Заседание на тринадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав: районен съдия: петко георгиевжүктеу 51.03 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі51.03 Kb.
түріЗаседание

Р Е Ш Е Н И Е
гр. Елин Пелин, 20.12.2016 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Елинпелинският районен съд, четвърти състав, в открито заседание на тринадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
при секретаря Ц.Н., като разгледа докладваното от съдията ГЕОРГИЕВ гр.д. № 835 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 330 ГПК.

Постъпила е молба от М.М.И., ЕГН **********, с адрес: *** и С.И.И., ЕГН **********, с адрес: ***, с правно основание чл. 50 СК за прекратяване на брака им по сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

В съдебно заседание молителите поддържат изцяло подадената от тях молба и споразумението за уреждане на последиците от прекратяването на брака, като заявяват, че са го подписали лично и доброволно.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, достигна до следните изводи от фактическа и правна страна:

Установява се от представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак от 04.10.2014 г., че молителите С.И.И. и М.М. Захариева са сключили граждански брак на 04.10.2014 г. в с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. Софийска, за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0003/ 04.10.2014 г. След брака съпругата носи фамилното име И..

Видно е от представеното удостоверение за раждане от *** г., че на 05.02.2015 г. в гр. София е родено детето им Д. С. И., ЕГН **********, като същият е малолетен към момента на съдебното решение.

Видно от нотариален акт от 17.12.2015 г., че молителите са учредили договорна ипотека в полза на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД за обезпечение на паричен заем от 16000 лева върху недвижим имот: УПИ XIII-275 в кв. 13 на с. Белопопци, заедно с построената в имота масивна жилищна сграда.

Според свидетелство за регистрация от 06.07.2015 г. М.М.И. е регистрирала лек автомобил Ауди А8 с рег. № ........

Според удостоверение от 07.11.2016 г. М.М.И. работи в “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ” ЕАД и има брутен месечен доход от 5184,15 лева общо за периода от 10.2016 до 05.2016 г.

Видно е от удостоверение от 16.11.2016 г., че в регистъра на имуществените отношения на съпрузите за молителката М.М.И. има регистриран режим на имуществените отношения на съпрузите – законов режим на общност за акт за сключен граждански брак № 0003/ 04.10.2014 г. Според пар. 4 от ПЗР на СК правилата на този кодекс относно имуществените отношения между съпрузите се прилагат и за имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове. Съпрузите по заварени бракове могат да изберат законов режим на разделност или да сключат брачен договор по реда на този кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 СК законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения.

С молбата, а и лично пред съда, съпрузите декларират сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Подписаното и поддържано пред съда от молителите споразумение урежда личните, семейните и имуществените отношения помежду им при изпълнение изискванията на чл. 51 СК. Съдът намира, че с постигнатото споразумение интересите на детето им Денислав Симеонов И. са добре защитени.

Предвид изложеното съдът намира, че бракът между съпрузите следва да бъде прекратен на основание чл. 50 СК, като последиците от развода бъдат уредени съобразно споразумението между тях, което съдът следва да утвърди.

Съдът на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК определя държавна такса за допускане на развода в размер на 40 лева, която да бъде заплатена от молителите по равно – по 20 лева. Молителят С.И.И. следва да бъде осъден да заплати и държавната такса за утвърждаване на споразумението за издръжка в размер на 216 лева на основание чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между С.И.И., ЕГН **********, и М.М.И., ЕГН **********, сключен на 04.10.2014 г. в с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. Софийска, за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0003/ 04.10.2014 г., ЧРЕЗ РАЗВОД, поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА споразумението между съпрузите по чл. 51 СК, както следва:

1. Родителски права и местоживеене на детето.

След прекратяване на брака родителските права по отглеждането и възпитанието на детето Д. С. И. с ЕГН **********, родено на *** г., се предоставят за упражняването на майката М.М.И., ЕГН **********, като се да определя местоживеенето на детето да бъде при майката.

2. Режим на лични отношения.

Страните се споразумяха за следния режим за поддържане на лични отношения на бащата С.И.И., ЕГН ********** с непълнолетното дете Д. С. И. с ЕГН **********, както следва:

Бащата има право да вижда и взема детето Д. С. И. с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 ч. до 19,00ч. в неделя, с право на преспиване, както и по всяко друго време, определено по взаимна уговорка между родителите. Бащата има право да вижда и взема детето Д. С. И., ЕГН **********, за 20 /двадесет/ дни през лятото в периода от 15 юни до 15 септември и за 15 /петнадесет/ дни през зимата в периода от 1 януари до 1 март, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

3. Издръжка.

Страните се споразумяха, че бащата С.И.И., ЕГН **********, ще заплаща месечна парична издръжка на детето Д. С. И. с ЕГН **********, чрез майката и законен представител М.М.И., ЕГН **********, в размер на 300 / триста / лева, платима до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане в сила на настоящето споразумение до настъпване на обстоятелства, които да са основание за нейното изменение или прекратяване.

4. Семейно жилище.

По смисъла на СК молителите притежават семейно жилище, придобито по време на брака: Урегулиран поземлен имот с площ от 660 кв.м., находящ се в село Белопопци, Община Горна Малина, съставляващ УПИ XIII-275, в квартал 13 /тринадесет/ по плана на селото, одобрен със Заповед № АБ-470/30.12.1982г. при граници и съседи по документ за собственост: улица, УПИ XIV-274, УПИ IX-263, УПИ XI-261 и УПИ ХИ-260, заедно с построената в имота масивна жилищна сграда, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.

Страните се споразумяха, че гореописаният недвижим имот остава за ползване на съпругата след прекратяването на брака, като същият остава съсобствен на двамата съпрузи в режим на обикновена съсобственост при квоти по ½ /една втора / идеална част за всеки един от тях.

5. По време на брака молителите придобили МПС лек автомобил ДКН СО 9012 ВМ, марка АУДИ 8, цвят светло сив металик, WAULG34D4XN00429, като страните се споразумяват ползването да остане на съпругата, като след прекратяването на брака, същото остава съсобствено на двамата съпрузи в режим на обикновена съсобственост при квоти по ½ /една втора / идеална част за всеки един от тях.

6. Молителите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от нас банкови сметки.

7. Движимите вещи са поделени доброволно помежду им и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

8. След прекратяването на брака страните се съгласяват, че няма да си дължат издръжка помежду си.

9. Фамилно име на съпругата.

Съпругата М.М.И., ЕГН **********, след прекратяване на брака ще запази брачното си име: М.М.И., ЕГН **********.

10. Страните се споразумяха, че всички съдебно-деловодни разноски, включително и заплатен адвокатски хонорар се поделят по равно помежду им.

ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса по сметка на РС Елин Пелин в размер на 236 лв. (двеста тридесет и шест лева).

ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса по сметка на РС Елин Пелин в размер на 20 лв. (двадесет лева).

Решението не подлежи на обжалване.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет