Утверждено решениемжүктеу 295.92 Kb.
Дата26.10.2017
өлшемі295.92 Kb.


«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

2008 жылғы 29 қыркүйектегі

38 хаттамасымен бекітілген


(2013ж.18.01. жағдай бойынша)

«Қазақтелеком» АҚ­ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы

ереже


  1. Жалпы ережелер


1. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Қазақтелеком» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген.
2. Осы Ереже «Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Акционерлерінің жалпы жиналысының мәртебесін, қызмет тәртібі мен құзыретін, оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерін ресімдеу тәртібін белгілейді.
3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер барлық акционерлер мен Қоғам үшін міндетті болып табылады.
4. Акционерлердің жалпы жиналысы өзі қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексін, осы Ережені, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.


  1. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері


5. Қоғамның акционері өзіне тиесілі акцияларды иеленіп, пайдаланып және оларға иелік етеді.
6. Қоғамның акционерінің:

(1)-тармақша жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

1) Қоғамды басқару ісіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) Қоғамның Жарғысында, осы Ережеде көзделген тәртіп бойынша қатысуға;

2) дивиденд алып отыруға, сондай-ақ Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді белгіленген мерзімде төлеуді талап етуге;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингілік ережелердің, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы, акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер туралы ақпарат алуға, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында және Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен Қоғамның қаржы есептiлiгiмен танысуға;

4) Қоғам Акционерлерiнiң жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға;

5) Қоғамның тiркеушiсінен немесе акциялардың нақтылы ұстаушысынан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншiк құқығын растайтын үзiндi көшiрмелер алуға;

6) өзіне тиесілі акцияларды және басқа бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес кепілге салуға және сатуға;

( 7)-тармақша жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 29.12.2011 ж. № 46 хаттамасы )

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар жолдауға және сұраухаттың Қоғамға түскен күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде уәжді жауап алуға;

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртiбiмен дауласуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Қоғамның бұзған өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

(12)-тармақша жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 29.12.2011 ж.№46 хаттамасы);

12) өзі немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызын иеленеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген Қоғам шығындарын өтеуі туралы және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәміле жасау (жасауға ұсыныс) және (немесе) жасалуында мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған табысты (кірісті) қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;

13) Қоғамның басқа акционерлерімен және өкілдерімен Қоғамның акционерлердің негізгі құқықтарын және корпоративтік басқару саясатын сақтау мәселелерін қарауға құқығы бар.
7. Қоғамның ірі акционері сондай-ақ:

1) Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесi Акционерлердiң жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге;

2) Директорлар кеңесiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiне қосымша мәселелер енгiзудi ұсынуға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебiнен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитiн жүргiзуiн талап етуге құқығы бар.
(8-тармаққа өзгеріс енгізілді, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

8. Акционерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін. Қоғам акционерлерге тиесілі акциялардың түріне қарамастан олардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді. Осы Ережеде көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
9. Қоғам акционері:

1) акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен, мөлшерде және тәсілдермен төлеуге;

2) осы акционерге тиесiлi акцияларды Қоғамның тiркеушiсі мен нақтылы ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзуге қажеттi мәлiметтердiң өзгерiсi туралы 10 (он) күн iшiнде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметi туралы қызметтiк, коммерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратын жария етпеуге;

4) АКТЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж. 29.12. № 46 хаттама);

5) АКТЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж. 29.12 № 46 хаттама);

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
10. Акционерлердің өз құқықтарын іске асыруы және міндеттерін орындауы үшін Қоғам мыналарды қамтамасыз етеді:

1) акционерлерге тиесілі акциялардың түріне қарамастан олардың барлығына әділ және тең көзқараспен қарау, сонымен бірге Жалпы жиналысқа барлық акционерлердің қатысуына мүмкіндік беру;

2) акционерлерге Қазақстан Республикасының заңдары мен Листингілік ережелерге сәйкес Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі мен оның нәтижелері туралы; акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер жасалған жағдайда олар туралы шынайы ақпарат ұсынып отыру, олар акционерлер үшін барынша негізделген және айқын болып отыруы тиіс;

(3)-тармақша жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

3) акционерлерге олардың сұратуы бойынша корпоративтік оқиғалар туралы толық ақпаратты Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен ұсынуға;

4) акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысына тиімді түрде қатысуы (акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы уақытында хабарлау; акционерлерге жиналыстың күн тәртібі жөніндегі қажетті және толық, сонымен бірге ұйымдық және есептілік ақпаратты ұсыну; акционерлерге дауыс беру ережелері мен рәсімі және т.б. туралы хабарлап отыру);

5) акционерлердің елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуге қатысуы.
11. Институттық инвесторлар корпоративтік басқарудың құрылымын, Қоғамға қатысты дауыс беру саясатын, туындай қалған жағдайда мүдделердің қақтығысын түсіндіреді. Бұл акционерлер өз құқықтарын жүзеге асыру кезінде үстірт қарамай, Қоғам кез болып отыратын тәуекелдер мен қиыншылықтардың табиғатын ескеруі тиіс.
12. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің Қоғам акцияларын ұстаушылардың тіркелім жүйесін жүргізіп отыру үшін қажет болатын ақпаратты ұсыну жөніндегі өз міндетін орындамауының зардаптары үшін жауапты болмайды.


  1. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

(13-тармақ жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 2011ж.29.12. №46 хаттамасы)13. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және өзге ішкі құжаттарда айқындалады.
14. АКТЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама);
15. АКТЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама);
16. АКТЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама).


  1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы

(17-тармақ жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша дауыс беру құқығына мыналар ие:

1) акционерлер – жай акциялардың иелері;

2) акционерлер – артықшылықты акциялардың иелері, егер:

- Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын шешіммен мәселені қарастырса. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарын шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған деп саналады;Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселелерге мыналар жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер көлемін есептеу тәртібінің өзгеруі я болмаса оның көлемінің азаюы;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;

- Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта артықшылықты акцияларды сатып алғанда артықшылықты акциялар құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту) туралы мәселені қарастырса;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырса;

- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд оны төлеуге арнап белгіленген мерзімнің өтуінен кейінгі үш ай ішінде толық көлемде төленбесе.
5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысандары
18. Акционерлердің жалпы жиналысы үш нысанда өткізіледі: көзбе-көз, сырттай және аралас түрде.
19. Көзбе-көз өткізген жағдайда шешім өздері қатысып отырған акционерлердің (олардың өкілдерінің) дауыс беруі арқылы қабылданады.
20. Сырттай өткізу нысанында акционерлердің күн тәртібінің мәселесі бойынша пікірі жазбаша сауалнама өткізу мен тек сырттай дауыс беру арқылы анықталады
21. Аралас нысанды қолданған жағдайда акционерлер (олардың өкілдері) күн тәртібінің мәселесі бойынша өзінің пікірін Жалпы жиналысқа өздері қатысуымен немесе сырттай дауыс беруге қатысумен білдіре алады.
22. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды санамағанда, оны шақыруға бастамашылар белгілейді.


  1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы


23. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Аталмыш мерзім Қоғамның есептік мерзім ішіндегі қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 3 (үш) айға дейін ұзартылған деп саналады.
24. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.
25. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен бекітілген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырту тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
26. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

- Қоғамның өткен қаржылық жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің көлемі белгіленеді;

- Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты арызданулары жайлы және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді қарастыруға құқылы.
27. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және құрылымдық бөлімшелерінің барлық басшыларының қатысуын қамтамасыз етеді;

- Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды;


  • акционерлерге Қоғамның жылдық есебін ұсынады, оның ішінде Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп те беріледі. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қатысты талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Корпоративтік басқару кодексі және ішкі құжаттарымен белгіленеді.


7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
28. Қоғам Акционерлерінің жылдық жиналысынан басқа, барлық жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
29. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.


30. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
31. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.


32. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші отырған акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру турал талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.


33. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдуға және осындай шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.
34. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы Ережеде белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі осы Ереженің 33-тармағында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.  
8. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізу тәртібі
35. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді Қоғамның Басқармасы, Директорлар кеңесі, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Қоғамның Тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің отырыстарын әзірлеу мен өткізу ісін корпоративтік хатшы бақылайды. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу шығындарын Қоғам көтереді.
36. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге Қоғам жиналыс өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас түрде дауыс беру жағдайында 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» республикалық мерзімді баспасөз басылымдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарлама жариялау арқылы хабарлайды. Оған қосымша түрде Қоғам акционерлерді басылымдардан өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етіп отыруға құқылы.
37. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыруға бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.
38. Акционерлердің жалпы жиналысын аралас және сырттай түрде өткізген кезде хабарламада сырттай дауыс беретін акционерлердің дауыс беру бюллетеньдерін қабылдау мекенжайлары мен мерзімі туралы ақпарат және оларға қабылданған шешімдер мен дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртібі көрсетілуі тиіс.
39. Қоғамның Директорлар кеңесі талқылауға ұсынылатын, әртүрлі түсіну мүмкіндігін болдырмайтын мәселелердің нақты және толық тұжырымдасы мен тізбесі бар Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін жасайды. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүргізіледі.
40. Мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығаруға бастама білдірген Қоғам немесе ірі акционер Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жеке шешім ұсынуы тиіс.
41. Хабарламада (хабарлауда, хабарландыруда) көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның қалған акционерлеріне Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей міндетті түрде хабарлаған жағдайда, Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің көзбе-көз тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндайды.


42. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.


43. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, сондай-ақ Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап (болмаған жиналыстың орнына) өткізген жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және/немесе толықтыруға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өтпеген жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
44. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
45. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізгенге дейін акционерлерге ұсынылатын ақпарат пен материалдар қаралатын мәселелердің мәнін барынша толық ашуы керек, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қатысты жүйеге келтіріліп және қызықтырып отырған барлық сұрақтарға жауап алуды және күн тәртібінің мәселелері бойынша негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Корпоративтік хатшы Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді және оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға қол жеткізу акционерлерге Қоғам Басқармасы орналасқан жерде олармен танысып шығу үшін жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын, ал акционердің сұрау салуы болған кезде – сұратым алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қамтамасыз етіледі.
46. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

1) аты-жөні, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

(5)-тармақша жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 2011.29.12. № 46 хаттамасы)

5) ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы туралы мәліметтер. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер немесе Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімін жасау күні акционердің Қоғамның дауыс беретін акцияларын иелену үлесі туралы деректерді қоса отырып, материалдарда көрсетілуі тиіс;

6) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда:


  1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;

  2. жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

  3. Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

(тармақ 3-1)-тармақшасымен толықтырылды, АКТЖЖ 2011.29.12. № 46 хаттамасы)

3-1) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;  1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.


47. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жерде өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
48. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) мен хатшысын және Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды санауға уәкілетті 3 (үш) адамнан кем емес Есеп комиссиясының мүшелерін сайлайды.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Жалпы жиналыс хатшысының функциялары Корпоративтік хатшыға жүктелуі мүмкін.

Есеп комиссиясының Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының жұмысындағы функциялары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының міндеті Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

49. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының тәртіптесін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.


50. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
51. Акционерлердің жалпы жиналысының жұмыс тәртіптемесі күн тәртібіндегі мәселелерді кеңінен жеткілікті талқылау мен олар бойынша негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігіне негізделеді.

52. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің сұрақтарына жауаптардың берілуін қамтамасыз етеді.
9. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы
53. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына өздеріне тиесілі акциялардың төлемақысын толығымен төлеген акционерлер ғана қатысып және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және сонда дауыс беруге құқы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі деректер негізінде жасайды.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау үшін акцияларды нақтылы ұстаушы заңнамамен белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның тіркеушісіне тізім жасалып отырған күнге өзінің қандай тұлғалардың мүддесіне сай акцияларға иелік етіп отырғанын, осы тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынады.54. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және сонда дауыс беруге құқы бар акционерлердің тізімін жасау күнін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданатын күннен бұрын белгілеуге болмайды.

Акционердің талап етуі бойынша Қоғам соның танысып шығуына арнап Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысуға құқы бар тұлғалардың тізімін ұсынуға міндетті.

Аталмыш тізімге өзгерістер соны жасау күніне сол тізімге енгізілмей қалған тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтірген жағдайда, соны жасау кезінде жіберілген қателерді жөндеген жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде бекітілген өзге де жағдайларда енгізіліп отыруы мүмкін.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысып және сонда дауыс беруге құқы бар акционерлердің тізімін жасап болғаннан кейін, сол тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен айырған болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады, ол акцияларға қатысты меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдаған кезде өзге акционерлермен бірлесу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне хабарласуға құқылы.
(55-тармақ жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 2013ж. 18.01. № 46 хаттамасы)

55. Акционер Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына өзі немесе акционердің өзінің үшінші тұлғаға, немесе нақтылы ұстаушының өкіліне берген сенімхаты бойынша өкілі арқылы қатысып және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруіне құқылы, бұл жағдайда өзі немесе өзінің қатысуынсыз берілген дауыстар тең күшке ие болады.

Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға, мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулар көрсетілген сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, құқы жоқ.
56. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін акционерлерді (солардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі соның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру уәкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасы заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе соның мүддесін жақтауға құқы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылып отырған мәселелер бойынша дауыс беруіне сенімхат қажет етілмейді.

Тіркеу уақыты қатысушылардың барлығының тіркелуіне мүмкіндігі болатындай жеткілікті болуы тиіс, бұл ретте тіркеу уақыты Акционерлердің жалпы жиналысы жұмысының басталуымен шектелмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы басталғаннан кейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелгеннен кейін, жиналыстың одан арғы жұмысына кірігіп және дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша дауыс беру рәсіміне қатысады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды ресімдеу кезінде есептелмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқы жоқ.
57. Қоғамның акционерлері – көзбе-көз тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып және қарастырылып отырған мәселелерді талқылау ісіне араласып отыруға құқылы артықшылыққа ие акцияларды иеленушілер.
58. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына егер көзбе-көз тәртіппен өткізіліп отырған Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқалай бекітілмесе, Қоғамның акционері болып табылмайтын өзге де тұлғалар шақыртусыз қатысып отыра алады.

Мұндай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Жалпы жиналыстың шешімі бойынша беріледі. Мұндай ереженің күші Жалпы жиналыстың жұмысына жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті ақпарат пен қосымша материалдарды ұсыну мақсатында қатысып отырған Қоғам қызметкерлеріне таралмайды.


10. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы
59. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу сәтінде Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып және дауыс беруге құқылы Қоғам акционерлерінің тізіміне енгізілген, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының 50 (елу) және одан артық пайызын (жиналысты өткізу сәтінде дауыс беру құқығына ие) иеленіп отырған акционерлер немесе солардың өкілдері, сондай-ақ сырттай дауыс беруші акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және солар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.
60. Акционерлерге сырттай дауыс беру бюллетеньдері ұсынылған жағдайда сол бюллетеньдермен ұсынылған және Қоғам Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс берудің қорытындыларын жасау кезінде ескеріледі.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданып отырған шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажет болатын кворумды ұстанған жағдайда жарамды болып табылады.61. Болмаған жиналыстың орнына өткізілген Акционерлердің қайталама түрдегі жалпы жиналысы, егер кворумның болмауы себебінен өтпеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібі сақталған болса, және соған қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының (жиналысты өткізу сәтінде дауыс беру құқығына ие) 40 (қырық) және одан артық пайызын иеленіп отырған акционерлер, сонымен бірге сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе сондай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, заңды болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру әдісімен өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

Акционерлердің қайталама түрдегі жалпы жиналысы өтпей қалған жиналыстың өткізілуі тиіс болған жерде бастапқы (болмай қалған) жиналысты өткізудің бекітілген күнінен кейінгі күнінен ерте болмайтын мерзімде өткізіледі.
11. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру
62. Қоғам дауыс берудің барлық мүмкін болар әдістерін қолданумен акционерлер үшін барынша қарапайым және ыңғайлы дауыс беру үдерісін, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды санаудың айқын үдерісін қамтамасыз етеді.
63. Қоғамның әрбір акционері Акционерлердің жалпы жиналысында келесі жағдайларды санамағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беру құқығына ие болады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда бір акционерге ұсынылған акциялар бойынша ең көп дауыс саны шектелген кезде;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті түрде дауыс берген кезде;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір акционерге Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс саны берілген жағдайда.


64. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру әдісін белгілейді. Акционерлердің көзбе-көз жалпы жиналысында дауыс беру қол көтеру жолымен ашық түрде немесе құпия түрде дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) өткізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша кворум анықталады.
65. Егер көзбе-көз тәртіпте өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия әдіспен жүргізіліп отырған болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер олар бойынша дауыс беру құпия түрде жүргізілетін әрбір жеке мәселе бойынша әзірленуі тиіс. Бұл ретте құпия түрде дауыс беруге арналған бюллетеньдерде мыналар берілуі тиіс:

1) мәселенің түсіндірілуі немесе оның жиналыстың күн тәртібіндегі реттік нөмірі;

2) мәселе бойынша «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары, немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстардың саны.

Көзбе-көз құпия түрде дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер, өзі қол қоюды қалаған, соның ішінде Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сатып алу туралы талабын ұсыну мақсатында қол қоюды қалаған жағдайды санамағанда, қол қоймайды.

66. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Қоғам соның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі деректер негізінде жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс берудің бірыңғай нысанындағы бюллетеньдерін таратуға міндетті. Қоғам «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» республикалық мерзімді баспасөз басылымдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру бюллетеньдерін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жариялауды қамтамасыз етеді.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер алушыға Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беруге арналған дауыс санын санау күнінен кем дегенде 45 (қырық бес) күн бұрын жіберіледі.67. Сырттай дауыс беру кезінде төмендегідей талаптар орындалуы тиіс:

1) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді пайдалану керек;

2) дауыс беру бюллетенінде мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

- жиналысты шақыруға бастамашы болған тұлға жайлы мәліметтер;

- сырттай дауыс беру бюллетенін ұсынудың ақырғы күні;

- жиналыс шақыртылған жағдайда соны өткізу күні немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз дауыстарды санау күні;

- Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

- дауыс беру өткізіліп отырған мәселелер;

- дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары;

- күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірілуі;

- егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер көрсетілсе, сайлауға ұсынылып отырған кандидаттардың есімдері.


68. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерге акционер – жеке тұлға сол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат жайлы мәліметтерді көрсетумен қол қоюы тиіс.

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне соның басшысы қол қойып және заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс.

Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.
69. Сырттай және/немесе көзбе-көз құпия түрде дауыс беру бюллетеньдері бойынша дауыстарды санау кезінде өздері бойынша дауыс беруші бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін ұстанған және өздерінде дауыс берудің тек бір ғана нұсқасы көрсетілген мәселелер бойынша дауыстар ғана есептеледі.
70. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беру бюллетенінде жеке кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған жолдар болуы тиіс.

Егер ілгері уақытта сырттай дауыс беру бюллетенін жіберген акционер өзінде аралас дауыс беру әдісі қолданылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, дауыс беру үшін келген болса, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау мен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс санын есептеу кезінде ескерілмейді.


(71-тармақ екінші абзацпен толықтырылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

71. Дауыс беруге Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу сәтінде немесе шешім Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қабылданатын дауыстарды санау күніне алған бюллетендері қатысады.

Егер сырттай дауыс беру жолымен Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында тиісті дәрежеде толтырылған бюллетендер барлық акционерлерден дауыстарды санау күнінен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды мейлінше ерте күнмен санауға жол беріледі, ол дауыс беру нәтижелері туралы хаттамада көрсетіледі.


(72-тармақтың бірінші абзацы жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

72. Дауыс берудің қорытындылары бойынша Есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды санау ісін жүргізуге уәкілетті тұлға Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасалып және Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін, дауыс беру бюллетеньдерін Есептеу комиссиясы немесе дауыстарды санау ісін жүргізуге уәкілетті тұлға жауып, мөрлейді, хаттамалармен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатында сақталады.

Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына тіркеуге жатады.


(73-тармаққа өзгеріс енгізілді, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

73. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары өзінде дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады және Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» республикалық мерзімді баспасөз басылымдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дауыс берудің қорытындылары туралы есеп беруді жариялау арқылы немесе әр акционерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлама жіберумен акционерлердің назарына жеткізіледі. Сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің назарына ұқсас тәртіппен жеткізіледі. Дауыс берудің қорытындыларын акционерлердің назарына уақытында жеткізіп отыруды Корпоративтік хатшы қамтамасыз етеді.
12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы
74. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) күннен кешіктірмей 2 (екі) данада ресімделіп қол қойылады және онда төмендегідей мәліметтер берілуі тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны мен уақыты;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Жалпы жиналыстың дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (президиумы) мен хатшысы туралы мәліметтер;

9) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың баяндамалары;

10) дауыс беруге салынған мәселелер, солар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің мүшесін жаңадан сайлау) туралы мәселе қарастырылған жағдайда Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесінің қай акционердің өкілі болып табылатыны және/немесе Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысының тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.
(75-тармақтың төртінші абзацы жаңа редакцияда жазылды, АКТЖЖ 18.01.2013 ж. № 49 хаттамасы)

75. Хаттамаға Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Президиум мүшелері), хатшысы, Жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беруші акциялардың он және одан артық пайызын иеленіп отырған акционерлер, Есептеу комиссиясының мүшелері немесе өзіне Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды санау уәкілеттігі берілген тұлға қол қояды.

Акционердің дауыс беруге салынған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның Есептеу комиссиясы Хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасында жазылған мәліметтердің толықтығы және дұрыстығына жауап береді.

Хаттамаға соған қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда Хаттамаға соның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына я болмаса шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүдделеріне өкілдік ету құқығына ие тұлға қол қояды.Осы тармақтың бірінші азатжолында көрсетілген тұлғалардың бірі Хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда аталмыш тұлғалар соған қол қоюдан бас тарту себебін көрсете отырып, жазбаша түсініктеме берумен қол қоюдан бас тарта алады, мұндай түсініктеме Хаттамаға қосарланады.
76. Акционерлердің жалпы жиналысының Хаттамасы көзбе-көз құпия және сырттай дауыс берудің толтырылған бюллетендерімен бірге (сонымен бірге жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу, дауыс беру және Хаттамаға қол қою құқығын растайтын сенімхаттармен, Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себебінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар хаттамалар кітабына тігіледі, Қоғамның Басқармасында сақталып және Қоғамның коммерциялық, қызметттік және заңмен қорғалатын өзге түрдегі құпиясының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды орындаумен акционерлердің танысуына арнап кез келген уақытта ұсынылып отырады. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы Хаттамасының көшірмесі беріледі.
13. Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту және оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу тәртібі
77. Осы Ереже Акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын дауыс басымдылығымен бекітіледі.
78. Осы Ережеге өзгерістер және/немесе толықтырулар осы Ереженің 77-тармағына сәйкес енгізіледі.
79. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруінің нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары соған қайшы болатын болса, сол баптар Ережеге өзгерістер және/немесе толықтыруларды енгізу сәтіне дейін күшін жоғалтады.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет