Заседание на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: районен съдия: петко гжүктеу 60.19 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі60.19 Kb.
түріЗаседание

Р Е Ш Е Н И Е


гр. Е. П. , 10.04.2013 година.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Елинпелинският районен съд, четвърти състав, в открито заседание на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТКО Г.
при секретаря ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА, като разгледа докладваното от съдията Г. НАХД № 350 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалбата на З. П. Г., ЕГН .........., от с. Белополци, Община Горна Малина, обл. Софийска срещу наказателно постановление 304 от 21.09.2012 г. на Началника на РУП Е. П. , с което му е наложено административно наказание глоба от 400 лева по чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса на застраховането /КЗ/ за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.

В жалбата се сочи неправилност на наказателното постановление, като се иска изцяло отмяната му. Твърди се, че жалбоподателят на посочената дата не е управлявал МПС без задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.

В съдебното заседание жалбоподателят поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

РП Е. П. не изразява становище по жалбата.

Съдът след като служебно провери атакуваното наказателно постановление, доводите на страните и събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

На 28.08.2012 г. около 14,35 ч. служителите на РУП Г. К. Г. и Ц. А. Д. спрели за проверка лек автомобил Мерцедес, управляван от жалбоподателя З. П. Г.. Последният не представил полица за застраховка „Гражданска отговорност”, като им казал, че има такава, но не я носи. Върху предното стъкло на автомобила не бил наличен валиден стикер.

На жалбоподателя З. П. Г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) 304/ 28.08.2012 г. от Г. К. Г., полицай ООР при РУП Е. П. , за това, че на 28.08.2012 г., около 14,35 часа на ПП6 Хан Столник с посока на движение от разклон Горна Малина към гр. София управлява лек автомобил Мерцедес с рег. номер ............., собственост на Ц. З. П., ЕГН ............., като не представя валидна полица на задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, с което е нарушил чл. чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ. Актът е бил подписан от актосъставителя Г. К. Г., свидетеля Ц. А. Д., както и от жалбоподателя З. П. Г., като последният получил препис от него и написал „ще представя”. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН не са направени възражения.

Въз основа на АУАН е съставено наказателно постановление 304 от 21.09.2012 г. на началника на РУП Е. П. , с което на жалбоподателя З. П. Г. е наложено административно наказание глоба от 400 лева по чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за това, че на 28.08.2012 г., около 14,35 часа на ПП6 Хан Столник на с. Горна Малина като водач на лек автомобил Мерцедес с рег. номер ............... управлява МПС във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, с което виновно е нарушил чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.

Установява се от застрахователна полица от 28.08.2012 г., че в 15,07 ч. на 28.08.2012 г. е сключена застраховка “Гражданска отговорност” за лек автомобил Мерцедес с рег. номер ............... с период на валидност от 15.07 ч. на 28.08.2012 г. до 23.59 ч. на 27.08.2013 г.

Установява се от писмена справка изх. 10-00-6/ 12.02.2013 г. на Гаранционен фонд, че за лек автомобил Мерцедес с рег. номер ................. има сключени застраховки “Гражданска отговорност”: с период на валидност от от 16.20 ч. на 27.04.2012 г. до 23.59 ч. на 26.04.2013 г., която е била прекратена на в 00.00 ч. на 27.07.2012 г.; с период на валидност от 15.07 ч. 28.08.2012 г. до 23.59 ч. на 27.08.2013 г., която е била прекратена в 00.00 ч. на 28.11.2012 г.

Установява се от заповед № 2964/ 19.12.2011 г. на Директора на ОДМВР – София, че след положен изпит по Закона за движение по пътищата Г. К. Г., полицай ООР при РУП Е. П. , е компетентен да съставя АУАН за срок от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Установява се от заповед № 2018/09.08.2011 г. на Директора на ОДМВР – София, че началниците на РУП са компетентни да издават наказателни постановления на основание чл. 320, ал. 2 КЗ, а със заповед Iз-1745/ 28.08.2012 г.

Горната фактическа обстановка се установява от посочените писмени доказателства, както и събраните гласни доказателства в съдебно заседание чрез разпита на свидетелите Г. К. Г. и Ц. А. Д., чиито показания съдът кредитира изцяло като безпротиворечиви и кореспондиращи със събраните писмени доказателства.

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата, съдът намира, че същата е допустима, тъй като е подадена в срока по чл. 59 и сл. от ЗАНН срещу наказателно постановление, което подлежи на обжалване. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 15.10.2012 г. и е обжалвано на същата дата. Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

АУАН е съставен от оправомощено лице съгласно нормата на чл. 320, ал. 1, предл. 2 от КЗ в присъствие на един свидетел. По настоящето дело в акта е вписан един свидетел - по съставяне на акта, който беше разпитан устно и непосредствено пред съда и чийто показания съответстват на останалата събрана по делото доказателствена съвкупност. Актът за установяване на административно нарушение е съставен за това, че при извършване на проверката жалбоподателят не е представил договор за задължителна застраховка на гражданската отговорност, като описанието на нарушението е съставомерно по чл. 100, ал. 1, т. 3 ЗДП, за което нарушение се носи отговорност по реда на чл. 183, ал. 1, т. 2 от ЗДП. Въпреки описаното нарушение, в АУАН е приета правна квалификация по чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ. Посочените нарушения не са съществени, тъй като не нарушават правото на защита на санкционираното лице, тъй като същият е могъл да разбере в какво точно нарушение е обвинено. Същите могат да бъдат преодолени по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, която разпоредба дава възможност наказателното постановление да се издаде и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, както е в настоящия случай.

Наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН орган, оправомощен по чл. 320, ал. 2, предл. 2 от КЗ. Налице е припокриване на установените фактически обстоятелства между АУАН и НП, описани са нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, датата и мястото на извършването му. Административно наказващият орган е поправил горепосоченото неосътветствие в АУАН съобразно чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, като същият е прецизирал правната квалификация на извършеното нарушение чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.

С оглед изложеното съдът намира, че в хода на административно-наказателната процедура не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Административно-наказателното производство е започнало, протекло е и е приключило съобразно процесуалните изисквания на ЗАНН. В акта не са допуснати процесуални нарушения, водещи до неотстраними пороци на обжалваното постановление или ограничаващи правото на защита на административно-наказания. АУАН е съставен от компетентен актосъставител, спазени са изискванията на чл. 42 ЗАНН, подписан е и е надлежно връчен, охранено е правото на жалбоподателя по чл. 44 ЗАНН. Атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган. Спазени са изискванията на чл. 57 и 58 от ЗАНН.

По същество на нарушението, съдът намира следното:

Съгласно чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 до 600 лв.

Видно от приложените по делото доказателства, жалбоподателят, като водач на лек автомобил Мерцедес с рег. номер СО7951АМ, управлявал МПС, за което не е имало сключена ЗЗ „ГО” към датата и часа на констатиране на нарушението - на 28.08.2012 г., около 14,35 часа. Впоследствие жалбоподателят е представил пред административния орган застрахователна полица, сключена на 17.02.2012 г. в 15.07 ч., което е след съставянето на АУАН от страна на контролните органи, т.е не е била валидна към датата и часа на установяване на нарушението.

АНО е приел, че жалбоподателят като водач управлява процесното МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за ЗЗ „ГО” за автомобилистите, с което виновно е нарушил чл. 315, ал.1, предл.2 от КЗ. Съдът намира, че това описание съответства на хипотезата на чл. 315, ал.1, предл. 2 от КЗ, в резултат на което АНО правилно е установил нарушението.

Наложеното наказание по вид и размер е определено съобразно критериите по чл. 27 от ЗАНН, така както е предвидено в чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ в минималния му размер.

С оглед изложеното, съдът намира, че издаденото наказателното постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 304 от 21.09.2012 г. на Началника на РУП Е. П. , с което на З. П. Г., ЕГН ................., от с. Белополци, Община Горна Малина, обл. Софийска е наложено административно наказание глоба от 400 лева по чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ за нарушение на чл. 315, ал. 1, предл. 2 КЗ.Решението може да бъде обжалвано в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му пред Административен съд - София област по реда на глава ХІІ-та на АПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет