Устав на Народно читалище” Никола Йонков Вапцаров – 1914 ” село Баниска, общ. Две могили, обл. РусеДата14.03.2018
өлшемі173.45 Kb.
#20797
түріЗакон

Устав

на Народно читалище” Никола Йонков Вапцаров – 1914 ”

село Баниска, общ.Две могили , обл.Русе

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този устав ,съобразен със Закона на народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия ,при които се развива неговата дейност.


Чл.2: Народно читалище “ Никола Йонков Вапцаров - 1914” е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата. То работи на принципите на доброволността, демократизма и автономията. В неговата дейност може да участват всички физически лица без ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.3: Народно читалище “ НиколаЙ.Вапцаров – 1914” е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в село Баниска, област Русе и адрес на управление ул.Баниски лом №70 Читалището е вписано в регистъра на културата под № 1372

Чл.4: Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общинските органи и организации, на които законите възлагат права и задължения, свързани с неговата дейност, като запазва своята автономия.

Чл.5: Читалището може да се сдружава и с други читалища и сродни организации, за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията посочени в ЗНЧ.

Чл.6: Читалището работи във взаимоотношения и с други културни и научни институти, учебни заведения,обществени, стопански и нестопански организации, извършващи или подпомагащи културната дейност. То може да влиза в договорни отношения с тези или други структури, без да накърнява своите права и интересите си.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ


Чл.7: Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с :

 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.

 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

 3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

 5. Осигуряване на достъп до информация.

Чл.8: За постигането на своята цел читалището извършва следните дейности:

 1. Поддържа библиотека, читални,фото-,фоно-.,филмо и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи.

 2. Организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности

 3. Развива и подпомага любителското художествено творчество.

 4. Събира и разпространява знания за родния край.

 5. Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

 6. Предоставя компютърни и интернет услуги.

Чл.9: Читалище „Никола Й.Вапцаров1914” може да развива допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.Читалището не разпределя печалба.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЧЛЕНСТВО


Чл.10:

 1. Читалище " Никола Йонков Вапцаров 1914 ” е основано през 1914 година.

 2. То се регистрира в окръжния съд в съответствие с §2 от предходните и заключителни разпоредби и в МК в съответствие с чл.10 от Закона за народните читалища

 3. Всяка промяна на вписаните в съдебния регистър обстоятелства се заявява в съда в съответствие с чл.9, ал. 4 от ЗНЧ.

Чл.11:

 1. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето в съответствие с чл.19 и 20 на Устава и вписано в регистъра на окръжния съд.

 2. Читалището може да бъде прекратено и по решение на окръжния съд съгласно чл.27 от ЗНЧ.

Чл.12: Членовете на читалище „Никола Й.Вапцаров 1914” могат да бъдат индивидуални , колективни, почетни, дарители.

Чл.13:

 1. Индивидуалните членове са български граждани. Те са действителни и спомагателни.

 2. Действителни членове са дееспособни лица, които плащат редовно членския си внос, трябва да са навършили 18 г. и да участват в дейността на Читалището. Те имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас имат тези, които са плащали членския си внос за текущата година.

3.Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас.

4.Членството се учредява или продължава с акта на плащането на членския внос . Води се регистър на читалищните членове.

5.Членството се прекратява:

  • с писмено заявление на читалищния член;

  • когато не участва в дейността на читалището;

  • когато не е платен членският внос в рамките на календарната година;

  • когато не участва в три последователни заседания на Общото събрание;

  • когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо доброто име на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

6. Нови членове се приемат от Общото събрание.

Чл.14:

 1. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914 ”. имат право:

  1. Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях, ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището.

  2. Да получават информация за дейността на читалището.

  3. Да участват в обсъждане на дейността на читалището.

  4. Да ползват с предимство неговата база и услугите му.

 2. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914” са длъжни:

  1. Да плащат редовно членския си внос – размер на 1 лв.

  2. Да спазват Устава на читалището.

  3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището.

  4. Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му.

  5. Да не уронват доброто име и престижа на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914”.

Чл.15:

 1. Колективни членове на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914” могат да бъдат:

  1. Професионални и стопански организации.

  2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.

  3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

 2. Колективните членове съдействат:

  1. За осъществяване на целите на читалище "Никола Й.Вапцаров 1914 ”.

  2. Подпомагат финансово дейностите по поддържането и обогатяването на материалната база.

  3. Имат право на един глас.

 3. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914 ”

 4. Колективното членство се прекратява:

  1. По писмено искане на колективен член.

  2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и читалище " Никола Й.Вапцаров 1914 ” в продължение на една календарна година.

Чл.16: Почетни членове на читалище " Никола Й. Вапцаров 1914 ” могат да бъдат български и чужди граждани, както и дарители с изключителни заслуги към него.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ


Чл.17: Органите за управление на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914” са:

 1. Общото събрание.

 2. Читалищното настоятелство.

 3. Проверителната комисия.

Чл.18: Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.19: Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава.

 2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

 3. Изключва членове на читалището.

 4. Определя основните насоки за дейността на читалището.

 5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищно сдружение.

 6. Приема бюджета на читалището.

 7. Приема годишния отчет до края на януари на следващата година.

 8. Обявява почетни членове, в т.ч. дарителите.

 9. Отменя решения на органите на читалище " Никола Й.Вапцаров 1914 ”.

 10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.

 11. Взема решение за прекратяване на читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

 12. Определя размера на членския внос.

 13. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината.

Чл.20: Събрания

 1. Редовно общо събрание на Народно читалище " Никола Й.Вапцаров 1914” се свиква от Настоятелството веднъж годишно.

 2. Извънредно общо събрание на Народно читалище " Никола Й.Вапцаров 1914”. може да бъде свикано и по искане на Настоятелството, и по искане на Проверителната комисия, и по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от постъпването на искането, Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

 3. Поканата за събранието съдържа дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места, на вратата на читалището и чрез медиите трябва да бъде залепена покана за събранието.

 4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Народно читалище " Никола Й.Вапцаров 1914”. При липса на кворум събранието се отлага с един час . Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

 5. Решенията се вземат с мнозинство на повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1, т.1, 4, 10, 11, 12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове на читалището.

 6. Две трети от членовете на Общото събрание на Народно читалище” Никола Й.Вапцаров 1914” могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на Закона или Устава.

 7. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 8. Прокурорът може да иска от Окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.21: Читалищното настоятелство:

 1. Изпълнителен орган на Народно читалище " Никола Й.Вапцаров 1914” е Читалищното настоятелство. То се състои не повече от 5 члена, избрани за 3 /три/ години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

 2. Настоятелството :

  1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.

  2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището, следи за изпълнението му и утвърждава щата му.

  3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.

  4. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

  5. Взема решения относно изпълняването на програмата и приетия годишен бюджет.

  6. Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

  7. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.

  8. Взема решения за сдружаване на читалището, с изключение на решения, свързани по чл.14, ал.1, т.6 от ЗНЧ.

  9. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.

  10. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или под аренда, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.

  11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността на читалището.

  12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.

 3. Настоятелството се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие. При необходимост на тези заседания могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл.22:

 1. Председателят на читалището се избира пряко от Общото събрание за три години въз основа на чл.17 от ЗНЧ.

 2. Председателят представлява читалището.

 3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание.

 4. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.

 5. Отчита дейността си пред Читалищното настоятелство.

 6. Председателят и членовете на настоятелството имат право да получават възнаграждение за своята дейност.

Чл.23:

  1. Секретарят на читалището:

-организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

- организира текущата основна и допълнителна дейност;

- отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

- представлява читалището заедно и поотделно с Председателя.

2. Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл.24:

 1. Проверителната комисия се състои от 3 членове, избрани за три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на председателя и секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 2. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.

 3. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.

 4. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината.

Чл.25: Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца, Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл.26: Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл 27: Членовете на Настоятелството, включително Председателят и Секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ


Чл.28: Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.29: Народното читалище полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

Чл.30: Читалището набира средства от следните източници:

 1. Членски внос.

 2. Културно-просветна и информационна дейност, включително школи и курсове.

 3. Субсидия от държавния и от общинския бюджет.

 4. Наеми от движимо и недвижимо имущество..

 5. Дарения и завещания.

 6. Други приходи, включително от стопанска дейност.

Чл.31: Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници - собствени и от субсидии.

Чл.32: Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите,

който се приема от Общото събрание.
Чл.33:Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището в срок до 31 март на следващата година.
Чл.34: Председателят на читалището на територията на общината ежегодно, в срок до 10 ноември представя на Кмета предложения за своята дейност през следващата година.

 1. Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината.

 2. Програмата по ал. 1 се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори , сключени с кмета на общината.

 3. Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.1 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

 4. Докладите по ал. 3 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите. Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.35: Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или на Окръжния съд.

Чл.36: Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако:

 1. Дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави.

 2. Имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

 3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години; в тези случаи Министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище.

 4. Не е учредено по законния ред.

 5. Е обявено в несъстоятелност.

 6. Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

 7. Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

 8. За неуредени в ЗНЧ случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Читалището има име - " Никола Йонков Вапцаров 1914 ”.

 2. Читалището има кръгъл печат, надпис Народно читалище сБаниска Русенско с окръжност в средата с надпис „Н.Й.Вапцаров”1914

 3. Празник на Читалището е 24 май .

Този нов устав е приет на общо събрание на читалището,проведено на 15.04.2010 година,съобразно & 34 от ПЗР на ЗИД на Закона за народните читалища,обн. ДВ бр .42 от 2009. и променен на общо събрание ,проведено на 30.09. 2015 год.

Председател НЧ Ангелина Начева

Секретар НЧ Нели Василева


Народно читалище” Н.Й.Вапцаров”1914

село Баниска, общ.Две могили

Доклад за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средствав изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016година

1. Народно читалище „Н.Й.Вапцаров”1914 е гражданска организация, регистрирана по Закона на народните читалища/ф.д1372/ и вписано в регистъра на Министерството на културата под№ 3241 /10.08.2010 г.
Настоятелство: 3 члена

председател Ангелина Пенчева Начева


Законова база:

-закон за народните читалища ДВбр.42/05.06.2009г.

-закон за обществените библиотекиДВбр.42/05.06.2009г.

-устав на Н.Ч.”Н.Й.Вапцаров”1914 с.Баниска


2.Основна цел: да задоволява потребностите на гражданите , свързани с развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователна дейност на населението.
3.Приоритети 2016:

-библиотечна дейност

-художестнено-творческа дейност

-културно-образователна дейност


Библиотечна дейност

Фонд на библиотеката 8797 тома

Набавена литература 22тома. закупени , 20 тома дарение

Абонамент периодични издания -1бр.

Читатели-146, посещения-4270, заети библиотечни документи-5750, информационни –тематични справки-216

Библиотеката е оборудвана със следните технически средства:


Компютър 1бр.

Принтер 1бр.


Обща площ 660 кв.м.

Киносалон 320 места

Клуб на пенсионера 20 места

Зала за тържества 50 места


Сградата е с акт за собственост №101/1998г.

В читалището има етнографска сбирка която е осъществена с помоща на жителите на село Баниска.В нея са включени домакински съдова, автентични носии, вретена с хурки и други.Така ще съхраним културното наследство на нашето село и ще предадем на по младите любовта към родния край.

Има още една сбирка която е от по късен период. Там са изложени ретро дрехи и инструменти.
Дограмата в читалището е от построяването му 1964г.и е в много лошо състояние/изгнила/, стените в библиотеката са напукани и за боядисване, таолетните са затворени от РИОКОЗ гр.Русе, стъпалата пред читалището са разрушени.
Читалището няма собствени земеделски земи и приходи от наеми.
Библиотечни инициативи:

Литературна Ботева вечер-изложба с негови произвидения.

Тематична витрина посветена на Апостола.

Ден на самодееца-битова седянка..

Изложба на мартеници в читалището

Поднасяне на венци и рецитал на паметниците в Балабандере за трети март.

Постановка на театралният състав за деня на хумора.

Изложба за Великден на кулинарни специалитети и яйца.

Витрина за денят на Славянската писменост и култура.

За денят на детето –забавни игри и награди

Ден на Ботев и загиналите-рецитал

Вечер на българската книга

Децата на Баниска рисуват най хубавите моменти от лятото.

.Детският театрален състав при читалището представи постановка

Вечер на народните будители.
Художествено –творческа дейност:

1.Детски театрален състав

2.Театрален състав от възрастни

3.Група за стари градски песни

4.Лазарска група

5.Коледарска група.


Традиционни прояви:
Богоявление- хвърляне на кръста в река Баниски лом

Бабинден


Трифон Зарезан

Празник на мартеницата –окрасяване на табла и мартенско дърво

Честване на Националният празник –трети март

Мартенска украса на центъра.

Посещение на баба Марта в ЦДГ и ОУ Баниска

Осми март-общоселско тържество с програма

Празнуване на първа пролет

Лазаруване

Великден-събраните яйца от лазарките се боядисват в читалището и се раздават на Великденската служба

24 май –концерт в читалището за деня на Славянската писменост и култура

1 юни –програма от ЦДГ Баниска с подаръци от кметство и читалище

Екскурзия до град Трявна

Рожден ден на дамски клуб Елит

Свети дух –съвместно с църквата се прави курбан за здраве с агнешко

24 юни –Еньовден-посрещане на изгрева на слънцето и запознаване с билките в нашия край

Откриване на жътвата –програма с детската група при читалището

Участие в Живата вода

Детският ни театрален състав с постановката

Участие във фолклорният фестивал в град Борово

Местен събор с музика и танци

Коледно парти на дамски клебЕлит

Детско коледно парти с подаръци от кметство и читалище

Коледуване

Нова година на площада с вино, баница с късмети и фоерверкиПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

НА НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ „1914 с.БАНИСКА

за 2016 година

№ д е й н о с т дата , месец

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Богоявление хвърляне на кръста в река Баниски лом 6 януари

2. Ботева вечер- рецитал 6 януари


3. Бабин ден –посещение в здр. служба и дом на новородено.

Общоселско забавление в ресторанта. 21 януари


4. Трифон Зарезан-традиционно зарязване на лозята. 14февруари

5. Тематична изложба посветена на Васил Левски 19 февруари

6. Баба Марта в ЦДГ- раздаване мартеници на децата 1 март

7. Ден на самодееца-битова седянка 1 март

8. Освобождение на България-рецитал и венци в местноста

„Балабан дере” 3 март

9. Ден на жената-тържество с програма 8 март

10. Първа пролет-тържество с програма 21 март

11. Театралният колектив с постановка за деня на хумора 1 април

12. Лазаров ден –лазарки обикалят домовете с песни,

след това на р.Баниски лом си пускат венчетата април

13. Великден-събраните яйца от лазарките се боядисват в

в читалището и се раздават на великденската служба май

14. Ден на славянската писменост-съвместно сЦДГ иОУ

концерт в читалището 24 май

15. Свети Дух-съвместно с църквата се прави корбан за

здраве с агнешко юни

16. Ден на детето-програма от ЦДГ и подаръци за децата от

читалище и кметство 1 юни

17. Ден на Ботев и загиналите- рецитал

18. Еньовден-посрещане на слънцето и запознаване на билки 24 юни

19. Откриване на жътвата-детска група при читалището юни

20. Детски театрален състав-постановка,участници деца от село август

21. Децата на Баниска рисуват-преживяване през лятото

22. Международен ден на възрастните хора 1 октомври
23. Ден на местният бит и култура-концерт с общоселско хоро октомври

24. Ден на народните будители-рецитал 1 ноември

25. Коледа-коледари обикалят къщите с песни и наричания 25декември

26. Нова година- на центъра с баници с късмети, вино и заря 31декември

Изготвил: Нели Василева

Читалищно настоятелство
1.Ангелина Пенчева Начева- председател

2.Нели димитрова Василева- секретар

3.Венета Георгиева Илиева- член

Проверителна комисия
1.Стилияна Атанасова Тодорова – член

2.Татяна Венелинова Великова -член3.Назифе Али Мехмед - член


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет