Управление на водите


Прагови стойности за класифициране на водните количестважүктеу 325.11 Kb.
бет4/5
Дата18.02.2019
өлшемі325.11 Kb.
1   2   3   4   5

Прагови стойности за класифициране на водните количества:


 • Праг за ниски води — 50ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.

 • Праг за екстремно ниски води — 10ти квантил от всички ниски води за период 1991 г.–2006 г.

 • Праг за високи води — 75ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.

 • Праг за малко наводнение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 10 години

 • Праг за голямо наводнение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 20 години

 • Спадане/понижение/ — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-малка от нула.

 • Покачване/повишение/ — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-голяма от нула.

 • Значително покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно е по-голяма или равна на 25%.

При анализа на хидроложките данни и определянето на праговите стойности за съответните категории е използвана програма (IHA) Indicators of hydrologic alteration разработка на The Nature Conservancy.

2.3. Система за оповестяване на МОСВ на случаите на прогнозирани с модела ALADIN интензивни валежи прогнозата е издадена на 26.03.2015 в 06 часа.


2.3.1 Карта на максимален едночасов валеж за период на прогноза 48 часа.

2.3.2 Карта на максимален тричасов валеж за период на прогноза 48 часа.
2.3.3 Карта на максимален шестчасов валеж за период на прогноза 48 часа.

Легенда:

Няма данни;
Без интензивни валежи;
Интензивни валежи (над 10 mm за един часа);
Особено интензивни валежи (над 30 mm за един час);
Реки;
Водосбори.

Тези карти показват дали в някоя от точките на модела АЛАДИН е получена прогноза за интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48-часовата прогноза. Така прогнозата е по-подробна, отколкото ако се дават стойности за цял водосбор.

Прогноза за снеготопенето за следващите 3 дена
с използване модела ALADIN


26.03.2015 г.

Карта на прогнозираното снеготопене в следващите 24 часа

Карта на прогнозираното снеготопене от 24 до 48 часа

Карта на прогнозираното снеготопене от 48 до 72 часа
2.4. Системи за ранно предупреждение за водосборите на МАРИЦА, ТУНДЖА и АРДА

Риск за тревога
Prealert

25.03.2015 20:00

Марица - Пловдив

Марица - Първомай
Сазлийка - Гълъбово

Марица - Харманли

Марица - Свиленград

Мочурица - Воденичане

Тунджа - Ямбол

Тунджа – Елхово

Булитите са оцветени според нивото на тревога за съответната контролна точка както следва:

Без опасни води
Предупреждение
Риск за тревога
Тревога!

МАРИЦА – СВИЛЕНГРАДТУНДЖА – ЕЛХОВО

Warning
25.03.2015 14:00

Cherna river – Smoljan

Elhovska river - Rudozem

Ardino

АРДА – ИВАЙЛОВГРАДIII. Очаквано въздействие на прогнозните климатични фактори върху оттока на реките и обема на язовирите за 26 март 2015 г.:

Очаквано въздействие според НИМХ:

„Тенденции: В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес не се очакват съществени изменения на речните нива. Днес, в резултат на прогнозираните високи температури са възможни по-значителни повишения на водните нива в страната. В петък и в събота оттокът формиран от снеготопенето, породено от положителните температури, прогнозираните валежи и последвалото след тях по-интензивно снеготопене, както и високата почвена влага, се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в почти цялата страна:Дунавски басейн – очакват се повишения от снеготопене, вследствие на положителните температури, прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра;

Черноморски басейн: очакват се повишения, в резултат на прогнозирани валежи и снеготопене в горното течение на река Камчия (реките Голяма и Луда Камчия) и краткотрайни повишения на южночерноморските реки, вследствие на прогнозирани незначителни валежи;

Източнобеломорски басейн – повишение на водните нива от прогнозирани значителни валежи и снеготопене:

р. Тунджа – съществено повишение в горното течение, вследствие от значително снеготопене, както и в долното течение на реката (след яз. Жребчево), вследствие от прогнозирани по-съществени валежи от дъжд;

р. Марица – очакват се повишения в целия водосбор, като повишенията в северните притоци на реката ще са вследствие на снеготопене. По-значителни повишения са вероятни по Родопските й притоци, като резултат от комбинацията на снеготопенето и прогнозирани валежи от дъжд;

р. Арда – в целия водосбор на реката се очакват повишения от снеготопене, прогнозирани валежи от дъжд, както и снеготопене, в резултат на валеж от дъжд;

р. Бяла – възможни са повишения на водните нива от очаквани валежи.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Река Тунджа:

Нивото на р. Мочурица при Воденичане се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 28-ми на обяд.

Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол е над жълтия праг (предупреждение) и ще започне да се повишава на 28-ми на обяд, като през следващите дни ще се задържи под оранжевия праг.

Нивото на р. Тунджа при гр. Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като ще продължи плавно да се понижава и се очаква на 28.03.2015 г. рано сутринта да започне да се повишава.

Река Марица:

Нивото на р. Марица при гр. Пловдив се колебае около жълтия праг на предупреждение, като по прогноза в късните часове на 27.03.2015 г. се очаква да започне да се повишава и да го премине, оставайки над него до 30.03.2015 г.

Нивото на р. Марица при Първомай се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 28-ми преди обяд.

Нивото на р. Сазлийка при Гълъбово се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 28-ми сутринта.

Нивото на р. Марица при Първомай се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 28-ми преди обяд.

Нивото на р. Марица при Харманли се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 28-ми в късните часове.

Нивото на р. Марица при Свиленград се очаква да премине жълтия праг на предупреждение на 29-ти на обяд.

Река Арда:

Според системата за предупреждение за басейна на р. Арда нивото на река Черна река при гр. Смолян ще достигне и премине жълтия праг за предупреждение в късните часове на деня и ще се задържи по прогноза над него до късните часове на 27.03.2015 г.

Нивото на р. Елховска при гр. Рудозем по прогноза се очаква да достигне и премине жълтия праг (предупреждение) в късните часове на 27.03.2015 г.

Нивото на р. Ардинска при гр. Ардино се очаква да се повиши в късните часове на 27.03.2015 г., като по прогноза няма да достигне жълтия праг (на предупреждение).

Западнобеломорски басейн: в резултат на снеготопене и прогнозирани значителни валежи от дъжд се очакват повишения на речните нива в целите водосбори реките Струма и Места.

________________________________________________________________

Повишено внимание за водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Места и Места!

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.“
Изводи:

1. При наблюдаваните от НИМХ створове на вътрешните реки в 8 часа на 25 март в сравнение с 8 часа на 24 март преобладава, както следва за: • Дунавски басейн: от наблюдаваните 22 створа преобладава повишение на нивото в 11 створа;

 • Черноморски басейн: от наблюдаваните 9 створа преобладава понижение на нивото в 4 створа, като за 1 створ няма данни;

 • Източнобеломорски басейн: от наблюдаваните 19 створа преобладава повишение на нивото в 10 створа;

 • Западнобеломорски басейн: от наблюдаваните 15 створа преобладава повишение на нивото в 6 створа, като за 1 створ няма данни.

2. Прогнозирани водни количества за водосбора на р.Искър при с. Ореховица: за 26, 27 и 28 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните нива ще са под прага за предупреждение.
3. Прогнозирани водни количества за водосбора на р.Янтра при с. Каранци: за 26, 27 и 28 март ще бъдат над средната многогодишна стойност - Водните нива ще са под праговете на внимание.
4. Прогнозирани водни количества за водосбора на р.Русенски Лом при с. Божичен: за 26, 27 и 28 март ще бъдат над средната многогодишна стойност.
5. Прогноза за нивото на река Дунав при Калафат (Видин) тенденция към задържане /+8 см./ до 01 април.

Предписания:

 1. Собствениците на язовири да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпус­кане на води от тях до минимален безопасен обем, а в случаите на неизяснена собственост на язовири.

 2. Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техни­ческа експлоатация на язовирите и на съоръженията към тях, да пред­приемат незабавни мерки за осигу­ряване проводимост на речните лег­ла на разстояние до 500 м след язо­вирните стени.

3.Областните управители, кметовете на общини и „Напоителни системи" ЕАД да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимостта на критични участъци по речните легла и съоръжения по поречието на реките съгласно законовите им правомощия, както следва:

 1. кметовете на съответната община - в рамките на населените места;

 2. Напоителни системи" ЕАД - извън населените места, при нали­чие на корекции;

 1. областните управители - извън населените места, при липса на корекции.

4. Областните управители, кметовете на общини, „Напоителни системи" ЕАД и собствениците на язови­ри да предприемат спешни действия за укрепване на защитните съоръже­ния; да планират и да организират конкретни действия, сили и средства за надграждане или облекчаване на защитните съоръжения.

 1. Агенция „Пътна инфра­структура" да предприеме мерки за почистване на критични участъци около мостови съоръжения.

 2. Областните управители и кметовете на общини да създадат ор­ганизация за наблюдение на водните нива на язовирите и при възникване на опасност от наводнение да оповес­тят и изведат населението от застра­шените райони в съответствие с об­ластните и общинските планове за защита при бедствия.

 1. При аварийни случаи, създа­ващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, незабавно да вземе необхо­димите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от за­мърсяването съгласно предварител­но изготвен авариен план по реда на чл. 35 от Закона за защита при бед­ствия и да уведоми басейновите ди­рекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

 1. При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи въл­ни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите да уведоми предварително съответните общински администра­ции, басейновите дирекции и органи­те на Министерството на вътрешните работи.

 1. Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да спазват утвърдения от министъра на околната среда и води­те месечен график за използване на води.

 1. Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да подават ежедневно ин­формация в „Оперативното звено" на Министерството на околната среда и водите - Дирекция „Управление на водите", по електронна поща на адрес - vodi@moew.govemment.bg, за състоянието на язовирите, включени в приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

11. Областните управители чрез кметовете на съответните общини да подават ежедневно информация по електронна поща в басейновите дирекции, както следва:

 1. за състоянието на язови­рите по поречия - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

 2. за състоянието на реките по поречия - данни за критични ни­ва и аварийни ситуации;

 3. данни за критични учас­тъци по диги и укрепителни съоръ­жения;

 1. данни за засегнати насе­лени места от вредното въздействие на водите;

 2. друга информация, свър­зана със състоянието на водите.

 1. Националният институт по хидрология и метеорология на Бъл­гарската академия на науките да изготвя и да предоставя ежедневно метеорологична и хидроложка прог­ноза на Министерството на околната среда и водите с цел изготвяне на обобщена информация за състояние­то на язовирите и реките. Обобще­ната информация се предоставя на областните управители и чрез тях на кметовете на потенциално застраше­ните общини.

 1. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" да поддържа условията за корабоплаване по река Дунав.

 2. Напоителни системи" ЕАД да предприеме действия за временно извеждане от експлоатация на язовирите, определени като язовири в предаварийно състояние.

 3. Собствениците и/или ползвателите на напоители и отводнителни съоръжение да поддържат проводимостта им и тяхната функционалност, а на отводнителните – и непрекъсната връзка с речната мрежа!


София,

26 март 2015 г.

Асен Личев

08:54 часа

Забележка: Часът в България е: GMT + 2h през зимата

GMT + 3h през лятото
Каталог: images -> stories
stories -> Конверттерді ашу хаттамасы
stories -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама Б. Аманшин атындағы қазақ орта мектебі
stories -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
stories -> Әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге арналған әуежайларды ашу және жабу қағидасын бекіту туралы
stories -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
stories -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
stories -> Ќазтђтынуодаѓы Ќараѓанды экономикалыќ универститеті
stories -> Ұсыныс беруге шақыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет