ВъзложителДата14.03.2018
өлшемі101.49 Kb.
#20750


Изх. № Е-31-00-063589
Дата: 29.12.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Официално наименование

Община Бургас

Адрес

гр. Бургас – 8000, ул. „Александровска“ № 26

Партиден номер в РОП

00797


ПРОЦЕДУРА


Уникален номер в РОП


0

0

7

9

7
2

0

1

5
0

0

7

4Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Предвижда се възлагане на допълнително строителство - разбиване на т. нар. „свежа“ и много твърда скала с багер с хидравличен чук със следните минимални параметри: хидравлични чукове тежък клас със сервизно тегло по-голямо от 3000 кг, работен диаметър на инструмента по-голям от 165 мм и работно налягане по-голямо от 160 бара или еквивалентна техника: например ексцентрик рипер с вибрационно действие с минимално тегло /вкл. прикачна плоча/ по-голямо от 3000 кг и работно налягане по-голямо от 22 МРа поради настъпване на непредвидени обстоятелства, посочени в мотивите към настоящото решение за изпълнението на част от предвидената за полагане канализационна мрежа в квартал Банево, град Бургас във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас.“СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание изисква едновременно да са изпълнени следните условия:

а) наличие на предходен договор с обект услуга или строителство;

б) настъпване на непредвидени обстоятелства, по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП;

в) в резултат от непредвидените обстоятелства се поражда необходимост от допълнителна услуга или строителство;

г) невъзможност допълнителната услуга или строителство да се раздели технически или икономически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му;

д) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, да не надвишава с 50 на сто от стойността на основната поръчка;

е) поканата е изпратена до изпълнителя на предходния договор.


  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки е получено Решение № 3316 от 30.11.2015 г. на заместник-кмет по устройство на територията и строителството при Община Бургас за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

В решението възложителят е посочил мотиви, свързани с избора на процедура. Приложил е покана за участие, изпратена до „БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД, гр. Разлог и техническа спецификация.

В поле V.3) на решението и т. II.2) на приложената покана е записано, че максималната прогнозна стойност на допълнителното строителство е в размер на 2 098 288.92 лв. без ДДС.

В поле V.3) е посочено, че настоящата поръчка е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 1597/03.07.2012 г. на възложителя, информация за която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ под уникален номер 00797-2012-0056. Направена проверка в РОП потвърди, че под същия уникален номер се съдържа информация за проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас“. В поле II.3) на обявлението е посочено, че срокът за изпълнение на поръчката е до 30.08.2015 г. От публикуваното в РОП „Обявление за възложена поръчка“ е видно, че с решение на възложителя от 09.11.2012 г. за изпълнител на поръчката е избран „БАЛКАНСТРОЙ“ АД, гр. Разлог, с когото е сключен договор на обща стойност 23 824 009.06 лв. без ДДС. В РОП не е публикувана информация за изпълнението на договора.
  1. Изводи

С разглежданото договаряне се цели възлагането на допълнителни СМР по разбиване на т.нар. „свежа“ и много твърда скала с багер с хидравличен чук, във връзка с полагане на канализационна мрежа в кв. Банево, гр. Бургас, в изпълнение на обществена поръчка за инженеринг на ПСОВ в кв. Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас. Поръчката е свързана с проект на Община Бургас № DIR-51011116-21-63 „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.

Необходимо условие за прилагането на избраното правно основание е наличието на действащ договор между възложителя и поканеното в договарянето лице. От изложените мотиви и направената проверка в РОП се установи, че в резултат на проведена открита процедура по ЗОП през 2012 г., възложителят е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка, с цитирания по-горе предмет, с „БАЛКАНСТРОЙ“ АД, гр. Разлог. От поле V.2) на решението за откриване на процедурата и приложената покана е видно, че същата е изпратена до „БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД, гр. Разлог. Документ, който да доказва, че поканеното лице е идентично или е правоприемник на лицето, с което е сключен първоначалният договор за инженеринг не е приложен. Възложителят твърди, че има сключено Договорно споразумение № 93-ОП-26/61/27.12.2012 г. с поканеното дружество за инжениринг на ПСОВ в кв. Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас. Това споразумение също не е приложено. От информацията в поле II.3) на обявлението за възлагането на предходната поръчка е посочено, че срокът й на изпълнение е до 30.08.2015 г. Не са приложени актове и протоколи за откриване на строителната площадка, за спиране на строителството и др., от който да се установи, че изпълнението на основния договор не е приключило. Предвид изложеното не може да се направи категоричен извод, че основният договор е действащ към момента на откриване на разглежданото договаряне.В решението възложителят посочва, че непредвидените обстоятелства се изразяват в следното: В първоначалното „Инженерно-геоложко проучване”, изготвено от „Хидрогеотехника” ЕООД, гр. Бургас през 2011 г., послужило като изходни данни за проектиране на обекта, е посочено, че в кв. Банево се разкриват скали „масивни псамитови, лапилови и бомбени туфи на алкални базалтоиди”, които са „припокрити с делувиални глини и насипи от пясъчни глини”. Допълва се, че съгласно проучването, скалата в цялата зона на кв. Банево, с изключение на т. 10 се разкрива на дълбочина 0,90-1,50 м, а според резултатите от проучвателното сондиране скалите до дълбочина 1,50-2,50 м са изветрели, напукани, като след тази дълбочина се разкриват свежи, много твърди скали. Посочва се, че в проучването е посочена якост на натиск на скалите - 1330-2340 кРа или 1,33-2,34 МРа. Твърди се, че след започване на изкопните работи на канализационни клонове К-7б-ВА, в участъка от РШ 109б до РШ 119б и К-12б-ВА, в участъка от РШ 135б до РШ 142б и др. в кв. Банево е установено наличие на силно скални почвени породи т.е. установено е несъответствие на почвите на място като вид скали, твърдост и дълбочина на пласта, от тези посочени в цитираното инженерно-геоложко проучване и в които скали не е възможно да се работи с предвидената механизация в техническото предложение на изпълнителя на основния договор. Отбелязва се, че за посочените обстоятелства са изготвени Протоколи от инспекции № 1 от 07.05.2015 г. и № 2 от 11.05.2015 г., които не са приложени като доказателства. Посочва се, че видно от цитираните протоколи, на място, в първия участък от 0,25 м до 2,50 м от терена, а във втория участък от 0,35 м до 2,30 м е констатирано наличие на свежа, много плътна скала. Допълва се, че тези обстоятелства налагат провеждането на допълнителни инженерно-геоложки проучвания и изготвянето на нова геоложка експертиза за изясняване на действителните характеристики на почвите в целия кв. Банево, тъй като инженерно-геоложкото проучване /геоложки доклад/ не обхваща цялата територия и не дава детайлна картина на залягащите пластове и техните характеристики. Посочва се, че през м. май 2015 г. е изготвена геоложка експертиза от независим инженер геолог-хидрогеолог с пълна проектантска правоспособност, в която се посочва, че скалните формации в кв. Банево се разкриват на дълбочини до 0,60-0,70 м и до 0,20-0,30 м в северните части на квартала – северно от ул. „Анушка Драгиева”; описаните в предварителния геоложки доклад скални формации се потвърждават, но обхващат по-голяма част от терена, залягат на по-малка дълбочина и са с по-висока якост на натиск; определената опитна якост на скалните образци е в пъти по-голяма от посочената в геоложкия доклад, където якостта е дадена „според архивни материали”. Цитират се протоколи за резултати от лабораторни изследвания на проби от скалата №№15/25.05.2015 г. и 16/25.05.2015 г., съгласно които установената якост на натиск на изпитаните вулкански скали – туфи на дълбочина 0,60-0,70 м е 365,12 МРа; 314,92 МРа; 375,71 МРа и 323,43 МРа. Посочва се, че допълнителното геоложко проучване показва недвусмислено изклиняване на литоложкия пласт изграден от вулкански скали на дълбочина от 0,30 м и 0,70 м под котата на уличното платно. Документи не са приложени. Предвид това, недоказани остават доводите на възложителя, че необходимостта от разбиването на свежа и много твърда скала с багер с хидрочук, разположена на дълбочина 0,60-0,70 м до 0,20 - 0,30 м от терена, е непредвидено обстоятелство за страните по договора, по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП, тъй като същата скала не е установена в първоначалното „Инженерно-геоложко проучване”, изготвено през 2011 г. от „Хидрогеотехника” ЕООД, гр. Бургас. Може да се приеме, че те са основателни и са станали известни на възложителя през м. май 2015 г., след провеждането на допълнителни инженерно-геоложки проучвания и изготвянето на нова геоложка експертиза за изясняване на действителните характеристики на почвите в целия кв. Банево, доколкото той разполага с цитираните в мотивите протоколи.

За основателни могат да се приемат доводите на възложителя, че допълнителните строителни работи, в частност разбиването на свежата и много твърда скала с багер с хидрочук, са неразделна част от необходимите дейности за изпълнението на основния договор и не могат да бъдат разделени от него. Може да се направи изводът, че допълнителните строителни работи са технологично обвързани с дейностите по изграждане на част от канализацията в кв. Банево, гр. Бургас и попадат в границите на строителния обект, поради което не е обосновано разделянето им от предмета на основния договор, с оглед срочното, качествено и в цялост изпълнение на договора.

За изпълнено може да се приеме условието общата стойност на поръчките, с които се възлага допълнително строителство - 2 098 288.92 лв. без ДДС, да не надвишава с 50 на сто от стойността на основната поръчка - 23 824 009.06 лв. без ДДС.

Предвид изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП може да се приеме за законосъобразен, при положение, че възложителят разполага с надлежни доказателства, че изложените от него обстоятелства са „непредвидими“ по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП, че изпълнението на основния договор не е приключило и че поканеното лице е идентично или правоприемник с изпълнителя по основния договор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Предходни процедури свързани с настоящата процедура1  ДА  НЕ

Уникален № в РОП на предходната процедура


0

0

7

9

7

-

2

0

1

2

-

0

0

5

6Предмет на предходната поръчка

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас“

Етап на предходната процедура

отворена затворена

спряна прекратена

възложена отменена

неизвестен друго2

Забележка:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./


Вярно с оригинала,

подписан на хартияКаталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> «Бекітемін» С. Ж. Асфендияров атындағы
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет