Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 67 став 1, член 169 став и член 170 став од Законот за извршување)жүктеу 35.88 Kb.
Дата03.08.2018
өлшемі35.88 Kb.Република Македонија

И З В Р Ш И Т Е Л Образец бр.51

Николче Диневскиименуван за подрачјето

на Основните судови И.бр.1181/2012

Битола и Ресен

ул. Д.Т.Ц. Шехерезада Мезанин лок.7

тел. 047 230-040
Извршителот Николче Диневски од Битола врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ од Скопје со ЕДБ 4030993261735 и седиште на ул.Македонија бр.9-11, засновано на извршната исправа ОДУ бр.469/10 од 12.10.2010 на Нотар Луиза Христова, против должникот-заложен должник Трговско друштво за производство, услуги и трговија БАМС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Битола од Битола со ЕДБ 4002999138257 и седиште на ул. Партизанска бр.50-а, и заложниот должник Виолета Трпчевска од Битола со живеалиште на ул. Пецо Божиновски бр.71, за спроведување на извршување во вредност 11.698.223,00 ден., на ден 03.04.2017 година го донесува следниот:З А К Л У Ч О К

ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА

(врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1, член 170 став 1, член 174 став 2 и член 180 став 3 од

Законот за извршување Сл.весник на РМ 35/2005,129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010,83/2010, 88/2010,

171/2010, 148/2011, и 187/2013, во врска со член 265 од Законот за извршување Сл.весник на РМ

72/2016 и 142/2016)
СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на недвижностите запишани во Имотен лист бр.27051 за КО Битола и Имотен лист бр.26364 за КО Битола и тоа:

Имотен лист 27051 КО Битола

ЛИСТ А


ДООЕЛ БАМС ТРЕЈД ул Партизанска бр.50-а, дел од посед 1/2,

Трпчевска Виолета ул.Пецо Божиновски бр.71, дел од посед 1/2,

ЛИСТ В

КП 5346/2, згр.1, кат МА, намена 570, место Довлеџик,површина 225м2, право 832КП 5346/2, згр.1, кат МА, намена 509, место Довлеџик,површина 9м2, право 832

КП 5346/2, згр.1, кат ПР, намена 570, место Довлеџик,површина 254м2, право 832Имотен лист 26364 КО Битола

ЛИСТ А


Трпчевска Виолета ул.Пецо Божиновски бр.71, дел од посед 1/1,

ЛИСТ Б


КП 5346/2, место Довлеџик, кат.култура 70000, површина 653 м2, право 831

КП 5346/2, место Довлеџик, згр.1, кат.култура 50000, површина 286 м2, право 831

КП 5346/2, место Довлеџик, згр.2, кат.култура 50000, површина 11 м2, право 831,

Продажбата ќе се одржи на ден 24.04.2017 година во 13,00 часот во просториите на извршител Николче Диневски во Битола, ДТЦ Шехерезада Мезанин локал 7.

Почетната вредност на недвижноста, утврдена согласно член 174 став 2 од Законот за извршување изнесува 13.532.000,00 денари, под која недвижноста не може да се продаде на третото јавно наддавање.

Недвижноста е оптоварена со следните товари и службености: хипотека во корист на доверителот.

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста.

Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 500000001024444 која се води кај Стопанска банка АД Битола и даночен број 5002007113600.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање Нова Македонија.

Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат запишано или законско право на првенство на купување и до надлежниот орган на управата.

И З В Р Ш И Т Е Л

(потпис и печат)Д.-на: должник, заложен должник, доверител, извршител Владе Милевски, извршител Жанета Пријевиќ, извршител Милица Николовска, извршител Николина Иванова, Општина Битола


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет