Звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку публічне акціонерне товариство «акцент-банк» Скорочене офіційне найменування патбет3/5
Дата14.03.2018
өлшемі0.7 Mb.
#20837
түріЗвіт
1   2   3   4   5

Правління Банку, яке є виконавчим органом Банку, здійснює керівництво його поточною діяльністю, формує фонди, необхідні для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Наглядової Ради Банку. Правління обирається Радою строком на 3 роки.

Правління Банку, відповідно до пункту 9.4. Статуту виконує такі функції: • Організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради Банку;

 • Вирішення питань організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, касового обслуговування, збереження коштів та цінностей Банку, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами забезпечення інтересів клієнтів, інші питання діяльності Банку;

 • Вирішення питань підбору, підготовки та перепідготовки кадрів;

 • Розгляд матеріалів ревізії, перевірок, а також звітів керівників відділень і прийняття рішень по них;

 • Підготовка річного звіту і балансу Банку;

 • Затвердження внутрішньобанківських положень, крім тих, затвердження яких віднесе до компетенції інших органів Банку;

 • Інше.

Роботою Правління Банку керує Голова Правління Банку, який, відповідно до пункту 9.4.4. Статуту Банку:

 • Діє без довіреності від імені Банку, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;

 • Видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Банку;

 • Вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів, визначає порядок оплати та заохочення працівників;

 • Видає довіреності;

 • Вчиняє від імені Банку будь-які правочини, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та Статутом Банку;

 • Інше.

Служба внутрішнього аудиту Банку є окремим напрямок діяльності Банку та складалась з головного аудитора із статусом незалежності та самостійності. Ступінь незалежності головного аудитора служби внутрішнього аудиту підтверджена підпорядкованістю Наглядовій Раді Банку, яка визначає методичні засади та напрямки його діяльності.

Продовж першого півріччя 2009 року Служба внутрішнього аудиту не функціонувала у зв'язку із звільненням головного аудитора. Наглядовою Радою Банку розглядалися на посаду головного аудитора ПАТ «А-БАНК» декілька кандидатів відповідно до встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України кваліфікаційних вимог до керівника Служби внутрішнього аудиту.

У звітному році головним аудитором внутрішнього аудиту здійснено згідно Плану аудиторських перевірок на 2009 р. 5 перевірок, звіти про результати яких направлено до Наглядової Ради Банку.

Кількість працівників Банку

За станом на кінець дня 31.12.2009 року персонал ПАТ «А-БАНК» нараховував 344 працівника, а станом на 31.12.2008 року - 752 працівника. Отже, в 2009 році на 54,25% зменшилася кількість працівників у Банку.Частка керівництва Банку в акціях

Голова та члени Наглядової Ради, мають наступну частку в акціях ПАТ «А-БАНК»:Прізвище, ім’я та по-батькові

Пряма участь у статутному капіталі

Згурський В.А

4,75%

Голова, члени Правління та Головний бухгалтер Банку не є його акціонерами.

Істотна участь у банку

В ПАТ «А-БАНК» не має акціонерів з істотною участю у банку, які володіють більше ніж 10 % акцій в статутному капіталі банку .

Іноземний інвестор «Мetroimpex LTD», зареєстрований у країні Британські Віргінські острови, володіє 3,17% акцій ПАТ «А-БАНК».

Топ-менеджмент ПАТ «А-БАНК» в особах

Члени Наглядової Ради Банку станом на 01.01.2010г.Посада

ПІБ члена Наглядової ради

Голова Наглядової Ради ПАТ «А-БАНК»

Згурський Валентин Арсентійович

Член Наглядової Ради ПАТ «А-БАНК»

Сінчук Олег Володимирович

Член Наглядової Ради ПАТ «А-БАНК»

Лях Інна Петрівна

Член Наглядової Ради ПАТ «А-БАНК»

Мамаєв Валерій Володимирович

Член Наглядової ї Ради ПАТ «А-БАНК»

Євтушенко Олена Валеріївна

Члени Правління Банку станом на 01.01.2010р.Посада

ПІБ члена Правління

Голова Правління ПАТ “А-БАНК”

Малихіна Наталя Альбертівна

Головний бухгалтер ПАТ «А-БАНК», Член Правління

Маркова Ірина Федорівна

Керівник малого та середнього бізнесу, Член Правління

Бугло Вікторія Миколаївна

Радник Голови Правління ПАТ “А-БАНК”, Член Правління

Парена Віолета Анатоліївна

Провідний спеціаліст - відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, Член Правління

Бондарчук Ірина МиколаївнаПримітка 1. Облікова політика

Примітка 1.1. Основна діяльність

В процесі своєї діяльності Банк керується Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про господарські товариства», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про фінансовий лізинг», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку та іншими внутрішніми положеннями Банку.Характер операцій та основної діяльності Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» є універсальним банком, який динамічно розвивається та надає банківські послуги переважно індивідуальним клієнтам.

Основна діяльність банку відноситься до операційної. У процесі своєї операційної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших банках на певні проміжки часу. Кошти в банках оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Суми заборгованості від кредитних установ обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках у Національному банку України, надані банкам країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. Грошові кошти та еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.

За даною статтями балансу звітність ведеться за справедливою вартістю. Визнання активу відбувається у момент передачі ризиків та вигід, пов’язаних з ним.

При розрахунку резерву стосовно Інших активів та Інших фінансових використовується індивідуальний підхід, за яким заборгованість по кожному дебітору підлягає аналізу та визначенню суми резерву.

Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту надання Банку грошових коштів або інших активів банками-контрагентами. Такі зобов'язання визнаються за справедливою вартістю та обліковуються надалі за амортизованою вартістю та з використанням ефективної ставки відсотка.

Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов'язання перед фізичними особами, державними або корпоративними клієнтами та обліковуються за амортизованою вартістю з застосуванням ефективної ставки відсотка, на момент визнання такі зобов’язання визнаються за справедливою вартістю.

На момент визнання такі зобов’язання визнаються за справедливою з застосуванням ефективної ставки відсотка та обліковуються за амортизованою вартістю.

У рамках прийнятої практики за станом на кінець кожного звітного періоду здійснювалась переоцінка кредитного портфеля. При цьому використовувалася затверджена нормативними актами Національного банку України система рейтингування кредитів, і створювалися реальні резерви на відшкодування втрат за активними операціями.

Формування резерву на покриття можливих збитків за кредитними операціями у Банку виконується відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000р. з останніми змінами та доповненнями і розробленого на його основі внутрішньобанківського Положення.

При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного ризику по кожній кредитній операції окремо зменшується на вартість прийнятого забезпечення. Вартість забезпечення зважується на відповідний коефіцієнт у залежності від виду забезпечення і від рейтингу кредитної операції.

При списанні кредитної заборгованості за рахунок страхового резерву Банк керується Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997р. в останній редакції та «Порядком погашення безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву», що розроблений у Банку.

Якщо є ймовірність неотримання економічних вигод від операції та приймається відповідне рішення щодо визнання заборгованості за кредитом безнадійною, то така заборгованість списується за рахунок сформованих резервів.

Списання нарахованих до отримання процентів за рахунок резерву, якщо їх стягнення є неможливим, здійснюється в порядку аналогічному до порядку списання кредитної заборгованості.

Процентні доходи за кредитами визнаються Банком за методом нарахування та нараховуються щоденно.

У відповідності до чинного законодавства, а також на підставі положень Статуту, під категорію ризиків, що не завжди коректно може бути виміряна кількісно, Банк формує Загальні резерви. До таких ризиків відносяться правовий ризик, ризик репутації, різні прояви операційного ризику (технологічний, ризик шахрайства або зловживань), ризик концентрації, ризик інформаційних технологій.

Відрахування в загальні резерви здійснються Банком в розмірі 1% від прибутку поточного року за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Також на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях Банк формує Резервний фонд. Розмір відрахувань до Резервного фонду становить 5% від прибутку Банку до досягнення ними 25% розміру регулятивного капіталу Банку.

Під дебіторську заборгованість Банк формує резерв. При цьому активи відносяться до визначеної групи ризику в залежності від кількості днів прострочення та терміну перебування заборгованості на балансі Банку.

Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву здійснюється згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997р. зі змінами та доповненнями та «Порядку погашення безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву», що розроблений у Банку. Дебіторська заборгованість списується за рішенням Кредитного Комітету відповідного рівня в залежності від суми, за умови, що є причини для її списання згідно ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме: заборгованість визнана безнадійною, страховий резерв сформований у повному обсязі, заборгованість винесена на рахунки сумнівної до повернення, був проведений повний комплекс заходів, направлених на її погашення.

Резерв під прострочені та сумнівні до одержання доходи формується відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000р. зі змінами та доповненнями. Банк формує резерви на всю суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо одержання нарахованих доходів. Під сумнівними до одержання доходами розуміються нараховані доходи по активних операціях банків, якщо сума основного боргу (за яким нараховуються такі відсотки) прострочена більше 180 днів, або сума заборгованості по відсотках прострочена більше 60 днів.

Комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комісійні, отримані або сплачені у зв'язку із формуванням або придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов'язання.

Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Облік впливу гіперінфляції. Раніше в Україні спостерігався досить високий рівень інфляції, й вона вважалася державою з гіперінфляційною економікою відповідно до визначень Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (МСБО 29). МСБО 29 вимагає, щоб фінансова звітність, яка готується у валюті країни, де спостерігається гіперінфляція, подавалася в одиниці виміру, що є поточною на звітну дату.

Характеристики економічного середовища України вказують на те, що з 1 січня 2001 року гіперінфляція припинилася та на даний момент не спостерігається.

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Банку.

До фінансової діяльності банку відноситься операції за статтею субординований борг. Довгострокові угоди про надання позикових коштів, які, у випадку невиконання Банком своїх зобов'язань, будуть вторинними по відношенню до його основних боргових зобов'язань. Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю.

У відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності кредити в звіті Баланс відображаються за принципом фактичної собівартості, тобто з урахуванням резервів, створених на покриття можливих збитків від їх неповернення.

Інвестиційною діяльністю Банку у звітному періоді майже не займався. Банк продав по справедливій ціні цінні папери для продажу та придбав основні засоби.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності
Банк здійснює бухгалтерський облік активних та пасивних операцій, а також доходів та витрат, керуючись Міжнародними (МСФЗ) та Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Облікова політика Банку базується на таких принципах:


 • повнота бухгалтерського обліку – всі банківські операції реєструються за рахунками бухгалтерського обліку без будь-яких винятків; Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Банку;

 • превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту;

 • автономність - активи та зобов'язання Банку відокремлені від активів і зобов'язань його власників та інших банків (підприємств);

 • обачність - в бухгалтерському обліку застосовуються такі методи оцінки, відповідно до яких активи та доходи не завищуються, а зобов'язання та витрати - не занижуються;

 • безперервність - оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

 • нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

 • послідовність - постійне (із року в рік) застосування Банком обраної облікової політики;

 • історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Порядок ведення обліку операцій, які здійснює банк, регламентується окремими внутрішніми документами, які є складовими Облікової політики банку. У них висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку таких операцій.

У зв’язку з динамічним розвитком ринкових відносин, для яких не є характерним жорстка (суцільна) регламентація економічних та господарських процесів, виникла потреба в застосуванні професійного судження. Жодна регламентація, в тому числі та, що здійснюється у вигляді законодавчих актів і нормативних документів, не може передбачити та врахувати всю можливу різноманітність економічних відносин банківської та господарської діяльності. Також питання про професійне судження виникло у зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку, що здійснюється відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

В умовах неузгодженостей (суперечностей) застосовується професійне судження під час формування облікової політики банку шляхом зменшення невизначеності. Окрім цього, в МСБО № 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» зазначено, що за відсутності стандарту або тлумачення, які конкретно застосовують до операцій, іншої події або умови, управлінському персоналові слід використовувати професійне судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була:

а) доречною для потреб користувачів із прийняття економічних рішень;

б) достовірною, в тому значенні, що фінансові звіти: • подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;

 • відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

 • є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

 • є обачливими;

 • є повними в усіх суттєвих аспектах.

Професійне судження знімає певну невизначеність у системі бухгалтерського обліку, яка обумовлена наявністю альтернативних способів із обліку окремих об’єктів, передбачених у нормативних документах та відсутністю в них регулюючих положень щодо фактів (операцій), використовуючи норми національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та базуючись на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку.

Формуючи професійне судження, управлінський персонал враховує найостанніші рішення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують аналогічну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняту галузеву практику в тій мірі, в якій вони не суперечать зазначеним джерелам.

Професійне судження має організаційно-методичний характер, та якщо воно закріплено Положенням (наказом) про Облікову політику банку набуває характеру обов’язковості виконання.

Річна фінансова звітність Банку складається відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на підставі даних бухгалтерського обліку Банку з урахуванням коригуючих проводок. Річна фінансова звітність складається юридичною особою, вся звітність та примітки до неї виражені в тисячах гривень. Усі форми звітності, включаючи примітки, подаються в порівнянні з попереднім звітним роком. Річна фінансова звітність Банку включає:


 • Загальну інформацію про діяльність Банку;

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про власний капітал;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Примітки до звітів.

У зв’язку з тим, що у Банку не має інвестицій в асоційовані та дочірні установи, консолідація фінансової звітності Банком не здійснювалася.

Основні терміни оцінки

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці методи оцінки.Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов'язаними сторонами, що діють на добровільних засадах і котируються на активному ринку (котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах).

Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов'язаними сторонами, та аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операції.

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента.

Початкове визнання фінансових інструментів. Торгові цінні папери та похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.

Обов'язкові резерви. Обов'язкові резерви обліковуються за амортизованою вартістю і являють собою суми обов'язкових безпроцентних резервних активів, що не можуть використовуватися для фінансування повсякденних операцій Банку і, відповідно, не вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання консолідованого звіту про рух грошових коштів.

Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання. Приміщення, удосконалення орендованого майна та обладнання обліковані за первісною вартістю.

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого компоненту.

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет