Утвърдил: кмет на община дряново /П/ /инж. Мирослав семов/ устройствен правилник на общинска администрация дряново дряново, 28. 01. 2016 годинаДата13.03.2018
өлшемі389.82 Kb.
#20583УТВЪРДИЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО /П/

/ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ/

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРЯНОВО

Дряново, 28.01.2016 година

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на Община Дряново

Чл.2. В състава на общината влизат 63 населени места, в това число 3 кметства.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост.ГЛАВА ВТОРА

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.5. (1) Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на Общината се подпомага от 2 заместник-кметове.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.8. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им.

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11.  председателства съвета по сигурност в Община Дряново;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15. утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация, съгласно действащата структура;

21.Организира изпълненито на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

24. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

25. В населено място, което не е административен център на кметство назначава за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.


ГЛАВА ВТОРА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел I

ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ
Чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители.

Чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

Чл.13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник – кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

(3) Разпределението на функциите на заместник – кметовете е, както следва:

1. Зам. кмет с отговорности по социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм, селско стопанство, местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, вероизповедания, етнически и демографски въпроси.

2. Зам. кмет с отговорности по образование, култура и младежки дейности.Раздел IІ

КМЕТ НА КМЕТСТВО
Чл.14. В състава на Община Дряново влизат три кметства: Царева ливада, Гостилица и Ганчовец.

Чл.15. Кметът на кметство не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Чл.16. (1) Кметът на кметство:

1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

3. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

4. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

5. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

6. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72, 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

7. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

8. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

9. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията на гражданите на кметството;

10. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;

11. прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 6 месеца;

12. свиква общо събрание на населението в кметството;

(2) Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително взема участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.
Раздел IІІ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Чл.17. (1) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места :

с. Соколово, с. Керека, с. Денчевци, с. Скалско.

(2) Населените места, в които не се назначава кметски наместник, се обслужват административно, както следва:

1. Населените места с. Косарка, с. Маноя от кметския наместник в с. Соколово.

2. Населените места с. Зая, с. Руня, с. Саласука, с. Геня от кмета на кметство Ганчовец.

3. Населените места с. Янтра, с. Караиванца, с. Ритя, с. Балалея и с. Геша от кметския наместник в с. Скалско.

4. Населените места с. Балванци, с. Еленци, с. Длъгня, с. Катранджии, с. Гоздейка, с. Туркинча от кметския наместник в с. Керека.

5. Населените места с. Пейна, с. Чуково, с. Плачка, с. Каломен, с. Радовци, с. Големи Българени, с. Раданчето, с. Петковци, с. Малки Българени, с. Кукля, с. Игнатовци, с. Глушка, с. Билкини, с. Банари, с. Шушня, с. Дурча, с. Сухолоевци, с. Горни Драгойча и с. Русиновци от кметския наместник в с. Денчевци.

6. Населените места с. Бучуковци, с. Горни Върпища, с. Джуровци, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни Драгойча, с. Доча, с. Искра, с. Косилка, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Нейчовци, с. Пърша, с. Станча, с. Сяровци от кмета на кметство Царева Ливада.

7. Населеното място с. Славейково от кмета на кметство Гостилица.Денчевци и региона, Радовци и региона - 1 бр.

Керека и региона - 1 бр.

Скалско, Янтра и региона - 1 бр.

Соколово и региона - 1 бр.
Чл.18. Кметските наместници не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.19. (1) Кметските наместници имат следните пълномощия:

1. работят по график, утвърден от кмета на общината и обявен на населението от населените места, които обслужват;

2. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населените места;

3. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населените места;

4. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землищата на населените места ;

5. водят регистрите на населението и за гражданско състояние,предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населените места и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

6. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

7. осигуряват спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72, 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

8. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

9. изпълняват функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

10. съдействат на всички общински служби и институции за изпълнение на задълженията им по места и отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населените места;

11. свикват общо събрание на населението в населените места, които обслужват.

(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината на 3 месеца.

(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон, друг нормативен акт, решения на общинския съвет или от кмета на общината.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.20. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл.21. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност.

(4) Дирекциите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.22. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.


Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
Чл.23. (1) Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

(2) Секретарят на общината е лице с висше образование и се назначава безсрочно от кмета на общината.


Чл.24. (1) Секретарят на общината:

1. осъществява административното ръководство на общинската администрация;

2. осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;


 1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;

 2. организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно техническото обезпечаване на дейността им;

5. организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

 1. организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

 2. осигурява разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

8. организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;

9. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в


общината,

10. осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

11. контролира изпълнението на експертните и техническите функции по осигуряване и обслужване дейността на общинския съвет;

12. следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;

13. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;


 1. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

 2. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

 3. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.

(2) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.
Раздел III

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 25. Общата администрация включва:


Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване и връзки с обществеността“
Чл. 26. (1) Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване и връзки с общестеността” включва следните дейности:

 1. Център за услуги и информация на гражданите

 2. ГРАО

 3. Отбранително - мобилизационна подготовка

 4. Канцелария

(2) Център за услуги и информация на гражданите:

1. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;

2. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;

3. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките, подава информация на заместник кметовете, секретаря на общината и председателя на ОбС за просрочените преписки;

4. извършва срещу заплащане копирни услуги на физически и юридически лица;

5. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината;

6. извършва предоставянето на електронни услуги;

7. изпраща изходящата кореспонденция на ОбА и ОбС;

8. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървъра и локалната мрежа в общината;

9. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на ОбА и тяхната наличност на пазара на информационните технологии;

10. поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.


(3) ГРАО:

1.поддържа регистъра на населението и локална база данни “Население” в актуален вид;

2.съхранява документи и регистри за гражданско състояние;

3.приема молби и заявления от граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

4.оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметствата и кметските наместници;

5.контролира работата на кметовете на кметствата и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

6.води регистрацията на постоянен и настоящ адрес на гражданите;

7.извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт.


(4) Отбранително - мобилизационна подготовка:

1. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

2. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;

3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

4. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;

5. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;


6. подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" към общината при осъществяване на дейността й;

7.организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

8.информира периодично и при поискване Министерството на отбраната за изпълнението на задачите по подготовката на общината за работа във военно време;

9.изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

10. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

11. планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;

12. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

13. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.


(5) Канцелария:

1.осъществява организационното и техническо обслужване на ОбС и ОбА;

2.осигурява техническото обезпечаване на залите, подготвя и контролира графика за тяхното ползване;

3.подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;

4.изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;

5.осигурява мероприятия на общината при вътрешно и международно сътрудничество , посещения на делегации от страната и чужбина;

6.организира връзки с обществеността и пресата за всички събития, касаещи дейността на Община Дряново.
Чл.27. Специализирана администрация включва:
Дирекция “Местни данъци и такси, бюджет и финанси”

Дирекция “Архитектура, строителство и общинска собственост”

Дирекция “Инвестиционна и хуманитарна политика“
Чл. 28. (1) Дирекция “Местни данъци и такси, бюджет и финанси“ включва следните дейности:


 1. Местни данъци и такси

 2. Финансово-счетоводни

 3. Методология

 4. Бюджет и финанси

 5. Управление на собствеността

(2) Мести данъци и такси:

1. събира местните приходи с публичен характер, данъци и такси – данък сгради, такса смет, данък върху превозните средства, данък върху придобиването на имущество по възмезден начин, данък наследства и др.; глоби по наказателни постановления и др. Звеното е с ранг на Териториално звено на НАП.

2. събира декларации във връзка с МДТ.

3. поддържа база данни за задълженията на населението за МДТ.

4. издава удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти.

5. съставя актове за установяване на публични общински вземания.

6. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея и Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново;

7. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;

8. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;


(3) Финансово-счетоводни дейности:

1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;

3. изготвя заявките за необходими средства на общината;

4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;

5. води отчетност на всички дълготрайни активи и материални запаси, извършва проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 22 от Закона за счетоводството;

6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23, ал.5 от Закона за счетоводството, заповедите и указанията на Министерството на финансите;

7. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;

8. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и стопанисване на материалните активи, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

9. организира и контролира материално-техническото снабдяване на общинската администрация.


(4) Методология:

1. оказва методическа помощ на общинската администрация и второстепенните разпоредители по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;

2. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;

3. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;

4. упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;

5. извършва консултиране с вътрешния одитор при необходимост.

(5) Бюджет и финанси:

1. контролира разходването на бюджетните средства от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;

2. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

3. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;

4. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

5. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;

6. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства;

7. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

8. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;

9. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;

10. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
(6) Управление на собствеността:

1. Контролира разходите по поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация и сградите в кметствата;

2. Контролира разходите по поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската администрация;

3. Контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;

4. Контролира разходите по експлоатация и поддръжка на автопарка на общинската администрация, подготвя и представя автомобилите на ежегодни технически прегледи;

5. Контролира разходите по осигуряване на общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й.


Чл.29. (1) Дирекция “Архитектура, строителство и общинска собственост” включва следните дейности:

1. Устройство на територията;

2. Архитектурно-строителен контрол;

3. Кадастър и регулация;

4. Инвестиционна дейност;

5. Екология и чистота;

6. Общинска собственост;

7. Икономически дейности.


(2) Устройство на територията:

1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;

3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти

5. поддържа регистър на паметниците на културата.


(3) Архитектурно-строителен контрол:

1. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

2. упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

3. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;

4. изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;

5. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, преместваеми обекти;

6. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

7. издава удостоверения в рамките на своята компетентност;

8. участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината.

9. взема участие и координира дейностите по отчетност и освидетелстване на сгради, застрашени от самосрутване, вредни в санитарно-хигиенно отношение и негодни за експлоатация.


(4) Кадастър и регулация:

1. организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;

2. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;

3. изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;

4. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;

5. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;

6. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

7. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;

8. участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;

9. проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

10. окомплектова и изпраща преписки до съда;

11. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;

12. извършва въводи във владение на възстановени имоти;

13. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

14. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;

15. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;

16. осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;

17. ограничава урегулирани поземлени имоти;

18. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;

19. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.


(5) Инвестиционна дейност:

1. осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;

2. упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;

3. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;

4. участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;

5. подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции;

6. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;

7. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването. и води регистър на техническите паспорти на строежите;

8. подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;

9. проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им;

10. извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;

11. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;

12. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;

13. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на отдела;

14. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на общинския съвет.
(6) Екология, озеленяване и чистота:

1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

2. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

3. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,

- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

4. контролира екологичното състояние на общината;

5. изготвя задания на проекти за озеленяване;

6. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците чрез интегриран мениджмънт;

7. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;

8. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;

9. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;

10. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;

11. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.


(7) Общинска собственост:

1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя и актуализира актове за общинска собственост;

2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна собственост;

4. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;

5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;

7. изготвя и актуализира справочник за недвижимите имоти общинска собственост.

8. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;

9. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

10. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;

11. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;

12. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;

13. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;

14. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

15. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;

16. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;

17. изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

18. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;

19. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;

20. води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;

21. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;

22. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;

23. констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за редовното внасяне на приходите, съгласно Наредбата за рекламите на общината;

24. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;

25. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

26. изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;

27. подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра;

28. поддържа единна картотека на всички общински имоти, договори, наеми и наемни отношения.
(8) Икономически дейности:

1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;

2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;

3. води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;

4. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;

5. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;

6. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;

7. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;

8. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;

9. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;

10. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;

11. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;

12. организира дейностите по поддръжка на уличното осветление;

13. организира дейностите по доставката на гориво за заведенията на общинска издръжка;

14. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

15. извършва справки и издава заверени копия от съхраняващите се в общината емлячни регистрии;

17. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;

19. участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;

20. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;

21. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.

22. издава разрешения за премахване /преместване и кастрене/ на дълготрайна дървесна растителност.
Чл.30. (1) Дирекция “Инвестиционна и хуманитарна политика“

включва следните дейности:

1. Разработване на проекти и програми;

2. Образование;

3. Младежки дейности, спорт, туризъм

4. Здравеопазване;

5. Социални дейности;

6. Култура;

7. Човешки ресурси.


(2) Разработване на проекти и програми :

1. проучва и изготвя проекти и програми за допълнително финансиране на Община Дряново;

2. води регистър с база данни на всички проекти и програми на Общината;

3.води регистър с база данни на възможностите за донорско финансиране на проекти и програми;

4. координира дейността на останалите служители по отношение осъществяване на програмите и проектите.

5. оказва методическа помощ при разработване на проекти и програми на държавни, общински структури и неправителствени организации.


(3) Образование:

1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалния инспекторат по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;

2. контролира и координира задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;

3. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;

5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;

6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;

8. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

9. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;

10. участва в работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).


(4) Младежки дейности, спорт, туризъм:

1. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

2. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;

3. оказва методическа помощ на юридически и физически лица по отношение развитието на младежките дейности, спорта и туризма в общината.


(5) Здравеопазване:

1. провежда общинската здравна политика на територията на общината;

2. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;

3. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;

4. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районнaта здравноосигурителна каса (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината;

5. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения;

6. координира и контролира дейността на детските ясли;

7. защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;

8. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;

9. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;

10. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите.
(6) Социални дейности:

1. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;

2. организира дейността на домашния социален патронаж и други местни дейности по социалните грижи;

3. организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания, съвместно с териториалните органи на МТСП;

4. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;

5. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

6. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;

7. организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;

8. извършва картотекирането на нуждаещите се граждани и семейства;

9. води документация на Органа по настойничество и попечителство при Община Дряново.


(7) Култура:

1. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;

2. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

3. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.


(8) Човешки ресурси:

1. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;

2. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;

3. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;

4. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;

5. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;

6. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;

7. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;

8. оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда.
ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 31. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 32. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 33. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

(2) Вътрешните правила за работа в община Дряново се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 34. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции утвърждава длъжностните характеристики.

Чл. 35. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 36. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 37. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл. 38. Служителите от общинската администрация са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;

7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;

8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;

10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;

11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 39. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл. 40. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година в рамките на определените от ОбС средства. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината.

Чл. 41. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 42. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.

Чл. 43. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.

(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.

(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл. 44. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 45. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

Чл. 46. (1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.

(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.

(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.

Чл. 47. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.

§2. Изменението и допълнението на Устройствения правилник се извършва по реда на неговото утвърждаване от кмета на общината.

§3. Устройственият правилник на Общинската администрация е утвърден със заповед № 54/28.01.2016 г. на кмета на Община Дряново и влиза в сила от 29. 01. 2016 г.§4. За обектите на Общинска администрация - Дряново, съгласно Приложение №1, на които се полага наемен труд, се издават отделни Правилници за вътрешния трудов ред, които се утвърждават със заповед на кмета на Община Дряново. Измененията и допълненията в тях се извършват по реда на утвърждаването им.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, в изпълнение на Договор №13-11-38/19.08.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет