Заседание на Общински съвет Камено при следния : дневен реджүктеу 177.71 Kb.
Дата26.08.2018
өлшемі177.71 Kb.
түріЗаседание


ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния :

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка относно приемане на изменение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено.

2………………………………………………………………………………..

5...........................................................................................................................

10..........................................................................................................................

14..........................................................................................................................
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев– Кмет на Община Камено относно приемане на изменение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено.След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

Общински съвет Камено изменя текста на чл.6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Камено, като чл.6 придобива следната редакция:

Чл.6 Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове трябва да спазват следните хигиенно-защитни зони в зависимост от броя на отглежданите животни:

І.Хигиенно-защитна зона – 100м

1.Говедовъдни ферми с 50 до 100 броя животни.

2.Овцеферми със 100 до 200 броя животни.

3.Отглеждане на пилета/бройлери/ от 2 000 до 4 000 броя в затворени помещения.

4.Отглеждане на кокоши носачки от 500 до 1 000 броя; зайци от 10 до 100 броя; затворено угояване на гъски от 100 до 500 броя.


=2=
5.Свинеферма от 100 до 500 броя при затворено боксово отглеждане.

ІІ.Хигиенно-защитна зона - 50 м.

1.Говедовъдни ферми с 10 до 50 броя животни.

2.Овцеферми с 50 до 100 броя животни.

3.Отглеждане на пилета/бройлери/ до 2 000 броя в затворени помещения; затворено угояване до 100 броя гъски; отглеждане на 200 до 500 броя кокошки носачки.

4.Свинеферма от 50 до 100 броя свине при затворено боксово отглеждане.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

/инж.Т.Добрева/

ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О

П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния :

ДНЕВЕН РЕД:
1.........................................................................................................................

2.Докладна записка относно приемане на актуализиран Общински план за развитие /ОПР/, разработен за периода 2007-2013г. и междинна оценка на този план.

3………………………………………………………………………………..

5...........................................................................................................................

10..........................................................................................................................

14.........................................................................................................................


ПО ВТОРА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев– Кмет на Община Камено относно приемане на актуализиран Общински план за развитие /ОПР/, разработен за периода 2007-2013г. и междинна оценка на този план.След направеното гласуване с 12 гласа „ ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :
Общински съвет Камено приема :

1.Междинна оценка на Общинският план за развитие на община Камено за периода 2007-2013г.

2.Актуализиран Общински план за развитие на община Камено за периода 2007-2013г.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3.Докладна записка относно намаляване на щатните бройки от 80 на 73 в Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро, община Камено.

5........................................................................................................................

10.......................................................................................................................

14…...................................................................................................................
ПО ТРЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев– Кмет на Община Камено относно намаляване на щатните бройки от 80 на 73 в Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро, община Камено.След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

Общински съвет Камено намалява щатните бройки в Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Русокастро, община Камено на 73, считано от 01.07.2011 г.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

4.Докладна записка относно актуализиране на базисни наемни цени на общинските имоти.

5............................................................................................................................

10..........................................................................................................................

14..........................................................................................................................
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно актуализиране на базисни наемни цени на общинските имоти.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

1.Общински съвет Камено приема актуализация на базисните цени за отдаване под наем на общински имоти, съгласно приложена таблица.

2.Договорите, сключени до приемане на Решението за наемните цени да се актуализират съобразно новоопределените такива до 31.10.2011г.

ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5.Докладна записка относно предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

6........................................................................................................................

10.......................................................................................................................

14.......................................................................................................................


ПО ПЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Камено, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.


След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Общински съвет Камено дава съгласие да се предоставят през 2011 година мери, пасища и други площи - общинска собственост за общо и индивидуално ползване на следните земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни:

Добринка Димова Тодорова от с. Кръстина

Милка Токова Славова от с. Кръстина

Недка Георгиева Иванова от с. Винарско

Иво Николов Монев от с. Вратица

Калин Георгиев Стефанов от с. Трояново

Васил Димитров Димитров от с. Трояново

Ирин Николов Тонев от с. Трояново

Драган Трифонов Драганов от с. Трояново

Мирослав Славов Славов от с. Трояново

=2=
Николай Михайлов Николов от с. Трояново

Пенчо Ников Ников от с. Трояново

Галина Славова Костадинова от с. Русокастро

Галя Йорданова Петрова от с. Русокастро

Елена Стоянова Атанасова от с. Ливада

Пенка Добрева Михалева от с. Полски извор

Андон Христов Янакиев от с. Константиново

Иван Апостолов Порязов от с. Константиново- по приложения списък в таблица 1.

2.Общински съвет Камено задължава кмета на община Камено да сключва договорите за наем по т. 1 за предоставените общински мери , пасища и други площи за срок 5 години, а по искане на ползвателите – и за по- кратък срок, при годишна наемна цена от 2.00 лв. на дка за година. Договори да се сключват с лицата, които нямат задължения към Община Камено.

3.Общински съвет Камено задължава ползвателите да поддържат мерите и пасищата , като изпълняват одобрените в Заповед №РД 09-990/23.12.2009 год. на Министъра на земеделието и храните условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.


ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1...........................................................................................................................

5...........................................................................................................................

6.Докладна записка относно постъпило заявление от Николай Стоянов Николов за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.

7..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

14........................................................................................................................
ПО ШЕСТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпило заявление от Николай Стоянов Николов за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2011 година”, следният имот : 66 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІ-193 в квартал 31, по плана на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 900 кв.м.

2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Николай Стоянов Николов и Радослав Иванов Радев, чрез продажба на общинската част от имота, състояща се от 66 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІ-193 в квартал 31, по плана на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 900 кв.м., на цена 660.00 (шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.

3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

/инж.Т. Добрева/
ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1...........................................................................................................................

5...........................................................................................................................

7.Докладна записка относно постъпило заявление от Борис Тонев Драгиев за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.

8..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

14........................................................................................................................
ПО СЕДМА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпило заявление от Борис Тонев Драгиев за прекратяване на съсобственост между него и община Камено.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И:

1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2011 година”, следният имот : 10 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-82 в квартал 43, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 500 кв.м.

2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Борис Тонев Драгиев, чрез продажба на общинската част от имота, състояща се от 10 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-82 в квартал 43, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 500 кв.м., на цена 80.00 (осемдесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.

3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.


ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................................

/инж.Т. Добрева/
ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

8.Докладна записка относно постъпила молба от Мара Тонева Хергеледжиева за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено.

9……………………………………………………………………………….

10........................................................................................................................

14........................................................................................................................
ПО ОСМА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпила молба от Мара Тонева Хергеледжиева за прекратяване на съсобственост между нея и община Камено.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :
1. Да се включи в частта за имотите, предвидени за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2011 година”, следният имот : 15 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-148 в квартал 32, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 550 кв.м.

2. Да се прекрати съсобствеността между община Камено и Мара Тонева Хергеледжиева, чрез продажба на общинската част от имота, състояща се от 15 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-148 в квартал 32, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас, целият с площ 550 кв.м., на цена 120.00 (сто двадесет) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.

3. Възлага на кмета на община Камено да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

9.Докладна записка относно постъпило заявление от Тодорка Митева Станева за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж.

10.......................................................................................................................

14…………………………………………………………………………….


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпило заявление от Тодорка Митева Станева за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за продажба и за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2010 година”, като се добави в частта общински имоти, които община Камено има намерение да предложи за продажба-½ ид. ч. от УПИ V, квартал 11, целият с площ 625 кв.м. по плана на гр.Камено, обл.Бургас.

2.Да се продаде на наследниците на Митю Димитров Колев общински имот, а именно ½ ид. ч. от УПИ V, квартал 11, целият с площ 625 кв.м. по плана на гр.Камено, обл.Бургас на цена 1 562.50 (хиляда петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.

3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.


ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/


ПРЕПИС!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

10.Докладна записка относно постъпило заявление от Димо Янев Видев за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж.

11.........................................................................................................................

14………………………………………………………………………………


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпило заявление от Димо Янев Видев за доплащане право на собственост върху отстъпено право на строеж.След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

1.Да се допълни приложението за имотите, предвидени за продажба и за ликвидиране на съсобственост в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2010 година”, като се добави в частта общински имоти, които община Камено има намерение да предложи за продажба-УПИ ХІV-463, квартал 44, целият с площ 660 кв.м. по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас.

2.Да се продаде на наследниците на Яни Тодоров Видев общински имот, а именно УПИ ХІV-463, квартал 44, целият с площ 660 кв.м. по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас на цена 2 965.70 (две хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева, без ДДС, съгласно експертна оценка.

3.Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.

ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/
ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

11.Докладна записка относно постъпили заявления за закупуване на жилище-частна общинска собственост.

12.........................................................................................................................

14……………………………………………………………………………….
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно постъпили заявления за закупуване на жилище-частна общинска собственост..След направеното поименно гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се включи в частта за имотите, предвидени за продажба в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2011 година”, следният имот : първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда с площ 125.50 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, три спални, коридор и кухненски бокс, както и мазе с площ 30.0 кв.м. и 50 % от общите части на сградата с площ 10.50 кв.м.

2.Да се продаде на Йордан Галинов Димитров, Илия Томов Томов и Атанаска Томова Томова общинско жилище, а именно : първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда с площ 125.50 кв.м., състоящ се от антре, баня и тоалетна, три спални, коридор и кухненски бокс, както и мазе с площ 30.0 кв.м. и 50 % от общите части на сградата с площ 10.50 кв.м. на цена 21 150.00 (двадесет и една хиляди сто и петдесет) лева, съгласно експертна оценка.

3.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба при описаните условия.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/

ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

10.........................................................................................................................

12.Докладна записка относно вземане на решение за провеждане на местен референдум за отделянето на с.Черни връх от община Камено и присъединяването му към Община Бургас.

13.........................................................................................................................

14………………………………………………………………………………
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно вземане на решение за провеждане на местен референдум за отделянето на с.Черни връх от Община Камено и присъединяването му към Община Бургас.След направеното гласуване с 12 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

1.Общински съвет Камено изменя решение т.1 от дневния ред, обективирано в протокол №48/12.04.2011 год. в частта му по т.1, както следва :

Да се проведе на 18.09.2011 год. местен референдум в с.Черни връх за отделянето на населеното място от Община Камено и преминаването му към Община Бургас.

2.Останалата част от решението на Общински съвет Камено остава непроменена.


ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/
ПРЕПИС!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О
П Р О Т О К О Л

51


Днес 28.07.2011 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

10.........................................................................................................................

13.Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2011, Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма за периода 01.01.2011-30-06.2011г. и актуализация на БЮДЖЕТ 2011 на ОБЩИНА КАМЕНО.

14………………………………………………………………………………


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Докладна записка от инж.Стефан Бонев- Кмет на Община Камено относно приемане отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2011, Извънбюджетните сметки и фондове и Строителната програма за периода 01.01.2011-30-06.2011г. и актуализация на БЮДЖЕТ 2011 на ОБЩИНА КАМЕНО.След станалите разисквания и поименно гласуване с 11 гласа „ЗА“ Общински съвет
Р Е Ш И :

І.Приема отчета за касовото изпълнение към 30.06.2011г. на БЮДЖЕТ 2011 както следва:

1.Приходи за държавни дейности 1 740294 лв.Приложение №1.

2.Разходи за държавни дейности 3 997 392 лв.Приложение №2.

3.Приходи за местни дейности 2 900 981 лв.Приложение №1.

4.Разходи за местни дейности 2 669908 лв.Приложение №4.

5.Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински средства 231 073 лв.Приложение №3.

ІІ.Приема Строителна програма към 30.06.2011г.Приложение №6.

ІІІ.Приема справка за отчета към 30.06.2011г- на извънбюджетната сметка.Приложение №5.

ІV.На основание чл.24 и чл.28 от Закона за устройството на Държавния бюджет, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г., и разпоредбите на ПМС 334/29.12.2010г. на Министерски съвет за изпълнението на ДБ на РБ за 2011г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,
=2=

Приема актуализацията на БЮДЖЕТ 2011г., както следва:

1.По прихода в делегираните от държавата дейности- 4 023 081 лв.Приложение №1.

2.По прихода в местни дейности в размер на 3 437 412 лв.Приложение №1.

-Собствени приходи - 2 658 041 лв.

-Обща изравнителна субсидия - 597 300 лв.

-в т.ч. зимно почистване - 15 200 лв.

-Целева субсидия за капиталови разходи- 125 800 лв.

-Лизингови вноски - -14 941 лв.

-Погашение на дългосрочни заеми - -57 143 лв.

-Вноски ДДС - -40 000 лв.

-Вноски данък от стопанска дейност - -10 200 лв.

-средства по програма Лидер - 115 760 лв.

-Преходен остатък - 62 795 лв.

3.По разхода в делегирана от държава дейности - 4 023 081 лв.Приложение №2.

4.По разхода в държавните дейности дофинансирани с местни приходи- 220 150 лв.Приложение №3.

5.По разхода в местните дейности – 3 217 262 лв.Приложение №4.

6.Приема Строителната програма на Община Камено е в размер на 1 113 028 лв.Приложение №6.

7.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите разходи, финансирани със средства от целева субсидия – 125 800 лв.Приложение №8.

8.Приема Справка за извършване на корекции в капиталовите разходи, финансирани със собствени бюджетни средства – 816 259 лв.Приложение №9.

9.Приема Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00-Постъпления от продажба на общински нефинансови активи.Приложение №10.

10.Приема ПЛАН-СМЕТКА на основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ. Приложение №13.
ВЯРНО: ПРЕДСЕДАТЕЛ...............................

/инж.Т. Добрева/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет