Законодательство veterinary legislation 4 Душанбе 2013 Зери назари доктори илмњои байторї


Муоинаи байторию бењдоштии пўст ва осебњои асосии онжүктеу 7.62 Mb.
бет17/42
Дата03.04.2019
өлшемі7.62 Mb.
түріЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42

6. Муоинаи байторию бењдоштии пўст ва осебњои асосии он

Бофтањо ва мўи њар як дона пўст зери муоинаи байторию бењдоштї ќарор мегиранд. Дар пўсти чорво таѓйиротњои амрозии давраи њаёт ва нуќсонњои истењсолї муайян карда мешаванд.

Ин нуќсонњо аз ќабили кандашавї, варамї, ханҷол, захмињо, сўрохињо ва кафидани пўст дар равшанї њангоми азназаргузаронї ошкор карда мешаванд.

Барои муайян намудани нуќсонњои ноаён дар љойњои шубњанок мўйњоро бо даст људо намуда, аз назар мегузаронанд. Даридањо ва буришњои пўст бештар дар мавзеи људо намудани он аз тана дида мешаванд. Буришњои бофтањои пўст ба воситаи теѓи корд хубтар муайян карда мешаванд.

Нуќсонњои пўстро ба ду гурўњ таќсим мекунанд: дар давраи њаёт ва баъди забњи чорво.

Сабабњои бавуљудоварандаи нуќсонњои пўст дар давраи њаёти чорво инњо мебошанд:

- њашаротњо (кирминањои ѓурмагаси зери пўст, њашаротњои хунмак ва хоянда), ки сўрохињо ва дигар осебњои пўсти чорворо ба вуҷуд меоранд;

- тортанакшаклон (канањои муфтхўр, хоришак ва тромбидишакл);

гиҷҷањо (робдиазитоз, драйшейоз, габронемоз, парафиляриоз, онхосеркоз ва стефонофиляриоз);

- микробњо (некробактериоз, эризипелоид, манќа, дерматози шадид, мелиоидоз);

- занбўрѓњо (шукуфа, парша, дерматофилёз);


 • вирусњо (наѓзак);

- њарорати паст ва баланд (сўхтан, сармозанї);

- маводњои кимиёвї (кислотањо, ишќорњо, маводњои доруворї ва зањролудкунанда, таъсири шуои офтоб);

- таъсири гуногуни механикї (соиш, фишор, зарба, газидан);

- хўронидан ва нигоњубини нодуруст, ки боиси пайдошавии иллатњои пўст мегардад;

Сабабњои асосии бавуљудоварандаи нуќсонњои пўст дар давраи баъди забњи чорво инњо мебошанд:


 • таъсири механикї ба бофтањои пўст, ки боиси чок шудан, даридан, буридан, кандан, сўрох шудан ва кафидани он мегардад;

 • таъсири физикавию кимиёвї, ки боиси таѓйиротњои бофтањои пўст ва нуќсонњои он мегардад.

 • Њангоми муоинаи байтории пўст мутахассисон метавонад чунин беморињоро ташхис гузаронанд:

 • шукуфа;

 • дерматофилёз;

 • дерматомикозњо;

 • манќа;

 • вабои сумдард;

 • наѓзак;

 • хоришак;

 • гиподерматоз;

 • паракератоз;

 • пеллагра;

 • сўхтан;

 • илтињоб ва ѓайра.


7. Хусусияти муоинаи байторию бењдоштии мањсулоти баъди забњи чорвои калони шохдор дар бозорњо

Дар озмоишгоњи ташхиси байторию бењдоштии бозорњо бояд толор барои азназаргузаронии байтории тана ва нимта, узвњои дохила, миз барои гузаронидани трихинеллоскопия ва бактериоскопия пешбинї карда шаванд.

Гўшт ва дигар мањсулоти гўштї, ки бевосита дар хољагї муоина ва тамѓагузорї карда шудаанд, такроран зери муоина ќарор мегиранд.

Барои муоинаи байторї дар бозор гўшти яклухт (тана), нимта ва чоряки он иљозат дода мешавад. Гўшти резакарда барои муоинаи байторию бењдоштї иљозат дода намешавад.

Гўшти гов ба бозор якҷоя бо узвњои дарунї (ба ѓайр аз меъдаю рўда) ва калла бояд расонида шавад.

Соњиби мањсулот, ки гўштро барои фурўш ба бозор мерасонад, бояд маълумотномаи байторї ё шањодат­номаи байтории намунаи №2–ро пешнињод намояд.

Дар маълумотнома ва шањодатномаи байторї маълумот оид ба солимии минтаќае, ки чорво забњ ва пеш аз забњ муоина карда шудааст, дарљ мегарданд.

Њангоми шиносшавї бо њуҷҷатњои байторї аз соњиби гўшт дар бораи њолати чорво пеш аз забњ, сабаб ва ваќти забњ пурсиш гузаронидан зарур аст.

Њангоми муоинаи байторию бењдоштї ба њолати берунии гўшт, љойи буриш, ранг, бўй, консистенсия, дараҷаи тозашавї аз хун, мавҷуд будани захмњо, хуншорињо, варамињо ва пучакњо диќќат медињанд.

Бофтањои мушакиро барои муайян намудани систисеркоз муоина мекунанд (мушакњои хоянда, забон, дил, гардан, миён ва китф).

Њангоми аз љониби соњиби мањсулот пешнињод нагардидани њуҷҷатњои байторї, инчунин гўшти гови яклухти бе калла ва узвњои дохила мањсулотро шубњанок њисобида, онро барои тањќиќи озмоишї равон мекунанд. Намунањо мутобиќи тартиби мављуда гирифта мешаванд.

То дастрас шудани натиљањои тадќиќот гўштро дар яхдон нигоњ медоранд.

Дар сурати муайян шудани нишонањои беморї, муоинаи байторию бењдоштии гўштро тибќи талаботњои мазкур гузаронида, санад тартиб медињанд.


«Мувофиќа карда шуд»

Муовини Вазири тандурустии Љумњурии Тољикистон ______А.Мирзоев

21 январи с.2013


Дар Шўрои илмию техникии ХНДБ ВК ЉТ дида ва маъќул дониста шудааст

Протоколи №1

аз 11 сентябри с.2012


«Тасдиќ мекунам»

Сарнозири давлатии байтории Љумњурии Тољикистон

_____ М. Амирбеков

18 январи с.2013
НИЗОМИ

ТАШКИЛИ САВДО ВА ТАЛАБОТЊОИ

БАЙТОРИЮ БЕЊДОШТЇ ДАР «ДЎКОНЊОИ ГЎШТФУРЎШЇ»


 1. Муќаррароти умумї

1. Низоми мазкур мутобиќи моддањои 4,5,6,11,13,17,24 ва 26-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи байторї” №674 аз 29.12.с.2010, моддаи 4-и “Созишномаи талаботњои санитарї ва фитосанитарї дар доираи талаботњои Созмони Умумиљањонии Савдо”, моддаи 17 ва 18-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бехатарии мањсулоти хўрокворї” №890 аз 1.08.с.2012, инчунин моддаи 29-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми иљозатдињї” № 751 аз 02.08.с.2011 тањия гардидааст.

2. “Дўкони гўштфурўшї” ин нуќтаи махсуси савдои гўшт, мањсулоти гўштии нимтайёр ва мањсулоти тайёри гўштии ба талаботњои њуљљати мазкур љавобгў мебошад.

3. Вазифаи асосии “Дўконњои гўштфурўшї” ин ба роњ мондани фурўши гўшти ба навъњо порашуда, мањсулоти гўштии тайёр, фароњам овардани шароити зарурї барои хариди онњо аз љониби ањолї, инчунин таъмини нигоњдории муносибатњои бозорї нисбати моли истењсолкунандагони дењот мебошад.

4. Ба муомилот баровардани гўшт ва мањсулоти гўштї дар “Дўкони гўштфурўшї” аз њисоби мањсулоте, ки љамъиятњои сањомї, хољагињои фермерї ва кишоварзї, соњибкорони инфиродї ва соњибони мањсулоти истењсоли худї ва аз дигар корхонањо ё шањрвандон харидорї гардида (истењсолгардида), тибќи ќоидањои фурўши чаканаи гўшт ва мањсулоти гўштї амалї мегардад.

5. Масъулияти риоя намудани талаботњои њуљљати мазкур ба зиммаи роњбарияти “Дўконњои гўштфурўшї” новобаста аз шакли моликиятдориашон гузошта мешавад

6. Назоратро оид ба иљрои талаботњои мазкур маќомоти назоратии давлатии байторї ва санитарию эпидемиологї анљом медињанд.

7. Талаботњои мазкур дар нуќтањои гўштфурўшии марказњои савдо амалї намегарданд. 1. Талаботњои байторї, санитарию эпидемиологї оид ба ќитъаи замини интихобгардида барои сохтмони бино

8. Људо намудани ќитъаи замин барои сохтмони “Дўкони гўштфурушї”, лоињањо оид ба сохтмон ва корњои азнавсозї бояд бо маќомоти назорати давлатии байторї ва санитарию эпидемиологї мувофиќа карда шаванд.

9. Ќитъаи замин барои сохтумони “Дўкони гўштфурушї” набояд дар ботлоќљойњои дорои сатњи баланди обњои зеризаминї, назди партовгоњњо, фермањои хукпарварї ва чорвопарварї, корхонањои коркарди пўст, устухон ва дигар љойњои эњтимолияти ифлосшавиашон баланд љойгир бошад.

10.“Дўкони гўштфурўшї” дар биноњои алоњида, дар биною павилонњои мунисипалї ва дорои дигар шакли моликият, инчунин њудуди бозорњо ташкил карда мешавад.

11. Баистифодадињї ва оѓози фаъолияти кории “Дўкони гўштфурўшї” фаќат дар сурати доштани хулосаи мусбии маќомоти назоратии зикргардида ва риояи талаботњои бехатарии сўхтор иљозат дода мешавад.

12.“Дўкони гўштфурўшї” бо ќарори маъмурияти маќомотњои њокимияти давлатї дар мањалњо њангоми риоя нагардидани ќоидањои байторї, бењдоштию гигиенї ва дигар талаботњои ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди маќомоти ваколатдор барњам дода мешавад.

13. Савдо дар “Дўкони гўштфурўшї” бо риояи талаботњои бењдоштї ба бино, обтаъминкунї, корезњо, таљњизот ва лавозимот, ќабул, нигоњдорї ва фурўши мањсулот, ќоидањои гигиенаи шахсї, гузаштани кормандон аз муоинаи тиббии муќарраршуда ва ўњдадорињои маъмурияти дўкон (дар поён замима шудаанд) амали мешавад.

14. Гўшт ва мањсулоти гўштии ба “Дўкони гўштфурўшї” воридшуда бояд аз назорати њатмии байторию бењдоштии озмоишгоњњои ташхиси байторию бењдоштї дар сурати доштани шањодатномаи байтории намунаи № 2 гузарад. Гўшти аз њайвоноти забњгардида тибќи “Ќоидањои тамѓагузории гўшт”, ки аз љониби ХНДБ 19 сентябри соли 2011 тасдиќ гардидааст, тамѓагузорї карда мешавад.

Фурўши мањсулоти (ашёи) аз њайвонот гирифташуда, ки аз муоинаи байторию бењдоштї нагузаштааст, манъ карда мешавад.
 1. Талаботњои бењдоштии њудуд

15. Њудуди њавлї бояд ба андозаи зарурї тоза нигоњ дошта шавад. Роњњои даромад, гашту гард ва майдончањои борфурорї бояд асфалтпўш бошанд. Њавлї бояд њар рўз рўбучин карда шавад. Дар рўзњои гарм пеш аз рўбучин њудуд бояд об пошида шавад (на камтар аз ду маротиба дар як рўз). Дар мавсими зимистон ќисми роњрави њудуд ва гузаргоњњоро мунтазам аз барф ва ях тоза карда, дар давраи яхбандї рег мепошанд.

16. Њудуди назди “Дўкони гўштфурўшї” бо ќувваи кормандони корхона рўбучин карда мешавад.

17. Дар њудуди “Дўкони гўштфурўшї” зањбурњои селгузар бо нишебии мувофиќ, инчунин ќубурњои обпошї барои рўбучини њудуд бояд пешбинї карда шаванд.

18. Барои аробаи боркашї бояд минтаќаи махсуси мањдудшуда људо карда шавад, ки аз анбору иморатњои фурўш дар масофаи на камтар аз 50 м дуртар бошад.

19. Барои љамъоварии партовњои маишї бояд контейнерњо ва партовѓундоракњо бо сарпўш дар ќисми асфалтпўш ё бетонпўши майдон гузошта шаванд. Майдончаи партовѓундорї бояд дар масофаи на камтар аз 25 м аз корхона ва дару тирезањои хонањои истиќоматї дур љойгир шуда бошад.

20. Контейнерњо ва партовѓундоракњо бояд аз њудуди корхона на камтар аз як маротиба дар як шабонарўз бароварда шаванд. Баровардани контейнерњо ва партовѓундоракњо бо воситаи наќлиёт, ки бо он кашонидани ашёи хўрокворї ва мањсулоти тайёр манъ аст, амалї карда мешавад. Њангоми партовѓундории марказонидашуда бояд партовѓун­доракњои тоза ва безараргардонида оварда шаванд. Безараргардонии контейнерњоро корхонањои махсусгар­до­нидашудаи хољагињои коммуналї мегузаронанд.


IV.Талаботњои бењдоштии таъминоти об ва корезњо

21. Системаи таъмини оби гарм, хунук ва корезњои “Дўкони гўштфурўшї” бояд ба талаботњои амалкунан­даи (меъёр ва талаботњои сохтмонии) аз 2.04.01-85 - «Обгузарњои дохилї ва корезњои бино» љавобгў бошанд.

22. Сохтмони “Дўконњои гўштфурўшї”-и нав бе васлкунии обгузарњои дохилї ва корезњо манъ аст.

23. “Дўкони гўштфурўшї” бояд бо системањои таъминоти оби хољагию нўшокї ва гарм, маишї ва корезњои истењсолї бо сардењакњои мустаќил таљњизонида шавад.

Дар сурати мављуд набудани обтаъминкунии марказонидашуда ва корезњо дар дењот дар мувофиќа бо маќомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологї сохтани чоњњо ва хандаќњо барои љамъоварии обњои шоранда иљозат дода мешавад.

24. “Дўкони гўштфурўшї” бояд бемайлон ва ба андозаи кофї аз об таъмин карда шавад. Меъёри тахминии харљи об барои шустушўи таљњизот, зарфњо, фаршњо, деворњо ва ѓайра аз рўйи меъёрњои лоињакашии технологї дар мувофиќа бо маќомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологї муайян карда мешавад.

25. Сифати об дар “Дўкони гўштфурўшї” бояд ба талаботњои “Ќоида ва меъёрњои санитарии 2.1.4.004-07. Оби нўшокї. Талаботњои гигиенї ба сифати об дар системаи марказонидашудаи обтаъминкунї. Назорати сифат” ва “Ќоида ва меъёрњои санитарии 2.1.4.004.-07. Талабот ба сифати об дар системаи обтаъминкунии ѓайримутамарказ. Њифзи санитарии манбањо” љавобгў бошад.

26. Дар “Дўкони гўштфурўшї” дар мувофиќа бо марказњои назорати давлатии санитарию эпидемиологї барои зарурати хољагию нўшокї истифодаи обњои кашондашуда иљозат дода мешавад. Дастрас намудани оби нўшокї бояд дар систернањои махсуси нишонадор, зарфњои сирдор, обдонњо (аз масолењи бо иҷозати маќомоти тандурустї сохташуда), дорои сарпўшњо мањкам ва наќлиёти махсуси обкашонї амалї карда шавад.

27. Дар минтаќањое, ки танќисии об эњсос карда мешавад, васл кардани зарфњо барои захираи оби нўшокї пешбинї карда мешавад. Навъи зарф, маќсаднок васл намудан ва љойгиршавии онро дар асоси њисоби техникию иќтисодї муайян намуда, бо марказњои назорати давлатии санитарию эпидемиологї мувофиќа мекунанд.

Биное, ки зарфњо барои захираи оби нўшокї васл карда мешаванд, бояд људогона ва тоза нигоњ дошта шавад.

28. Зарфњои барои кашонидан ва нигоњдории оби нўшокиро баъди холї шуданашон тоза карда, наѓз шуста, њар њафта безарар мегардонанд.

29. Зарфњои нигоњдории оби нўшокї бо усули пуркунии њаљми мањлули дезинфексинии дорои 75-100 мг/л хлори фаъол безарар гардонида мешаванд. Баъд аз 5-6 соати безараргардонї мањлули дезинфексиониро холї намуда, зарфро бо оби нўшокї мешўянд (миќдори хлори боќимонда дар оби шусташуда бояд 0,3-0,5 мг/л бошад).

30. Барои обпошии сањн ва шустушўи автомошинањо оби техникї истифода карда шавад, хатти оби техникї ва нўшокї бояд алоњида бошад, бо ранги фарќкунанда рангубор шуда, байни якдигар пайваст набошанд.

31. Дар «Дўкони гўштфурўшї” њуљрањои шустушўи лавозимот ва зарфњо бояд бо њавзчањои шустушўи дорои оби гарм ва равони хунук (на камтар аз ду адад), обаралашкунакњо, шабакаи корез, рафњо, панљарањои хушккунонї ва нигоњдории лавозимоту зарфњо таљњизонида бошанд.

32. Дар њолати набудани таъминоти оби гарми марказонидашуда бояд дар њуљрањои шустушўй васл кардани обгармкунакњо ва ѓайра барои таъмини корхона бо оби равони гарм дар њаҷми зарурї пешбинї шавад.

33. Шабакаи корезии “Дўкони гўштфурўшї”, ки дар биноњои бо маќсади дигар ё дар шафати бинои дигар сохташуда љойгир аст, бояд аз шабакаи корезии ин биноњо алоњида пешбинї гардад.

34. Гузоштани хатти оби истифодашудаи маишї дар биноњои барои ќабул, нигоњдорї, тайёр намудани мањсулоти гўштї барои фурўш ва биноњои ёрирасони корхона иљозат дода намешавад, вале хатти обњои истифодашудаи равони истењсолиро танњо дар шароити љойгир намудани онњо дар ќуттињои андовакардашуда мегузаронанд.

35. Дар дањлези њољатњонањо таљњизонидани чумаки бо оби гарм ва хунук пайвастшуда дар баландии 0,5 м аз фарш бо маќсади љамъоварии об њангоми рўбучин бояд пешбинї карда шавад.

Дар њољатхонањо барои дастшўии ашхос унитаз ва раковинањои бо васл кардани фишанги сардињанда тавсия дода мешавад.

36. Баровардани обњои шоранда тибќи “Ќоидањои њифзи обњои сатњї аз ифлосшавї бо обњои шоранда”-и амалкунанда иљро карда мешавад.

Ба обанборњои кушода партофтани обњои шорандаи истењсолї ва маишї бе тозакунии хоса манъ аст.
V.Рељаи бењдоштии нуќтањои савдои гўшт

37. Њамаи биноњои “Дўконњои гўштфурўшї”бояд дар њолати тоза нигоњ дошта мешаванд. Баъди ба охир расидани кор бояд рўбучини намнок бо истифода аз воситањои шустушўй гузаронида шаванд.

Таљњизотњои савдо ва механикї (тарозуњо, пештахтањо, рафњо, агрегатњои бастабандї ва ѓайра) баъди анљоми кор бо мањлули ишќор, сипас бо оби гарм безарар карда мешаванд.

38. Њафтае як маротиба рўбучини куллї бо истифода аз маводњои шустушўй ва дезинфексинї гузаронида мешавад. Тавсифномаи маводњои алоњидаи шустушўй ва безараргардонї дар замимањои 1 ва 2 пешкаш шудаанд.

39. Моње як маротиба дар њамаи «Дўконњои гўштфурўшї” рўзи санитарї барои рўбучин ва гузаронидани дезинфексияи биноњо, таљњизот, лавозимот, зарфњо ва ѓайра муќаррар карда мешавад.

Рўзи санитарї тибќи наќшаи аз љониби ташкилоти болої тасдиќгардида ва бо Марказњои назорати давла­тии санитарию эпидемиологии њудудї муво­фиќа­кардашуда гузаронида мешавад. Маъмурияти корхона вазифадор аст, ки пешакї харидоронро аз гузаронидани рўзи санитарї огоњ намояд.

40. Гузаронидани дезинсексия ва дератизатсия бояд аз љониби стансияњои дезинфексионї ё шуъбањои дезинфексияи пешгирикунандаи Марказњои назорати давлатии санитарию эпидемиологї баъди мањкам кардани корхона як рўз пеш аз гузаронидани рўзи санитарї гузаронида мешавад. То шурўъ намудани дезинфексия њамаи мањсулоти хўроквориро мегиранд ё ба таври бастабандии фабрикї љо ба љо нашударо сахт мањкам намуда, рўбучини намнок, шустушўи фарш, девор ва ѓайраро дар њамаи биноњо мегузаронанд. Њамаи тирезањо, даричаи тирезањо, дарњо, њавокашњо ва дигар сўрохињо сахт мањкам карда мешаванд. Корхона дар њамин њолат то субњи дигар мемонад.

Њангоми гузаронидани рўзи санитарї дар навбати аввал биноњое, ки дезинсексия ва дератизатсия гузаронида шудаанд, бодиќќат рўбучин карда мешаванд.

41. Барои дезинфексияи таљњизот, лавозимот ва зарфњо мањлули оњаки хлордори миќдори хлори фаъолаш 150-200 мг/л истифода бурда мешавад. Барои безараргардонии фарш ва деворњо мањлули дезинфексионии дорои 200-250 мг/л хлори фаъол истифода бурда мешавад.

Љойњои нисбатан ифлос (сироятёфта)-ро бо маводњои хлордори миќдори хлори фаъолаш 400 мг/л дезинфексия мекунанд. Ваќти доштани мањлули дезинфексионї бояд на камтар аз 5-10 даќиќа бошад.

42. Њољатхонањоро бо ќадри зарурї ва баъди анљоми кори корхона бодиќќат тоза карда, мешўянд ва бо таври пошидани мањлули оњаки хлордор ё дигари мањлули дезинфексионї безарар мегардонанд. Њангоми њар як рўбучини њољатхона бо матои алоњидаи дар мањлули дезинфексионї тар кардашуда мерўбанд.

Барои дезинфексияи њољатхонањо мањлули дезинфексионии дорои 500 мг/л хлори фаъол истифода бурда мешавад.

43. Маводњои шустушўй ва дезинфексиониро дар биноњои хушк, наѓз шамолхўрда ва бо рафњо љињозонидашуда нигоњ медоранд, ки дар онњо нигоњ доштани маводњои хўрокворї манъ аст.

Мањлулњоро дар зарфњои шишагини сиёњ ва дорои сарпўшњои мањкам на кам аз 5 рўз нигоњ медоранд. Њангоми нигоњдории мањлулњои дезинфексионї ба онњо таъсири бевоситаи равшанї ва намиро роњ намедињанд.

44. Таъмири љории «Дўконњои гўштфурўшї» (сафеду рангуборкунии биноњо, таљњизот ва ѓайра) на камтар аз як маротиба дар як сол ва њангоми зарурат гузаронида мешавад.

45. Контейнерњо ва лавозимот (ароба, хўрљинњо, тўрњо, чангакњо барои овезонкунї ва ѓайра), инчунин косачаю паллањо ва сангњои тарозу њар рўз бо истифода аз маводњои шустушўй шуста, хушк карда мешаванд.

46. Чўтка ва дастмол барои шустушўи асбобњо, зарфњо ва ќуттињоро њар рўз бо истифода аз маводњои шустушўи иљозатшуда бодиќќат шуста, мувофиќи имконият дар муњлати 10-15 даќиќа љўшонида, дар љойи махсус нигоњ медоранд.

47. Рељаи шустушўи лавозимоти савдо чунин аст:

а) бо чўтка ё бел ба таври механикї дур кардани хўроки боќимонда;

б) шустани лавозимот бо чўтка ва дастмоли дар мањлули 0,5%-и соддаи калтсийдор таркардашуда (њарорати об 45-50°С) ё дигар маводи шустушўи иљозатшуда (замимаи 1);

в) чалќондани лавозимот бо оби гарми равони њарораташ на кам аз 65 °С;

г) хушконидани лавозимот ва зарфњо дар рафњо ё панљарањои махсус.

Њавзчањои шустушўи лавозимотро мунтазам бо истифода аз оби гарм ва маводњои шустушўй мешўянд.
VI.Чорањои мубориза бар зидди њашаротњо ва хояндањо

48. Дар “Дўкони гўштфурўшї” ба мављудияти магасњо, нонхўракњо ва хояндањо роњ дода намешавад. Маъмурияти корхона вазифадор аст, ки дар давоми сол гузаронидани чорањоро ба муќобили њашаротњо ва хояндањо таъмин намояд (дар њудуди корхона ва њамаи биноњо).

49. Барои гузаронидани дезинсексия ва дератизатсия маъмурияти корхона вазифадор аст, ки бо стансияи дезинфексионии шањр ё шуъбаи дезинфексияи пешгирикунандаи Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии мањал шартнома бандад.

Шартнома њар сол аз нав баста мешавад. Дар корхона барои самаранок гузаронидани корњои дератизатсионї ва дезинсексионї шароити зарурї фароњам оварда мешавад.

50. Дезинсексияи пешгирикунанда фаќат баъди анљоми рўзи кори корхона ё рўзи санитарї гузаронида мешавад. Танњо деворњо, шифт ва чорчўбаи тирезањо безарар карда мешаванд. Пеш аз гузаронидани корњои дезинсексионї бо инсектисидњо мањсулоти хўрокворї, зарфњо ва лавозимотро аз бино бароварда, ё ба таври њавоногузар љо ба љо карда мешаванд.

Пеш аз саршавии кор баъди гузаронидани дезинсексия њавои биноро тоза ва бодиќќат рўбучин мекунанд.

51. Дар «Дўкони гўштфурўшї” ба муќобили магасњо чорањои зерин гузаронида мешаванд:

- бодиќќат рўбучин кардани биноњо;

- љамъоварии партовњои хўрока дар зарфи сарпўшаш мањкам;

- сари ваќт баровардани партовњо, сипас зарфњоро тоза намуда, шуста ва дезинфексия мекунанд;

- бо даромадани бањор њама тирезањои кушода мешуда ва љойи дарњоро бо тўр мањкам мекунанд;

- барои нест кардани магасњо ќоѓазњои часпак ва пашшаќапакњои махсуси барќиро истифода мебаранд.

Чорабинињои махсуси нест кардани љойи имконпазири тухмгузории магасњо аз љониби мутахассисони шуъбањои дезинфексияи пешгирикунанда гузаронида мешаванд.

52. Бо маќсади пешгирии пайдошавии нонхўракњо бояд тарќишњои деворњо, љевонњо ва ѓайраро мањкам карда, ба љамъшавии нонмайда ва боќимондаи хўрок дар болои мизњо, инчунин дар ќуттињо ва рафњо роњ дода нашавад. Дар сурати ошкор кардани нонхўракњо биноро бодиќќат рўбучин карда, дар љойи љамъшавии њашаротњо оби љўш мепошанд.

53. Барои њимояи воридшавии хояндањо (калламуш, муш) тарќишњои фарш, сўрохии шифт, атрофи даромадгоњњои техникиро бо хишт, семент ва тунука мањкам мекунанд. Сўрохињои њавокаш ва гузаргоњњо бо тўри оњанини лонадори андозаашон 0,25х0,50 см, даричањо бошанд, бо сарпўши мањкам ё панљарањои оњанин мањкам карда мешаванд.

54. Њангоми таљдид ва таъмири корхонањо бояд ба пуррагї чорабинињои сохтмонию техникї барои њимояи конструктивии биноњо ва утоќњо аз воридшавии хояндањо гузаронида шаванд.

55. Дар сурати пайдо шудани хояндањо воситањои механикии нобудсозии онњо (ќапќон ва ѓайра) истифода бурда мешаванд.

Истифодаи маводњои кимиёвї барои нест кардани нонхўракњо ва хояндањо танњо ба мутахассисон-дератизаторњо рухсат дода мешавад.Эзоњ. Истифодаи усули муборизаи бактериологї ба муќобили хояндањо дар «Дўкони гўштфурўшї” манъ аст.

56. Дар «Дўкони гўштфурўшї” гузоштан ва нигоњ доштани маводњои дезинсексионї ва дератизатсионї мутлаќо манъ аст.

57. Дар сурати дар «Дўкони гўштфурўшї” мављуд будани њашаротњо ва хояндањо Марказњои назорати давлатии санитарию эпидемиологї њуќуќ доранд, ки то гузаронидани дорупошии пурра истифодабарии корхонаро манъ намоянд.
VII. Муоинаи тиббию пешгиркунанда ва

тайёрии гигиенї

58. Шахсоне, ки дар «Дўкони гўштфурўшї” ба кор ќабул карда мешаванд ва кормандони онњо тибќи «Дастурамал оид ба гузаронидани муоинаи њатмии пешакї њангоми даромадан ба кор ва муоинаи тиббии даврии мењнаткашон ва ронандагони воситањои наќлиёти шахсї» аз муоинаи тиббии пешакї ва даврї мегузаранд.

59. Кормандоне, ки аз рўйи иљрои корашон ба мањсулот, зарфњо, лавозимоти истењсолї ва таљњизот алоќаи наздик доранд, гузаранд ва дар ду сол як маротиба аз тайёрии гигиенї тибќи барномаи муќарраршуда аз санљиш мегузаранд. Духтури санитарї њуќуќ дорад шахсонеро, ки ќоидањои санитариро њангоми кор намедонанд ё иљро намекунанд, то супоридани санљиш аз рўйи барномаи муќарраршуда аз кор дур намояд.

60. Њайати шахсии кормандони муњандисию техникї ва роњбарони корхона як маротиба дар як сол аз аттестатсияи санитарию гигиенї ва саволњои зиддиэпидемиявї мегузаранд.

61. Њар як корманд бояд дафтарчаи шахсии тиббї дошта бошад, ки дар он натиљањои њамаи муоинањои тиббї, маълумот оид ба дучоршавї ба беморињои сироятї, гузаштан аз омўзишњои гигиенї ва аттестатсия ќайд карда мешаванд.

Дафтарчањои шахсии тиббии њайати кормандон бояд дар маъмурияти корхона нигоњ дошта шаванд. Ба кормандони шабакаи чаканафурўшии хурд дафтарчаи шахсии тиббиро ба дасташон медињанд.

62. Шахсони гирифтори беморињои зерин ё њомили бактерияњо ба кор роњ дода намешаванд ё муваќќатан аз кор бартараф карда мешаванд:

- тифи ишкам, домана, салмонеллёз, дизентерия, гименолепидоз, энтеробиоз, сифлиси гузаранда, лепра;

- беморињои гузарандаи пўст: хоришак, трихофития, микроспория, шукуфа, актиномикози захмдор;

- шаклњои гузарандаи сили шуш: сили берун аз шуши захмдор, бактериоурия, сили рўй ва даст;

- беморињои фасоднок.

63. Духтури санитарї њуќуќ дорад шахсонеро, ки аз муоинаи сариваќтии тиббї нагузаштаанд, аз кор бартараф созад ва роњбари корхонаро ба љавобгарии маъмурї кашад.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет