Звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку публічне акціонерне товариство «акцент-банк» Скорочене офіційне найменування патбет4/5
Дата14.03.2018
өлшемі0.7 Mb.
#20837
түріЗвіт
1   2   3   4   5

Амортизація. Амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу

Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем і всі ризики та доходи від оренди не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежів, у тому числі платежів, що підлягають виплаті орендодавцю у випадку розірвання орендної угоди, включається до звіту про фінансові результати рівними частинами протягом строку оренди.

Примітка 1.3. Торгові цінні папери

В зв’язку з тим, що операції з цінними паперами в торговому портфелі Банку протягом звітного року не здійснювалися, результати від торгівлі, проценти або дивіденди, які б були отриманні під час володіння ними, в Банку відсутні та, відповідно, в звітах не відображені.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюватимуться за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком, оцінюватимуться за їх справедливою вартістю.

Справедливу вартість цінних паперів, що перебуватимуть в обігу на організаційно оформлених ринках, Банк визначатиме за їх ринковою вартістю у відповідності до Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №31 від 02.02.2007р.

Цінні папери в торговому портфелі Банку підлягатимуть переоцінці в разі зміни їх справедливої вартості. Результат переоцінки, як і результат торгівлі цінними паперами, є складовою торговельного доходу Банку та знаходитиме відображення у відповідній статті Звіту про фінансові результати.

Примітка 1.4. Кредити та заборгованість клієнтам

Кредити та аванси клієнтам обліковуються, коли Банк надає грошові кошти з метою придбання або створення дебіторської заборгованості клієнта, яка не пов'язана з похідними фінансовими інструментами, не котирується на відкритому ринку та має бути погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має наміру здійснювати торгові операції з цією дебіторською заборгованістю. Кредити та аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю за відрахуванням резерву під знецінення та з застосуванням ефективної ставки відсотка. Амортизована вартість заснована на справедливій вартості суми виданого кредиту, розрахованою з урахуванням ринкових ставок відсотка за аналогічними кредитами, діючим на дату надання кредиту.

Якщо умови щодо знецінених фінансових активів переглядаються, збиток від знецінення та балансова вартість активу, умови щодо якого були переглянуті, визначаються із використанням первісної ефективної процентної ставки, яка застосовувалась до моменту перегляду умов.

Примітка 1.5. Цінні папери в портфелі Банку на продаж

До портфелю цінних паперів на продаж Банк включає всі цінні папери, які не належать до торгових цінних паперів та цінних паперів до погашення. В цьому портфелі Банк обліковує: • будь-які цінні папери, які Банк готовий продати у зв'язку зі зміною кон’юнктури ринку (відсоткових ставок, попиту та пропозицій на такі інвестиції), потреб ліквідності, наявності альтернативних інвестицій;

 • боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Банк не має наміру тримати до дати їх погашення;

 • акції та боргові цінні папери, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

 • цінні папери з нефіксованим прибутком;

 • цінні папери за наявності певних обмежень у Банку щодо їх обліку в портфелі до погашення;

 • інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

Цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі Банку на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Усі цінні папери в портфелі Банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, яке в бухгалтерському обліку відображається формуванням резерву відповідного розміру. Втрати від зменшення корисності відображаються у Звіті про фінансові результати.

Цінні папери в портфелі Банку на продаж, які обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Результати переоцінки матимуть вплив на розмір власного капіталу Банку та мають відображатися за статтею Балансу «Резерви переоцінки цінних паперів».

Визнання доходу за акціями в портфелі Банку на продаж у вигляді дивідендів здійснюється, якщо визнане право на отримання платежу, і відображається у Звіті про фінансові результати.

Станом на кінець дня 31.12.2009р. в портфелі Банку на продаж відсутні цінні папери, які є об’єктом операції репо.Примітка 1.6. Цінні папери в портфелі Банку до погашення

До цінних паперів в портфелі до погашення Банк відносить боргові цінні папери, щодо яких є намір і здатність утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу. В цьому портфелі обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, але з фіксованим строком погашення.

У звітному 2009 році Банк приймав участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України та отримав процентні доходи від володіння такими цінними паперами у розмірі 2 371 тис. грн. Відрахування до резервів під знецінення цінних паперів в портфелі Банку до погашення не здійснював, враховуючи, що емітент таких цінних паперів – НБУ.

У разі проведення операцій з іншими цінними паперами до погашення придбані цінні папери первісно оцінюватимуться та відображатимуться в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів. Цінні папери, що утримуватимуться Банком до їх погашення, відображатимуться на дату балансу за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

Цінні папери в портфелі Банку до погашення переглядатимуться на зменшення корисності, яке визнаватиметься на кожну дату балансу, якщо є об'єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.

Зменшення корисності цінних паперів у портфелі Банку до погашення відображатиметься в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Втрати від зменшення корисності відображатимуться за статтею «Чисті витрати на формування резерву» Звіту про фінансові результати.

Якщо за цінними паперами у портфелі Банку до погашення передбачені процентні доходи, то Банк їх визнає складовою статті «Процентний дохід» того ж Звіту.

Примітка 1.7. Основні засоби

Первісне визнання основних засобів Банк здійснює за собівартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання. Після визнання об’єкти основних засобів обліковуються Банком за переоціненою сумою, яка є їх справедливою вартістю на дату переоцінки мінус накопичена амортизація.

Нарахування амортизації за основними засобами здійснюється прямолінійним методом згідно з нормами:


Основні засоби

Норми

амортизації,

%


Строки корисного використання,

роки


Будівлі, споруди

2

50

Сейфи

14,3

7

Меблі

25-10

4-10

Автомобілі

17

6

Кіоски

10

10

Комп‘ютери

25

4

Комп‘ютерна техніка

25

4

Принтери

25

4

Килимові покриття

33,3

3

Обладнання

33,3

3

Інше побутове обладнання

33,3-14,3

3-7

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 процентів його вартості.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Банк додатково враховує: • очікуване використання об‘єкта з урахуванням його потужності;

 • фізичний та моральний знос, що передбачається;

 • правові або інші обмеження щодо строків використання об‘єкта.

На звітну дату немає основних засобів, які б були надані або отримані у фінансовий лізинг.


Примітка 1.8. Нематеріальні активи

Придбані (виготовлені) нематеріальні активи Банк оцінює за їх первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, а також інших витрат, що безпосередньо пов‘язані з придбанням нематеріального активу та доведенням його до придатного для використання стану. Для облікової політики Банк обрав метод собівартості, згідно з яким після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів Банк застосовує прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу корисного використання нематеріального активу. Встановлений строк корисного використання – 5 років.

Протягом звітного року придбання (виготовлення) нематеріальних активів Банком не здійснювалося.

Перегляду норм амортизації та терміну корисного користування нематеріальних активів Банк в звітному році не здійснював. Переоцінка первісної вартості нематеріальних активів в звітному році також не здійснювалася.

Також на звітну дату відсутні нематеріальні активи, які б були надані у заставу.


Примітка 1.9. Оперативний лізинг (оренда)

Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, здійснюється за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків для обліку основних засобів. Протягом строку оренди лізингодавець (Банк) нараховує амортизацію на основні засоби, передані в оперативний лізинг.Примітка 1.10. Фінансовий лізинг (оренда)

Активів що передані у фінансовий лізинг (оренду), у Банка немає. Якщо вони будуть, то обліковиватимуться Банком як кредитна операція за балансовими рахунками для обліку кредитів, наданих суб’єктам господарювання. На основні засоби, передані у фінансовий лізинг, амортизація Банком не нараховуватиметься. Якщо за умовами договору об'єкт фінансового лізингу (оренди) повертається лізингодавцю (Банку), в бухгалтерському обліку Банк визнаватиме збільшення за статтею «Основні засоби та нематеріальні активи».

Основні засоби та нематеріальні активи, що отримані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуватимуться Банком за найменшою з оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів. Витрати лізингоодержувача (Банку), що пов'язані з оформленням угоди про фінансовий лізинг (оренду), включатимуться до вартості активу під час його первісного визнання і обліковуватимуться за окремими аналітичними рахунками для обліку нематеріальних активів та основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг. Банк протягом періоду очікуваного використання активу нараховуватиме амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), за відповідним балансовим рахунком витрат.

Під час переходу за умовою договору фінансового лізингу (оренди) основних засобів і нематеріальних активів у власність лізингоодержувача, Банк відображатиме в бухгалтерському обліку збільшення за аналітичними рахунками для обліку власних основних засобів та нематеріальних активів та відповідне зменшення за аналітичними рахунками для обліку активів, отриманих у фінансовий лізинг.Примітка 1.11. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.

Поточні витрати на прибуток залежать від чистого прибутку, відображеного у Звіті про фінансові результати, тому що він виключає статті доходів або витрат, які оподатковуються або відносяться на валові витрати в інших роках, а також виключає статті, які ніколи не оподатковуються або не відносяться на валові витрати. Поточні витрати банку за податками розраховуються з використанням податкових ставок на дату балансу. Ставка податку на прибуток на протязі звітного року не змінювалась та складала 25% від об’єкту оподаткування.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подалання негативних наслідків фінансової кризи» від 23.06.2009р. № 1533-VI тимчасово не період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. встановлено, що датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата фактичного отримання таких доходів.Примітка 1.12. Доходи та витрати

При визнанні доходів та витрат Банк керується міжнародними стандартами бухгалтерського облік.

Облікова політика Банку стосовно доходів та витрат ґрунтується на принципах обачності й нарахування та відповідність доходів і витрат. Доходи та витрати відображаються в балансі у тому періоді, за який вони повинні бути нараховані (отримані). Доходи не завищуються, а витрати - не занижуються. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Доходи і витрати визнаються Банком за таких умов:

1) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями;

2) якщо фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням або отриманням послуг, може бути точно визначений.

Вищевказані умови можна вважати виконаними, якщо:


 • є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу;

 • є документи, що підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг.

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визнаються Банком за кожним видом діяльності окремо, тобто як доходи та витрати отримані або сплачені в результаті проведення операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку.

У результаті використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або суми зобов’язання Банку.

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання Банком економічної вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід.

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:


 • покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи;

 • Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

 • сума доходу може бути достовірно визначена;

 • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Банку;

 • витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Якщо ж дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Банком не визнається дохід, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Крім того, не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, як: • сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;

 • сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

 • надходження, що належать іншим особам;

 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;

 • сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

 • Відповідно, не визнаються витратами й не включаються до Звіту про фінансові результати:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

 • попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;

 • погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо.

Доходи та витрати за операціями надання (отримання) послуг визначаються в бухгалтерському обліку по мірі їх надання (отримання).

Отримані доходи, які належать до майбутніх періодів, Банк обліковує як відстрочені доходи.

Здійснені витрати та платежі, які належать до майбутніх періодів, Банк обліковує як відстрочені витрати.

Облік процентних та комісійних доходів та витрат Банку здійснюється методами нарахування та касовим методом.

Касовий метод використовується в наступних випадках:


 • при отриманні комісійної винагороди за окремими операціями, обумовленими договорами;

 • якщо не існує впевненість про погашення боржником заборгованості за нарахованими доходами (штрафи, пені, тощо);

 • коли сплата або отримання процентів відбувається у звітний період і ці проценти відносяться до звітного періоду.

В інших випадках Банк використовує принцип нарахування.

Процентні доходи та витрати незалежно від дати отримання чи сплати нараховуються щоденно, за окремими операціями - у момент надання/отримання послуги чи іншої операції, але не рідше одного разу на місяць. По угодах, що укладені в останні 1-3 дні місяця, нарахування доходів та витрат може здійснюватися Банком в наступному місяці.

При обліку доходів та витрат від амортизації дисконтів та премій за цінними паперами Банк застосовує принцип нарахування із застосуванням ефективної ставки відсотка. Дисконт за придбаними або врахованими цінними паперами вважається процентним доходом Банку, одержаним авансом, і амортизується протягом періоду з дати придбання (врахування) до дати його погашення або продажу. Премія за придбаними цінними паперами зменшує процентні доходи за цінними паперами, амортизація премії здійснюється протягом періоду з дати придбання до дати погашення або продажу.

Обліковою політикою Банку передбачено, що комісійні доходи і витрати – це операційні доходи і витрати за наданими або отриманими послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання, або є фіксованою.

Залежно від мети та основи обліку комісії за наданими або отриманими послугами поділяються на:

1) комісії, що їх отримують або сплачують під час надання послуг, та відразу визнають доходами або витратами. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів, за обслуговування кредитної заборгованості, за резервування кредитної лінії (якщо розрахунок здійснюється на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання) тощо;

2) комісії, що їх отримують або сплачують після виконання певних дій, та визнають як дохід або витрати після завершення певної операції. До таких комісій належать комісії за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів, за операціями з цінними паперами для клієнтів на комісійній основі, за розподіл акцій (часток) клієнтів, за довірче обслуговування клієнтів тощо;

3) комісії, що є невід'ємною частиною доходу або витрат фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать:

- комісії, що отримані (сплачені) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

- комісії, що отримані (сплачені) Банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

- комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) Банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, а саме:


 • комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

 • комісії за оцінку гарантій, застав;

 • комісії за обговорення умов інструменту;

 • комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані або сплачені Банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу або витрат фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами або витратами.

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) Банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту.Примітка 1.13. Іноземна валюта

Всі активні та пасивні операції, що здійснюються Банком в іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському обліку за номіналом (якщо інше не передбачено законодавством). В звіті Баланс всі валютні залишки за статтями активів та зобов’язань відображено в національній валюті за курсом Національного банку України, встановленим на останній робочій день звітного року.

Доходи та витрати, що виникають в результаті діяльності Банку, відображаються в національній валюті за офіційними курсами, встановленими Національним банком України на дату визнання - нарахування або отримання, в залежності від методу. Відповідним чином доходи та витрати відображаються у Звіті про фінансові результати.

Переоцінка валютних статей балансу здійснюється щоразу при зміні курсу національної валюти до іноземної, за винятком немонетарних статей, які не переоцінюються.

Результат переоцінки валютних статей балансу відображається за балансовим рахунком 6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”. В „Звіті про фінансові результати” він є однією із складових Торговельного доходу.

Політика керівництва щодо мінімізації ризиків збитку внаслідок зміни курсу іноземних валют за звичайних умов діяльності Банку базується на щоденному управлінні валютною позицією Банку окремо за кожною валютою, що дозволяє завчасно приймати рішення щодо обмеження валютного ризику. Крім того, здійснюється постійний моніторинг і прогноз динаміки курсів на валютному ринку України та міжнародних валютних ринках, аналізується співставлення тенденцій руху курсів та їх можливого впливу на наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Банку, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют. З метою внесення в поточну діяльність коректив, спрямованих на обмеження ймовірних і очікуваних втрат, проводиться вимірювання та контроль операцій в іноземній валюті, планується збалансованість доходів та витрат, що їх отримують/сплачують в іноземній валюті.

З метою мінімізації валютних ризиків внаслідок неповернення кредитів, що надані позичальникам в іноземній валюті, Банком здійснюється формування резервів у валюті наданих кредитів.

Для управління валютним ризиком щоденно здійснюються розрахунки та контроль нормативів валютної позиції, розмір яких не має перевищувати граничні межі значень, встановлених Національним банком України. При здійсненні операцій в іноземній валюті, що можуть вплинути на розмір валютної позиції, здійснюється їх поточне вимірювання та наслідки на дотримання лімітів відкритої довгої/короткої валютної позиції.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет