Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао ао-3816-1/21. 08. 2018гжүктеу 13.33 Kb.
Дата18.04.2019
өлшемі13.33 Kb.

Съобщение за предложение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, с цел изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот с № 000089 (свинекомплекс) в землището на гр. Исперих до поземлен имот с № 032076 (покрита лагуна) в землището на с. Яким Груево, общ. Исперих

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Агротайм“ ЕООД предложение за на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, с цел изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот с № 000089 (свинекомплекс) в землището на гр. Исперих до поземлен имот с № 032076 (покрита лагуна) в землището на с. Яким Груево, общ. Исперих, попада в обхвата на т. 9.1. „Подробни устройствени планове, в т.ч. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии” от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.3/2018 г.), като очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, свързано с експлоатацията на обект в обхвата на т т. 17, буква „бˮ и буква „вˮ от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО АО-3816-1/21.08.2018г.Копие на писмото е изпратено в Община Исперих и кметство село Яким Груево.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> "Туризъм и отдих"
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2553/11. 08. 2017 г
YIP 2014 -> „селско, горско и воднос топанство
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2480/18. 05. 2015 г
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. , ал на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
YIP 2014 -> Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4172/13. 08. 2015 г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет