Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми госпожи и господа общински съветницижүктеу 139.25 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі139.25 Kb.
түріОтчет


Адрес: гр.Кърджали, ул.``Отец Паисий``, Бизнес инкубатор – ет. 2, стая №12, тел:0361/216 61

/216 54/216 59/ ob_posrednik_kj@yahoo.com

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2018 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Настоящият годишен отчет е изготвен на база на постъпилите при Обществения посредник на Община Кърджали жалби и сигнали на гражданите и техните организации до 31.12.2018 г.  

I. СТАТИСТИКА
Структурата на доклада е съобразена с последователността, посочена в чл. 37, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Кърджали.
Дейността в цифри:
-Приети, изслушани и консултирани граждани – 253

- Подадени жалби и сигнали– 81

-Становища с предложения и препоръки – 67

-Жалби в процес на разглеждане –5

Голямата полза за гражданите посещаващи Обществения посредник е именно във възможността да получат консултация и съдействие за решаването на възникнал въпрос с органите на местната или централната администрация.При всички случаи гражданинът получава ясен отговор за пътя по който трябва да се върви за да получи проблемът своето решение или ако искането е неоснователно да бъде убеден , че е загуба на време и нерви да се върви по този път. При доста от случаите се налага предприемането в момента действия и посредничество между двете страни в процеса.

Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до следните общински дейности (Приложение № 1):

През отчетния период са подадени 81 жалби и сигнали на граждани, в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 69,1% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 6,15% от жалбите.В процес на проверка и изпълнение са 6,15% от случаите.Нерешени са 2,5 % от случаите.

Намалението на жалбите и сигналите е в резултат на повишената информираност за правомощията на обществения посредник, постигната чрез изнесените приемни и редовните контакти с представители на граждански сдружения и организации. Предварителната осведоменост кога общественият посредник има право и може да съдейства, ориентира жалбоподателите в определени случаи да се отнесат направо към националния омбудсман и други институции.

Жалбите свързани със здравеопазване са 10, социални проблеми на гражданите-9 и жалби от други общини на областта-6.

През 2018-та година социални,здравни и битовите проблеми са на първо място по значимост за кърджалийци- 19 сигнала и жалби.Основно се поставят проблеми за социално и парично подпомагане,осигуряване на личен асистент ,съдействие за навременно издаване на ТЕЛК-ови решения за да не изпуснат възможности за участие в различни социални програми.

От административното обслужване на гражданите са се оплакали 10 жители на общината. Шест от жалбите са получили положително решение, на четири от жалбите е даден отрицателен отговор.

В областта на обществения ред и сигурност ,безопасността на движението са постъпили 11 жалби за годината , като осем от тях са положително решени, на една е даден отрицателен отговор, една жалба е с даден съвет и насочен към друга институция и една жалба е нерешена поради неоснователност.

И тази година бе продължена традицията да се провеждат изнесени приемни на Обществения посредник в община Кърджали. При тези посещения провеждам както индивидуални така и общи срещи за уточняване на проблемите, които искат да поставят за решаване местните жители. Поставят се и много благоустройствени проблеми за които уточняваме , че е редно да бъдат поставени чрез кмета на населеното място пред общинското ръководство. Те засягат нормалния всекидневен бит на населението и вярвам , че в близко време ще намерят своето решение.
II. ПРИМЕРИ НА РЕШЕНИ ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ:
Ще посоча няколко примера :
1. При посещението ми в селата Багра и Зайчино и други населени места се поставиха проблеми изискващи общоселско събрание.

Живеещите в долната махала на с.Багра се оплакаха , че водоизточник ползван от много години от махалата е прекъснат от жител на селото отглеждащ много животни.И втори проблем има депониран чакъл , който искат да бъде използван за благоустрояване на улиците в селото. И двете посочени села имат водоснабдителни проблеми. Създала се е конфликтна ситуация и хората споделящи проблема се чувстваха безпомощни.При такива ситуации искрено препоръчвам- кмета на селото да се намеси активно за преодоляване на проблемите – да организира общоселско събрание за поставяне на проблемите с участието на компетентни служители от общината и други институции.Такива подобни ситуации има и в доста други населени места свързани с отглеждане на животни в селото и създаване на проблеми на цялото село. Необяснимо е търпимостта към стопани които отглеждат много животни , замърсяват селото и не полагат никакви грижи за изхвърлянето на торта и за създаване на добри условия за отглеждането им.Има много подобни примери които изискват да работим за изграждането и използването на гражданското общество.Мълчанието и философията „нищо не зависи от мен „ само задълбочава проблемите и за съжаление могат да доведат и до лична разправа и трагични случаи.

2. Жители на микрорайон Дъждовница сезираха обществения посредник на Община Кърджали за изхвърляне на животински кости в чували по пътя водещ от Дъждовница към хижа „Боровица”.Скитащи кучета разкъсват чувалите и разнасят костите ,а с тях и зарази.Формирани са нерегламентирани сметища.Това отблъсква десетки туристи,идващи да се насладят на неповторимата природа край яз.”Кърджали”.На сигнала на обществения посредник реагираха заинтересованите институции.Отношение за решаване на проблема взеха освен РИОСВ още Община Кърджали и БАБХ.

Институцията Обществен посредник изказа благодарност на РИОСВ-Хасково за бързата реакция по проблема- замърсяване с животински останки в район Дъждовница, който бе поставен и пред медиите.Санкционираха кланица, работеща в региона.

По време на изнесена приемна на Обществения посредник на 08.05.2018 г. в кметствата Пенево,Пъдарци и Дъждовница жители помолиха за поставяне на кошчета за смет до благоустроени крайпътни чешми, събиращи много туристи. Бе поставен и въпросът за нуждата от „бобър” до махала на с.Пенево. Обърнахме се към г-жа Ботева за съдействие. Още същият ден кошчетата и „бобърът” бяха инсталирани.

От името на институцията Обществен посредник на Община Кърджали бе изразена нашата гореща благодарност и към г-жа Ботева, представител на сметосъбиращата фирма „Грийн Партнърс” в гр.Кърджали за оказаното съдействие.

3. Институцията на Обществения посредник на Община Кърджали активно продължава да съдейства на родители на две годишно дете, български гражданин да се завърне в страната. Родителите са живели в Кралство Швеция, но са отново в Р България. В момента момиченцето е в социален дом в Швеция , под попечителството на шведските власти. То е отнето от родителите с аргумента , че те не могат да се грижат пълноценно за него. Семейството се обърнаха към институцията Обществен посредник с молба за съдействие и връщане на детето в нашата страна.Вече повече от осем месеца Обществения посредник съдейства за гладкото протичане на процеса за връщането на детето в България.

Обществения посредник изпрати писмо до българския посланик в Стокхолм с молба за съдействие.Проведени са множество разговори с Посолството, ДАЗД и Отдел „Закрила на детето” към Социални грижи-Кърджали. На Отдел „Закрила на детето” към Социални грижи-Кърджали е възложено да проверят условията за пълноценното отглеждане на детето в нашата страна и да подготвят становище. В момента казусът е в компетенцията на шведския съд.От Държавната агенция за закрила на детето ще предоставят становище по случая.В рамките на месец се очаква развръзката на случая.4.По повод на жалбите на А.М.З, Г.Н.Р и жители от с.Бяла поляна,община Кърджали за отглеждането на животни в района на населените места, като Обществен посредник направих писмено предложение до Кмета и до Председателя на Общ.съвет за промени и изменения в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред .Надявам се на предстоящи заседания да бъдат обсъдени и приети направените предложения ,с което ще регламентираме максималния брой на отглежданите животни в населените места и ограничим недоволствата на гражданите от замърсяването и опазване на околната среда .

ПОЛОЖИТЕЛНО РЕШЕНИ:

1. Преодоляно напрежение в село Багра .Имаше напрежение между жителите,поради отнет водоизточник и благоустройствени проблеми;

2. Поръчителите г-н Г.Г и Т.Г.от гр.Кърджали за изтеглен заем от К.Г.-гражданин на Република Армения през 2004г. срещу ипотекиране на собствения им апартамент са търсени и обезпокоени със заплашителни писма от банки след години и издължен кредит чрез загубата на жилището им с твърдения за остатъчни дължими суми.Изпратих писма до Почетното Консулство на Република Армения за съдействие откриването на изчезналия и укриващия се К.Г. ,до Банка „Пиреос”-София и до „ЕОС Матрикс”ЕООД-София, която се съобрази с молбата ми за тежкото положение на длъжниците и приспадна лихвата на дължимата сума.
3. Г-н С.М.Ю е направил неуспешни опити за издаване на УП-2. След намесата ми и помощ при подготовка на документите за подаване ,приеха документите за обработка и след месец получи и исканото УП-2.
4. Започна процедура за опрощаване на несъбираеми държавни вземания на гражданин на Кърджали след писмо на Обществения посредник до Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Президентството на Р България.
5. Благодарение на ДЗЗД „Грийнпартнърс-БКС” и сигнал от жители на с.Севдалина,Пъдарци,Пеньово и Дъждовница бяха поставени кошчета за смет до крайпътни чешми и „бобър”до махала на с.Пеньово.

6. Жалбата на гражданката Т.Б.М. от с.Опълченско за инцидент на ул.”Екзарх Йосиф”поради неотстранени корени на отсечено дърво ремонтът е възложен на „Озеленяване,чистота и благоустройство”ЕООД и е приключен.

7. По жалбата на група граждани от с.Голяма бара от ДФ”Земеделие „ и „Служба по геодезия,картография и кадастър” извършиха проверка и необходимите действия за навременно изпълнение на скиците за да имат възможност да се възползват от субсидията.
8. От Дирекция „Социално подпомагане” е отпусната целева помощ за отопление на Р.Р.М., който съжителства с г-жа Ш.Б.М от с.Костино, която е нетрудоспособна.
9.По сигнала на И. Г.Д. от кв.Възрожденци за платен годишен данък за МПС се извърши проверка.Констатирано е,че макар и рядко поради остаряла компютърна конфигурация се случва да има нарушен достъп до база данни и изискват в момента писмен документ за платен годишен данък на МПС.
10. Чрез посредничеството на Обществения посредник се ускори процеса на разглеждане на документите пред ТЕЛК – Кърджали на г-н Дж.Б.Т. и г-н Г.Я.Х. от гр.Кърджали, г-н Н.А.Х от с.Чорбаджийско,общ.Кирково, г-жа Л.А.К от с.Орлица, община Кирково,г-жа Ш.А.А. от с.Божинци,общ.Черноочене. кв.”Възрожденци „и А.Б от с.Островец ,общ.Кирково, и др .;
11.Жалбата на работещите в шивашкото предприятие „Ахрида”АД за неизплатените им трудови възнаграждения от страна на работодателя след обявен фалит.След проведен разговор със синдика на предприятието се уточни , че очакванията на работниците ще бъдат удовлетворени първи и в пълен размер.
12.Съдействахме за разглеждане на ПУП в Общински съвет -Кирково ,мах. „Трепетлика”,с.Чорбаджийско за осигуряване на достъп до имота на жалбоподателя Х.К.Х.
В ПРОЦЕС НА ПРОВЕРКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. Г-н Х.Х и г-н Г.А. от гр.Кърджали се жалват от отказа на отдел ГРАО на Община Кърджали за адресна регистрация на членове от семействата им.За ефективно решение на проблема подготвих предложение до Националния Омбудсман - г-жа Манолова.На заседание на Обществените посредници в гр.София през месец април се установи,че такъв проблем има в повечето общини.Като Обобщен проблем го връчихме на Националния Омбудсман за предприемане на законодателни промени.
2. По повод молбите на г-жа С.Е и г-жа Р.В от с.Каменарци,за пълен работен ден които са назначени по европейски програми и чиито деца са инвалиди изпратих писмо до Агенция „Социално подпомагане”-Кърджали.Програмата по която молителките желаят да бъдат назначени на пълен работен ден се администрира от Община Кърджали, в чиито компетенции е разглеждането и удовлетворяването на молбата.

3. Молба от живущите в бл. „Орфей” 2 за извършване на проверка за качеството на изпълнение на дейностите по санирането на фирма „АТА-СТРОЙ”ЕООД, гр.Хасково.
ДАДЕН СЪВЕТ И НАСОЧЕНИ КЪМ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
1.Най-трудно се решават казусите, свързани с мобилните оператори – жалбата на Х.Ю. от гр.Кърджали , за не спазени договори с М-тел е изпратена до Централния офис на Мобилтел за разглеждане по компетентност и законосъобразност на искането на гражданина.

2. По повод жалбата на г-жа Ф.Ц.К.от гр.Момчилград и заповед за изземване на жилището на семейството препратихме случая по компетентност до Националния Омбудсман за спешно отношение.ДАДЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ОТГОВОР НА ЖАЛБИТЕ
1. За жалбата на Ю.Х.Х. от Кърджали - освобождаване от работа и неизплатена заплата за положени от него надници във фирма „Попанастасов”ООД, отговора е отрицателен тъй като жалбоподателят не е работил в тази фирма.
НЕРЕШЕНИ ЖАЛБИ / НЕОСНОВАТЕЛНИ
1.Жалбата на С.К от Кърджали за начислени данъци и такса е неоснователна,тъй като не е подал заявление в срок.


IІІ.ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ,ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ
През 2018 г. продължиха усилията на Обществения посредник да разширява и задълбочава взаимодействието с другите институции на централната и местната власт. Това не просто помага на институцията да се застъпва ефективно за правата и законните интереси на гражданите, но е част и от цялостното ни разбиране, че е необходимо да се укрепва доверието в днешните български институции.

1. През отчетния период обществения посредник бе координатор в партньорство с ОС на БЧК по инициативата на Омбудсмана на Р България Мая Манолова „Великден за всеки- Дари празник на баба и дядо”,която стартира на 7 март м.г.Със съдействието на обществения посредник бяха разпределени 100 пакета с хранителни продукти,дарение от „Лидл” България.Те бяха насочени към нуждаещи се от Домашен социален патронаж.Чрез Областния съвет на БЧК даренията достигнаха до незрящи социално слаби жители на областта.Общественият посредник също предостави част от дарението на жалбоподатели в тежко материално положение.

2. В началото на годината за първи път се проведе работна среща между местните обществени посредници и Омбудсмана Мая Манолова, на която бяха планирани общи инициативи за разрешаване на отдавна дефинирани проблеми. Сред тези инициативи е и необходимостта от премахване на таксите в детските градини за децата на 5 и 6 години, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка. В деня на детето, първи юни, Омбудсманът обяви старта на национална кампания под надслов „Без такси в детските градини“. Омбудсманът заяви, че ще настоява Министерството на образованието и науката да изготви цялостен анализ за посещаемостта на предучилищните форми в детските градини и причините за отпадане на близо 21% от децата. Мая Манолова поиска държавна подкрепа за отпадане на таксите в градините и информира, че 12 общини  у нас не събират никакви такси за децата от 2 до 6 години, а 13 общини са освободили от такси и всякакви плащания 5 и 6-годишните от задължителните предучилищни групи. През 2019 година активно ще се продължи да се постигне целта – 5 и 6 годишните в задължителната предучилищна подготовка да не плащат никаква такса .

През отчетния период продължиха усилията за институционалното укрепване на местните обществени посредници в Република България. На 23.04.2018 г. Омбудсманът Мая Манолова и мрежата от действащи обществени посредници в Република България внесохме в деловодството на Народното събрание проект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, регламентиращ избора и правомощията на обществените посредници в българските общини. Това стана след обществена дискусия, организирана в Народното събрание, на която бяха обсъдени възможните решения за облекчаване процедурата на избор. В законопроекта се предвижда общините с население над 10 000 души да избират обществен посредник с обикновено мнозинство, а не както е сега - с квалифицирано - 2/3 от общия брой на общинските съветници при вземане на решение. Освен това всяка община трябва да получи целево финансиране от държавния бюджет за обезпечаване работата на местния омбудсман, което би гарантирало и неговата независимост. В предложението са разписани още продължителността на мандата на обществения посредник, редът за отчитането на годишната му дейност пред общинския съвет, който го избира и освобождава, правомощията му и основанията за предсрочното му освобождаване. В дискусията участваха Дора Янкова – зам.-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети.


3. Общественият посредник на община Кърджали заедно с другите обществени посредници от страната участва в дебата по формирането на мрежа на балканските омбудсмани.Форумът се проведе в зала 6 на НДК. Уверени сме ,че мрежата ще допринесе за отговорното зачитане от властите на правата на гражданите от балканските страни и ще укрепи балканското сътрудничество.

У нас бяха омбудсманите от 12 държави. Идеята бе да обсъдим проблемите, които имат гражданите на Балканите, да обменим практики, информация, опит и да създадем мрежа на балканските омбудсмани, която да осигури бързи канали за информация, за взаимна подкрепа, за решаване на трансгранични казуси, тъй като живеем в трудни времена, в които има натиск върху гражданите и опити за посегателства над човешки права .Проблемите са общи - бедност, социално изключване, посегателства върху човешки права, ограничаване на демократичното пространство и срещу всичко това, ние, заставайки един до друг, ще имаме повече механизми и възможности за активна защита на правата на гражданите е мнението на омбудсманите,участвали в срещата.


4. Общественият посредник е зам.председател на Обществения съвет към Общински съвет- Кърджали. Това е изключителна благоприятна възможност в обобщен вид да се поставят проблемите пред Кмета на Общината и пред Общински съвет – Кърджали.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

И през изминалата 2018 година продължихме с ежедневно решаване на конкретни жалби и сигнали, молби за съдействие от страна на граждани и предложения на неправителствени организации, изнесен прием в кметства ,обобщаване на получените случаи , оформяне на изводи за тяхното недопускане в административната практика и с подобряване на информираността.


През 2019 година е крайно наложително в тясно взаимодействие с някои отдели от администрацията и комисии от Общинския съвет да се подготвят предложения за промени в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали.
Неотклонното спазване на принципите на обективност, справедливост, безпристрастност и толерантност ще доведат до повишаване на ефективността ,бързина и процесуална икономия в административното производство и рязко биха повишили задоволството на граждани и юридически лица от действията на общинската администрация. Усилията за гарантиране спазването на тези принципи, както и подпомагането на граждани и юридически лица да отстояват своите права и законни интереси пред органите на местното самоуправление, остават основни задачи пред обществения посредник и през настоящата година.
Хората очакват ангажирани действия по сигналите им,които довеждат до конкретни и ясни отговори на поставените проблеми а не размяна на писма. За съжаление не са редки случаите при които получаваме отговори по щампа . Необходимо е човешко , ангажирано отношение - както се казва все едно решаваме свой проблем - по-бързо да се проучи конкретната жалба, да се вземе навременно и качествено решение .

Време е всички заедно- общински съветници , общинско ръководство, общинска и държавна администрация - да положим ежедневни усилилия за да почувстват гражданите че ценим техните интереси и правим всичко възмоно от нас за да направим живота в нашата община и страна по хубав от вчера!

04.01.2019 г. ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

гр. Кърджали НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:…………………......

РАСИМ МУСА


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет