Законодательство veterinary legislation 4 Душанбе 2013 Зери назари доктори илмњои байторїжүктеу 7.62 Mb.
бет11/42
Дата03.04.2019
өлшемі7.62 Mb.
түріЗакон
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42

Соњиби чорво


(Animal owner)

Ному насаб (First name, Surname)

Суроѓа

(Address)Санаи дигаршавии соњиби чорво (Date of animal owner change)

Мўњр ва имзои байтор

(Stamp and signature of vet)


(Сањифаи 2)


Гузаронидани чорабинињои зиддиэпизоотї

(Conducted epizootic measures) (Prophylactic)
Сана

(date)


Номгўи ваксина

(name of vaccine)Раќами сериявї

(number series)Мўњр ва имзои байтор

(stamp and signature of vet)

(Сањифаи 3)
Гузаронидани чорабинињои ташхисї


Сана

(Date)


Намуди ташхис (Typeof diagnostic surveillance)

Натиљаи ташхис

(Surveillance result)Раќами экспертиза

(Number of expertise)Мўњр ва имзои байтор (Stamp and signature of vet)(Conducteddiagnostic surveillance)

(Сањифаи 4)

Гиљљаронї

(Degelmintisetion)Сана

(Date)


Мавод

(Preparation)Мўњр ва имзои байтор

(Stamp and signature of vet)

(Сањифаи 5)

Оббозидоронї

(Washing)


Сана

(Date)


Мавод

(Preparatу)Мўњр ва имзои байтор (stamp and signature of vet)(Сањифаи 6)

Ќайдњои беэътибор кардани раќами гурўњҷ

(Record of leaving of individual number)


Сана

(Date)


Забњи маљбурї

(Slaughtered)Аз ќайд баровардани раќами гурўњї

(Leaving of individual number)Мўњр ва имзои байтор

(Stamp and signature of vet)(Сањифаи 7)

Ќайдњои дигар

(Other records)
(Сањифаи 8)

Ќобилияти такрористењсолкунии чорво

(Animal reproduction ability)


Санаи таваллуд

(Date of a birth)
Санаи бордоршавї

(Date of insemination):Санаи тафтиши ќобилагї

(Datepregnancy definition)Натиља

(Result)


маротибаи аввал

(first time)такроран

(Repeated)

(Сањифаи 9)Дар Шўрои илмию техникии

ХНДБ ВК ЉТ маъќул

дониста шуд

Сураљаласаи №__

аз 17 сентябри с.2011


«Тасдиќ мекунам»

Сардори ХНДБ ВК ЉТ

_______­­­­­­­­­М.Амирбеков

19 сентябри с.2011ЌОИДАЊОИ

ТАМЃАГУЗОРИИ ГЎШТ


  1. Муќаррароти умумї

1.1. Дастурамал оид ба тамѓагузории гўшт мутобиќи талаботи моддањои 4, 6, 13, 17, 18 Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи байторї» № 674 аз 29.12.с.2010 ва моддањои 9, 13, 20, 21 Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи сифат ва бехатарии мањсулоти хўрокворї» № 54 аз 10.05.с. 2001 тањия карда шудааст.
2. Тамѓагузароии гўшт дар корхонањои саноати гўшт ва яхдонњо (сардхонањо)

2.1. Барои њар танаи яклухти њайвони забњшуда, пўсткандашуда ва дарунаш холикардашуда, нимта ё чоряки танаи њама намуди њайвоноти дар корхонањои саноати гўшт истењсолшуда, аз љумла дар фабрикањои паррандапарварї (хољагињои паррандапарварї), ки барои истеъмол ё коркард пешбинї шудаанд, тамѓаи намунаи муайян гузошта мешавад, ки дараљаи фарбењиро инъикос менамояд.

2.2. Барои тамѓагузории гўшти њама намуди њайвонот (ѓайр аз харгўш ва парранда) се намуди асосии тамѓа: даврашакл (андозааш 40 мм), баробарпањлў (40×40 мм) ва секунља (45×50×50 мм) истифода бурда мешавад. Дар њар як тамѓа ба таври кўтоњ номи љумњурї, раќами корхона ва ибораи «Муоинаи байторї» бояд мављуд бошад.

2.3. Барои тамѓагузории гўшти бутуни харгўш тамѓаи даврашакл (андозааш 25 мм) ва баробартараф (андозааш 25×25 мм) бо иборањои дар боло зикркардашуда гузошта мешавад.

2.4. Барои нишонагузории гўшти яклухти парранда аз тамѓањои барќии бе доирашакл бо ифодаи раќамњои 1 ва 2 истифода мебаранд. Бар ивази тамѓањои барќї, ширешкунии тамѓаи ќоѓазии рангаш сурх ё сабз, андозааш 15х90 мм, аз ҷумла дарозии ќисми рангкардашуда 60 мм имконпазир аст.

2.5. Дар тамѓа ба таври кўтоњ номи ҷумњурї, ибораи «Муоинаи байторї», раќами корхона ва номи муассиса барои фабрикањо ё хоҷагињои паррандапарварї дарҷ карда мешавад.

2.6. Њангоми басту банди гўшт дар лифофањои пардаи полимерї, тамѓагузорї бевосита дар рўйи лифофа бо усули матбаагї ё ќолиб бо нишондоди давлати истењсолкунанда, муассиса, корхона, шакл ва тоифаи гўшти парранда, инчунин ибораи «Муоинаи байторї» гузошта мешавад.

2.7. Илова ба намудњои муайяни тамѓа барои нишонагузории гўшти њайвонти гуногун ќолибњои њарфии зерин гузошта мешаванд:Ҷ – гўшти гўсола, хукбачаи ҷавон ва навзоди тоифаи I;

Б – гўшти буќќаи ахтакардашуда, ќўтос ва нархук;

Г – гўшти гўсфанд (барра);

БЗ – гўшти бузѓола;

ХК- гўшти хукчаи тоифаи II;

ЃС – гўшти ѓайристандартї.

2.8. Барои ќолибњои њарфї раќамњои рости андозаашон 20 мм истифода бурда мешаванд. Тамѓа ва ќолибњо аз металлњои биринҷию аз занг задан тобовар ё аз резина чуќур бурида мешаванд.

2.9. Барои тамѓагузории гўшт ранги безарари бунафшро, ки маќомотњои санитарию эпидемиологї ва байторї бо маќсади нишонагузории мањсулот тавсия додаанд, тибќи доруќоѓази (ретсепти) зерин истифода бурда мешавад:

метилвиолет …………………. …………….8,0 г;

формалин………………………….………..80,0 мл;

эфир …………………………………..……120,0 мл.

спирти этил ё гидролизии навъи «А»… 800,0 мл.

2.10. Барои ширешкунии тамѓаи ќоѓазї дар гўшти парранда аз ширеши безараре, ки маќомоти санитарию эпидемиологї барои саноати хўрокворї иҷозат додаст, истифода мебаранд.

2.11. Тамѓагузории гўшт дар сехњои коркарди њайвонот, парранда ва харгўш баъд аз анҷоми корњои вобаста ќисм ба ќисм ҷудо намудани гўшт, шустушўй ва санҷиши байторию бењдоштии он ба амал бароварда мешавад.

2.12. Тамѓа ва ќолибњо барои нишонагузории гўшт дар дасти мудири шуъбаи назорати байторию истењсолї ё духтури байтории корхона, ки масъули тамѓагузории гўшт аст, нигоњ дошта мешавад.


3. Тамѓагузории гўшти гов ва гўсола

3.1. Ба гўшти гове, ки ба талаботи стандартї ҷавобгўй мебошад, вобаста ба дараҷаи фарбењиаш тамѓаи зерин гузошта мешавад:

гўшти гови тоифаи I бо тамѓаи доирашакл;

гўшти гови тоифаи II бо тамѓаи баробарпањлў;

гўшти гови лоѓар бо тамѓаи секунҷа.

3.2. Изи тамѓа (нишона) бо тартиби зайл гузошта мешавад:

- ба нимтаи гўшти гови калонсол ва ҷавонаи тоифаи I панҷ тамѓа яктогї дар шона, сина, пўшт, миён ва рон. Дар нимтаи гўшти ҷавона аз ќисми рости њар тамѓа ќолаби «Ҷ» гузошта мешавад;

- ба нимтаи гўшти гови тоифаи II ду тамѓа яктогї дар шона ва рон. Ба нимтаи гўшти ҷавона аз ќисми рости њар тамѓа ќолиби «Ҷ» гузошта мешавад;

- ба нимтаи гўшти буќќаи ахтакардашуда ва ќўтоси тоифаи I ва II ду тамѓа яктогї дар шона ва рони чорво. Аз ќисми рости тамѓа ќолиби «Б» гузошта мешавад;

- ба нимтаи гўшти лоѓар (хароб) ду тамѓа яктогї дар шона ва рон. Дар гўшти лоѓари гўсола ќолиби «Ҷ» гузошта намешавад.- ба гўшти (нимтаи) яхин ва сардкардашудаи гови тоифаи I ва II, инчунин хароб, ки бо маќсади коркарду тайёр намудани њасиб, консерва, мањсулоти нимсаноатї, гўшти басту банд ва ќолабмонанд истифода мешавад, вобаста ба дараҷаи фарбењиаш дар ќисми шона як тамѓа. Ба гўшти ҷавона њамзамон ќолаби «Ҷ» гузошта мешавад;

- гўшти говмеш ва говмеши ҷавон ба мисли гўшти гов тамѓагузорї карда мешавад;- ба њар гўшти гўсолаи ширхўр, ки стандарти дохилиро ќонеъ гардонида метавонад, ду тамѓаи даврашакл яктогї дар њарду шонањо;

- гўшти гўсолаи ширхўр, ки стандартњои соњавї (шартњои техникї) – ро ќаноатбахш карда наметавонад, вобаста ба таќсимоти он ба тоифањо ба гўшти тоифаи II тамѓаи даврашакл, ба гўшти хароб бошад, тамѓаи секунҷа гузошта мешавад.


4.Тамѓагузории гўшти гўсфанд ва буз

4.1. Ба гўшти гўcфанд ва буз, ки ба талаботи стандартї ҷавобгўй мебошад, вобаста ба њолати фарбењиаш тамѓаи зерин гузошта мешавад:

гўшти гўcфанд ва бузи тоифаи I бо тамѓаи даврашакл;

гўшти гўcфанд ва бузи тоифаи II бо тамѓаи баробартараф;

гўшти гўcфанд ва бузи тоифаи хароб бо тамѓаи секунҷа.

4.2. Изи тамѓа бо тартиби зайл гузошта мешавад:

- ба гўшти гўcфанд ва бузи тоифаи I панҷ тамѓа яктогї дар шонаю ронњо ва ќисми сина (аз тарафи рост);

- ба гўшти гўсфанд ва бузи тоифаи II чор тамѓа яктогї дар шона ва ронњо;

- ба гўшти гўcфанд ва бузи тоифаи хароб як тамѓа аз як тарафи шона. Ба гўшти тоифаи I, II ва хароб аз тарафи рости њар як тамѓа ќолиби «Х» гузошта мешавад.

- ба гўшти яхин ва сардкардашудаи гўсфанд ва бузи тоифаи I ва II, ки бо маќсади коркард барои истењсоли њасиб, консерва, мањсулоти коркарди нимсаноатї ва ѓайра дар мањал истифода мешавад, дар як тарафи шона фaќат як тамѓа вобаста ба фарбењиаш. Њамзамон дар гўшти буз ќолиби «БЗ» гузошта намешавад.

5.Тамѓагузории гўшти хук

5.1.Гўшти хук, ки ба талаботњои стандартї ҷавобгў мебошад, вобаста ба дараҷаи фарбењиаш чунин тамѓагузорї мешавад:

гўшти хуки равѓандор ва хукчаи тоифаи I бо тамѓаи даврашакл;

гўшти хуки бекон, буридашуда ва хукчаи тоифаи II бо тамѓаи баробартараф;

гўшти хуки хароб бо тамѓаи секунҷа.

5.2. Изи тамѓа бо тартиби зайл гузошта мешавад:

- ба нимтаи хуки равѓандор, гўштї ва буридашуда дар њарду шона тамѓа вобаста ба дараҷаи фарбењиаш; дар нимтаи гўшти хуки бекон аз тарафи рости тамѓа ќолиби «Л» (лањм) гузошта мешавад.

- ба гўшти хукчаи аз 4 то 18 моња, ки ба тоифаи гўшти хук дохил карда шудааст, ду тамѓа дар њарду шона. Аз тарафи рости тамѓа ќолиби «ХБ» гузошта мешавад.- ба гўшти хукчаи тоифаи I тамѓа гузошта намешавад, аммо дар пойњои ќафо бо ресмони борик гўшвора овезон мешавад, ки дар он тамѓа ва дар ќабати он ќолиби «ХП» гузошта мешавад.

- ба гўшти хукчаи тоифаи II ду тамѓа дар њарду шона. Дар назди њар кадом тамѓа ќолиби «ХП» монда мешавад.

- ба нимтаи хукчаи лоѓар як тамѓа дар шона. Дар гўшти хуки лоѓар ду тамѓа аз њарду тарафи шона.
6.Тамѓагузории гўшти асп, оњу, гавазн, уштур ва хачир

6.1. Гўшти асп, ки ба талаботњои стандартї ҷавобгў мебошад, вобаста ба дараҷаи фарбењиаш чунин тамѓагузорї карда мешавад:

гўшти аспи тоифаи I бо тамѓаи даврашакл;

гўшти аспи тоифаи II бо тамѓаи баробартараф;

гўшти аспи тоифаи хароб бо тамѓаи секунҷа.

6.2. Ба њар нимтаи гўшти асп (њамаи тоифањо) ду тамѓа дар як ќисми рон ва шона гузошта мешавад. Аз тарафи рости тамѓа ќолиби росткунҷаи «Асп» (25- 50 мм) гузошта мешавад.

6.3. Нимтаи гавазн, оњу, уштур ва хачир вобаста ба њолати фарбењиаш ва стандарти мањаллї (миллї) барои њар намуди гўшт тамѓаи даврашакл, баробартараф ва секунҷа гузошта мешавад. Дар нимтаи гўшт ду тамѓа дар як ќисми рон ва шона гузошта мешавад. Аз тарафи рости тамѓа ќолиб бо навиштаҷоти (мутаносибан) «Оњу», «Гавазн», «Уштур» ва «Хачир» бо андозаи 25- 50 мм гузошта мешавад.

7.Тамѓагузории гўшти парранда ва харгўш

7.1. Њар кадом гўшти парранда ё харгўш, ки ба талаботи стандартї ҷавобгў мебошад, чунин тамѓагузо­рии барќиро доро мебошад:

- ба гўшти тоифаи I – раќами 1, тоифаи II- раќами 2 ва тамѓаи барќї аз тарафи беруни ќисми устухони соќ гузошта мешавад;

- ба гўшти чўҷа, мурѓ, мурѓобї ва сесарка тамѓа дар як по, ба гўшти мурѓобї, ѓоз ва мурѓи марҷон тамѓа дар њарду по гузошта мешавад;

- гўшти парранда бар ивази тамѓаи барќї бо нишонагузории коѓазї низ имконнопазир аст. Ќоѓазњои ширешкардашудаи ранги сурх гўшти тоифаи I, ранги сабз гўшти тоифаи II- ро ифода мекунанд;

- ба гўшти аз рўдаю шикамба ќисман тозакардашуда тамѓа аз поён ва паррандаи пурра аз рўдаю шикамба тозакардашуда аз болои пешпайванди по тамѓа гузошта мешавад.

7.2. Ба гўшти харгўш вобаства ба талаботњои стандартї ё шароитњои техникї бо дарназардошти њолати фарбењиаш чунин тамѓа гузошта мешавад:

ба гўшти тоифаи I тамѓаи даврашакл;

ба гўшти тоифаи II тамѓаи баробартараф;

ба гўшти тоифаи хароб тамѓаи секунҷа.

7.3. Барои њар як нимтаи гўшт ё гўшти яклухти харгўш як тамѓа дар ќисми беруни устухони соќ гузошта мешавад.
8.Тамѓагузории гўшти ѓайристандартї

8.1. Гўшти бутун, нимта ва чоряк, ки дар кушторхона нуќсони коркард дорад ва талабот онро манъ намудааст (ба стандарт мувофиќ нест), тамѓагузорї дар ќисми шона, барои гўшти чоряки ќафо дар ќисми рон бо як тамѓа вобаста ба сатњи фарбењиаш нишона мондашуда, аз тарафи рости тамѓа ќолиби «ЃС» гузошта мешавад. Бо чунин тартиб гўшт ва нимтаи нархукњо тамѓа гузошта мешавад.

8.2. Ба гўшти ѓайристандартї (аз рўйи технологияи коркард) – и парранда ва харгўш, ки тамѓаи мутаносибан ба хости фарбењиро доро мебошад, ќолиби «ЃС» гузошта намешавад.

8.3. Бар ивази ин дар ќуттињои нишонадор, ки дар онњо гўшти ѓайристандартї бастубанд шудааст, чунин ишора навишта мешавад: дар ќуттињои гўште, ки барои коркарди саноатї равона мешаванд, њарфњои «СТ», дар ќуттињои барои хўроки умумї њарфњои «ХУ» навишта мешаванд.


9.Тамѓагузаронии гўшти безараргардонидашуда

9.1. Гўшти яклухт, нимта ва чоряки шартан солими њамаи намуди њайвонот (аз ҷумла гўшти парранда ва харгўш), ки мутобиќи «Ќоидањои муоинаи байтории њайвонти забњшаванда ва ташхиси байторию бењдоштии гўшт ва мањсулотї гўштї» барои истифода баъди безарар гардонидани он (ҷўшонидан, яхкунонидан ё коркарди саноатї барои истењсоли њасиб ва консерва) истифода мегардад, вобаста ба њолати фарбењиаш бо тамѓаи доирашакл, баробартараф ва секунҷа тамѓагузарї карда мешавад.

9.2.Тамѓа дар ќисми шона ва рони њар гўшти бутун, нимта ва чоряк гузошта мешавад. Аз тарафи рости тамѓа бошад, ќолиб, ки усули безараргардонии гўштро ифода мекунад, гузошта мешавад (масалан «Барои ҷўшонидан», «Барои њасиби буѓї», «Барои гўшти хлебшакл», «Финноз – барои яхкунонї» ва ѓайра).

9.3. Дар гўшти бутун ва нимта, ки аз манотиќи носолим нисбати бемории вабои сумдард истењсол шудааст, илова ба тамѓа ќолиб бо навиштаљоти «Вабои сумдард» гузошта мешавад. Ќолиб бояд андозаи 25х50 мм – ро дошта бошад.


10. Тамѓагузаронии гўшти барои истеъмол номувофиќ донисташуда

10.1. Гўшти яклухти њама намуди њайвонот, аз ҷумла парранда ва харгўш, ки аз нуќтаи назари бањодињии байторию бењдоштї барои истеъмол номувофиќ дониста шудааст, тамѓагузорї карда намешавад ва ба он ќолиби «Партов» гузошта мешавад. Андозаи ќолиб 25х50 мм мебошад.


11. Тамѓагузории гўшт дар нуќтањои забњкунї, кооперативњои истеъмолии матлубот, озмоишгоњњои ташхиси байторию бењдоштии бозорњо, хоҷагињои алоњида ва дигар корхонањои кишоварзї
11.1. Дар системаи кооперативи истеъмолии иттифоќи матлубот, ки дар ҷадвали басти кории он духтури байторї пешбинї шудааст, тамѓагузории гўшт бо тамѓањое, ки дар банди 2-и Ќоидањои мазкур нишон дода шудааст (даврашакл, баробарпањлў ва секунҷа) анљом дода мешавад.

11.2. Дар њар кадом тамѓа ба ѓайр аз номи ҷумњурї, вилоят, минтаќа ва ибораи «Муоинаи байторї», ки кўтоњ нишон дода мешавад, иловатан иборањои «Тоҷикматлубот» ё «КВД-и гўшту шир» ва ѓайра бояд дарҷ шуда бошад. Ба њар як мавзеи забњкунї, кўшторхона ва сехњои забњи чорво раќами тартибиро маќомоти байтории мањалли забњи њайвонот анҷом медињад.

11.3. Забњи гўсола, барра, бузѓола ва хукчањои нав-зоди чордањрўза барои гўшт манъ аст.

11.4. Дар нуќтањои забњи чорво вобаста ба талаботи идоравї, духтур байторие, ки ба ин муассиса хизмат мерасонад, тамѓагузории гўштро бо истифода аз тамѓаи росткунҷаи андозаи 60х30 мм бо навиштаҷоти «Муоинаи байторї» ва номи муассиса, ки нуќтаи забњи чорво дар тобеияти он мебошад, анҷом медињад.

11.5. Тартиби тамѓагузории гўшт дар нуќтањои забњи чорво бо усуле, ки барои корхонањои коркарди гўшт дар банди 2-и Ќоидањои мазкур зикр гардиааст, анҷом дода мешавад.

11.6. Дар озмоишгоњњои ташхиси байторию бењдоштии бозорњо ва дигар муассисањои байторї ба гўшт ва узвњои дарунї (калла. дил, шуш, ҷигари гов, чорвои хурди шохдор ва хук, гурда ва забони гов, ки њангоми муоина барои истеъмол безарар бе мањдудият дониста мешавад) тамѓагузорї карда мешавад. Барои ин аз тамѓаи росткунҷаи 60х30 мм бо навиштаҷоти «Муоинаи байторї» ва номи озмоишгоњ, ки санҷишро гузаронидааст, гузошта мешавад.

11.7. Ба гўшти асп, хачир, уштур, оњу, гавазн ва њайвоноти шикорї, ки барои истеъмол бе мањдудият тавсия дода шудаанд, тамѓаи намуди шашкунҷа (андозаи њар теѓааш 20 мм) мутаносибан бо навиштаҷоти «Муоинаи байторї» ва иборањои «Гўшти гавазн», «Гўшти уштур», «Гўшти асп», «Гўшти говмеш», «Гўшти хачир» ва «Гўшти хирс» ва номи муассисае, ки муоинаро гузаронидааст, навишта мешавад.

11.8. Ба њар чоряки ќисми гўшт, луќмаи равѓан, калла ва узвњои дарунї яктогї тамѓа гузошта мешавад.

11.9. Ба гўшти харгўш якто тамѓа дар ќисми шона, ба гўшти паррандаи хонагї ва сайд бошад, дар гарданча тамѓа гузошта мешавад.

11.10. Дар равѓан – ашёи хом тамѓа гузошта нашуда, ба он ќоѓази ширешкарда ва изи тамѓа ё маълумотномаи байторї дода мешавад.

11.11. Ба гўшт ва узвњои даруние, ки барои безараргардонї пешбинї шудаанд, тамѓаи секунҷаи андозаш 45х50х50 мм бо навиштаҷоти «Барои коркарди бењдоштї» ба љойи ибораи «Муоинаи байторї» гузошта шуда, дар гўшт ва узувњои дарунї, ки барои нобуд сохтан пешбинї шудаанд, ибораи «Партов» дарҷ карда мешавад.

11.12. Мутахассисони байтории хоҷагињои дав­ла­тї, ҷамоавї, кооперативї, фермерї (дењќонї) ва ѓайра бо тарзе, ки дар озмоишгоњи ташхиси байторию бењдоштї гўшт тамѓагузорї карда мешавад, онро бо њамин усул анҷом медињанд. Фаќат ба ҷойи номи озмоишгоњ, номи хоҷагї ва муассисае, ки ин кор дар он анҷом дода мешавад, навишта мешавад.

11.13. Тамѓа барои нишонагузории гўшт бояд дар муассисае, ки сардухтури байторї (сармутахассис, мутахасиси пешбар) ба хоҷагї хизмат мерасонад, нигоњ дошта мешавад.

11.14. Дар озмоишгоњи ташхиси байторию бењдоштии бозорњо ва нуќтањои забњи чорво бошад, санҷиш дар ихтиёри мудири озмоишгоњ ё духтури минтаќавие, ки дар он забњ ќарор дорад, мебошад.

11.15. Иҷозат барои тайёр намудани тамѓа ва ќолиб дар муассисаву корхонањо новобаста аз шакли хоҷагидорї ва тобеияти идоравї бо иҷозати сардори Раёсати назорати давлатии байтории вилоят, шањру ноњияњое, ки дар онњо санҷиш гузаронида мешавад, ба амал бароварда мешавад.

11.16. Барои тамѓагузории гўшт узувњои дарунї бо ранги бунавш, ки тарзи тайёр кардани он дар Ќоидањои мазкур нишон дода шудааст, истифода мегардад.

11.17. Фурўши гўшти њама гуна њайвонот ва парранда, ки тамѓагузорї карда нашудаанд ва ба талаботи Ќоидањои мазкур мухолифат мекунад, ќатъиян манъ аст.

11.18. Бо ин интишор ва тасдиќи Ќоидањои мазкур Ќоидањои амалкунанда беэътибор дониста мешаванд.
Замимаи 1

Намунаи

тамға ва ќолибњое, ки барои нишонагузории гўшти њамаи намуди њайвонот истифода бурда мешаванд
I. Дар комбинатњои гўшту консерва ва коркарди гўшти парранда

овал 48


прямоугольник 47

D=40 мм

(барои гўшти харгўш

d=25 мм)


40x40 мм

(равнобедренный треугольник 46барои гўшти харгўш 25х25 мм)прямоугольник 4525х50 мм

4прямоугольник 445х50 мм25х50 мм


прямоугольник 42прямоугольник 43


25х50 мм 25х50 мм


Барои гўшти парранда

прямая соединительная линия 41


прямая соединительная линия 40 20мм

20 мм


Нишона

прямая соединительная линия 36прямая соединительная линия 39прямая соединительная линия 37прямая соединительная линия 38

Тпрямая соединительная линия 35XК…….

Вилоят……

Фабрика……………...

Муоинаи байторї….. 15 мм

Тоифа……………….прямая соединительная линия 34
прямая соединительная линия 32прямая соединительная линия 33

60 мм 30 мм
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет