Заседание на Комисията, назначена със Заповед №1153/29. 09. 2014 г на Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита процедура с предметжүктеу 30.34 Kb.
Дата23.03.2019
өлшемі30.34 Kb.
түріЗаседание


Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

П Р О Т О К О Л № 2

по чл.68 от ЗОП от заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1153/29.09.2014 г. на Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дeнково и Бенковски” с три обособени позиции”, обявена с решение №989/12.08.2014 година на кмета на община Добричка и обявление публикувано в електронната страница на АОП под № 00159-2014-0024.


Днес, 08.10.2014 г. в 14,30 ч. в сградата на община Добричка, се свика второ заседание на комисията, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дeнково и Бенковски” с три обособени позиции”.
Присъстват следните членове на комисията:

Председател: Гюлхан Муса Вейсел – гл.експерт ЕППИР

Членове: 1. Йоанна Валентинова Пенева - гл.счетоводител

2. Веселина Тодорова Георгиева – юрист

3. Ели Ганчева Даскалова – гл.специалист строителен техник

4. Венета Георгиева Василева – ст. специалист ОВОС


Комисията се събра, за да разгледа допълнително изисканите документи от „Импресия 99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, ул.„Дунав” №86, ЕИК 1035007890, представлявано от Светослав Атов.

Постъпило е писмо в определения срок от участника в открита процедура за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дeнково и Бенковски” с Рег..№ Оф-176(1)/06.10.2014 г., относно изисканите допълнителни документи – сертификати, издадени от акредитирани институции, удостоверяващи съответствието с изискванията за безопасност на детските съоръжения – валидни сертификати за съответствие, след проведи изпитвания, съобразно изискванията за приложение на БДС EN 1176-1:1998. Писмото съдържа писмена обосновка в следния смисъл : дружеството притежава сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление за дейности по производство и монтаж на градински мебели и конструкции и съоръжения за детски площадки, валиден до 31.10.2016 г. Въз основа на този сертификат и протоколи за изпитвания на съоръженията по реда на чл.56 от Наредба № 1/12.01.2009 г. на техническите чертежи и конструктивни становища и сертификати за вложените в производството материали са издадени декларации за съответствие на предложените съоръжения с изискванията за безопасност на детските съоръжения, приложени към документи за подбор от стр.56 до стр.69, с които участника смята, че притежава необходимия капацитет за изпълнение на поръчката. На основание чл.21 от Закон за техническите изисквания към продуктите, съответствието на всеки продукт със съществените изисквания се удостоверява с маркировка за съответствие, с допълнителна маркировка и с декларация за съответствие. След като участникът, в качеството на производител, е издал декларация за съответствие за всички детски съоръжения, отговаря на критериите за подбор, заложени от възложителя.

Комисията приема писмената обосновка и пристъпва към разглеждане на плик № 2 на участника.

На основание чл.68, ал.10, предложение последно от ЗОП комисията не разглежда документите в плик № 2 на участника „АС-СТРОЙ“ ЕООД и предлага на възложителя да бъде отстранен от процедурата поради следното: участника е подал оферта, в която е посочил, че участва за две обособени позиции; плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ е само един и съдържа общо техническо предложение за две обособени позиции, в нарушение на чл.57, ал.3, предложение първо от ЗОП „Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.“

На основание чл.69а, ал.3 комисията обявява на 13.10.2014 г. от 14.00 ч. в стая 102 на община Добричка, ул.”Независимост” № 20 отваряне на ценови оферти.

Настоящият протокол е съставен на 08.10.2014 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........п......................./Г.Вейсел/

ЧЛЕНОВЕ: 1................п...................../Й.Пенева/

2…………п…………../В.Георгиева /


3……………п………../Е.Ганчева/4…………п…………../В.Василева/

Каталог: old -> files -> attch
old -> Бағдарламасы ақтау, 016 жыл мазмұны бағыт. Экономика 11
old -> Все секретное и тайное всегда вызывает повышенный интерес общественности
old -> У. Ф. Олбрайт Величина еврейского "долга" шу­мерам становилась очевиднее день ото дня в результате посте­пенного, кропотливого проникно­вения в шумерскую литературу
old -> Музей в открытом информационном пространстве
old -> Музей в открытом информационном пространстве
old -> Министерство культуры и информации республики Казахстан


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет