Војна поштаДата02.04.2019
өлшемі47 Kb.
түріЗакон

ВОЈНА ПОШТА

4137

Бр. __________

______. 2018. године

Н и ш


На основу члана 57. став 1. и став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/2012, 14/2015, 68/2015),ВП 4137 Ниш,

ул. Јадранска бб, Д. Комрен , 18000 Ниш,www.mod.gov.rs,

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга:

- Хитне интервенције и непредвиђени радови 20/2018 -

 1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:

ВП 4137 Ниш, Јадранска бб, Доњи Комрен, 18000 Ниш, Орган државне управе, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs
 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.
 1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Хитне интервенције и непредвиђени радови: ознака из Општег речника набавке: 50000000.

Предмет ЈН је обликован по партијама.
 1. Опис, количина, врста, техничке и остале карактеристике предмета јавне набавке услуге дефинисани су у Конкурсној документацији.
 1. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.
 1. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије 29/2013), конкурсном документацијом и овим позивом. 1. Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда ПОНУЂАЧА који има краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају једнаку цену и исти рок испоруке, као најповољнија ће бити изабрана понуда ПОНУЂАЧА који има дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда имају једнаке цене, рок испоруке и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити изабрана понуда ПОНУЂАЧА који има дужи рок важења понуде.
 1. Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и интернет странице Министарства одбране Републике Србије www.nabavke.mod.gov.rs.
 1. Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 19.04.2018. године, до 10,00 часова, препорученом пошиљком на адресу: ВП 4137 Ниш, улица Јадранска бб, Доњи Комрен, 18000 Ниш или личном предају на пријавници ВП 4137 Ниш, са назнаком:

Понуда за јавну набавку услуга:

''Пружања хитних интервенција и непредвиђених радова''

ЈНМВ 20/2018

НЕ ОТВАРАТИ !“

(на предњој страни коверте)
 1. На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.
 1. Садржина понуде и обавезни прилози уз понуду, дефинисани су у конкурсној документацији.
 1. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу конкурсне документације.
 1. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела у ВП 4137 Ниш до датума и сата наведених у позиву за подношење понуде. Комисија за јавне набавке ВП 4137 Ниш, по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
 1. Јавно отварање понуде обавиће се истог дана одмах по истеку рока за подношење понуда, на адреси: ВП 4137 Ниш, Јадранска бб, Доњи Комрен, 18000 Ниш, канцеларија бр.3. објекат бр.18 у касарни ''Мија Станимировић'' у Нишу.
 1. Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
 1. Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 (двадесетпет) календарских дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора објавиће се на Портал јавних набавки и на својој интернет страници у року од тридана од дана доношења.
 1. Уговор ће бити закључен у року од 5 дана од дана стицања Законом прописаних услова.
 1. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из Законом прописаних разлога.
 1. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, понуђач може тражити у писаном облику доставом захтева на адресу: Војна пошта 4137 Ниш, са назнаком: „Питања за јавну набавку мале вредности број 20/2018 – ''Пружања хитних интервенција и непредвиђених радова'', телефаксом на број 018/508-125, 508-061. Додатне информације се телефоном неће давати.
 1. Уколико сте заинтересовани за учествовање у поступку јавне набавке, молимо Вас да нам доставите своју понуду у складу са приложеном Конкурсном документацијом
 1. Лице за контакт: кп Бојан Трајковић, тел/факс: 018/508-125, 018/508-061.

ДК/БТ


ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

м а ј о р

Ивица Трајковић


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет