Закона о водама ("Сл лист рцг", бр. 27/07 "Сл. Лист’цг " бр. 32/11 и 47/11) члана 32 Статута Општине Андријевицажүктеу 72.02 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі72.02 Kb.
түріЗакон

На основу чл. 18 Закона о водама ("Сл. лист РЦГ", бр. 27/07 "Сл. Лист’ЦГ " бр.32/11 и 47/11) члана 32 Статута Општине Андријевица("Сл. Лист’РЦГ - општински прописи" број 21/04, 42/06, и "Сл. Лист’ЦГ - општински прописи" број 42/06, 02/11 и 21/13 )Скупштина општине Андријевица, на сједници одржаној дана 30.06. 2014. године, донијела је


ОДЛУКУ

о условима и начину коршћења вода за наводњавање на подручју Општине Андријевица
Члан 1

Овом одлуком регулишу се услови и начин коришћења као и одржавања вода за наводњавање пољопривредних површина на територији општине Андријевица,.


Члан 2

Воде и водни токови, као добра од општег интереса, имају се користити по одредбама ове одлуке и Закона о водама.


Члан 3

Под водним токовима, у смислу ове одлуке, подразумијевају се изворишта, ријеке и потоци од локалног значаја на територији општине Андријевица.


Члан 4

Водни токови који имају своја устаљена корита не смију се мијењати без прибављања водних услова, водне сагласности и водне дозволе органа локалне самоуправе надлежног за послове водопривреде.Члан 5

Површинска вода која настаје од падавина, за вријеме дуготрајних киша, има своје површинске токове. Бујице и суховаре се не смију спријечавати или усмјеравати у другом правцу, поготово не на штету другога (власника земљишта), него имају тећи својим током који је устаљен. У изузетним случајевима, када су угрожени животи грађана од површинске воде, смије се привремено скренути ток бујице (уколико је то могуће) правцем који би нанио најмање штете на имовини других грађана.


Члан 6

Сеоски јаз је канал (земљани, бетонски, зидани, цјевасти и сл.) који служи за гравитационо наводњавање пољопривредног земљишта једног или више домаћинстава.

Водни токови и сви канали за наводњавање пољопривредних површина, користе се тако да све парцеле добију подједнаку количину воде, сразмјерно површини обрадивог пољопривредног земљишта, распореду парцела, дужини јаза, структури и конфигурацији терена.
Члан 7

Сви постојећи сеоски јазови који су у употреби на подручју Општине и за које се у року од 6(шест ) мјесеци од ступања на снагу ове одлуке органу надлежном за послове водопривреде доставе подаци о траси јаза са списком и потписима редовника и списком парцела које се наводњавају овјерени од стране мјесне заједнице ,проглашавају се јавним објектима и није дозвољено њихово укидање или затварање на било који начин (затрпавање, мијењање правца, подизање објеката на њима или у њиховој непосредној близини и др.), чим би се ометало кретање воде или био разлог за ометање коришћења канала за наводњавање.

Изградњи нових канала може се приступити послије добијања сагласности од стране надлежног органа локалне самоуправе за водопривреду.

Захтјев за добијање сагласности подносе корисници воде.


Члан 8

Канал за наводњавање (сеоски јазови), морају имати свој облик, правац и простор за кретање корисника воде који служи својој намјени и за друге сврхе се не могу употријебити.

Приликом чишћења канала, не може се оспоравати од стране власника земљишта, да се материјал којим је канал засут не слаже поред самог канала са доње стране, у односу на пад терена.

Није дозвољено због чистоће и уређења јазова, стално поткопавати горњу страну јаза (у односу на пад терена), ради постизања лакшег одржавања канала (јаза).

Воде које служе за наводњавање не смију се пуштати сеоским или другим путевима или неким другим правцима, гдје до сада није било канала.

Члан 9
За управљање и коришћење вода за наводњавање формирају се водни одбори за сваки јаз и воду.

Водни одбор се бира на вријеме од године дана а исти бирају сви корисници, на збору редовника, а најкасније до 10. априла текуће године, о чему доносе писану одлуку.

Рад одбора је јаван.

Збор редовника може опозвати чланове одбора и прије истека рока на који су бирани, уколико они крше одредбе одлуке и закључке збора редовника. У том случају збор редовника ће изабрати поново водни одбор у цјелини или поједине његове чланове.


Члан 10

Редовници су обавезни да учествују на прочишћавању, оправци и копању канала и јаза који служи за довођење воде и то сразмјерно површини коју имају да наводњавају.

Јазове и канале за наводњавање редовници су дужни довести у исправно стање, најкасније до 20. маја сваке године и одржавати их у току читаве сезоне наводњавања.
Члан 11

Редовници су обавезни да приликом прочишћавања и оправке јаза, пазе да не причињавају штету имањима преко којих пролази јаз, већ да шљунак, пијесак и друге наслаге, бацају на банкину, чија ширина најмање износи 30-50 цм а веће предмете на мјесто гдје се не причињава штета.


Члан 12

Свако домаћинство обавезно је да се припреми на вријеме за наводњавање, да спреми бразде, пресе, да обезбиједи радну снагу, како се вода не би беспотребно задржавала.

Воду наврће пунољетни члан домаћинства који је добио ред за наводњавање, при том је обавезан да пази да не причини штету на јазу навртањем и одвртањем воде.

Вода се одврће на устаљеном мјесту и не смије се одвртати на друга мјеста гдје би долазило до оштећења на јазу.Члан 13

Рад водног одбора је добровољан. Збор редовника може одлучити да се једном одборнику или цијелом одбору да награда за изгубљено вријеме око обављања послова око зареда воде.

Средства за награду обезбједјују сви редовници јаза, сразмјерно величини парцеле за наводњавање.
Члан 14

Водни одбори за воду дужни су:

- да благовремено сачине списак редовника, који долази у обзир за наводњавање, на основу чега се одређује вријеме коришћења воде,

- да одреди сваком поједином редовнику вријеме употребе воде за сваки турнус наводњавања и

- да спроведе одлуке збора редовника.

Збор редовника усваја распоред за наводњавање, као и вријеме коришћења воде за све редовнике, који претходно сачини водни одбор за заред воде.


Члан 15

Вода се заређује, по правилу, и дању и ноћу, у зависности од култура којима су поједине парцеле засијане, односно засађене и од количине воде.


Члан 16

Збор редовника може одлучити да постави чувара јаза, уз одређену накнаду.

Чувар јаза је дужан да пази воду да је неко не одврће и да воду одмах наврне, да обавјештава редовнике о времену коришћења воде за наводњавање, да обавјештава одбор јаза о прекршајима који чине редовници.

Чувар јаза не може воду додијелити прекоредно, већ се мора придржавати распореда који је сачинио одбор јаза.

Водни одбор јаза може додијелити воду поједином редовнику за прекоредно наводњавање парцеле која је нарочито угрожена од суше.
Члан 17

Уколико воду не могу заредити редовници или водни одбор јаза, заред ће на њихов захтјев извршити орган управе надлежан за послове водопривреде општине Андријевица, о чему се доноси рјешење, којег се редовници морају придржавати.


Члан 18

Водни одбор јаза подноси пријаву комуналној полицији, за повреду одредаба Закона о водама и ове одлуке.


Члан 19

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке вршиће Комунална полиција.


Члан 20

Новчаном казном у износу од 30.00 € - 300,00 € на лицу мјеста казниће се физичко лице ако:

1. ради супротно одлукама збора редовника и одборника јаза,

2. узима воду када је према распореду додијељена другом редовнику на коришћење,

3. намјерно поткрада воду на било који начин,

4. не учествује на копању, чишћењу и оправљању јаза - канала,

5. спречава пролаз редовницима банкином јаза,

6. поступи противно рјешењу органа управе Општине Андријевица надлежног за послове водопривреде.Члан 21

Новчаном казном од 50-200.00 € казниће се физичко лице - грађанин ако почини прекршај из чл. 8, 10, и 12 ове одлуке.


Члан 22

Новчаном казном од 200,00 € казниће се одборник (члан одбора) који додијели воду другом редовнику супротно распореду за наводњавање.Члан 23

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину коришћења воде за наводњавање на подручју Општине Андријевица која је објављена у "Сл. листу РЦГ - општински прописи" број 011/93.)Члан 24
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу ЦГ - Општински прописи"
Број:030-30-2014-02/11

Андријевица,30.06.2014.године


Скупштина општине Андријевица

ПРЕДСЈЕДНИКдр Звонко Вуковић,с.р.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет