Внешняя политика США в период первого срока Дж. Буша-мл.жүктеу 33.71 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі33.71 Kb.
түріРеферат

РЕФЕРАТ

Кондрашов Никита Дмитриевич

Дипломная работа: 62 с., 56 позиций в списке источников и литературы.Тема: Внешняя политика США в период первого срока Дж. Буша-мл. (2001-2005 гг.)

Ключевые слова: внешняя политика, президент, конфликт, Доктрина национальной безопастности, векторы внешней политики, приоритеты, борьба с терроризмом, союзники, отношения с Японией, КНДР, Россией.

Объект дипломной работы – международные отношения.

Предмет дипломной работы – внешняя политика США в период с 2001 по 2005 гг.

Хронологические рамки работы: 20 января 2001 года – 7 ноября 2005 года. Нижняя хронологическая граница обусловлена инауграцией президента США Джорджа Уокера Буша, верхняя – окончанием первого президентсткого срока президента США Джорджа Уокера Буша.

Цель работы – охарактеризовать основные направления, особенности и приоритеты внешней политики США в 2001-2005 гг.

При выполнении дипломной работы использованы общенаучные методы: обобщение и сравнение, анализ и синтез, дедукция и индукция и т.д; и комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный.

Элементами научной новизны полученных результатов является комплексное и всестороннее исследование внешней политики США в период с 2001 по 2005 гг.

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что полученные результаты способствуют приращению научных знаний о формах и методах внешней политики современных США.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах по важнейшим теоретическим и практическим проблемам исторической науки.

Другие авторы участия в создании исследования не принимали.

РЭФЕРАТ

Кандрашоў Мікіта Дзмітрыевіч

Дыпломная праца: 62 с., 56 пазіцый у спісе крыніц і літаратуры.Тэма: Знешняя палітыка ЗША ў перыяд першага срока Дж. Буша-мл. (2001-2005 гг.)

Ключавыя словы: знешняя палітыка, прэзідэнт, канфлікт, Дактрына нацыянальнай бяспекі, вектары знешняй палітыкі, прыярытэты, барацьба з тэрарызмам, саюзнікі, адносіны з Японіяй, Паўночнай Карэяй, Расіяй.

Аб'ект дыпломнай працы – міжнародныя адносіны.

Прадмет дыпломнай работы – знешняя палітыка ЗША ў перыяд з 2001 па 2005 гг.

Храналагічныя рамкі працы: 20 студзеня 2001 года – 7 лістапада 2005 года.Ніжняя храналагічная мяжа абумоўлена інаўгурацыей прэзідэнта ЗША Джорджа Уокера Буша, верхняя – заканчэннем першага прэзідэнцкага тэрміну прэзідэнта ЗША Джорджа Уокера Буша.

Мэта працы – ахарактарызаваць асноўныя напрамкі, асаблівасці і прыярытэты знешняй палітыкі ЗША ў 2001-2005 гг.

Пры выкананні дыпломнай працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады:абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя і г. д;і комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны.

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца комплекснае і ўсебаковае даследаванне знешняй палітыкі ЗША ў перыяд з 2001 па 2005 гг.

Практычная і сацыяльная значнасць працы вызначаецца тым, што атрыманыя вынікі спрыяюць прырзашчэнню навуковых ведаў аб формах і метадах знешняй палітыкі сучасных ЗША.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах па найважнейшым тэарэтычным і практычным праблемах гістарычнай навукі.

Іншыя аўтары ўдзелу ў стварэнні даследаванні не прымалі.
ABSTRACT

Kondrashov Nikita Dmitrievich

Thesis work: 62 p., 56 positions in the list of sources and literature.Topic: US foreign policy in the period period of the first term of George W. Bush (2001-2005).

Keywords: foreign policy, president, conflict, Doctrine of national security, vectors of foreign policy, priorities, fight against terrorism, allies, relations with Japan, North Korea, Russia.

The object of the diploma - international relations.

The subject of the diploma - US foreign policy in the period from 2001 to 2005.

The chronological period of the work: January 20, 2001 – November 7, 2005.The lower chronological limit is due to inauguration of US president George Walker Bush, the upper – end of the first presidential term of U.S. president George Walker Bush.

The purpose of the work is to describe the main trends, features and priorities of foreign policy of the United States in 2001-2005.

The aim of this work is to examine the guidelines and to characterize the features and priorities of foreign policy of the United States in 2001-2005. In carrying out the thesis used general scientific methods: generalization and comparison, analysis and synthesis, deduction and induction, etc.; and a set of methods of historical science: historical and genetic, historical and comparative, historical and systemic.

The elements of the scientific novelty of the results is a comprehensive study of US foreign policy in the period from 2001 to 2005.

The practical and social significance of the work is determined by the fact that the results contribute to the growth of scientific knowledge about the forms and methods of foreign policy of modern USA.

The author of the work confirms that the factual material presented in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all the theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

The results of the study are developed by the author of the thesis personally and based on independent findings on the most important theoretical and practical problems of historical science.Other authors participating in the establishment of the research was not accepted.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет