В името на народажүктеу 42.36 Kb.
Дата09.06.2018
өлшемі42.36 Kb.
түріРешение
Р Е Ш Е Н И Е

177 09.11.2011 ГОДИНА ГР. СРЕДЕЦВ ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 08.09. /осми септември/ 2011 /две хиляди и единадесета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев
Секретар – М М

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 177 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Т П С против Наказателно постановление № 11010463/09.05.2011 година на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на жалбоподателя, в качеството му на кмет на Община Средец, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 65 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2 т. 1 от НВМОП.

Жалбоподателят, в жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалният си представител, счита че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и при съществени процесуални нарушения и моли да бъде изцяло отменено. Представя доказателства.

Процесуалният представител на наказващия орган оспорва жалбата.

След като обсъди направените в жалбата оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното наказателно постановление, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

На 07.04.2011 година, финансов инспектор при отдел Първи на Агенцията за държавна финансова инспекция е извършил проверка в Община Средец – гр. Средец относно спазването на разпоредбите на ЗОП относно откриването и провеждането на процедури за възлагане на малки обществени поръчки.

При проверката е било установено, че в капиталовата програма на Община Средец за 2009 година под № 601, 602 и 603 са планирани средства за основен ремонт на три общински пътя на обща стойност 340861 лева с ДДС или 284050,83 лева без ДДС. За ремонта на трите пътя, по реда на чл. 2 ал. 1 т. 1 от НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, чрез събиране на три оферти са сключени три броя договори, както следва : № 537 от 11.05.2009 година с “-” АД гр. на стойност 84082,50 лева без ДДС, с предмет “Ремонт на път BGS 3243 с. Кирово – с. Белеврен от км. 0+000 до км. 9+300” ; № 538 от 11.05.2011 година с “” АД гр. на стойност 83333,25 лева без ДДС, с предмет “Ремонт на път BGS 2242 III – 908 м. Босна – П.К. II-79 - с. Голямо Буково - Кирово – Граничар - участък от км. 0+000 до км. 11+000” и № 556 от 09.06.2009 година с “ ” ООД гр. на стойност 116635,13 лева без ДДС, с предмет “Ремонт на път BGS 2050 III-539 с. Дюлево – Русокастро /Гр. Община/ Камено – Средец/ - Суходол – Орлинци - /III-795/ от км. 4+000 до км. 16+200”.

Според вписаното в акта и в атакуваното наказателно постановление, изхождайки от стойността на трите посочени договора, е следвало да се проведе една обществена поръчка за строителство по реда на чл. 3 ал. 2 от НВМОП – “открит конкурс”. Според посоченото в акта и наказателното постановление е било налице задължение за обединяване, като резултат от проявлението на няколко обстоятелства : наличие на информация за необходимостта от възлагане на трите поръчки към един и същи момент ; наличие на сходство във възложените дейности и наличие на информация за общия размер на средствата.

Според наказателното постановление, жалбоподателят, в качеството си на кмет на Община Средец – възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 8 ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП, като не е обединил трите поръчки в една и не е взел решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез “открит конкурс” при условията и по реда на НВМОП е нарушил Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Настоящият състав не споделя вписаното в акта и в наказателното постановление. Действително в капиталовата програма на Община Средец за 2009 година, в актуален план – Раздел “Б”, в графа “обекти” са посочени общо пет броя самостоятелни обекти, като четири от тях са общински пътища. В позиции 601, 602 и 603 са посочени три самостоятелни за изпълнение обекта, а именно : “Ремонт на път BGS 3243 с. Кирово – с. Белеврен от км. 0+000 до км. 9+300” със стойност 100899 лева ; “Ремонт на път BGS 2242 III – 908 м. Босна – П.К. II-79 - с. Голямо Буково - Кирово – Граничар - участък от км. 0+000 до км. 11+000” на стойност 100000 лева и “Ремонт на път BGS 2050 III-539 с. Дюлево – Русокастро /Гр. Община/ Камено – Средец/ - Суходол – Орлинци - /III-795/ от км. 4+000 до км. 16+200”на стойност 139962 лева. Капиталовата програма е приета с Решение № 224/10.03.2009 година на Общински съвет гр. Средец, като в приложение № 3 на това решение са посочени обектите, стойността на средствата за всеки един от тях и начина на финансирането им – целева субсидия. Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2009 година е утвърден от Министерство на финансите.

Предвид разстоянието между трите пътя /30 – 50 км./ и доколкото всеки един от процесните общински пътища представлява самостоятелен обект, не може да се приеме, че трите пътя представляват отделни части на един обект, което да налага обединяването им в една обществена поръчка.

Предвид стойността на всяка една от поръчките – под 200000 лева, настоящият състав счита, че действително съгласно чл. 2 ал. 1 т. 1 от НВМОП жалбоподателят – кмет на Община Средец, като възложител на малка обществена поръчка е могъл да не провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка и правилно е събрал по 3 оферти и е възложил обществените поръчки по реда на чл. 2 ал. 1 т. 1 от НВМОП.

Във връзка с изложеното съдът счита, че по отношение на възлагане на малки обществени поръчки свързани с ремонт на пътищата - BGS 3243 с. Кирово – с. Белеврен от км. 0+000 до км. 9+300, BGS 2242 III – 908 м. Босна – П.К. II-79 - с. Голямо Буково - Кирово – Граничар - участък от км. 0+000 до км. 11+000 и BGS 2050 III-539 с. Дюлево – Русокастро /Гр. Община/ Камено – Средец/ - Суходол – Орлинци - /III-795/ от км. 4+000 до км. 16+200 не е осъществен състав на нарушение от възложителя Т П С – кмет на Община Средец, поради което издаденото за това наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Районен съд - гр. Средец
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010463/09.05.2011 година на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Т П С , с ЕГН - , от гр. , в качеството му на кмет на Община Средец, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 65 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2 т. 1 от НВМОП, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.СЪДИЯ :


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет