Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўрта махсус, касб хунар таълими маркази рўйхатга олинган “тасдиқлайман”жүктеу 2.45 Mb.
бет1/11
Дата20.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎРТА МАХСУС, КАСБ - ХУНАР ТАЪЛИМИ МАРКАЗИ

Рўйхатга олинган “ТАСДИҚЛАЙМАН”

№ 3441801-2.10 рақами Олий ва ўрта махсус таълим

вазирлигининг 2012 йил

15 августдаги 332/1сонли

буйруғи


КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИНИНГ

3441801- ГИДРОЛОГ КАСБИ БЎЙИЧА


ЎҚУВ ДАСТУРЛАР ТЎПЛАМИ


Тошкент – 2012

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ

ФАНИДАН


ЎҚУВ ДАСТУРИ

Фан дастури Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тайёрлов йўналишлари бўйича Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг 2012 йил 24 июлдаги 3-сонли мажлис баёни билан маъқулланган.

Фан дастури Тошкент Гидрометеорология касб-ҳунар коллежида ишлаб чиқилган, билим соҳаси бўйича шўъба келишувидан ўтказилди (Баёни №___)


Тузувчилар:

Б.С.Содиқов

Тошкент гидрометеорология касб-ҳунар коллежи махсус фан ўқитувчиси

Д.Б.Мухамедова

Тошкент гидрометеорология касб-ҳунар коллежи махсус фан ўқитувчиси

М.Шомансурова

Тошкент гидрометеорология касб-ҳунар коллежи махсус фан ўқитувчиси


Тақризчи:

Т.Нурмухамедова

Тошкент ахборот технологиялари университети ўқув амалиёти маркази лаборатория мудири


Фаннинг мақсад ва вазифалари

«Электротехника ва электроника асослари» фани дастури «Гидрометеорологияда телекоммуникация ва алоқа тизимлари» мутахассисликлари буйича таълим олаётган гидрометеорология коллеж укувчилари учун мўлжалланган. «Электротехника ва электроника асослари» фани касбий фанларни ўрганишга назарий ва амалий асос яратади. Бу фанни ўрганиш физика химия ва математика фанларига асосланади.


Фан бўйича ўқувчиларнинг билими, кўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар:

 • Магнит материалларнинг хоссалари;

 • Оддий ва мураккаб занжирлар;

 • Кирхгоф қонунлари;

 • Занжирларни хисоблаш усуллари;

 • Синусоидал узгарувчи катталикларни комплекс сонлар оркали ифодаш;

 • Ўзгарувчан ток занжирини хисоблаш, унинг вектор диаграммаси;

 • Қувват коэффициенти;

 • Резонанс ходисаси;

 • Уч фазали ток ва кучланишли хосил қилиш;

 • Уч фазали ток занжирини «юлдузча» усулида улаш;

 • Уч фазали ток занжирини «учбурчак» усулида улаш;

 • Айланувчи магнит майдон хосил килиш;

 • Трансформаторлар тузилиши ва ишлаш принципи;

 • Трансформаторнинг салт ва юкланган режимларда ишлаши;

 • Ассинхрон двигатель ротор чулғамининг ЭЮК ва частотаси;

 • Асинхрон двигательнинг энергетик курсатгичлари ва айланиш моменти;

 • Ўзгармас ток генераторининг тенгламаси ва айланиш моменти;

 • Электр юклама ва электр энергия сарфини хисоблаш;

 • Транзисторлар ва тиристорлар;


ФАННИНГ ЎҚУВ РЕЖАДАГИ ФАНЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ, УСЛУБИЙ ЖИҲАТДАН УЗВИЙЛИГИ ВА КЕТМА - КЕТЛИГИ
Электротехника ва электроника асослари фани касбий фанларни ўрганишга назарий ва амалий асос яратади. Бу фанни ўрганиш физика химия ва математика фанларидан чуқур олинган билимларга асосланади.

. Электротехника ва электроника асослари фанини ўрганиш учун физика химия ва математика фанлардан маълум даражада тушунчага эга бўлиши лозим.Фанни ўқитишда фойдаланиладиган замонавий ахборот ва педагогик технологиялар:

Дастурни амалга оширишда замонавий ахборот технологияларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Айниқса ишлаб чиқариш жараёнида ўтадиган кимёвий, физикавий, механик ҳолатларни ўқитишнинг техник воситалари орқали кўрсатиш ўқувчиларда билим ва кўникмаларни кучайтиради ва амалиёт ўташда катта ёрдам беради.

Ўқув машғулотларида дидактик материаллардан фойдаланиш эса мавзуларни ўзлаштиришда самарадорликни оширади.

Фанни ўқитишда замонавий педагогик технологияларни қўллаш, ўқувчиларни ушбу фанга қизиқиш, тушуниш, мустақил фикр юритишга ўргатади. Дарс жараёнида қўлланиладиган педагогик жараён ҳолисони баҳоланади.


Фаннинг мавзуий тақсимланиши


т/р

Бўлим ва мавзуларнинг

Номи


Жами ажратил-ган соат

Аудитория машғулотлари

(соат)

Муста

қил таълим

(соат)

Назарий

амалий

Лаборатория

Семи

нар

Курс иши

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кириш

2

2
2

Электромагнит майдон хакида умумий тушунча

12

6

4

3

Электр занжирлари

16

4

6


6

4

Синусоидал узгарувчан ток занжирлари

18

6

6


6

5

Уч фазали электр занжирлари

14

4

4


6

6

Трансформаторлар

8

2

4


2

7

Электр машиналари

16

6

6


4

8

Электр таъминоти

10

4

4


2

9

Электроника ва электрон тузилма-лар асослари

12

4

6


2

10

Бошкариш аппаратлари ва авфсизлик техникаси

6

4

2
Жами:

114

42

38


34


ДАСТУРНИНГ МАЗМУНИ

1-Мавзу. КИРИШ.

Электроника ва радиоелектроника тарихидан кискача маълумотлар. Электрон қурилмаларнинг ишлаш принципига караб классификациялаш. Микроэлектроника микросхемалар, микропроцессорлар ривожланиши.


2- Мавзу. Электромагнит майдон хакида умумий тушунчалар.

Электр майдон. Магнит майдон. Материалларнинг магнит хоссалари. Электромагнит индукция конуни.


3- Мавзу. Электр занжирлари.

Электр занжирлаи ва уларни тавсирловчи катталиклар. Оддий ва мураккаб занжирлар. Кирхгоф қонунлари . Мураккаб электр занжирларини хисоблаш усуллари.4-Мавзу. Синусоидал ўзгарувчан ток занжирлари.

Ўзгарувчан токга оид умумий тушунчалар. Синусоидал ўзгарувчи катталикларни комплекс сонлар орқали ифодалаш. Бир фазали ўзгарувчан ток занжири. Унинг актив индуктив ва сиғим каршиликлари. Ўзгарувчан ток занжирларини хисоблаш. Уларнинг вектор диаграммалар. кувват. Қувват коеффициенти. Резонанс ходисаси.


5- Мавзу. Уч фазали электр занжирлари

Уч фазали таок ва кучланишни хосил килиш. Уч фазали ўзгарувчан ток занжирини «юлдузча» усулида қўллаш. уч фазали занжирларни «учбурчак» усулида қўллаш. Айланувчи магнит хосил килиш.


6-мавзу. Трансформаторлар

Трансформаторларнинг ишлаш принцип ива тузилиши. Трансформаторларнинг салт ва юкланган режитмларида ишлаши уч фазали трансформатор, улчаш трансформаторлари.


7.Мавзу. Электр машииаларн.

Асинхрон двигателларнинг тузилиши ва ишлаш принципи. Асинхрон двигатель ротор чулгамининг ЭЮК ва частотаси. Югуриш токи. Асинхрон двигательнинг энергетик курсаткичлари ва айланиш момента. Ўзгармас ток машиналари. Ўзгармас ток генераторининг тенгламаси ва айланиш моменти. Ўзгармас ток генераторлари. Ўзгармас ток двигателлари.


8-Мавзу. Электр таъмннотн.

Электр истеъмолчилари. Электр юклама ва электр энергия сарфини хисоблаш. Электр таминоти тизимининг техник иктисодий курсатгичлари.


9- Мавзу. Электроника ва электрон тузилмалар асослари.


Умумий тушунчалар. Ярим утжазгичли асбоблар. Транзисторлар ва тиристорлар. Ўзгарувчан токни тўғирлаш механизмлари. Кучайтиргичлар. Туртки-имрульс тузилмалари. Микросхемалар хакида тушунча.
10-Мавзу. Бошкариш аппаратлари ва хавфизлик техникаси.

Бошкариш аппаратларнинг элементлари. Паст кучланишли бошкариш

аппаратлари. Электр тармокдарида хавсизлик техникаси.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИ РЕЖАСИ.

1. Магнит материалларнинг хоссалари.

2. Оддий ва мураккаб заржирлар .Кирхгоф қонунлари .

3. Мураккаб занжирларни хисоблаш усуллари.

4. Синусоидал узгарувчи катталикларни комплекс сонлар оркали ифодаш

5. Бирфазали ўзгарувчан ток занжири. Унинг актив ,индукимв ва сиғим қаршиликлари.

6. Ўзгарувчан ток занжирини хисоблаш, унинг вектор диаграммаси.

7. Қувват коэффициенти.

8. Резонанс ходисаси.

9. Уч фазали ток ва кучланишли хосил қилиш.

10.Уч фазали ток занжирини «юлдузча» усулида улаш.

11.Уч фазали ток занжирини «учбурчак» усулида улаш

12.Айланувчи магнит майдон хосил килиш.

13.Трансформаторлар тузилиши ва ишлаш принципи.

14.Трансформаторнинг салт ва юкланган режимларда ишлаши .

15.Ассинхрон двигатель ротор чул-амининг ЭЮК ва частотаси ,

16.Асинхрон двигательнинг энергетик курсатгичлари ва айланиш моменти .

17.Ўзгармас ток генераторининг тенгламаси ва айланиш моменти.

18.Электр юклама ва электр энергия сарфини хисоблаш.

19. Транзисторлар ва тиристорлар .


МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ.

1. Электромагнит майдон таърифи.

2. Магнит майдонни тавсифловчи асосий катталиклар.

3. Электростатик майдон.

4. Утказгич ва диэлектриклар.

5. Электр занжирларини тавсифловчи асосий катталиклар .

6. Электр занжирлар элементлари.

7. Ом конунлари.

8. ЭЮК манбаи ва ток манбаи .

9. Электр энергия ва электр кувват.

10. Элементлардан электр занжирлари хосил килиш.

11. Киргофнинг биринчи ва иккичи конуни.

12. Синусоидал ток ва кучланишнинг амплитудаси частотаси ва фазаси.

13. Синусоидал ЭЮК ни хосил килиш.

14. Синусоидал ток занжирларида резистор индуктив галтак ва конденсатор.

15. Электр занжирларида резонас ходисалари.

16. Ўзаро индуктивлик электр занжирлар.

17. Тўртқутбликлар.


АДАБИЁТЛАР.

 1. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. “Ўзбекистон” нашриёти – Тошкент – 2012.

 2. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2009. 56 б.

 3. Турдиев М.Т. Электротехника ва электроника асослари. Тошкент. Ўкитувчи. 2002 й.

 4. Якубов М.С. Жабборов Н.Ф. Электратехниканинг назарий асослари ва электр

 5. ўлчашлари. Тошкент. Ўкитувчи. 2002 й.

 6. Одилов Қ .”Умумий электротехника ва электроника асослари “ Тошкент “Илм-зиё” 2005.

 7. 4.Ханбабаев А.А. Основи электротехники и электроники .Ташкент. 2000.

http://www.ziyonet.uz/ru/library/libid/32900

http://uforum.uz/archive/index.php/t-8278-p-13.html

http://elkutubhona.narod.ru/html/el_mar_energ.htm

http://www.logosbook.ru/katalog23.htm

http://www.twirpx.com/file/688650

http://www.char.ru/books/1426160_Elektrotehnika_i_elektronika_V_2-h_chastyah_CHast_1_Elektrotehnika

http://www.ukazka.ru/product-book595010.html

МЕҲНАТ МУХОФАЗАСИ ВА СОХА ЭКОЛОГИЯСИ

ФАНИДАН


ЎҚУВ ДАСТУРИТузувчилар:

Б.С.Содиқов

Тошкент гидрометеорология касб-ҳунар коллежи махсус фан ўқитувчиси

Ш.Мўминов

Тошкент гидрометеорология касб-ҳунар коллежи махсус фан ўқитувчиси


Тақризчи:

З.С.Сирлибаева

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети География факультети. Гидрология кафедраси доценти, География фанлари номзоди
Ф.Я. Артикова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети География факультети. Гидрология кафедраси доценти, География фанлари номзодиДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет