Уведомление за инвестиционно намерение Отжүктеу 45.35 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі45.35 Kb.

До

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водитегр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

От Олга Всеволодова Анева - пълномощник на

1. Йордан Минков


2.Васко Липов
собственици на ПИ с идентификатор 56784.537.46, местност “ТЕРЗИИТЕ“ в землището на гр. Пловдив-Запад, гр.Пловдив, област Пловдив

Телефон, факс и е-mail: arta_aneva@yahoo.com

Лице за контакти: арх.Олга Анева - тел.0888 734479


Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че има следното инвестиционно намерение: "Изграждане на жилищни сгради и обслужваща сграда - гараж за 20бр./леки автомобили, микробуси и автобуси/ " в нови УПИ-та от имот ПИ с идентификатор 56784.537.46, местност “ТЕРЗИИТЕ“ в землището на гр.Пловдив-Запад, Община Пловдив,Област Пловдив
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението - ПИ с идентификатор 56784.537.46 в местност “ТЕРЗИИТЕ“ в землището на гр.Пловдив-Запад е с площ - 5.615дка.земеделска земя за смяна статута за неземеделски нужди.

Терена на имота е равнинен и ориентиран по дължина - югоизток - северозапад.От северозапад имота тангира със селскостопански път, но в ОГП на гр.Пловдив е предвидено комуникационен достъп - улица от северозапад. Подходът за имота към новообразуваните УПИ-та ще се осъществява и обслужва от същата улица от северозапад.

Инвестиционното предложение е ново.Ще се обособят и новообразуват три нови УПИ-та с ниско застрояване. Устройствените показатели на новообразуваните УПИ-та ще са с конкретно предназначение:

– за жил.строителство – два парцела/УПИ/;

- за жил. и обслужващо строителство – гаражи 20бр.автомобили – един парцел /УПИ/
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /
2.Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.
1. За жилищни нужди – ниско строителство два броя УПИ-та с площ - 2.615 дка.

2. За жил.нужди и обслужваща дейност - гараж за 20бр.автомобили – ниско

строителство в един брой УПИ с площ - 3.0дка.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Не е необходимо издаване на разрешителни и съгласувателни

писма по реда на специален закон.


Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /
ПИ с идентификатор 56784.537.46, местност “ТЕРЗИИТЕ“ в землището на гр. Пловдив-Запад, гр.Пловдив, област Пловдив

Не е в близост до защитени територии и не засягат територии с обекти на културно наследство.Не се променя пътната инфраструктура.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане
Водоснабдяването ще е от мрежата на ВиК- Пловдив, минаваща в съседство от югоизточната страна по улица ПИ с идентификатор 56784.537.9508 в урбанизирана територия.
Електрозахранването ще се осъществява от мрежата на ЕVN - Пловдив, минаваща от северозападната страна на имота.


Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Предвиждат се само битови отпадъци, за които ще се предоставят кошове от кметството на Район Западен, Община Пловдив.
Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:
Предвиждат се само битови отпадъци.Отпадните води са битово - фекални и ще заустват в канализационната мрежа на ВиК Пловдив, минаваща в съседство от югоизточната страна по улица ПИ с идентификатор 56784.537.9508 в урбанизирана територия.

Автомобилите само ще гарират в гаража- обслужваща дейност, няма да се извършва ремонт и миене на место.Това ще се извършва на специализирани за целта места, извън обособената обслужваща сграда и новообразуваното УПИ.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Прилагам:

1. Два /2/ броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител

2. Актуални скици на имотите с координати на граничните точки, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Документ за собственост или договор за наем.

Други документи, по преценка на уведомителя:

4. Пълномощно

Дата: 14.10.2015 Уведомител:......................................................

/подпис/


/печат/ (за юридическо лице)Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет