Указания към участницитежүктеу 0.72 Mb.
бет1/4
Дата18.08.2018
өлшемі0.72 Mb.
түріЗакон
  1   2   3   4ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/8922; 0882808474; факс: 0882808466

е-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:………………………………

ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017г. по две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и

Обособена позиция 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.

град Хаджидимово 2016 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

РАЗДЕЛ I. Обява за събиране на оферти

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

В) Предмет на обществената поръчка.

Г) Прогнозна стойност

Д) Срок за изпълнение


РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1.Общи изисквания.

2. Условия за допустимост на участниците.

3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност.

2. Съдържание.

3. Специфични изисквания.
В) Критерии и методика за оценка на офертите
Г) Място и срок и за подаване на оферти за участие в процедурата.
Д) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

РАЗДЕЛ ІV. Сключване на договор за възлагане на поръчката
РАЗДЕЛ V КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, с административен адрес: гр. Хаджидимово, п.к. 2933, ул „Димо Хаджидимово” № 46, тел.: 07528/8922; 0882808474; факс: 0882808466, Интернет адрес: www.hadzhidimovo.com, e-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg

Б) Правно основание за възлагане на процедурата

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 186 и следв. вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка е основано на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в настоящата документацията за участие.В) Предмет на обществената поръчка

Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 г. по две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и

Обособена позиция 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.
Количествата или обема на поръчката са подробно регламентирани в «Техническата спецификация».
Източник на финансиране

Финансирането на поръчката се осигурява със средства от републиканския бюджет, въз основа на представена информация, в съответствие с изискванията на ПМС №163/29.06.2015 г.за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, ДВ бр.51/07.07.2015 г.

МОН Заповед № РД09-364/04.04.2013 г. на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.31, ал.2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Разплащането е по банков път за календарен месец срещу издадена фактура до 5 число на следващия месец с фактурирана стойност на услугата за изтеклия месец за извършените курсове и изминатия пробег за месеца.За Възложителя:

Настоящата обществена поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст. Специализираният превоз ще се осъществява с автобусен транспорт по два броя маршрутни разписания, съгласно Техническата спецификация.

Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменатите в Техническата спецификация маршрутни разписания и в съответствие с утвърденото от страните часово разписание.

Изпълнителят на обществената поръчка сe ангажира да осъществява специализиран автобусен превоз по ред и при условията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/1999 година на Министерството на транспорта,на ученици до 16 годишна възраст, съгласно договорен от страните график за всеки ден от срока на договора.


Г) Прогнозна стойност на поръчката:

Максималния финансов ресурс за цялостно изпълнение на предмета на поръчката и за двете обособени позиции е в размер на 22 000.00 лв. (двадесет и две хиляди лева) без ДДС.

За обособена позиция № 1 – до 10 000.00лв.;

За обособена позиция №2 – до 12 000.00лв.


Д) Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на обществена поръчка е от 15.09.2016г. до 15.06. 2017г. включително.
РАЗДЕЛ IІ.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При изпълнение на поръчката трябва да се спазва следното: 1. Да отговарят на условията, определени от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТИТС за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България - да предоставят заверени копия от валиден лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза).

 2. Участникът да разполага с минимум 2 бр. собствени и/или наети превозни средства/1бр. до 22 места и 1бр.над 22 места/, които да са в пълна техническа изправност; седалки, оборудвани с предпазни колани, отговарящи на необходимите изисквания за качество, комфорт, изправност и надеждност, в съответствие с нормите за превоз на деца. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи:

Декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на договора – (Приложение № 2), съдържаща задължително следните данни за всяко превозно средство: регистрационен номер, номер на двигател и рама, марка, модел, година на производство, брой пътникоместа, собственост (собствен, нает, лизинг) придружена с заверени копия на:

 • Заверено копие от Свидетелство за регистрация на МПС;

 • Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за наем/лизинг, ако същите не са собственост на участника

 • Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен технически преглед за техническа изправност;

 • Заверено копие от валидно удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици.

 • Заверено копие от Знак за преминат периодичен технически преглед;

 • Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”;

 • Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”;

 1. Участникът да представи списък на правоспособните водачи на МПС (Приложение №3), с посочени имена, образование и документи, доказващи професионална квалификация , опит и психологическа годност.

 2. Участникът да разполага с водачи на автобус, които имат професионален опит като такива с най-малко 2 години професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62 а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за извършване на превози на деца и/или ученици;

 3. Участникът да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на учениците от превозното средство.

 4. По време на работа автомобилите да се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз”, като: табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;


РАЗДЕЛ IІІ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

А) Изисквания към участниците

 1. Общи изисквания


1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документацията за участие.

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.1.2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.
2.Условия за допустимост на участниците


2.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

2.1.2. обявен е в несъстоятелност;

2.1.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

2.1.4. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.1.5. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;2.1.6. виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

2.1.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.1.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

2.1.9. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.1.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.1.11. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.12. представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя от настоящата документация за участие.

2.1.13. представил е оферта, която не отговаря на изискванията

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон);

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

!!! За обстоятелствата по т.2.1.2, т. 2.1.3, т. 2.1.4; т. 2.1.7., 2.1.8. и 2.1.11, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.2.2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания от т.2.1.1. до т. 2.1.11. важат за всеки отделен подизпълнител;

2.3. Посочените в т.2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението.

2.4. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.2.1.1.-2.1.9.), в държавата, в която са установени.
3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности
3.1. Участникът трябва да притежава валиден лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза), съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТИТС за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Това изискване се доказва със следните документи:

- заверено копие от валиден лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

3.2. Участникът да разполага с минимум 2 бр. собствени и/или наети превозни средства, които да са в пълна техническа изправност и с валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”.

Това изискване се доказва със следните документи:

- декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на услугата (предмета на поръчката) - /Приложение № 2/, придружена от:

- Заверено копие от Свидетелство за регистрация на МПС;

- Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за наем/лизинг, ако същите не са собственост на участника, като договорът за наем на превозното средство да е минимум със срока на изпълнение на услугата.

- Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен технически преглед за техническа изправност;

- Заверено копие от Знак за преминат периодичен технически преглед за настоящата година;

- Заверено копие от валидно удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици.

- Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”;

- Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”;

3.3. Участникът да разполага с необходимия технически персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнение на услугата, включващ минимум двама правоспособни водачи на МПС, които имат професионален опит като такива - най-малко 2 години стаж и да са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.Това изискване се доказва със следните документи:

- декларация – Списък на правоспособните водачи МПС - (Приложение № 3), която да бъде придружена с копия на свидетелството за правоуправление, сертификати или други документи, доказващи професионална квалификация, опит и психологическа годност.3.4. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 54 ал. 1, т.1 - 5 и т.7 от ЗОП, като за доказване на същите следва да представи декларация за липса на обстоятелствата на чл. 54, ал. 1- 5 и т.7 от ЗОП, а при подписване на договора и документи издадени от съответните компетентни органи.
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата


 1. Условия за валидност

За участие в обявената процедура, участникът може да представи само една оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Поканата за събиране на оферти и настоящата документация.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта/и, неотговаряща/и на условията на Възложителя, при всички случаи води до отстраняването му. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация придружена с изискуемите по ЗОП документи и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в процедурата.

Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да участва в друго Обединение или да представя самостоятелна оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а- представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т.2 от настоящия раздел документи се представят в превод на български език. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на Участника (ако Участника разполага с такъв). До изтичането на срока за подаване на заявлението за участие или офертата всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.

2. Съдържание

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Документацията е достъпна на ел. страница на община Хаджидимово: www.hadzhidimovo.comСрокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в поканата за събиране на оферти – 60 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по– кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.

Офертата се представя от участника лично, или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който попада в хипотезата на чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.При приемане на офертата Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатана, скъсана или прозрачна опаковка или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка, с надпис:
ОФЕРТА
ДО

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

ул. „Димо Хаджидимов” № 46,

п.к.2933

За участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017г. по две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и

 • Обособена позиция 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.

Забележка: отбелязва се обособената позиция, за която кандидатства участника, а другата се зачертава.

..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

/име на Участника /


..................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/
..................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

В офертата се поставят документите, както следва:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1), подписан от представляващия участника (в оригинал).2.2. Представяне на участник (Образец № 2) подписан от представляващия участника (в оригинал). При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва за обединението като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението.
2.3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност- съгласно чл. 23 от ТР.

 • Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България търговец.

 • Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод.

 • Забележка: “Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

 • Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.

 • Забележка: Когато Участникът в процедурата е Обединение, ЕИК се представят от всеки един от членовете на Обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението).

 • Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.

  1. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че обединението не е създадено за изпълнение на поръчката)

  2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител)

  3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 5) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  6. Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 6) (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП подписан от представляващия участника (в оригинал).

  7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 7) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  8. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 8) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  9. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 9) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  10. Ценово предложение (Образец № 10), подписан от представляващия участника (в оригинал). *Предложената от участника цена за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката не може да превишава обявената прогнозна стойност. В случай, че участник предложи цена по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие.

  11. Техническо предложение (Образец № 11) подписан от представляващия участника (в оригинал).

  12. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в сходни с обекта на обществената поръчка дейности, през последните 3 (три) години (2013 г., 2014 г. и 2015 г. (Образец № 13);

2.16. Препоръка/и за добро изпълнение на договора/ите от предишни Възложители.

Забележка:

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

В) Критерии и методика за оценка на офертата е Най-ниска обща цена за извършване на услугата”, по следните показатели:
Ц = Ц1+Ц2,

Където:

Ц - обща цена за извършване на услугата за 1 (един) километър общ пробег

Ц1 - цена за извършване на услугата за 1 (един) километър общ пробег

с автомобили до 22 места

Ц2 - цена за извършване на услугата за 1 (един) километър общ пробег

с автомобили над 22 места.
Забележка:

Участниците при образуване на крайната цена за 1(един) километър общ пробег по маршрута без вкл. ДДС трябва да се съобразят с максимално допустимият разход за услугата за нейното финансиране по отношение на единичната цена.Нормативи за цена на км. общ пробег, считано от 1 април 2013 г., определени от министъра на образованието, младежта и науката на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници:

- за специализиран превоз с автомобили до 22 места до 1,10 лв./км с ДДС общ пробег;

- за специализиран превоз с автомобили над 22 места до 1,65 лв./ км с ДДС общ пробег;
Участникът ще бъде отстранен, ако предложи по-високи стойности от утвърдените нормативи за цена км. общ пробег съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006.


Г/ Място за подаване на оферти за участие.

Офертите се подават в деловодството на Община Хаджидимово, в административната сграда на общината ет. 3, всеки работен ден от 23.08.2016г. до 29.08.2016г. включително, от 09:00 часа до 17:00 часа.ІV.Разглеждане, оценка и класиране на офертите:
1. Разглеждането и оценката при подадени най-малко 3 броя оферти в крайния срок ще се състои на 30.08.2016г. от 10:00 часа в Заседателната зала на партерния етаж от административната сграда на Община Хаджидимово.
Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най – малко три дни, когато в първоначално обявения срок до 29.08.2016г. са получени по – малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой.
Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от длъжностни лица, назначена със заповед на Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и калсиране на офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на участниците.

При извършване на тези действия могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

Членовете на Комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.
Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.
Членовете на комисията и консултантите подписват декларация,относно липсата на конфликт на интереси, съгласно чл. 103,ал.2 от ЗОП.
Въз основа на протокола и проекта на договор Възложителят избира изпълнител на поръчката или прекратява процедурата с мотивирано решение.
Когато не е подадена нито една оферта и в удължения срок и условията на поръчката не са променени, възложителят може да изпрати покана до определено лице/лица на основание чл. 191, ал.1,т.1 от ЗОП.
РАЗДЕЛ V.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на обществената поръчка с участника, класиран на първо място.

Договорът за обществена поръчка задължително съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на който е определен за изпълнител.

Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи доказателствата по чл. 58 от ЗОП преди сключване на договора, както следва:

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.РАЗДЕЛ VI.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

а) лично– срещу подпис;

б) по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

3. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

4. За издаденото Решение/заповед за избор на Изпълнител, Възложителя уведомява участниците по факс, e-mail или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

5. Поканата за събиране на оферти и документацията за участие са публикувани в АОП и на интернет страницата на Възложителя: www.hadzhidimovo.com
Съгласували:

Людмил Терзиев

Кмет на община Хаджидимово ............................................
Величка Даскалова

Главен счетоводител на община Хаджидимово..............................................


Изготвил:

Вергиния Попилиева

Юрисконсулт на община Хаджидимово.........................................

РАЗДЕЛ VІI.

ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ


Каталог: obshtestveni
obshtestveni -> Техническо задание
obshtestveni -> „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор n 24/321/01342 от 27. 11. 2012 година
obshtestveni -> Цветанка йотина кмет на община мирково документация за участие
obshtestveni -> Наименование на Участника: „ ”
obshtestveni -> Описание на проект „Изграждане на псов за над 10 000 екв
obshtestveni -> Конкурс за длъжността "младши експерт " в дирекция "Административна" при Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
obshtestveni -> „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет