Web-технологияныњ ±ѓымдарыбет3/4
Дата12.09.2017
өлшемі0.63 Mb.
#690
түріКонспект
1   2   3   4

Hello JavaScript

");
id.document.write("
");
id.document.write(""); id.document.close();
}

Бұл мысалда open() әдісі құжатқа жазу ағынын ашады , write() әдісі бұл жазуды жүзеге асырады, close() әдісі құжатқа жазу ағынын жабады. Барлығы, қарапайым файлға жазғандай болады. Егер терезеде статус өрісі (әдетте онда құжат енгізілу пайызы көрсетіледі) болса, онда  құжатқа жазудың жабылмаған ағынында құжат енгізген кездегідей жазуды жалғастыру тікбұрышы "секірмейді".  

Оқиғалар

Әдістер мен қасиеттерден басқа объектіде олармен бола алатын оқиғалар бар. JavaScript-тегі программалау мәні - бұл оқиғаларды өндеушілерді жазу.  Мысалы, button (button - "батырма" типті INPUT контейнері) типті объектімен "Click" оқиғасы бола алады, яғни батырманы басуға болады. Ол үшін INPUT контейнерінің атрибуттары оқиғаны өндеу атрибуты Click –  onClick-пен  кеңейтілген. Бұл атрибуттың мәні ретінде оқиғаны өндеу программасы көрсетіледі. Мұны JavaScript тілінде HTML– құжатының авторы жазу керек:Оқиға өндеушілері бұл оқиғаға байланысты контейнерлерде көрсетіледі. Мысалы, BODY контейнері бүкіл құжаттың қасиетін анықтайды, сондықтан бұл контейнерде onLoad атрибуты барлық құжаттың енгізу аяқталуын оқиға өндеуші  көрсетіледі.

Object объектісінің әдістері

Object - бұл объект, сәйкесінше, онда амалдар болуы мүмкін. Сондай амалдардың үшеуін қарастырайық: toString(), valueOf() и assign().

toString() әдісі объектінің символ жолына ауыстырылуын жүзеге асырады. Ол JavaScript программаларының барлығында айқын емес қолданылады. Мысалы, сан немесе жол объектілерін шығару кезінде. Мына функцияларға toString() қолданылуы:

document.write(prot.toString()+"


");

Орындалу нәтижесі:


function prot() { a = this.src.split(':'); protocol = a[0]+":"; return protocol; }

Мұнда біз прототип мысалындағы prot() функциясын қолданыламыз. Егер Image объектісін осылайша басып шығарсақ, онда келесі нәтижені аламыз:

сурет:[object]

Осылайша, toString() әдісі объект мазмұнының жол эквивалентін барлық жағдайларда қайтармайды. Ол тек қана оның типін қайтарады. Бұл жағдайда Ехplorer "Object" –ті, ал Navigator - "object Image"-ді жай ғана қайтарады.

Сәйкесінше, valueOf() әдісі . Бұл әдіс объектінің мәнін алуға мүмкіндік береді. Көптеген жағдайларда toString() әдісіне сәйкес жұмыс істейді. Әсіресе, егер мәнді бетке шығару керек болса:

document.write(prot.valueOf()+"


");

Орындалу нәтижесі:


function prot() { a = this.src.split(':'); protocol = a[0]+":"; return protocol; }

Көретініміздей нәтиже toString() әдісіндегідей.

 

Алдындағы екі әдістерден гөрі assign() әдісі объектінің қасиеттері мен әдістерін оқуға ғана емес, қайта тағайындауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс объектіге белгілі мәнді беруде қолданылады:object = value; <=> object.assign(value);

Мысалды қарастырайық:

c = new Image();
c.src = "../images/jsi/rept1s.gif";
b =new Image();
b.src = "../images/jsi/rept1g.gif";
Image.prototype.assign = new Function("a","this.src = a.src;");
...
Суретті бояу
        Суретті бояу  

        Суретті түссіздендіру 

Бұл мысалда біз assign() әдісін JavaScript-кодының ішінде емес,  қарапайым HTML –белгісінде қолданамыз. Әдісті қолданар алдында біз оны өз функциямыз етіп қайта анықтадық. Explorer  қолданушысын бұл жерде біз оларды сәл алдағанымызды хабарландыруымыз керек, өйткені бұл жағдайда біз Image прототипін Explorer-ға қайта тағайындауымыз мүмкін емес.


Тақырып 3.5 PHP технологиясы

PHP технологиясы. Сілтемелер. Өрнектер. PHP операциялары. PHP функцииялары.


PHP. 3.0 версияның PHP – HTML-ге кірістірілген, серверде орындалатын сценарийлерді жазу тілі. PHP3.0-дің ең маңызды мүмкіндіктердің бірі – мәліметтер қорымен интеграция деңгейі. PHP-ді 1994 ж. аяғында Расмус Ледорф (Rasmus Lerdorf) ойлап шығарды. 1997 ж. таман тілдің синтаксикалық анализаторы Зев Сураски (Zeev Suraski) мен Анди Гутманс(Andi Gutmans)-пен қайтадан жазылды, және ол 3.0 версияның PHP тілінң негізі болды. Қазір осы тіл көптеген сайттарда қолданылады және коммерциялық өнімдер ретінде таратылады.

Тегтер:


1.
2.

Это синоним для ""

3.
4. <% echo ("Вы можете по выбору использовать теги в стиле ASP"); %>

<%= $variable; # Это синоним для "<% echo . . ." %>
PHP операциялары. PHP функцииялары.
Технология CGI позволяет создавать серверные приложения любой сложности, без ограничения возможностей программ CGI. Однако данная технология обладает рядом недостатков.


  1. При получении данных от клиента приложению приходится производить сложный разбор строки параметров запроса. Задача усложняется, если в запросе присутствуют строки в национальной кодировке.

  2. Содержимое документа HTML формируется приложением CGI. При изменении дизайна приходится осуществлять перекомпиляцию приложения.

  3. Приложения CGI, использующие интерфейс прикладных программ (API) локальной операционной системы сервера, плохо переносимы.

Одним из вариантов решения приведенных проблем является использование технологии PHP для динамического формирования документов HTML на стороне сервера. Технология PHP является технологией стороны сервера. Аббревиатура PHP раскрывается рекурсивно: "PHP: Hypertext Preprocessor". Основными сферами применения данной технологии являются создание серверных приложений и интерфейсов к базам данных.

Приложения PHP встраиваются в документы HTML в качестве сценариев, подобно сценариям JavaScript, однако, в отличие от JavaScript, сценарии PHP выполняются не пользовательским агентом, а специальной программой – проигрывателем сценариев PHP, которая является приложением CGI и запускается сервером. Пользовательский агент получает результат выполнения запрошенного им сценария и не видит кода самого сценария. Документ HTML, содержащий сценарий PHP, как правило, имеет специальное расширение, например, php3 или phtml. При получении запроса такого документа сервер выполняет следующие действия:  1. Запрашивает локальную операционную систему о типе файла php3 или phtml.

  2. Получив ответ, что данный файл является сценарием и путь к программе, выполняющей подобные сценарии, запускает проигрыватель сценариев, указав запрошенное пользователем имя файла в качестве параметра запуска.

  3. П
    роигрыватель сценариев PHP анализирует содержимое документа, выполняя инструкции PHP и передавая остальное содержимое клиенту без изменений.

На рис. 3 приведено взаимодействие различных компонентов при запросе клиентом сценариев PHP.

Инструкции PHP внутри документа html располагаются внутри специальных скобок, состоящих из последовательностей символов "" или "". Можно также для включения сценариев PHP использовать элемент SCRIPT с атрибутом language, имеющим значение "php". Текст, находящийся вне специальных скобок, и называемый статической частью документа, проигрывателем сценариев PHP не анализируется и передается клиенту без изменений. Фактически, статическая часть является шаблоном документа HTML.

Синтаксис языка сценариев PHP похож на синтаксис языков программирования C, C++, Java. Сценарий PHP представляет собой оператор PHP или последовательность операторов PHP, разделенных символами ";".

Основными объектами языка сценариев PHP являются переменные, выражения, операторы и функции.

Переменные в PHP не имеют типа. Тип переменной определяется хранимым в данной переменной значением. Тип переменной динамически изменяется в зависимости от контекста. В PHP различаются следующие типы:

целый - integer;

действительный - double;

строковый - string;

массив - array;

объект - object.

Преобразование типов осуществляется неявно, например, при подстановке переменных в качестве параметров функций, или явно, при указании типа, к которому нужно преобразовать значение переменной, перед именем.

Переменные различаются по именам. Имя переменной в PHP начинается с символа "$". Для определения переменной нужно присвоить ей значение при помощи операции присваивания. Способы создания нового значения переменной отличаются для различных типов.

Переменной скалярного типа (integer, double, string) можно присвоить в качестве значения соответствующую константу.

Массивы в PHP являются не набором переменных, а переменными некоторого определенного типа array. В языке сценариев PHP массивы ассоциативны. Это означает, что индексом массива может являться не только число, но и строка. Индекс ассоциативного массива называется ключом. Новый массив может быть создан либо при создании элемента массива, либо при помощи вызова array. Для создания нового элемента массива нужно при присваивании значения переменной после имени указать ключ в квадратных скобках. При этом имя переменной будет именем созданного массива, а значение в квадратных скобках – ключом для получения доступа к значению созданного элемента массива. В PHP массивы являются динамическими. При присваивании значения элементу массива проверяется, существует ли уже в массиве элемент с заданным ключом. Если существует, то его значение заменяется на новое. В противном случае создается новый элемент массива. Все элементы массива объединены в двусвязный список. В массиве имеется внутренний указатель текущего элемента. Имеется возможность просмотреть текущее значение указателя, а также переместить указатель на предыдущий или последующий элемент в списке, а также на начальный или конечный элементы списка. Таким образом, можно осуществить последовательный доступ к каждому элементу массива. Для элементов массива с целочисленными ключами ведется счетчик индексов. Значением счетчика является увеличенное на единицу максимальное в массиве значение целочисленного ключа (индекса). Если массив не содержит элементов с целочисленными ключами, то счетчик индексов имеет нулевое значение. Если при присваивании значения элементу массива не указывать ключа в квадратных скобках, то ключом для нового элемента будет значение счетчика индексов, который после создания нового элемента увеличится на единицу. Данная возможность позволяет добавлять в конец массива элементы с последовательными индексами.

Для создания массива с несколькими начальными элементами используется ключевое слово array, после которого в круглых скобках перечисляются присваиваемые элементам массива значения. В качестве ключей элементов используется счетчик индексов. Такое назначение ключей по умолчанию можно изменить при помощи операции "=>". Данная операция применяется в следующем виде:

ключ => значение

Если в списке значений array встречается подобная операция, то очередному элементу массива будет присвоен указанный ключ. Данная возможность используется для создания массивов со строковыми ключами, а также для пропуска значений целочисленных ключей (индексов).

Объекты в PHP служат для поддержки объектного программирования. Для создания нового объекта используется вызов new.

Переменным любого типа можно присваивать в качестве значения другие переменные, а также значения, возвращаемые функциями и методами объектов.

В PHP можно создавать ссылки на переменные. Ссылка – это имя переменной, отличное от заданного при определении. Для создания ссылки нужно определить переменную, значением которой будет имя ссылки. Если теперь присвоить значение переменной, в которой хранится имя ссылки, указав перед именем переменной двойной символ "$$", то будет создана ссылка, к которой можно обращаться по имени как к обычной переменной. При одновременной работе со ссылками и массивами возникает неопределенность, связанная с приоритетами символов "$" и квадратных скобок. Для разрешения данной неопределенности можно использовать фигурные скобки как символы явного определения приоритетов.

При выполнении сценария PHP интерпретатор определяет ряд переменных, связанных с параметрами сервера, протокола HTTP, самого интерпретатора, а также полученным запросом. Каждый орган управления формы, содержащийся в документе HTML, имеет атрибуты name и value. При разборе полученного от клиента запроса интерпретатор PHP создает переменные, именами которых являются значения атрибутов name, а значениями – значения атрибутов value соответствующих органов управления. Это упрощает разбор форм в сценариях PHP.

Важным понятием языка интерпретатора PHP является понятие выражения. Выражение – это константа, переменная или составленная из них при помощи операций конструкция. Выражение может быть составной частью более сложного выражения. Каждое выражение имеет значение, которое называется значением выражения. Значением операции является ее результат. Тип значения выражения зависит от типов входящих в выражение переменных и констант, а также от операций.Помимо типов, которые могут иметь переменные, значения выражений могут быть булевого типа. Выражения булевого типа могут принимать только значения FALSE или TRUE. Значения булевого типа не могут быть присвоены переменным, но иногда подставляются в функции и операторы. При подстановке переменных вместо булевых выражений происходит преобразование типа переменной к булевому. Для целых чисел значение FALSE имеет только 0, для строк – строки "" и "0". Операции языка интерпретатора PHP приведены в табл. 10.

Операции PHP

Знак

Операция

Арифметические

+

СложениеВычитание

*

Умножение

/

Деление

%

Остаток от деления

Строковые

.

Конкатенация строк

Присваивание

=

Обычное присваивание

+=

Присваивание со сложением

–=

Присваивание с вычитанием

*=

Присваивание с умножением

/=

Присваивание с делением

%=

Присваивание с получением остатка

.=

Присваивание с конкатенацией

Побитовые

&

Побитовое умножение (И)

|

Побитовое сложение (ИЛИ)

~

Побитовое отрицание (НЕ)

Окончание табл. 10

Знак

Операция

Логические

and

Логическое И

or

Логическое ИЛИ

xor

Логическое исключающее ИЛИ

!

Логическое отрицание

&&

Логическое И

||

Логическое ИЛИ

Сравнение

==

Равно

!=

Не равно

<

Меньше

>

Больше

<=

Меньше или равно (не больше)

>=

Больше или равно (не меньше)
PHP Операторлар

Синтаксис

Оператор

if (cond1) {...}

elseif (cond2) {...}

...


else {...}

Ветвление

while (cond) {...}

Цикл с предусловием (цикл ПОКА)

do {...} while (cond)

Цикл с постусловием (цикл ДО)

for (init; cond; expr) {...}

Цикл с предусловием

break

Безусловный переход на конец операторов while, do while, for и switch

continue

Безусловный переход на следующий цикл

switch (var) {

case val1: ...

case val2: ...

...


default: ...

}


Выбор

function name(parameters)

{...}


Определение функции

return val

Возврат значения

Функция - это именованный набор выражений, выполняющих определённую задачу. Чаще всего функции используются для многократного выполнения одной и той же последовательность действий, но над разными исходными данными и в разных местах скрипта.


Функции бывают пользовательские и системные. Пользовательские функции (как следует из названия) программист пишет самостоятельно. Системные функции всегда доступны из любого места скрипта и объявлять их не надо.
Пользоваться функциями очень просто. Объявляется функция следующим образом:

function mySampleFunction($parameter1, $parameter2)

{

// набор выражений (тело функции)// return возвращаемое_значение

}

?>


Любая функция имеет имя, список параметров, тело функции и возвращаемые данные. Правила именования функций аналогичны правилам дя переменных. Параметры записываются в скобках через запятую, а если функции не требуются параметры - должны ставится пустные скобки "()". Любая функция должна возвращать какое-либо значение. Если в коде функции не встречается выражение return, то считается, что функция возвращает пустое значение. Немаловажный факт - в PHP тип возвращаемых данных заранее не определён. Поэтому одна функция может возвращать значения с различными типами данных в зависимости от входных параметров.

// Функция выводит сообщение пользователя с

// соответствующим описанием в зависимости от

// важности ($severity).

// Возвращает пустое значение

function showError($severity, $error)

{

switch($severity){

case 0:


echo 'Сообщение: ';

break;


case 1:

echo 'Предупреждение: ';

break;

case 2:


echo 'Ошибка: ';

break;


case 3:

echo 'Критическая ошибка: ';

break;

default:


echo 'Неизвестно: ';

break;


}

echo $error . "


\n";

}

?>


Теперь в любом месте скрипта можно написать

showError(0, 'Функция работает');

?>
и в браузер будет выведено

Сообщение: Функция работает


Рассмотрим более интересный вариант применения - функцию преобразования данных. Например, у нас есть список, содержащий полные имена, фамилии и отчества сотрудников. Нам для составления отчёта надо преобразовать полное ФИО к формату фамилии с инициалами, т.е. преобразовать "Иванов Александр Владимирович" в "Иванов А.В.".
Функция для преобразования будет выглядеть так:

/*

$f - фамилия

$i - имя

$o - отчество

*/

function convertFIO($f, $i, $o){

if(!isset($f) || !isset($i) || !isset($o))

return false;

// Присваиваем результату фамилию

$result = $f;

// добавляем первый символ имени и точку

$result .= substr($i, 0, 1) . '.';

// добавляем первый символ отчества и точку

$result .= substr($o, 0, 1) . '.';

// Позвращаем результат

return $result;

}
?>


а код для вызова функции будет выглядеть так:

// считываем данные из файла

$fulls = file('fullnames.txt');

$shorts = array();
// обрабатываем каждую строку исходного файла

foreach ($fulls as $value)

{

// разделяем строку на фамили, имя, отчествоlist($f, $i, $o) = split(' ', $value);
// получаем сокращённую форму

$fio = convertFIO($f, $i, $o) . "\n";

// если функция не вернула false

// добавляем результат в выходной массив

if($fio)

$shorts []= $fio;

}
// сохраняем полученные данные в файл

file_put_contents('shortnames.txt', implode('', $sorts));


?>
При использовании функций необходимо помнить следующее:

В теле функции используются копии параметров, поэтому все изменения переменных будут потеряны привыходе из функции. Мы уже рассматривали такой пример при изучении областей видимости переменных.

Если параметр должен быть изменён в функции - необходимо передавать его по ссылке, т.е. в описании функции надо перед именем параметра добавить "&": function func($p1, &$p2) { }

В старых версиях PHP функция должна была быть объявлена до первого использования, но в PHP версии 4.3 и выше порядок объявления и использования функции может быть любым.


Как видите, использование функций позволяет существенно сократить код и повысить его читаемость. Кроме того, использование функций значительно облегчает отладку и совершенствование кода, т.к. все нужные выражения находятся в одном месте и не надо лопатить весь скрипт в поисках нужных участков. Кроме того, умение пользоваться функциями очень пригодится при изучении работы с классами в одном из следующих уроков.
Тақырып 3.6 Web-қосымшалардағы графика. Flash технологиясы

Macromedia flash бағдарламаның мүмкіндіктері. Flash-тың жұмыс ортасы. Кадр. Кілтті кадр. Графикамен және дыбыспен жұмыс. Қабаттармен жұмыс. Анимацияны жасау. Action script тілді қолдану. Action script құралдары арқылы қарапайым сценарийлерді құру. Flash-технологияны қолданып web-сайттардың элементтерін жасау. Flash-ті қолданып web-беттерді жасаудың негізгі бағыттары. Атаулар және бейнелер. Кірістегі бет басы. Санаушылар. Қонақ кітаптарі. Мәзір. Html-кодқа flash -элементтерді кірістіру.Мультимедиялық Web-бет термині аудио мен видеоклиптерді пайдалануды білдіреді.

Аудиоклиптер- бұл дыбыс файлдары. Олар адамдарға ақпаратты тек көріп қана қоймай, оны естуге мүмкіндік береді. Аудиоклиптер сіз бетті қарағанша жеке ашылып ойнатылады.

Дыбыс файлдарының әр түрлі жазба әдістерін ұсынатын әр түрлі форматтары бар. Мысалы, WAV, MIDI,  MP3.

Internet-те аудиофайлдың кез келген түрін табуға болады.

        http:// sunsite. unc. edu / pub / multimedia / sun – sounds / movies / - мұнда фильдердегі клиптер мен музыка бар.

        http:// Web. msu. edu/ vincent/ index. html – Мұнда танымал адамдардың сөздері бар.

 

Аудиоклипті web- бетіне енгізу. 

Ең қарапайым және танымал әдіс – бұл сілтеме тегін пайдалану.

Осы шартта дыбыс файлын ойнататын мультимедиялық ойнатқыш қосылады. Мысалы.

  Музыка тыңдайық

Басқа әдіс – < EMBED > тегін қолдану.

Мысалы. < EMBED SRC = “ LION. WAV “>.

Клиптің басқару панелінің биіктігі мен енін беруге болады. Тұрақты Height = 60, Widht = 140.

Егер AUTOSTART = TRUE параметрін орнатса, онда аудиоклип автоматты түрде қосылғаннан кейін бірден ойнай бастайды. Егер  AUTOSTART = False  тұтынушы басқару панеліндегі Play батырмасын басуы керек.

Мысалы.

Егер LOOP = TRUE параметрін орнатса, онда клип көп рет ойнатылады.

Егер LOOP = FALSE, онда клип бір рет ойнатылады.

Егер LOOP = 3, онда  клип үш рет ойнатылады.

Егер HIDDEN = TRUE параметрін орнатса, онда панель көрсетілмейді.

Дыбыс файлын тегімен енгізуге болады. Бұл жағдайда ойнатқыш экранда көрсетілмейді.

Мысалы. .

Ойнау санын LOOP параметрімен беруге болады.

Мысалы, LOOP = 5.

midi- файлдарын ойнату үшін

 

Егер LOOP = -1, онда файл бет ашық тұрғанша дейін ойнай береді.

 

Видеоклиптерді енгізу. 

Видеоклип – бұл қозғалатын суреттер пен дыбыстар үндестігі. Видеоклиптер олардың Web-беттерінде қолданылуын қиындататын өте үлкен ауқымды.

2 мегабайтты файлды 28,8 бод жылдамдықта іске қосуға 10 – 20 минут кетеді.

Видеоның негізгі үш форматы бар:AVI, QT, MPEG.

Видеоклиптерді Web – бетіне енгізу үшін тегін пайдалануға болады. Мысалы:

< A HREF = “welcome. avi”> welcome to my home page .

AVI- файлдарын ойнату үшін тегін қолдануға болады.

Мысалы

AutoStart = yes параметрін клиптің автоқосылуы үшін береді.

Егер LOOP =True, онда көп рет ойнатылады. Егер LOOP =False, онда бір рет ойнатылады. HIDDEN = TRUE параметрі ойнатқышты көрсетпейді.

Видеоклипті DynSRC атрибуты бар тегі арқылы енгізуге болады.

Мысалы:

Алдымен Internet Explorer andy.gif графикалық файлын қосады.

Одан кейін andy.avi видеофайлын қосып ойнатады.

 Видео и аудио файлдары әр түрлі форматтарды қолдана алады: әдеттегі мен ағындық. Әдеттегі форматтар файлдың ойнатылуы мүмкін болғанша дейін оның толық іске қосуын талап етеді. Ағындық форматтар дыбыс пен видеоны деректердің енгізілуі кезінде нақты уақытта ойнатуға рұқсат етеді. Мысалы, "Серебряный дождь" (www.silver.ru) радиостанциясы осы форматта жұмыс істейді.

 


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ
umk -> Жўмыс баєдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет