Заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и единадесета година, в състав: районен съдия: недко петровжүктеу 258.98 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі258.98 Kb.
түріЗаседание

Р Е Ш Е Н И Е
гр. Елин Пелин, 21.11.2011 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ЕЛИНПЕЛИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, четвърти състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и единадесета година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕДКО ПЕТРОВ
при секретаря Цветанка Николова, като разгледа докладваното от съдията Петров гр.д. № 207 по описа на съда за 2005 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 278 и сл. от ГПК (отм.) във втората фаза на съдебната делба.С влязло в сила решение № 160/07.2.2006 г. по гр.д. № 207/2005 г. по описа на Елинпелинския районен съд е допусната съдебна делба между:

Г.С. С. от гр. С., с ЕГН ....................;

Е. Д. П. от гр. С., с ЕГН ..........

Л. П. З. от гр. С., с ЕГН .............;

П. Ц. Х. от гр. С. , с ЕГН .........;

Г. Ц. З. от гр. С. , с ЕГН ................;

Ц. Н. С. от гр. С., с ЕГН ..............;

З. Н. С. от гр. С., с ЕГН ................;

Х. Г. Х. от гр. С. , с ЕГН ................;

Ф. Г. Х. от гр. С., с ЕГН ....................;

Н. И. С. от гр. С., с ЕГН .........

С. С. С. от гр. С., с ЕГН ....................;

С. С. С. от гр. С. с ЕГН .............;

Й. Х. С. от гр. С. , с ЕГН ..................;

Л. Н. Т. от с.Б. , обл. Софийска, с ЕГН .............., Й. Г. Й. от гр. С. , с ЕГН ......... и

Ц. Г. Й. от гр. И., обл. С., с ЕГН ..............., на земеделски земи в землището на с.Б., Община Горна Малина, обл.Софийска, както следва:

1. Нива от 10.401 дка,четвърта категория, местност Плуговини, имот № 011054 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:№011055-нива на наследници на Тодора Христова Стойнова, №011053-храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №011087-Полски път на Община Горна Малина, №011052-нива на наследниците на Димитра Димитрова Павлова и № 011087-полски път на Община Горна Малина;

2. Нива от 6.954 дка, четвърта категория,местност Плуговини, имот № 012064 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №012085-полски път на Община Горна Малина, №012067-нива на наследници на Георги Павлов Иванов, №012065-нива на наследниците на Вельо Стойков Домукчийскии, №000003-полски път на Община Горна Малина;

3. Нива от 9.500 дка, четвърта категория, местност Гюлекър, имот № 014024 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №014022-нива на Гюргя Петкова Георгиева, №014021-нива на наследниците на Димитър Петров Гащарски, №000012-полски път на Община Горна Малина, №014025-нива на наследниците на Димитър Боцев Стоянов, №014023-нива на наследниците на Георги Иванов Бежански;

4. Ливада от 2.598 дка, четвърта категория, местност Сариев дол, имот № 017001 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №000003 -полски път на Община Горна Малина, №017003-ливада на наследници на Тодор Иванов Близнашки и № 017002-ливада на наследниците на Илия Ценков Димитров;

5. Нива от 1.000 дка,четвърта категория, местност Полето, имот № 056026 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот №056027-нива на Богдан Стоянов Гергов, имот №056075-полски път на Община Горна Малина, имот №000017-др.селскост. т. на Община Горна Малина;

6. Нива от 3.780 дка, четвърта категория, местност Азмака, имот № 057055 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №057058-нива на наследници на Евстати Велчов Колев, №057056- нива на Стоян Луканов Стоянов, №057054-нива на наследниците на Христо Бонев Симеонов, №058080 - полски път на Община Горна Малина;

7. Нива от 9.144 дка, четвърта категория, местност Азмака, имот № 058117 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №058142-полски път на Община Горна Малина, №058116-нива на наследници на Иван и Латина Павлови, №058141 -полски път на! Община Горна Малина, №058118-нива на Мария Богданова Барезова и др.;

8. Нива от 7.999 дка, четвърта категория, местност НАД ШУМАТА, имот № 068009 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №068008-нива на наследниците на Богдан Георгиев Вълчев, №095012-залесена територия на наследници на Илия Стойнов Йотов, №068028-нива на Стоян Петров Стоянов, №068023-Пасище, мера на земи по чл.19 iT ЗСПЗЗ,№000103-полски път на Община Горна Малина;

9. Нива от 2.712 дка, четвърта категория, местност ЗАД КАЙРАКА, имот № 069080 по плана за земеразделяне при граници/съседи/: №069078-нива на наследниците на Спас Китов Атанасов, №069103-полски път Община Горна Малина, №000089-пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и №069079-нива на наследници на Йордан Ненов Долдасов;

10. Нива от 2.201 дка, девета категория, местност ЗАД КАЙРАКА, имот № 071007 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот 071008-нива на наследниците на Георги Стоянов Барезов, имот №0710 нива на наследниците на Иван Стоянов Барезов, имот №071006-нива на наследниците на Лазар Велчев Колев и имот №071040-полски път на Община Горна Малина;

11. Ливада от 1.612 дка, четвърта категория, местност ПОД КОРИЯТА, имот № 072040 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот №072041-ливада на наследниците на Никола Луков Фердов, имот №072039-ливада на Цвета Симеонова Йотова, имот №072037ливада на наследниците на Стефка Димитрова Иванова, имот №072036-ливада на наследниците на Параскева Стоянова Демекова и имот № 000060-др. селскост. т. на Община Горна Малина, при КВОТИ:

- от по 6/42 ид.ч., за Й. Х. С. и Г. С. С.;

- от по 3/42 ид.ч. за Е. Д. П. , Ц. Н. С. , З. Н. С. , Х. Г. Х. и Ф. Г. Х. ;

- от по 2/42 ид.ч. за Л. Н. Т. , Й. Г. Й. , Ц. Г. Й. , Н. И. С. , С. С. С. и С. С. С. и

- от по 1/42 ид.ч., за Л. П. З. , П. Ц. Х. и Г. Ц. З. .

В първото проведено по делото редовно съдебно заседание след допускането на делбата /29.11.2007г./ ищецът в законоустановеният преклузивен срок по чл. 288, ал. 5 ГПК /отм./ е предявил претенция на основание чл. 288, ал. 3 от ГПК /отм./ за възлагане на два броя процесни имоти – нива с площ от 6 954 дка., находяща се в местността „Плуговини” и нива с площ от 1 дка., находящ се в местността „Полето”.

В хода на производството във втора фаза на делбата е представено заключение на съдебно техническа и оценителна експертиза от арх. Галина Главчева и тройна съдебно-техническа експертиза от 07.10.2009 година. Представен е и вариант на проект за разделение на поземлените имоти, които на основание чл. 289, изр. 1 от ГПК(отм.), съдът е предявил на явилите се лица, респективно на техните процесуални представители, който не са го оспорили с изключение пълномощника на ищеца. Искането на пълномощника е да се замени 3/42 от имот ХІ – 054 и да получи место него 3/42 от имот №ХІІ-064. Не се въведоха от пълномощника на ищеца твърдения сочещи на предпоставките за назначаване на допълнителна или повторна експертиза. Останалите съделители се противопоставят на искането за възлагане на посочените имоти от представителя на ищеца и заявяват, че желаят делбата да се извърши съгласно проекта в заключението на тройната съдебно-техническа експертиза. Съдът е приел заключението по последната експертиза като компетентно изготвено от вещите лица. Представени са и оценки на процесните имоти. След влизане в сила на решението за допускане на делбата от „ОСЗ” – Горна Малина е одобрен изготвения от вещите лица по тройната съдебно –техническа експертиза проект за извършване на делбата на новообразуваните реално обособени имоти/ скиците – проекти за подялба на имоти № 011054; 012064; 014024; 058117 и 068009 са приложени в заверени ксерокопия по делото при разпределяне на делото на настоящия съдебен състав/. Така броя на съделителите и броят на имотите е изравнен.

В съдебно заседание на 24.06.2010г. делото е било разгледано по същество и обявено за решаване. С определение от 06.07.2010 г. е отменено определението за даване ход по същество, като производството по делото е оставено без дата. С определение от двадесети октомври 2010 г., съдията-докладчик си е направил отвод и делото е било разпределено на настоящия съдебен състав.
Елинпелинският районен съд, след преценка на всички доказателства по делото и доводите на страните по реда на чл. 188 от ГПК (отм.), приема за установено следното от фактическа страна:

Съгласно заключението на вещите лица по назначената тройна съдебно-техническа експертиза, имотите допуснати до делба, са реално поделяеми, при квотите определени от съда в решението му от първа фаза по допускане на делбата, и всеки от съделителите може да получи реален дял. Общата площ на земеделската земя, предмет на делбата е 57.901 дка., а пазарната й стойност е 34 253 лева.

След влизане в сила на решението по допускане на делбата са починали съделителите:

- Ц. Г. Й. , оставил наследници децата си Г. Ц. Г. , М. Ц. Г. и съпругата Д. А. Г. , конституирани като страни в настоящето производство;

- Г. Ц. З. , оставил за наследник детето си Е. Г. З. , конституиран ката страна и

- Н. И. С. , оставила за наследници децата си С. С. С. и С. С.С., също конституирани като страни в производството.


При така установените факти съдът намира следното от правна страна:

По претенцията по чл. 288, ал. 3 ГПК/отм./ и по извършването на делбата.

Разпоредбата на чл. 288, ал. 3 ГПК/отм./ регламентира материалното право на изкупуване на сънаследник от дяловете на останалите сънаследници от неподеляем жилищен имот при наличие на следните кумулативно дадени метериални правни предпоставки: 1/ имотът трябва да е жилищен по предназначение, т.е. да служи за задоволяване на жилищни нужди и да отговора на изискванията за самостоятелно жилище, 2/ юридически факт, от който възниква процесната собственост да е наследяване, 3 /да е налице неподеляемост на делбената маса по смисъла на чл. 288, ал. 1 от ГПК /отм./, 4/ сънаследникът да е живял в неподеляемото жилище към момента на откриване на наследството и 5/ да не притежава друг жилищен имот. Претенцията на ищеца Г. С. С. е неоснователна. От посочените по-горе предпоставки се установява, че само една от кумулативно посочените предпоставки е налице, а именно че юридическият факт от който е възникнала процесната собственост е наследяване. Предвид това съдът приема, че не е налице хипотезата на чл. 288, ал. 3 от ГПК/отм./, поради което искането на ищеца за поставяне в негов дял на процесните земеделски имоти е недопустимо и като такова следва да се отхвърли.

Делбата следва да се извърши по способа предвиден в чл. 292 от ГПК /отм./

Проектът на делба на поделяемите имоти отговаря на изискванията на чл. 7 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 72 от ЗН и е съобразен с квотите при които е допусната делбата. В него се предвижда всеки от съделителите да получи реален дял от горе цитираните недвижимости.

По начало, разделението във втора фаза на делбата е възможно да стане по два начина – чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен проект за разделителен протокол и след влизане в сила на решението по чл. 298 от ПК(отм), се тегли жребий по реда на чл. 291 от ГПК(отм.), а така също чрез отреждане на дялове от съда по реда на чл. 292 от ГПК(отм.), респективно чрез възлагане на недвижим имот по реда на чл. 288 от ГПК(отм.) Последният способ само в случай, че недвижимият имот е неподеляем. В настоящия казус не е налице приложното поле на чл. 288 от ГПК(отм.), тъй като както бе изяснено по-горе, процесните земеделски земи са поделяеми съобразно квотите на съделителите, с оглед предназначението им на шестнадесет самостоятелни дяла. Тегленето на жребий е принципен метод за разпределението на делбените имоти при определени от закона случай, а в други способи са изключения. Невъзможно е тегленето на жребий, когато дяловете на съделителите са неравни, предвид различните квоти, при които е допусната делбата, а имотите, предмет на делба, се различават съществено един от друг по площ, обем и стойност, която хипотеза е налице в настоящия случай, поради което съдът следва да извърши делбата на процесните недвижимости по реда на чл. 292 от ГПК(отм.), като разпредели съсобствените имоти между съделителите без теглене на жребие, тъй като последното, освен че е невъзможно, се оказва и много неудобно – както бе отбелязано по-горе, имотите се различават един от друг по площ и стойност.

При разпределяне на имотите между съделителите съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял, като при това се спазва принципът на равноправие на всички страни в производството. По силата на чл. 69, ал. 2 от ЗН, всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от тяхната стойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да постигне максимално доближаване на дяловете с частите на съделителите.

Тримата съделители, починали след влизане в сила на решението по допускане на делбата, припадащите им се реални дялове от съсобствените имоти ще се отредят на техните наследници по закон в съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗН, понеже в делбената маса има достатъчен брой имоти за всички съделители. Обстоятелството, че наследниците по закон на съделителката Н. И. С. участват в делбата и на собствено основание като съсобственици (наследници по закон на същия общ наследодател, както и останалите съделители) в случая е без правно значение, тъй като право на реален дял съгласно чл. 69, ал. 2 ЗН имат всички наследници на общия наследодател и именно в това си качество право на дял е имал както починалият съделител, така и участващите на собствено основание в делбеното производство негови наследници по закон. Индивидуален реален дял тези лица следва да получат като наследници на общия наследодател, а общ дял като наследници на своя пряк наследодател – майка им Н. И. С., която е починала в хода на делбеното производство. И наследниците на Ц. Г. Й. /починал след влизане на решението за допускане на делбата/ следва да получат в общ дял като наследници на своя пряк наследодател отреденият му реален дял от съсобствеността.

Предвид направения по-горе извод, че процесните недвижими имоти са поделяеми между страните при спазване изискванията на чл. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 72 от ЗН, съобразно квотите, при които е допусната делбата, съдът следва реално да ги подели между страните в това производство, по начина предложен в заключението на вещите лица, като с оглед на това, че някой от съделителите получават реални дялове на стойност по-голяма, респ. по-малка от полагащата им се, следва да се присъдят съответните суми за уравняване на дяловете.

Общата стойност на делбените имоти е 34 253 лева. На съделителите с най – големи квоти в съсобствеността – Г. С. С. и Й. Х. С. с по 6/42 идеална част, съответстваща стойностно на 4 893,29 лева следва да се възложат имотите с най-висока стойност - Имот № 11054, част ІІІ 3.5 дка. по БВГДБ на стойност 2 332,75 лева и Имот № 14024, част ІІІ 3.25 дка. по ЗДЕЖЗ на стойност 2 096.25 лева за Г. С. С.; Имот №11054, част ІІ 3.5 дка. по ДГЕЖД на стойност 2 332,75 лева и Имот 14024, част ІІ 3.25 дка. по ИВГЗИ на стойност 2 096,25 лева за Й. Х. С.. Следващите по стойност имоти следва да се възложат на съделителите с квоти по 3/42 идеални части от съсобствеността, съответстваща на 2 446,6 лева – за Е. Д. П. Имот 12064, част ІІ 3.954 дка по ЕВГДЕ на стойност 2 550,32 лева, за Ц. Н. С. Имот № 57055 на стойност 2 356,83 лева, за Здравка Николова Станкова Имот № 58117, част ІІІ 3.954 дка по ЖГДЕЖ на стойност 2 027,77 лева, за Х. Г. Х. Имот № 68009, част І 3.8 дка по АБВЕА на стойност 2 532.68 лева, за Ф. Г. Х. Имот № 11054, част І 3.401 дка. по АБДЖЗИЙА на стойност 2 266,77 лева. Следващите имоти следва да възложат на съделителите с квоти по 2/42 идеални части от съсобствеността съответстваща на 1 631,1 лева – за Л. Н. Т. Имот 12064, част І 3.00 дка по АБВЕА на стойност 1 934,99 лева, за Й.Г. Й. Имот 14024, част І 3.00 дка. по АБВИА на стойност 1 935,00 лева, за Г. Ц. Г., М. Ц. Г. и съпругата Д. А. Г. като наследници на прекия им наследодател Ц. Г. Й. Имот № 17001 на стойност 1 508,14 лева, за С. С. С. и С. С. С. като наследници на прекия им наследодател Н. И. С. Имот № 58117, част І 3.00 дка. по буквите АБВЗА на стойност 1 935,00 лева, за С.С. С. Имот 58117, част ІІ 3.00 дка. по буквите ЗВГЖЗ на стойност 1 935,00 лева, за С. С. С. Имот № 68009, част ІІ 4.199 дка. по буквите ВГДЕВ на стойност 1 665,88 лева. Останалите имоти с по-ниска стойност следва да се разпределят между съделителите с най-малки квоти в съсобствеността по 1/42 идеални части, съответстващи на 815,54 лева – за Л. П. З. Имот № 56026 на стойност 537,50 лева и Имот № 71007 на стойност 246,51 лева, за П. Ц. Х. Имот 690809 на стойност 992,19 лева и за Е. Г. З. като наследник на прекия си наследодател Г. Ц. З. Имот № 72040 на стойност 970,42 лева.

За уравняване на дяловете съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят следните суми:

Е. Д. П. следва да заплати на Г. С. С. 103,68 лева; Х. Г. Х. следва да заплати на Г. С. С. 86,04 лева; Л. Н. Т. следва да заплати на Г. С. С. 274,21 лева и на Й. Х. С. 29,69 лева; Й.Г. Й. следва да заплати на Й. Х. С. 303,89 лева; С. С. С. и С. С. С. като наследници на Н. И. С. следва солидарно да заплатят на Й. Х. С. 130.71 лева, на Ц. Н. С. 89,81 лева и на З. Н. С. 83,38 лева; С. С. С. следва да заплати на З. Н. С. 303,90 лева; С. С. С. следва да заплати на З. Н. С. 31,59 лева и на Ф. Г. Х. 3,19 лева; П. Ц. Х. следва да заплати на Ф. Г. Х.176,65 лева; Е. Г. З. като наследник на Г. Ц. З. следва да заплати на Ф. Г. Х. 0,03 лева, на Г. Цв. Г., М. Ц. Г. и майка им Д. А. Г.като наследници на Ц. Г. Й. 122,96 лева и на Л. П. З. 31,53 лева.

Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса върху стойността на всеки получен в дял имот:

Г. С. С. следва да заплати в полза на държавата 177,16 лева, Й. Х. С. следва да заплати в полза на държавата 177,16 лева, Е. Д.П. следва да заплати в полза на държавата 97,86 лева, Ц. Н. С. следва да заплати в полза на държавата 97,86 лева, З. Н. С. следва да заплати в полза на държавата 97,86 лева, Х.Г. Х. следва да заплати в полза на държавата 97,86 лева, Ф. Г. Х. следва да заплати в полза на държавата 97,86 лева, Л. Н. Т. следва да заплати в полза на държавата 65,24 лева, Й. Г. Й. следва да заплати в полза на държавата 65,24 лева, Г. Ц. Г., М. Ц. Г. и Д. А. Г. следва да заплатят солидарно в полза на държавата 65,24 лева, С. С. С. и С. С. С. следва да заплатят солидарно в полза на държавата 65,24 лева, С. С. С. следва да заплати в полза на държавата 65,24 лева, С. С. С.следва да заплати в полза на държавата 65,24 лева, Л. П. З. следва да заплати в полза на държавата 32,62 лева, П. Ц. Х. следва да заплати в полза на държавата 32,62 лева и Е. Г. З. следва да заплати в полза на държавата 32,62 лева.

По изложените съображения Елинпелински районен съд
Р Е Ш И :
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Г. С. С. от гр. С., ж.к. Л., ул. №..., № ..., с ЕГН ................следните допуснати до делба недвижими имоти:

1. НИВА от 3,5 дка, четвърта категория, в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 011054, част ІІІ по БВГДБ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 011054, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/:№011055-нива на наследници на Тодора Христова Стойнова, №011053-храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №011087-Полски път на Община Горна Малина, №011052-нива на наследниците на Димитра Димитрова Павлова и № 011087-полски път на Община Горна Малина;

2. НИВА от 3,25 дка, четвърта категория, в местността „Гюлекър” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот 014024, част ІІІ по ЗДЕЖЗ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 014024, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №014022-нива на Гюргя Петкова Георгиева, №014021-нива на наследниците на Димитър Петров Гащарски, №000012-полски път на Община Горна Малина, №014025-нива на наследниците на Димитър Боцев Стоянов, №014023-нива на наследниците на Георги Иванов Бежански.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Й. Х.С. от гр. С., ж.к. М. – 4, бл. ...., ап. ...., с ЕГН ................следните допуснати до делба недвижими имоти:

1. НИВА от 3,5 дка, четвърта категория, в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 011054, част ІІ по ДГЕЖД, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 011054, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/:№011055-нива на наследници на Тодора Христова Стойнова, №011053-храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №011087-Полски път на Община Горна Малина, №011052-нива на наследниците на Димитра Димитрова Павлова и № 011087-полски път на Община Горна Малина;2. НИВА от 3,25 дка, четвърта категория, в местността „Гюлекър” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот 014024, част ІІ по ИВГЗИ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 014024, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №014022-нива на Гюргя Петкова Георгиева, №014021-нива на наследниците на Димитър Петров Гащарски, №000012-полски път на Община Горна Малина, №014025-нива на наследниците на Димитър Боцев Стоянов, №014023-нива на наследниците на Георги Иванов Бежански.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Е. Д. П. от гр. С., ж.к. .... – 3, бл..., вх..., ет...., ап. .., с ЕГН ........... следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,954 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 012064, част ІІ по ЕВГДЕ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 012064, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №012085-полски път на Община Горна Малина, №012067-нива на наследници на Георги Павлов Иванов, №012065-нива на наследниците на Вельо Стойков Домукчийскии, №000003-полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Ц.Н. С. от гр. С., ж.к. М. – 4, бл. ...., вх. ..., ет. ..., ап. .., с ЕГН следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,780 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Азмака” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 057055, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №057058-нива на наследници на Евстати Велчов Колев, №057056- нива на Стоян Луканов Стоянов, №057054-нива на наследниците на Христо Бонев Симеонов, №058080 - полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на З. Н. С. от гр. С., ж.к. М. – 4, бл. .. вх....., ет. .... ап. ...., с ЕГН ............. следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,954 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Азмака” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 058117, част ІІІ по ЖГДЕЖ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 058117, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №058142-полски път на Община Горна Малина, №058116-нива на наследници на Иван и Латина Павлови, №058141 -полски път на! Община Горна Малина, №058118-нива на Мария Богданова Барезова и др.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Х. Г. Х. от гр. С., ж.к. Г. М., ул. Вл. Б. ....., бл. ...., ет. ..., ап. ..., с ЕГН .............. следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,8 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Над шумата” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 068009, част І по АБВЕА, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 068009, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №068008-нива на наследниците на Богдан Георгиев Вълчев, №095012-залесена територия на наследници на Илия Стойнов Йотов, №068028-нива на Стоян Петров Стоянов, №068023-Пасище, мера на земи по чл.19 iT ЗСПЗЗ,№000103-полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Ф. Г. Х. от гр. С. , кв. С. , бл. ..., ет.... ап. .., с ЕГН ............. следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,401 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 011054, част І по АБДЖЗИЙА, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 011054, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №011055-нива на наследници на Тодора Христова Стойнова, №011053-храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, №011087-Полски път на Община Горна Малина, №011052-нива на наследниците на Димитра Димитрова Павлова и № 011087-полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Л. Н. Т. от с.Б., обл. Софийска, с ЕГН .............. следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,00 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 012064, част І по АБВЕА, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 012064, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №012085-полски път на Община Горна Малина, №012067-нива на наследници на Георги Павлов Иванов, №012065-нива на наследниците на Вельо Стойков Домукчийскии, №000003-полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Й. Г. Й. от гр. С. ж.к. Л., бл. ....., вх. .... ет. .... ап. ...., с ЕГН ............. следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,00 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Гюлекър” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот 014024, част І по АБВИА, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 014024, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: № 014022-нива на Гюргя Петкова Георгиева, №014021-нива на наследниците на Димитър Петров Гащарски, №000012-полски път на Община Горна Малина, №014025-нива на наследниците на Димитър Боцев Стоянов, №014023-нива на наследниците на Георги Иванов Бежански.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Г. Ц. Г. с ЕГН ........... от с. В. , махала В. , община И., на М. Ц. Г. , с ЕГН ..............от гр. С. , ж.к. Л. ..., бл. ..., вх. ...., ет. ...., ап. .....и на Д. А. Г., с ЕГН ......... от с. В. , махала Б., община И. , като наследници Ц. Г. Й. от гр. И. обл. Софийска, с ЕГН ............., следния допуснат до делба недвижим имот: ЛИВАДА от 2,598 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Сариев дол” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 017001, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №000003 -полски път на Община Горна Малина, №017003-ливада на наследници на Тодор Иванов Близнашки и № 017002-ливада на наследниците на Илия Ценков Димитров.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ...., вх. ... ап. ..., с ЕГН ............. и на С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. ....... ет. ..., ап. ..., с ЕГН .........., като наследници на Н. И. С. от гр. С., с ЕГН ............., следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,00 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Азмака” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот № 058117, част І по буквите АБВЗА, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 058117, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №058142-полски път на Община Горна Малина, №058116-нива на наследници на Иван и Латина Павлови, №058141 -полски път на! Община Горна Малина, №058118-нива на Мария Богданова Барезова и др.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на С. С. С. от гр. С., ж.к. Д. – 2, бл. ...., вх..... ап...., с ЕГН ........... следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 3,00 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Азмака” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот 58117, част ІІ по буквите ЗВГЖЗ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 058117, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №058142-полски път на Община Горна Малина, №058116-нива на наследници на Иван и Латина Павлови, №058141 -полски път на! Община Горна Малина, №058118-нива на Мария Богданова Барезова и др.,.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на С. С. С. от гр. С., ж.к. Д. – 2, бл. ....., вх....., ет....., ап. ...., с ЕГН............ следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 4,199 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Над шумата” в землището на с. Белопопци, съставляваща част от имот 068009, част ІІ по буквите ВГДЕВ, по плана за земеразделяне, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 068009, одобрена от ОСЗ – Горна Малина, който преподписан от съда става неразделна част от настоящето решение, при граници/съседи/: №068008-нива на наследниците на Богдан Георгиев Вълчев, №095012-залесена територия на наследници на Илия Стойнов Йотов, №068028-нива на Стоян Петров Стоянов, №068023-Пасище, мера на земи по чл.19 iT ЗСПЗЗ,№000103-полски път на Община Горна Малина,.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Л. П. З. от гр. С., ж.к. М.-3, бл....., вх....., ет......, ап. ..., с ЕГН ................ следните допуснати до делба недвижими имоти:

1. НИВА от 1,000 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Полето” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 056026 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот №056027-нива на Богдан Стоянов Гергов, имот №056075-полски път на Община Горна Малина, имот №000017-др.селскост. т. на Община Горна Малина.

2. НИВА от 2,201 дка, девета категория, намираща се в местността „Зад кайрака” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 0710007 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот 071008-нива на наследниците на Георги Стоянов Барезов, имот №0710 нива на наследниците на Иван Стоянов Барезов, имот №071006-нива на наследниците на Лазар Велчев Колев и имот №071040-полски път на Община Горна Малина.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на П. Ц. Х. от гр. С. , ж.к. М. -3, бл. ..., вх....., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ........... следния допуснат до делба недвижим имот: НИВА от 1,405 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Зад кайрака” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 069080 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №069078-нива на наследниците на Спас Китов Атанасов, №069103-полски път Община Горна Малина, №000089-пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и №069079-нива на наследници на Йордан Ненов Долдасов.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание § 2, ал. 1 от ПЗР на ГПК във връзка с чл. 292 от ГПК (отм.) на Е.Г.З. от гр. С., ж.к. Л. зона ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...., с ЕГН ......... като наследник на Г. Ц. З. от гр. С., с ЕГН ............., следния допуснат до делба недвижим имот: ЛИВАДА от 3,720 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Под корията” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 072040 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот №072041-ливада на наследниците на Никола Луков Фердов, имот №072039-ливада на Цвета Симеонова Йотова, имот №072037ливада на наследниците на Стефка Димитрова Иванова, имот №072036-ливада на наследниците на Параскева Стоянова Демекова и имот № 000060-др. селскост. т. на Община Горна Малина.
ОТХВЪРЛЯ предявената от Г. С. С. от гр. С., ж.к. Л., ул. № ...., № ..., с ЕГН ..........., претенция по чл. 288, ал. 3 от ГПК /отм./ за поставяне в негов изключителен дял и собственост допуснатите до делба недвижими имоти, представляващи:

1. НИВА от 6,954 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Плуговини” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 012064, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: №012085-полски път на Община Горна Малина, №012067-нива на наследници на Георги Павлов Иванов, №012065-нива на наследниците на Вельо Стойков Домукчийскии, №000003-полски път на Община Горна Малина и

2. НИВА от 1,000 дка, четвърта категория, намираща се в местността „Полето” в землището на с. Белопопци, съставляваща имот № 056026 по плана за земеразделяне, при граници/съседи/: имот №056027-нива на Богдан Стоянов Гергов, имот №056075-полски път на Община Горна Малина, имот №000017-др.селскост. т. на Община Горна Малина.


ОСЪЖДА Е. Д. П. от гр. С. , ж.к. М. – 3, бл. ...., вх. ..., ет. ...., ап. ..., с ЕГН .......... да заплати на Г. С. С. от гр. С. , ж.к. Л. , ул. № ..., № ..., с ЕГН ......... сумата 103,68 (сто и три лева и 68 стотинки) лева за уравняване на дела му.

ОСЪЖДА Х. Г. Х. от гр. С. , ж.к. Г. М. , ул. Вл. Б. ..., бл....., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ......... да заплати на Г. С. С. от гр. С. , ж.к. Л. , ул. № ..., № ..., с ЕГН ...... сумата 86,04 (осемдесет и шест лева и 4 стотинки) лева за уравняване на дела му.

ОСЪЖДА Л. Н. Т. от с.Б. , обл. Софийска, с ЕГН......... да заплати на Г. С. С. от гр. С. , ж.к. Л. , ул. № ..., № .., с ЕГН ............. сумата 274,21 лева (двеста седемдесет и четири лева и 21 стотинки) лева, и на Й. Х. С. от гр. С., ж.к. М. – 4, бл. ...., ап. ..., с ЕГН .......... сумата от 29,69 (двадесет и девет лева и 69 стотинки) лева за уравнение на дяловете им.

ОСЪЖДА Й. Г. Й. от гр. С., ж.к. Л., бл. ..., вх. .... ет. ..., ап. .... с ЕГН ............. да заплати на Й. Х. С. от гр. С. ж.к. М. – 4, бл....., ап. ..., с ЕГН ........... сумата от 303,89 (триста и три лева и 89 стотинки) лева за уравнение на дела й.

ОСЪЖДА С. С. С. от гр. С., ж.к. Д. – 2, бл. ...., вх.... ап. ..., с ЕГН ..........и С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. ..., ет. .., ап. ..., с ЕГН ........., като наследници на Н. И. С. от гр. С. , с ЕГН ....., да заплатят солидарно на Й. Х. С.от гр. С., ж.к. М. – 4, бл. ...., ап. ..., с ЕГН ................сумата от 130.71 (сто и тридесет лева и 71 стотинки), на Ц. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ...., вх. ..., ет. ..., ап. ...., с ЕГН .......... сумата 89,81 (осемдесет и девет лева и 81 стотинки) и на З. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ..., вх. .., ет. ..., ап. .., с ЕГН ......... сумата 83,38 (осемдесет и три лева и 38 стотинки) лева за уравнение на дяловете им.

ОСЪЖДА С. С. С. от гр. С., ж.к. Д. – 2, бл. ...., вх. ..., ап. ...., с ЕГН ............. да заплати на З. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. .., с ЕГН ............... сумата 303,90 (триста и три лева и 90 стотинки) лева за уравнение на дела й.

ОСЪЖДА С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ......... да заплати на З. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ...., вх. .., ет. .., ап. ..., с ЕГН ............. сумата 31,59 ( тридесет и един лева и 59 стотинки) лева и на Ф. Г. Х. от гр. С. , кв. С. , бл. .. ет. .., ап. ..., с ЕГН ......... сумата 3,19 (три лева и 19 стотинки)лева за уравнение на дяловете им.

ОСЪЖДА П. Ц. Х. от гр. С. , ж.к. М. -3, бл. ..., вх. .., ет. .., ап. ..., с ЕГН ............... да заплати на Ф. Г. Х. от гр. С. , кв. С. , бл. .., ет. .., ап...., с ЕГН ......... сумата 176,65 (сто седемдесет и шест лева и 65 стотинки), за уравнение на дела му.

ОСЪЖДА Е. Г. З. от гр. С. , ж.к. Л.зона -...., бл. ..., вх. .., ет. ..., ап. ...., с ЕГН ............., като наследник на Г. Ц. З. от гр. С. , с ЕГН .............., да заплати на Ф. Г. Х. от гр. С. , кв. С. , бл...., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ............. сумата 0.03 (три стотинки), на Г. Ц. Г. , с ЕГН ....... от с. В., махала Б., община И., на М. Ц. Г., с ЕГН .......... от гр. С., ж.к. Л. ..., бл. ..., вх. ..., ет. ...., ап. .... и на Д. А. Г. , с ЕГН ............. от с. В., махала Б., община И., като наследници на Ц. Г. Й. от гр. И., обл. Софийска, с ЕГН ......... сумата 122,96 (сто двадесет и два лева и 96 стотинки) и на Л. П. З. от гр. С., ж.к. М.-3, бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., с ЕГН .............. сумата 31,53 (тридесет и един лева и 53 стотинки) лева, за уравнение на дяловете им.
ОСЪЖДА Г. С. С. от гр. С., ж.к. Л., ул. № ...., № ..., с ЕГН .............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 177.16 (сто седемдесет и седем лева и 16 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Й. Х. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ..., ап. ..., с ЕГН ........., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 177.16 (сто седемдесет и седем лева и 16 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Е. Д. П. от гр. С. , ж.к. М. – 3, бл....., вх. ..., ет. ....., ап. ...., с ЕГН .........., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 97.86 ( деветдесет и седем лева и 86 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Ц. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ........, вх. ..., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ........., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 97.86 ( деветдесет и седем лева и 86 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА З. Н. С. от гр. С. , ж.к. М. – 4, бл. ...., вх. .., ет. .., ап. ..., с ЕГН .............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 97.86 ( деветдесет и седем лева и 86 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Х. Г. Х. от гр. С., ж.к. Г. М., ул. Вл. Б. ..., бл....., ет....., ап. ..., с ЕГН ............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 97.86 ( деветдесет и седем лева и 86 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Ф. Г. Х. от гр. С. , кв. С. , бл. ..., ет. .., ап. .., с ЕГН .............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 97.86 ( деветдесет и седем лева и 86 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Л. Н. Т. от с.Б. , обл. Софийска, с ЕГН............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Й. Г. Й. от гр. С. , ж.к. Л. , бл. ...., вх. ..., ет. .., ап. ..с ЕГН ............. на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Г. Ц. Г., с ЕГН .......... от с. В. , махала Б., община И., М. Ц. Г., с ЕГН ........... от гр. С. , ж.к. Л. Г, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. .... и Д. А. Г. , с ЕГН ....... от с. В. , махала Б., община И. , на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплатят солидарно по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА С. С. С. от гр. С., ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. .., ап. .., с ЕГН ..............и С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. .., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ................., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплатят солидарно по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА С. С. С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ...., вх. .., ап...., с ЕГН ................, на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА С. С.С. от гр. С. , ж.к. Д. – 2, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ...................., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 65.24 ( шестдесет и пет лева и 24 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Л. П. З. от гр. С. , ж.к. М.-3, бл. ..., вх....., ет. ...., ап. ..., с ЕГН .............., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 32.62 ( тридесет и два лева и 62 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА П. Ц. Х. от гр. С., ж.к. М.-3, бл. ...., вх. ..., ет. ..., ап. ..., с ЕГН ......................, на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 32.62 ( тридесет и два лева и 62 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела й.

ОСЪЖДА Е. Г. З. от гр. С. , ж.к. Л. зона Г, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...., с ЕГН ................., на основание чл. 53 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да заплати по сметка на Елинпелинския районен съд сумата от 32.62 ( тридесет и два лева и 62 стотинки) лева, представляваща дължимата държавна такса върху стойността на дела му.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет