ek] - проверка, контроль - тексеру, баќылау

check v [t∫ek] - проверять, контролировать - тексеру, баќылау

choose (chose, chosen) v [t∫u:z] - выбирать - тањдау

choice n [t∫ɔis] - выбор - тањдау

circle n [´sә:kl] - окружность, круг - шењбер, дµњгелек

circular a [´sә:kiulә] - круговой – айналма

circuit n [´sә:kit] - цепь; схема, контур, замкнутая линия - тізбек; с±лба, пішін, т±йыќ сызыќ; alternating current ~ - цепь переменного тока - айнымалы тоқ тізбегі; ~ breaker - выключатель в цепи - тізбек

ажыратқышы; element - элемент цепи, схемный элемент - тізбек элементі, сұлба элементі; closed ~ - замкнутая цепь, замкнутый цикл - т±йыќ тізбек, т±йыќ цикл; direct current ~ - цепь постоянного тока - т±раќты тоқ тізбегі; equivalent ~ - схема замещения, эквивалентная схема - алмастыру сұлбасы, балама сұлбасы; external ~ - внешняя цепь - сыртқы тізбек

circumference n [sә´kʌmfәrәns] - окружность (круга), контур замкнутой линии, длина окружности; периферия - (шењбер) ±зындыѓы, т±йыќ сызыќтыњ пішіні, шењбер ±зындыѓы; шалѓай жатќан жаќ

circumstance n [´sә:kәmstәns] - (рl) подробности; обстоятельства - егжей-тегжейі; жаѓдайлар

class n [kla:s] - класс; категория, разряд; группа - класс; дєреже, ќатар; топ

classify v [´klæsifai] - группировать, классифицировать - топтау, жіктеу

clean a [kli:n] - чистый – таза

clean v [kli:n] - очищать, прочищать - тазалау, тазарту

clear а [kliә] - чистый; ясный, светлый, прозрачный - таза; айќын, ашыќ, мµлдір

clearly adv [´kliәli] - ясно, понятно; чисто - айќын,


т‰сінікті; таза

clarify v [´klærifai] - пояснять, выяснять; очищать - т‰сіндіру, аныќтау; тазалау

clock n [klɔk] - часы - саѓат

clockwise a [´klɔkwaiz] - движущийся по часовой стрелке - саѓат тілі баѓытымен ж‰ретін

close a [klous] - закрытый; близкий; тесный (о контакте), замкнутый - жабыќ; жаќын орналасқан; тыѓыз байланысќан (контакт жµнінде), т±йыќ

close v [klouz] - замыкать; закрывать - т±йыќтау; жабу

closed a [klouzd] - закрытый, запертый; замкнутый, законченный; находящийся под током - жабыќ, бекітулі; т±йыќталѓан, біткен; тоќќа ќосылѓан к‰йінде

cloud n [klaud] - облако, туча; пятно - б±лт; даќ

cluster n [´klʌstә] - сгусток, скопление; группа; пучок - шоѓыр; топ; шоќ ; dispersed ~ - рассеянное созвездие - шашыраѓан шоќж±лдыз; star ~ - звездное скопление - ж±лдызды шоѓыр; vacancy ~ - свободное созвездие - бос шоќж±лдыз

coal n [koul] - (каменный) уголь - (тас) кµмір

coalesce v [ِkouә´les] - соединяться, слипаться - бірігу, жабысу

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет