Урок. Урокан ц1е: Ненан маттах лаьцна дош. 1алашо: Нохчийн мотт хьал долуш хилар хаийтар. Х1инцалера нохчийн литература муха кхоллаелла хаийтар. Урок д1аяхьарбет6/9
Дата17.03.2018
өлшемі1.31 Mb.
#21178
түріУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Урок д1аяхьар.

1.Урокан болх д1ах1оттор.

ΙΙ.Текст д1аязйо.

Цхьана д1аяханчу хенахь бух1а хилла шен доттаг1ашна гергахь дозаллаш деш дерриге дуьне серладоккхуш берг шен ши б1аьрг бу бохуш.И хааделла малхана.Цо бух1ане аьлла:„Ма г1ерта сан сий хьайна дерзо.”Бух1а яша а ца яьшна цо бохучух:„Хьо бу и сан сий хьайна дерзо г1ерташ.”

Иштта церан къовсам баьлча,схьагулделла дерриге а дийнаташ,Цхьадолу акхарой,олхазарш бух1ано бохучух теснаш хилла,вуьйш малхехьа хилла.

Со цхьана ханна д1алечкъар бу,ткъа шу бух1ано сирла муха доккху хьовсуш хила,”-аьлло малхо.Д1алечкъина малх.Т1ебеана бода.Къерзош хилла бух1ано б1аьргаш,амма дуьне серладолуш ца хилла.Схьакхетта малх.Дуьне серладаьлла.Хаьттина малхо:„Х1ун олу аш?”

ΙΙΙ.Грамматически т1едиллар.

1.Яржазчу предложенина бе синтаксически къастам.

2.Ц1ерметдешнашна буха сиз хьакха.

ΙV.Жам1 дар.

V.Ц1ахь бан болх.

1.бакъонаш карлаяха


74-г1а урок.

Урокан ц1е:Г1алаташ т1ехь болх.
1алашо:Дукха г1алаташ девлла дешнаш схьа а яздеш, церан бакъонаш юьйцу.

Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.

ΙΙ.Хьехархочун дош.

1.Дика диктанташ а, вон язйинарш а билгабоху белхаш.Дукха г1алаташ дина дешнех предложенеш х1иттайо:Д1алечкъина малх гучубелира.Бух1анна буьйсанна бен са ца го.Цхьана денний бен ца хийцинера урокаш.Адамо, даима а лардан дезарг сий ду.1уьйранна дуьне сердаьллера.Доттаг1ий вовше ларам болуш хила беза.

2.Дешархошка шайга болх байтар.

Кхочушдо 178-г1а шардар.

-Ц1ерметдешнака буха сиз хьакха.

Легаде яххьийн ц1ерметдешнаш цхьаллин а,дуккхаллин а терахьехь.

ΙΙΙ. Хьалха 1амийнрг карладаккхар.

Фронтальни хаттарш.

-Стенах олу ц1ердош?

-Билаглдош стенах олу?

-Стенах олу терахьдош?

-Муьлхачу къамелан метта лела ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешнийн?

-Муьлха ц1ерметдешнаш девза шуна?

-Предложенехь муьлха меженаш хуьлий лела?

VΙΙ.Жам1 дар.

Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.VΙΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.бакъонаш карлаяха

2.Кхочушде 177-г1а шардар.

75-г1а урок.
Урокан ц1е:Хьалхарчу юьхьан дуккхаллин терахьан ц1ерметдешнаш.
1алашо:Цхаллин а, дуккхаллин а ц1ерметдешнаш къасто хаар

Яххьаш билгалъяхар.


Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.
ΙΙΙ. Дешнийн диктант.

Можа малх,сийна стигал, ц1ен 1аж, говза стаг, вейтта дешархо,хьехархочун болх,жима йо1, оьзда зуда,шийтталг1а де,хьомениг,кхоалг1аниг,пхи шо.

-К1амелан дакъош билгалдаха дешнийн цхьаьнакхетаран.

-Лаамечарна цхьа сиз,лаамазчарна ши сиз хьакха.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
Уьн т1ехь хьалххе йина х1ара кеп ю:


Хьалхара юьхь

Шолг1а юьхь

Кхоалг1а юьхь

Цхьаллин терахь

Со,тхо,вай

Хьо,шу

И, иза,уьшКхочушде 179-г1а шардар.

Ц1ерметдешнашна буха сиз хьакха

-Дийца церан яххьаш.V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Легаде яххьийн ц1ерметдешнаш:со,тхо,вай.

2.Кхочушде 183 –г1а шардар.

-Билгалъяха яххьаш.


VΙ.Жам1 дар.

-Стенах олу ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешан?

-Муьлхачу къамелан дакъойн метта лела ц1ерметдешнаш?Масалш даладе.

-Тахана вай урокан ц1е х1ун ю?
Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.Бакъонаш карлаяха.

2.Кхочушде 180-г1а шардар.

76-г1а урок.
Урокан ц1е:Ц1ерметдешнийн дуккхаллин терахь..
1алашо: Ц1ерметдешнийн дуккхаллийн терахь довзийтар .

Уьш легор.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.
1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.


ΙΙΙ. Дешнийн диктант.

Со вахара,ваша вог1у,цо элира,иза,цуьнан йо1,вайн даьхни,церан даьхни,тхо,вай,вешан бахам,

оцу шарахь.
-Ц1ерметдешнаш билгалдаха, церан яххьаш а йийца.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
Ц1ерметдешан цхьаллин а,дукхаллин терахь ду.Цхьаллин терахьна чу дог1у:со,хьо,и,иза.

Дукхаллин теранехь ду:тхо ,шу,уьш,вай.Ц1ерметдешнаш дожаршца а хийцало:со,суна,соьца,сох,сол,сан и д1.кх.Ц1ерметдош цхьаллин а,дукхаллин терахьехь долу ц1ерметдешнаш къастадо,адам шиъ къамел деш хилча,дукха адамаш вовше къамел дарца.


V.1амийнарг т1еч1аг1дар.
1.Дукхаллин терахьехь долчу ц1ерметдешнех предложенеш х1иттае.

2.Легаде тхо,уьш,вай,шу боху ц1ерметдешнаш.

-Чаккхенаш хуьлий ц1ерметдешнийн?

-Муха хийцаделла уьш?

3.Кхочушде 177-г1а шардар.

-Дукхаллин ц1ерметдешнаш буха сиз хьакха.


VΙ.Дозуш долу къамел кхиор.

Ц1ерметдешнаш юкъахь а долуш жима дийцар язде.


VΙ.Жам1 дар.

-Тахана вай урокан ц1е х1ун ю?

-Стенах олу ц1ерметдош?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешан?

-Яххьийн ц1ерметдешнаш маса юьхь ю?

Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.


VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.бакъонаш карлаяха.

2.Кхочушде 182-г1а шардар.

77-78-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Дерзоран ц1ерметдешнаш а,церан легар а.

1алашо: Муьлхачу ц1ерметдешнех олу дерзоран ц1ерметдешнаш,

Уьш муха кхоллало.


Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ. Ц1ахь бина болх таллар.

1.Ц1ахь х1иттийна предложенеш уьн т1е д1а а язйойтуш,

дуккхаллин терахьехь долу ц1ерметдешнаш билгалдоху.
ΙΙΙ.Керла коьчал йовзийтар.
1.Д1айоьшу 187-чу шардар т1ера предложени.

-Аларан 1алашоне хьаьжжина , муьлха предложени ю иза?

-Билгалдаха ц1ерметдешнаш а, церан тайпанаш а.

-Дар я хилар цхьаьна юьхьа т1ехь соцуш хилар гойтуш дуй дерзоран ц1ерметдешнаш?Айса, сайна боху ц1ерметдешнаш ц1ерниг дожарехь муха хуьлу? Цхьалхе я чолхе дуй уьш?

-Шолг1ачу предложени т1ера ц1ерметдешнаш цхьалхе я чолхе ду?Чолхенаш маса декъах лаьтта?

Уьш муха яздо? Маь1на муха ду оцу ц1ерметдешнийн?Ц1ерниг дожарехь муха хуьлу уьш?

-Муьлхачу ц1ерметдешнех кхоллало дерзоран ц1ерметдешнаш?

-Муха яздо чолхе дерзоран ц1ерметдешнаш?
ΙV.1амийнарг т1еч1аг1дар. Тобанашца болх бар.
1.Кхочушде 188-г1а шардар.

2.Кхочушде 192-г1а шардар.Синтаксически къастам бе 7-чу предложенина.Билгалдаха ц1ерметдешнийн тайпанаш а,дожарш а.Дийца,муха яздина чолхе дерзоран ц1ерметдешнаш.

3.Легадехьо,иза,шу-шаьш боху ц1ерметдешнаш.
V.Дозуш долу къамел кхиор.
1.196-чу шардар кхочушде т1едиллар хьаьжжина, жима дийцар яздан кечам бе.

2.Цхьаьна кехат т1е д1аязде жима дийцар . Ц1ерметдешнаш билгалдаха.


VΙ.Рефлекси.
-Муха кхоллало дерзоран ц1ерметдешнаш?

-Шайн х1оттаме хьаьжжина муха хуьлу уьш?

-Церан легоран кепаш хийцалой?Уьш йийца.
Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.
1.1амае 28-29 г1и駧.

2.Кхочушде 194-г1а шардар.79-80-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Чолхе-дерзоран ц1ерметдешнаша.

1алашо: Муьлхачу ц1ерметдешнех олу чолхе-дерзоран ц1ерметдешнаш,

Уьш нисаяздаран бакъонаш.


Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ. Ц1ахь бина болх таллар.

1.Ц1ахь х1иттийна предложенеш уьн т1е д1а а язйойтуш дуккхаллин терахьехь долу ц1ерметдешнаш билгалдолу.


ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Фронтальный хаттарш.

-Стенах олу ц1ердош?

-Билгалдош стенах олу?

-Терахьдашо х1ун гойту?

-Ц1ерметдош стенах олу?

-Маса тайпа ду ц1ерметдешан?

2.Къолам,со,пхиъ,ваьш,иза,ваша,дада,ц1енош, мох,можа,цхьайтталг1а,сийна,тхойшиъ,суна,айса.

-Къамелан дакъош билгалдаха.

-Ц1ерметдешнаш тайпанашка нисде.


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

Дерзоран ц1ерметдешнаш цхьалхе а,чолхе а хуьлу.Чолхе дерзоран ц1ерметдешнаш юккъехь дефис а йолуш яздо.Масала:со-суо,и-ша,вай-ваьш.Ши тайпа ду вовшен кхеташ яххьийн а,дерзоран а.Уьш дожаршца хийцало.Хуьйцучу хенан ший дакъа а хийцало.


V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 189-г1а шардар.

-Чолхе-дерзоран ц1ерметдешнаш билгалдаха.

2.Легаде со-иза,и-ша,хьо-хьуо боху ц1ерметдешнаш.

Ц1.со-суо

Дл.сан-сйан

Л.суна-сайна

Др.ас-айса

К.соьца-сайца

Х.сох-сайх

М.соьга-сайга.

Дс.сол-сайл

3.Кхочушде 191-г1а шардар.
VΙ.Жам1 дар.

-Маса тайпа ду ц1ерметдешнаш?

-Дерзоран ц1ерметдешнаш чолхе а,цхьалхе а хуьлий?
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 30-г1а§

2.Кхочушде 194-г1а шардар.


81-82-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Доладерзоран ц1ерметдешнаш а , церан легар а.

1алашо: Доладерзоран ц1ерметдешнаш довзийтар, уьш лего 1амор,

Кхечу ц1ерметдешнех схьакъасто хаар.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.
1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.


ΙΙΙ. Дешнийн диктант.

Г1ант,к1ант,къолам,кхокха,хьарамло,гома,ц1ен,мотт,хьекъал,цхьогал,т1оьрмиг,п1елг,къонах,вуьрх1итта,ткъе итт, тхо,суо,и-ша,хьайниг.

-Къамелан дакъош билгалдаха.


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

-Муьлхачу дожарехь ду и ц1ерметдешнаш?

-Доланиг дожарехь долу ц1ерметдешнаш муьлхачу маь1нехь лела?

-Шайн кхечу дешнашца йолчу уьйре хьаьжжина,муха ду вай яздина ц1ерметдешнаш?(лааме а, лаамаза).

-Лаамазниш хийцалой дожаршца?(ца хийцало)

-Лааменаш муха кхолладелла?Муьлхачу дожарехь долчу ц1ерметдешнашна тоха еза суффикс –иг, муьлхачунна-аш?
шайниг

Цхьаллин терахь

шайнаш

Дукхаллин терахь

сайниг

Цхьаллин терахь

сайнаш

Дукхаллин терахь
V.Дозуш долу къамел кхиор.

Х1ара дешнаш юкъахь а долуш предложенеш х1иттае:сайниг,тхайниг,хьайниг,шайнаш,хьайнаш,вайниг,вайнаш.


VΙ.Урокан жам1 дар.

1.Тема ч1аг1ъеш хаттарш ло.

2.Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.Кхочушде 199-г1а шардар.

2.1амае 31-г1а §.

83-84-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Дерзоран-доладерзоран ц1ерметдешнаш а , церан легар а.

1алашо:Дерзоран-доладерзоран тайпанаш вовшахкхетарца кхолладелла

цхьа тайпа муха ду хаар.Уьш лего хаар.Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.
1.Кхочушдина шардар барта толлу,ц1ерметдешнаш билгалдоху.

2.Бакъо схьаюьйцу.ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Легаде х1ар ц1ерметдешнаш:тхаьш,хьо-хьуо,хьайниг,тхайниг.

2.Фронтальни хаттарш:

-Ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Маса тайпа ц1ерметдешнаш ду?

-Х1унда тиллина ц1ерметдешна иштта ц1е?


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Д1айоьшу 32-г1а§.

-Муьлхачу ц1ерметдешнех олу дерзоран-доладерзоран ц1ерметдешнаш?

-Муьлха тайпанаш вовшахкхетта?

-Легаде шун-шайн,шун-шайнаш боху ц1ерметдешнаш.
Ц1.шун-шайн,шун-шайнаш

Дл. шун-шайчун,шун-шайчеран

Л. шун- шайчунна,шун-шайчарна

Др. шун- шайчо,шун-шайчара

К. шун- шайчуьнца,шун-шайчаьрца

Х. шун- шайчух,шун-шайчарех

М. шун- шайчуьнга,шун-шайчаьрга

Дс. шун- шайчул,шун-шайчарел


-Билгалъяха церан чаккхенаш.

V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 202-г1а шардар.

-Ц1ерметдешан тайпа, терахь,дожар билагалдаккха.
VΙ.Дозуш долу къамел кхиор.

Предложенеш х1иттае х1окху ц1ерметдешнех.Суна,ас-айса,цо,хьо-хьуо,и-ша.


VΙΙ.Урокан жам1 дар.

1.Тема ч1аг1ъеш хаттарш ло.

2.Комментировать еш оценкаш д1ах1иттайо.
VΙΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.Кхочушде 203-г1а шардар.

2.1амае 32-г1а §.
85-87г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Гайтаран ц1ерметдешнаш а, церан легар а, т1еч1аг1дар.
1алашо: Муьлхачарех ц1ерметдешнех олу гайтаран ц1ерметдешнаш,

Гайтаран ц1ерметдешнаш легадаран кепаш йовзийтар,

дожарийн чаккхенаш билгалъяха 1амор.
Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ. Ц1ахь бина болх таллар.

1.Ц1ахь х1иттийна предложенеш уьн т1е д1а а язйойтуш дуккхаллин терахьехь долу ц1ерметдешнаш билгалдолу.


ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Фронтальный хаттарш.

-Ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Маса тайпа ц1ерметдешнаш ду?

-Яххьийн ц1ерметдешнийн маса юьхь ю?

-Доладерзоран ц1ерметдешнаш стенах олу?


ΙV.Дешнийн диктант.

Со,хьо,шайн,шайниг,со-суо,шаьш,тхаьш,шу,ша,уьш,и-ша,суна,вайх,соьга-сайга,вай,сайца,шух-шайх.

-Тайпанаш билгалдаха ц1ерметдешнийн.
V.Керла коьчал йовзийтар.
Дешархошка йоьшуьйту 33-г1а§.

-Стенах олу гайтаран ц1ерметдешнаш? Цара х1ун гойту?

-Х1ара,д1ора,кхузара,цигара,хьуьллара бохучу ц1ерметдешнаша х1ун гойту?

-Легаде д1ора хьун,кхузарниг,цигарнаш боху ц1ерметдешнаш.Хьуьллара,д1ора,х1ара,х1орш,кхузара,цигара.

Ц1.д1ора хьун ,кхузарниг,цигарниг

Дл.д1орачу хьуьнан,кхузарчун,цигарчеран

Л.д1орачу хьуьнна,кхузарчунна,цигарчарна

Др.д1орачу хьуьно,кхузарчо,цигарчара

К.д1орачу хьуьнца,кхузарчуьнца, цигарчаьрца

Х.д1орачу хьуьнах,кхузарчух,цигарчарех

М.д1орачу хьуьне,кхузарчуьнга,цигарчаьрга

Дс.д1орачу хьуьнал,кхузарчул,цигарчарел.

-Муьлха ц1ерметдош ду юкъара долуш?(х1ара)
VΙ.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 212-г1а шардар.

-Гайтаран ц1ерметдешнашна буха сиз хьакха.

2.Легаде цигара йо1,хьуьлларниг

Ц1.цигара йо1,хьуьлларниг.

Дл.цигарчу йо1ан,хьуьлларчеран

Л. Цигарчу йо1анна,хьуьлларчарна

Др. цигарчу йо1о,хьуьлларчара

К. цигарчу йо1аца,хьуьлларчаьрца

Х. цигарчу йо1ех,хьуьлларчарех

М. цигарчу йо1е,хьуьлларчаьрга

Дс. Цигарчуйо1ал,хьуьлларчарел
VΙΙ.Жам1 дар.

-Гайтаран ц1ерметдешнаш стенах олу?

-Лааме а,лаамаза а хуьлий гайтаран ц1ерметдешнаш?

VΙΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 41-г1а§

2.Кхочушде 214-г1а шардар.

88-89-г1ий урокаш
Урокан ц1е: Изложени«Наний,к1анттий.».
1алашо:Дозуш долу къамел кхиор.Предложени нийса х1отто хаар, пунктационни бакъонаш карлаяхар, уьш т1еч1аг1ъяр.Ц1ерметдешнаш а, кхидолу къамелан дакъош а предложенина нийса юкъадалор,шардар.

Урок д1аяхьар.
Ι.Урокан болх д1ах1оттор.

1)дешархошна тетрадаш декъар.


ΙΙ.Изложени язъян кечам бар.
1.Кхочушдо 215-г1а шардар.

2.шардар т1ера кицанаш схьаяздо

3.кхин а яздо кицанаш.

а)Шен ненан сий лардечо Даймехкан сий а лардийр ду.

б)Доьзал дика-беркат дукха.

в)Нанас йина чов лаза а ца лозу.

г)Дечиган елахь а тоьлу нана.

д)Нана елча беран даг т1ера доьжна зезаг кхин т1е ца долу.ΙΙΙ.Изложенин текст.

1уьранна н1аьнеш кхойкху хан хилале г1еттина хьийзаш яра нана.Дукха тишъяларна,зарзъелла йолу басмин мокха коч,1аьржа шолан йовлакх,тиша ши пошмакх юьйхина ,,кечъеллера” иза.И йовлакх цо лело х1ара ткъех шо дара,кхин духар цунна т1ехь ца гинера я цуьнан и дан а дацара.

Меллаша д1атеттира цо тишачу ц1ийнан не1, йижина нус самаяларна кхоьруш.Ехха лаьттира иза самаваккха ца х1уттуш.

Цхьана кертахь дара к1ентан,ненан ц1енош.Нана чохь 1ачарех тера-м дацара хьасанан ц1енош.Еттинчу кибарчигех, вуно куьцехь т1ек1ел йина х1усамаш яра уьш.Ткъа нана чохь ерг цхьа тиша лаппаг1а яра ,хьалха халчу хенахь , кхуо шен ц1ийндеца йина,керлачу ц1енош чу велира Хьасан шен къена нана а йитина.Нене цхьа а дош ца элира цо.Ша йисча, худаелла,лазаро лаьцна,д1аелира Хьулимат.Т1ехь да а воцуш.Оццул хало кхийначу к1анта динарг лалун х1ума дацара.Ненаца цхьаьна кертахь-м ву х1ара.

-Хьасан!Къинт1ера валахь суна.Тахана кха т1е картолаш схьаяха йоьдуш ю со.Хьо балхара ц1а веъча,суна т1аьхьа вог1ур вуй хьо?

-Ца веъча волий со? Цкъа а дера ца вуьту ахь со сайн накъосташца охьахаа,-нанна реза вацара к1ант.

Ваха везачу хенахь нанна т1аьхьа ца вахара Хьасан.Иза шен хьешашца самукъадоккхуш вара.

ΙV.Изложенин текст т1ехь болх бар.

Кицанех муьлхарг хоржур дара аш х1окху изложенина ц1е тилла?(Дика во1-г1ала,вон во1-бала.Дений, нанний муьт1ахь воцу доьзалхо-гергара мостаг1)

-Маца хьалаг1еттина нана картолаш схьаяха яха?

-Иза чохь 1ен ц1енош дина дуй?Ткъа к1ентанаш?

-Худалой цомгаш х1унда хуьлу иза?

-Шен к1антаца къамел оьзда дой цо?

-К1антан х1ун эр дара аш?

-Шу муха хир ду шайн ненаца?

-Шуна бевзий иштта к1ентий?

-Х1ун эр дара аш царех лаьцна.V.Изложени язъяр.

90-91-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Къастаман ц1ерметдешнаш а, церан легар а.

1алашо: Муьлхачарех ц1ерметдешнех олу гайтаран ц1ерметдешнаш,

. Гайтаран ц1ерметдешнаш легадаран кепаш йовзийтар,

дожарийн чаккхенаш билгалъяха 1амор.


Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ. Язйинчу изложенех хьехархочун дош.

Оценкаш д1ах1иттайо.ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Дешнийн диктант.

Ахь-айхьа,со-со,тхо-тхаьш,и-а,х1ара,вай, тхо,оццул, милла а,уьзаш,сайниг,сан-сайниг,шуьниг,хьоьца,соьца,и.

-Тайпанаш схьа а къастош, билгал а дохуш ц1ерметдешнаш.

2.Со-со,тхо,сайниг боху дешнаш легадо ,чаккхенаш схьакъастайо.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.
Къастаман ц1ерметдешнаш а церан легор а.

Мухха а цхьана билгалонца х1уманан къастам беш я кхечцуьнца юстуш хилар гойтучу ц1ерметдешан къастаман ц1ерметдешнаш олу.Масала:оццул,х1оккхул,иштта, кхиверг,кхиерг,кхиберш,изза х1арра муьлхха а,милла а.

Уьш терахьшца а,дожаршца а ц1ердешнаш санна хийцало.

Цхьал. терахь. Дук.терахь.

Ц1. Иштта,ишттанаш

Дл.ишттачун,ишттачеран

Л.ишттачунна,ишттачарна

Др.ишттачо,ишттачара

К.ишттачуьнца,ишттачаьрца

Х.ишттачух,ишттачарах

М.ишттачуьнга,ишттачаьрга

Дс.ишттачо,ишттачарелV.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 222-г1а шардар.

2.224-г1а шардар т1ера схьаязде къастаман ц1ерметдешнаш.

3.Кхиверг, иза ц1ерметдешнаш легаде.VΙ.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Дожаршкахь, терахьшкахь хийцалой къастаман ц1ерметдешнаш?

Оценкаш д1айохку .


VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 34-г1а§

2.Кхочушде 226-г1а шардар.

92-93-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Къастамза ц1ерметдешнаш а, церан легар а.

1алашо: Муьлхачарех ц1ерметдешнех олу къастамза ц1ерметдешнаш,

. къастамза ц1ерметдешнаш легадаран кепаш йовзийтар,

дожарийн чаккхенаш билгалъяха 1амор.


Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.Цхьана дийнахь со хьуьнах вахара.Цигахь суна гира хьуьнана акхарой.Уьш ижу лаха араевллера. Цхьаерш тебна 1ара,вуьйш каде хьийдара.Акхарой шайн к1орниш юзо г1ерташ,царна т1аьхьа а евлла лелара.!а д1а а даьлла массо а экха меца дара.

-Ц1ердешнийн тайпанаш барта билгалдаха.

-Къастаман ц1ерметдешнаш дуй текста т1ехь?


ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

Шех лаьцна дуьйцуш долу адам я кхийолу х1ума къастош билгал ца йоккхучу ц1ерметдешнех къастамза ц1ерметдешнаш олу.

Масала:Лахахь ,цу хийистехь,масех машен лаьттара.
Легаде ц1ерметдешнаш.

Лаамаза кеп лааме кеп

Ц1.цхьаволу стаг,цхьаверг

Дл.цхьаволчу стеган,цхьаболчеран

Л. цхьаволчу стагана, цхьаболчарна

Др. цхьаволчу стага, цхьаболчара

К. цхьаволчу стагаца, цхьаболчарца

Х. цхьаволчу стагах, цхьаболчарех

М. цхьаволчу стаге, цхьаболчаьрга

Дс. цхьаволчу стагал, цхьаболчарел


V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 227-г1а шардар легадо хьенех боху ц1ерметдош.

2.Кхочушдо 228-г1а шардар къастамза ц1ерметдешнаш билгалдоху.
VΙ.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Дожаршкахь, терахьшкахь хийцалой къастамза ц1ерметдешнаш?

Оценкаш д1айохку .


VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 35-г1а§

2.Кхочушде 230-г1а шардар.

94-95-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Дацаран ц1ерметдешнаш а, церан легар а.

1алашо: Муьлхачарех ц1ерметдешнех олу къастамза ц1ерметдешнаш,

къастамза ц1ерметдешнаш легадаран кепаш йовзийтар,

дожарийн чаккхенаш билгалъяха 1амор.


Урок д1аяхьар.

Ι.Урокан болх д1ах1оттор.
ΙΙ.Ц1ахь бина болх таллар.

1.Шардар-230 толлу ц1ахь кхочушдина.

2.1амийна бакъо схьаюьйцуьйту.
ΙΙΙ.1амийнарг карладаккхар.

1.1амийнарг карладоккхуш кхочушдо 228-г1а шардар.

2.Хьенех,минех,цхьаверг ц1ерметдешнаш къастамза легаран т1едуьллу дешархошна.
ΙV.Керла коьчал йовзийтар.

1.Дацаран ц1ерметдешнаш х1ума я адам ца хилар гойту.Уьш дукха дац.Цхьа а(цхьаъа а,аддам а,х1умма а.) Уьш дукхаллин терахьехь ц алела.Дацаран ц1ерметдешнаш лааме а,лаамаза а хуьлу.

Лаамаза кеп

Ц1.цхьа а к1ант

Дл.цхьана а к1ентан

Л. цхьана а к1антана

Др. цхьана а к1анта

К. цхьана а к1антаца

Х. цхьана а к1антах

М. цхьана а к1анте

Дс. цхьана а к1антал

V.1амийнарг т1еч1аг1дар.

1.Кхочушде 232-г1а шардар

2.Легадо уьн т1ехь дацаран ц1ерметдешнаш х1умма а,аддам а,цхьа а нана.
VΙ.Жам1 дар.

-Муьлха тема ю вай тахана 1амийнарг?

-Дацаран ц1ерметдешнаш муьлхарш ду?

-Лаамаза а,лааме а хуьлий ц1ерметдешнаш?

-Дожаршца легалой дацаран ц1ерметдешнаш?
Оценкаш д1айохку .
VΙΙ.Ц1ахь бан болх.

1.1амае 36-г1а§

2.Кхочушде 234-г1а шардар.

96-97-г1ий урокаш.
Урокан ц1е:Хаттаран а,юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнаш а, церан легар а.
1алашо:Х1ун олу хаттаран ,юкъаметтигаллин ц1ерметдешнех,муьлхачу хаттаршна жоп ло, уьш муха кхоллало хаар:церан дожаршца хийцадалар.Предложенехь хаттаран а,юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнеш вовшех къасто хаар, церан башхалла йовзар.


Каталог: uploads -> doc -> 0201
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0201 -> Сабақтың тақырыбы Жетісудағы Қарақытайлар Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет