Урок. Урокан ц1е: Ненан маттах лаьцна дош. 1алашо: Нохчийн мотт хьал долуш хилар хаийтар. Х1инцалера нохчийн литература муха кхоллаелла хаийтар. Урок д1аяхьарбет5/9
Дата17.03.2018
өлшемі1.31 Mb.
#21178
түріУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Урок д1аяхьар.
1.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Текст д1аязйо.

Деъна са хилира.Гобаьккхина хьун яра лаьтташ.Цхьана а меттехь некъан лар яцара гуш.

Ши к1ант ц1ехьа верза лууш вара.Амма муьлхачу аг1ор ваха веза ца хууш, тиллера и шиъ. Мацвелла кийра 1ийжара.

Делкъана хиллера. Бажа лелла некъаш карийча, жимма сапарг1ат даьллера шина к1ентан.Ламанахь дежийлашкахь гуш дара жа а, бежнаш а.Дукха гена валале, бетта мохь хезира шина к1антана.

Ц1ера т1аьхьа даьлла орца, сахиллалц маьхьарий детташ, 1аьннаш цоьстуш леллера.Лечий, 1алхий царна карор вара, и шиъ цхьана аг1ор д1аихна гена ваьлла ца хиллехь.

Шаьш 1ачу к1отарара вуьрх1итта –берх1итта километр хиллал д1аихна хиллера и шиъ.
ΙΙΙ.Т1едиллар.

1.Терахьдешнаш билгалдаха.Церан тайпанаш къастаде.

2.Хьалхарчу предложенин бе синтаксически къастам.
V.Ц1ахь бан болх.

1.бакъонаш карлаяха.59-г1а урок.
Урокан ц1е:Г1алаташ т1ехь болх.
1алашо:Г1алаташ бакъонашца нисдар.

Урок д1аяхьар.


1.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Г1алаташ т1ехь болх.(Хьех.дош:Дика а, вон а бина белхаш.)
ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо шардар.

2.Легаде терахьдешнаш:шийтта, ткъе пхиъ,ши эзар ворх1.

-Цхьалхечу а, чолхечу а,х1оттаман а терахьдешнаш.Церан чаккхенаш схьакъастае.

3.Синтаксически къастам бе х1окху предложенина.

Селхана шина к1антана хьехархочо совг1ат делира.

а) терахьдашна бе морфологически къастам.

б)шина бохучу дашна бе фонетически къастам.
ΙV.Бакъонаш карлайоху.

Хаттарш:


-Терахьдош стенах олу?

-Терахьдешнийн маса тайпа ду?

-Лаамаза а, лааме а хуьлий терахьдешнаш?

-Муьлхачу тайпанашка декъало уьш?

-Дожаршца хийцалой терахьдешнаш?

-Тераьдешнаш хийцалой дожаршца?

-Терахьдешнийн кепаш хийцалой дожаршца?

-Церан чаккхенаш схьакъасто хаьий шуна?

-Муха кхоллало рог1аллин терахьдешнаш?

-Дожаршца хийцалой терахьдешнаш?

-Маса кепара хуьлу терахьдешнаш?

-Декъаран а,дакъойн а терахьдешнаша х1унт гойту?

-Гулдаран а,билгалза-масаллин а терахьдешнаш х1ун гойту?
VΙ.Жам1 дар.

Диктантехь яьхна оценкаш д1а а йохкуш, дика а, вон а бина белхаш билгалдоху.

Оценкаш д1айохку.
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.Бакъонаш карлаяха.

2.Кхочушде шардар.


60-г1а урок.

Урокан ц1е: 1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар.
1алашо: Билгалдашах а , терахьдашах а йолу бакъонаш карлаяхар.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Бакъонаш карла а йохуш, хаттарш х1иттадо:
-Билгалдош стенах олу?

-Билгалдешан маса тайпа ду?Муьлхарш?

-Дожаршйа хийцалой билгалдешнаш?

-Терахьдешнаш стенах олу?

-Терахьдешнаш маса тайпа ду? Муьлхарш?

-Терахьдешан маса кеп ю?Муьлхарш?

-Терахьдешнаш дожаршца хийцалой?

-Классан гайтамца хийцалуш дерг муьлха терахьдош ду?


ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар.
а)Легаде х1ара билгалдешнаш, уьш шайн легаре а х1иттаде.Чаккхенаш схьакъастае.

Можа хьоза,баьццара бай,жиманиг.

б)легаде терахьдешнаш:Кхоъ,пхийтта,ши эзар ворх1.

в) предложенеш х1иттае х1окху дешнийн цхьаьнакхетарх: тийна аре, шийла буьйса, сийна стигал, пхийтта шо,шовзткъа бере,кхо ваша, дейтта б1ар, кхоккха,шолг1а.


ΙV.Жам1 дар.
-Муьлха ши тайпа дув ай тахана карладоккхург.

-Билгалдешнаш а, терахьдешнаш а муха карладоху? Церан хаттарш?

Дика а, вон а бина белхаш билгалбоху.
V.Ц1ахь бан болх.
1.бакъонаш карлайоху.

2.Жима дийцар язде билгалдешнаш а, терахьдешнаш а юкъахь долуш61- г1а урок.

Урокан ц1е:Лаамазчу а, лаамечу а рог1аллин терахьдешнех предложенин меженаш хилар.
1алашо: Предложенешкахь терахьдош муьлха меже хуьлу хаар а,

и схьакъасто хаар а.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Ц1ахь легийна дош уьн т1ехь а легадо.

2.Фронтальни хаттарш.:

-Массалин терахьдош стенах олу?

-Рог1аллин терахьдош стенах олу?

Масалш а далош барта предложенеш х1иттае.

3.Легаде масаллин а, рог1аллин а терахьдешнаш: цхьаъ,пхиъ,диЪ,шолг1а,кхоалг1а.


ΙΙΙ.Терахьдашах 1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар.

-Муха ду терахьдешан маь1на а морфологически билгалонаш а?


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
Уьн т1ехь хьалххе язйина кеп:

Рог1аллин терахьдешнаш:

Лаамаза я лаамеМуьлхачу хаттаршна жоп ло?

Предложенешкахь муьлха меже ю?

Шийтталг1а шо(лаамаза)

Масалг1а?
Пхоьалг1ачу дийнахь(лаамаза)

Масалг1ачу?
Уьтталг1аниг(лааме)

Масалг1аниг?
Доьалг1аниг(лааме)

Масалг1аниг?
-Х1окху кепехь пайда оьцуш , берашка дуьйцуьйту, предложенехь рог1аллин лаамаза а,лааме а терахьдешнаш муьлха меженаш хуьлий лела?

-Муха билгалдоккху рог1аллин терахьдешнаш?Предложенин муьлха меженаш хуьлий лела?Даладе масалш.


V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 130-г1а шардар.1-чу предложенина х1оттае схема.

2.Кхочушде 131-г1а шардар.2-чу предложени т1ера къамелан дакъош билгалдаха.

3.Легаде лааме а,лаамаза а терахьдешнаш:кхоалг1а шо,дейтталг1аниг.


VΙ.Жам1 дар.

-Муха кхоллало лааме терахьдешнаш?

-Муьлха суффиксаш т1екхета терахьдешнаш?

-Терахьдешнаш дожаршца хийцалой?


Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.

VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 21-г1а §.

2.Кхочушде 132-г1а шардар.


62-г1а урок.

Урокан ц1е: Рог1аллин терахьденаш легар
1алашо: Хаа деза,муьлха къамелан дакъа санна хийцало рог1аллин терахьдош дожаршца,

муьлха чаккхенаш хуьлу церан.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Дешархошка доьшуьйту ц1ахь кхочушдина шардар.

2.Бакъо схьаюьйцу.
ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар.

1.Кхочушдо 133-г1а шардар.

-Оцу шардар т1ера кхаа предложенина( шаьш язйинчарна) синтаксически къастам бе.

-Дийца, рог1аллин терахьдешнаш предложенехь муьлха меженаш ю .


ΙV.Дешнийн диктант

Кхаа корана, кхаа-еа не1арна, пхиппа линейка,шишша совг1ат,вейтталг1а,к1ант,ейтталг1а аг1о,бейтталг1а, пондар, дейтталг1а терахь, цхьайтталг1а , шуьйтталг1аниг,шиммо ахьешо, кхоъ-барх1алг1а,кхоъ-доьалг1а,пхи-ялх,иссе а,вуьрх1итте а,эзар,ший а,ялх-ворх1.

-Йийца терахьдешнийн нийсаяздаран бакъонаш.

-Декъа уьш дакъошка, шайн тайпанашка хьаьжжина.

-Масаллин ши-кхо терахьдош легаде, чаккхенаш билгалъяха.


V.Керла коьчал йовзийтар.

1.Д1аеша 22-г1а§.

-Муха хийцало дожаршца лаамаза рог1аллин терахьдешнаш? Муьлха чаккхенаш хуьлу церан?

-Лааме билгалдешнаш санна хийцалой лааме рог1аллин терахьдешнаш? Тидам бе церан чаккхенийн . -Уьш муха ю?


ΙV.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 134-г1а шардар.

2.Кхочушде 135-г1а шардар.

3.Хё1ара лааме терахьдешнаш доланиг дожаре х1иттаде, цул т1аьхьа нийса, дика хозуьйтуш, ала:кхоъ,диъ,пхиъ,ткъе кхоъ, ткъе ялх,цхьаъ,шиъ,шовзткъа,кхузткъа,дезткъа,хьалхарниг,хьалхарниш,ворх1-ворх1,пхиппа,пхоьалг1аниг,ворх1алг1а,эзар(эзарнан),миллионнан,б1еннан,хьалхарчеран.


VΙΙ.Жам1 дар.

-Муьлхачу терахьдешнех олу рог1аллинаш?

-Муха кхоллало рог1аллин терахьдешнаш?

-Муха къастадо лаааме а,лаамазе а терахьдешнаш?


Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 22-г1а §.

2.Кхочушде 138-г1а шардар.

63-г1а урок.
Урокан ц1е:Терахьдешнийн кхолладалар,церан легор.
1алашо:Хаа деза,муха кхоллало терахьдешнийн тайпанаш,

Дожарийн чаккхенаш муха хуьлу церан.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Уьн т1ехь шина дешархочо легадо ц1ахь кхочушдинчу 138-г1а шардар т1ера терахьдешнаш а, билгалдешнаш а.Кхечу бераша шайн г1алаташ нисдо.

2.Бакъо схьаюьйцу дешархоша.
ΙΙΙ.Керла коьчал йовзийтар.
1.Фронтальни хаттарш:

-Стенах олу терахьдош?

-Муьлха тайпанаш 1амийна вай терахьдешан?

-Маса кеп ю терахьдешан?

-Стенах олу декъаран а, дакъойн а терахьдешнаш?

-Стенах олу билгал-масаллин а,гулдаран а терахьдешнаш ?

2.Легаде х1ара терахьдешнаш:ворх1-ворх1,кхоккха;диъ-пхоьалг1а;ворх1е а, кхо-диъ.

Дийца, уьш муьлха тайпана чу дог1у.

-Билгалъяха терахьдешнийн чаккхенаш.
ΙV.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1Кхочушде 140-139-г1ий шардарш.

2.Легаде лаамаза а, лааме а терахьдешнаш.


ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар.
1.Шина дешархочунга цхьа терахьдош легадойту.

Хьалха а ваьлла нийса йинчунна «5».


ΙV.Жам1 дар.

Дика а, вон а урокахь болх бина бераш билгалдоху.

Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.

VΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 23-г1а §.

2.Кхочушде 136-137г1ий шардарш.

64-65- г1ий урокаш.

Урокан ц1е: Терахьдешнийн нийсаяздар.
1алашо: Хаа деза, масаллин терахьдешнаш.

Масаллин терахьдешнаш рог1аллийнчаьрга доьрзуш,церан орамера мукъа аьзнаш

хийцалой хаар.Хаа деза, дефисца яздеш дерш муьлха терахьдешнаш ду.

Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шина дешархочуьнга легадойту ц1ахь кхочушдинчу шардар т1ера терахьдешнаш.Берашка г1алаташ нисдойту.

2.24-г1а § т1ера хаттаршна жоьпаш ло дешархоша.
ΙΙΙ.Дешнийн диктант.

Ворх1е а бер,ши-кхо к1ант,ворх1 б1е,диъ-диъ сом,ворх1алг1а де,уьссалг1аниг,ялх ц1а, дезткъа, ши эзар,цхьа-ши де,диъ-пхоьалг1аниг,пхийтте а,ялх-ворх1алг1а, исс-исс,шиъ-доьалг1а.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Дешнашца д1аязде 40,60,80,100,1000,19 боху масаллин терахьдешнаш.

2.Хьехархочо хьалхе кечйина х1ара кеп:Масаллин терахьдешнаш рог1аллинчаьрга доьрзуш,церан орамера аьзнаш(элпаш) хийцало кхузахь ма-гайттара:

а/я/о ткъа-ткъолг1а-ткъолг1аниг

а/о б1е-б1олг1а-б1олг1аниг

и/уь исс-уьссалг1а-уьссалг1аниг

ий/уьй шиъ-шолг1а- шолг1аниг

и/оь диъ- доьалг1а-доьалг1аниг

е/оь дезткъа-доьзткъа-доьзткъалг1аниг.

Оцу кепа тера терахьдешнийн орамера аьзнаш хийцадалар дагахь 1амо деза.

3.Чолхе декъаран терахьдешнаш а,чолхе билгалза масаллин терахьдешнаш а дефисца яздийр дарий аш?

-Исс-исс 1аж,диъ-диъ кор боху чолхе декъаран терахьдешнаш легаде.

-Цхьа-ши стаг,пхи-ялх юрт боху дешнийн цхьаьнакхетарш юкъа а далош,предложенеш х1иттае.

-Д1аязде терахьдешнаш 11-19 т1екхаччалц.
V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 151-г1а шардар.

2.Легаде терахьдешнаш,чаккхенаш билгалъяха:пхийтта,йоьалг1а класс ,пхоьалг1а ц1а.

3.Д1аязде терахьдешнаш дешнашца:17,18,16,19,22,21,30,1,4,8,28,20,40,13,11,10,60,90.


VΙ.Жам1 дар.

-Муха яздо 11-15 т1е кхаччалц терахьдешнаш?

-Маса тайпа 1амийна вай?
Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.

VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 24-г1а §.

2.Кхочушде 150-151г1ий шардарш.

66-урок.

Урокан ц1е: Талламан диктант.

1алашо:Терахьдош карладаккхар,т1еч1аг1дар.

Дешархойн хаарш таллар.Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Текст ешар.

Эзар исс б1е пхоьалг1ачу шеран 1аьнан шийлачу буса Яьсс-хи йистерчу жимчу юьрта чувуьйлура

цхьа некъахо.Сан кхузткъе кхойтта ш оду.Сан дейтта шо кхаьчча, кара герз а эцна,шун харцо, аш дохьу 1азап т1е ца лаца г1ертош,ялхитта шарахь т1ом бина ас.

Цхьана шарахь турцехь1ожаллица къийсина, ткъе берх1итта шо Сибрехь даьккхина.Нохчийн г1араваьлла яздархо Мамакаев Мохьмад вина эзар исс б1е уьтталг1ачу шарахь.Айдамиров Абузара язйина «Еха буьйсанаш» ц1е йолу башха книга араелира эзар исс б1е кхузткъе шийтталг1ачу шарахь.

Разжаб бусулба динехь шеран ворх1алг1а бутт бу. Оцу баттахьлоцу кхаа беттан марханаш.Бусулба динехь шеран шийтталг1а бутт бу,Зуль Хьидна, г1урбанан бутт.Оцу беттан уьссалг1ачуй,уьтталг1ачуй деношкахь марха кхабар ч1ог1а мелехь ду.
ΙΙΙ.Грамматически т1едиллар:

-Текст юкъахь долчу терахьдешнашна буха сиз хьакха..

-Легаде шийтта боху терахьдош.
ΙV.Тетрадаш схьалехьадо.
V.Ц1ахь бан болх.

Терахьдош карладаккха.67-г1а урок.
Урокан ц1е:Г1алаташ т1ехь болх.
1алашо:Дешархоша г1алаташ т1ехь болх бар.

Урок д1аяхьар.

1.Урокан кечам бар.
ΙΙ.Хьехархочун болх д1аболало язбина белхаш дийцарца .Дика а,вон а язйина диктанташ,муьлха бакъо ледара хаьа дешархошна. Цу бакъонашца долу дешнашца болх бо.
ΙΙΙ.Дешархошка болх байтар

1.Кхочушдо 15-г1а шардар.

Терахьдешнашна буха сиз хьакха.

-Легаде 14 терахьдош.


ΙV.1амийна бакъонаш карлайоху хаттарш а х1итташ.

-Терахьдешнаш стенах олу?

-Терахьдешнаш маса тайпа ду? Муьлхарш?

-Терахьдешан маса кеп ю?Муьлхарш?

-Терахьдешнаш дожаршца хийцалой?

-Классан гайтамца хийцалуш дерг муьлха терахьдош ду?

-Стенах олу декъаран а, дакъойн а терахьдешнаш?

-Стенах олу билгал-масаллин а,гулдаран а терахьдешнаш ?


V.Жам1 дар.

Оценкаш д1айохку вон а, дика а бина белхаш комментировать бо.


VΙ.Ц1ахь бан болх.

1.Бакъонаш карлайоху.

2.Шардар 154-г1а кхочуш до.

68-г1а урок.

Урокан ц1е: Терахьдешнийн карладаккхар,т1еч1аг1дар.
1алашо: Терахьдешан тайпанаш а,кепаш а хаар.Уьш лего хаар.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ. 1амийнарг карладаккхар.
1.фронатальни хаттарш.

-Стенах олу терахьдош?

-Муьлха тайпанаш 1амийна вай терахьдешан?

-Маса кеп ю терахьдешан?

-Стенах олу декъаран а, дакъойн а терахьдешнаш?

-Стенах олу билгал-масаллин а,гулдаран а терахьдешнаш ?


2.Дешнийн диктант

Вуьрх1итта ,ткъа,цхьйтта,пхиппа,ткъе итт, шиъ,ялх,ткъе шиъ.
ΙΙΙ.Дешархошка шайга болх байтар

1)Кхочушдо 162-г1а шардар.

2)Кхочушдо 161 –г1а шардар.Йозанца язде терахьдешнаш.

3)Легаде терахьдешнаш шиъ,шолг1а,кхоъ,кхоалг1а,ворх1,исс,ткъолг1а.


ΙV.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 163-г1а шардар.


V.Жам1 дар.
-Терахьдешнаш стенах олу?

-Терахьдешнаш маса тайпа ду? Муьлхарш?

-Терахьдешан маса кеп ю?Муьлхарш?

-Терахьдешнаш дожаршца хийцалой?

-Классан гайтамца хийцалуш дерг муьлха терахьдош ду?

-Стенах олу декъаран а, дакъойн а терахьдешнаш?

-Стенах олу билгал-масаллин а,гулдаран а терахьдешнаш ?
VΙ.Ц1ахь бан болх.
1.1амае 13-24г1ий §§.

2.Кхочушде 157-г1а шардар.69-г1а урок.

Урокан ц1е: Сочинени«Ас хаьржина корматалла.»
1алашо: Дозуш долу къамел кхиор.

Предложенеш нийса вовшах таса хаар.Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Хьехархочун дош.
Массо а адам хьанала къахьега дезаш ду.Шена безаш болу болх бан атта хуьлу адамана. Стеган самукъадолу шена беза болх беш хилча .Шена еза корматалла караерзо дика деша а,къахьега а деза.Адамо дукха хьалхе къастайо шена корматалла.

Тахана вай язйийр йолу сочинени аш хаьржинчу корматаллех хир ю.Х1инца дуьйна аш шайна цхьа корматалла къастийча, дика доьшуш кечам бича, болх бан атта хир ду.


ΙΙΙ.Дешархошна г1оьнна хаттарш ло:
1.Ас хаьржина корматалла.

2.Х1унда хаьржина иза?

3.Муха къахьега деза и лаам кхочуш беш?Деша дезий дика?

4.Хьенан дуьхьа доьшур ду ахь?

5.Хьан г1о дийр ду хьуна?

6.Болх муха бан дагахь ву хьо?

7.Вайн махкахь бан дагахь вуй хьо болх?

8.Нахана пайдехьа хир буй хьан болх?

9.Хьуна луур дуй кхечу махка д1аваха а,цигахь къахьега а?

10.Дений,нанний х1ун эр ду ахь,хьо цу дикачу новкъа ваьккхинчу?

11.Хьайн дахарехь халонаш 1итталахь а д1ахьур буй ахь хаьржина некъ?

12.Сочинени,кица дахарца я байтаца чеккъяккха.


ΙV.Оцу хаттаршна жоьпаш луш д1аязйо дешархоша сочинени,дуьххьар листокаш т1ехь язйо,шайн предложенеш вовшах нийса а тосуш г1алаташ нисдо.
V.Ц1ахь бан болх.
Болх чекхбаккха.


70-г1а урок.
Урокан ц1е:Ц1ерметдош а,цуьнан грамматически билгалонаш а.
1алашо:Ц1ерметдош а,цуьнан грамматически билгалонаш а йовзийтар.
Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Кхочушдина шардар барта толлу.


ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

Дешнийн цхьаьнакхетаршна бе къастам,царех кхоъ легаде.Цхьа буьйса,иссе а чоь,ворх1-ворх1 совг1ат,ткъайоьсна стаг,берх1итта урок,цхьйтталг1а шо,

ткъе шийтта урам.

-Барта дийца церан тайпанаш.

-Легаде цхьа буьйса ,берх1итта урок,иссе а чоь.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Хьехархочун дош:

Ц1ердешан,билгалдешан,терахьдешан метта лелачу къамелан декъах ц1ерметдош олу.

Ц1ерметдешан итт тайпа ду.Уьш дожаршца хийцало.


2.Д1аеша 25-г1а§.

-Стенах олу ц1ерметдош?Кхин муьлхачу къамелан дакъойн метта лела иза.

-Муьлха ц1ерметдешнаш девза шуна?

-Муьлхачу къамелан дакъойх метта лела уьш?

-Предложенехь муьлха меженаш хуьлий лела?
V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 167-г1а шардар.

Ц1ерметдешнаш схьаязде ,юхь,терахь,дожар,билгалдаккха.

2.Кхочушде 168-г1а шарадар.

1-чу предложенина бе синтаксически къастам.

3.Легаде со,уьш боху ц1ерметдешнаш.

4.Дешнаш т1ехь болх:

Ц1ерметдош- местоимение


VΙ.Жам1 дар.

-Стенах олу ц1ерметдош?

-Хаттарш дуй ц1ерметдешан?

-Муьлхачу къамелан дакъойн метта лела ц1ерметдешнаш?


Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 25- г1а§.

2.Кхочушде 169-г1а шардар.

71-г1а урок.
Урокан ц1е:Ц1ерметдешнийн тайпанаш.
1алашо:Ц1ерметдешнийн тайпанаш довзийтар,

уьш шайн маь1ница хьаьжжина муьлхачу

тайпанашка декъало хаийтар.
Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.
ΙΙΙ. Карладаккхар.

Дешнийн диктант.Кхоъ,к1ант,жима,иза,ткъа,коч,йовлакх,тептар,баьццара,дейтта, суна,уьш,оьзда,лекха,доттаг1,эзар,накъост,цунна,х1ара,бераш,куй.
-Шайн къамелан дакъошка а х1иттош, бог1ама д1аязде.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

Уьн т1ехь хьалххе кечйина ю кеп:

Ц1ерметдешан тайпанаш.


1

Яххьийн

Со,тхо,хьо

2

Дерзоран

Суо,со-су0,шу-шаьш

3

Доладерзоран

Сан,хьан.шун

4

Дерзоран-доладерзоран

Сан-сайн,тхан-тхайн

5

Гайтаран

Х1ара,д1ора,цигара

6

Къстаман

Х1арра,изза,муьлхха

7

Къастамза

Хьенех,минех,масех

8

Дацаран

Цхьа а, аддам а

9

Хаттаран

Мел?маса?х1ун?

10

Юкъаметтигаллин

Х1ун,мила,хьенан

-Тетрадаш т1е кеп д1аязъеш, дешархоша дуьйцу,муьлха ц1ерметдешнаш дохку х1ора тайпанна юккъе.

-Х1ора тайпанна ц1ерметдешнаш дуьйцуьйту дешархошка.

V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 171-г1а шардар.

2.Церан бохучу ц1ерметдешнех бе фонетически

3.Суна делира,тхьоьга веара,хьо гира,шух дагавелира,цаьрца карийра,кхуьнца веара.

-Предложенеш х1иттае дешнийн цхьанакхетарх.
-Муьлхачу тайпана чу дог1у.

VΙ.Жам1 дар.

-Стенах олу ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешан?

-Муьлхачу къамелан дакъойн метта лела ц1ерметдешнаш?

Масалш даладе.

Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.


VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 26- г1а§.

2.Кхочушде 173-г1а шардар.


72-г1а урок.
Урокан ц1е:Яххьийн ц1ерметдешнаш а, церан легар а.
1алашо:Яххьийн ц1ерметдешнаш муьлхарш ду хаийтар.

Уьш лего хаар.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.
ΙΙΙ. 1амийнрг карладаккхар.

-Стенах олу ц1ердош?

-Билаглдош стенах олу?

-Стенах олу терахьдош?

-Муьлхачу къамелан метта лела ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешнийн?


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Еша 27-г1а§ бакъо.

-Муьлхачу юьхьо билгалво къамел деш верг я иза юкъавог1у аг1о?

-Къамел хьаьнца до гойтуш долу ц1ерметдешнаш муьлхарш ду?

-Кхоалг1ачу юьхьо хьанах лаьцна дуьйцу

2.Кхочушдо 174-г1а шардар.


V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Тхо, вай боху ц1ерметдешнаш легадо.Нанас аьлларг дан гуттара реза дара тхо.Вайн махкахь хаза меттигаш дуккха а ю.Тхойшиъ талла вахара.

2.Кхочушде 183-г1а шардар.


VΙ.Дешнаш т1ехь болх.

Тхо+шиъ ц1ерметдешнех а,терахьдешнех а кхолладелла и ц1ерметдош, ишшта вай+шиъ
VΙΙ.Жам1 дар.

-Стенах олу ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешан?

-Муьлхачу къамелан дакъойн метта лела ц1ерметдешнаш?Масалш даладе.

-Тахана вай 1амийнарг муьлха тайпа ду?
Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 27- г1а§.

2.Кхочушде 180-г1а шардар.

73-г1а урок.
Урокан ц1е:Талламан диктант.«Бух1анан,маьлхан къовсам»
1алашо: 1амийнарг карладаккхар.


Каталог: uploads -> doc -> 0201
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0201 -> Сабақтың тақырыбы Жетісудағы Қарақытайлар Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет